دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضایت شغلی، رضایت شغل، رژیم غذایی

دانلود پایان نامه ارشد

مشکلات و گرفتاریها با بدخلقی یا حتی خیلی بدتر به روش خصمانه عکسالعمل نشان دهید.
مسأله مهم و نگرانکننده دیگر که به استرس شدید ربط دارد، پایداری طولانی مدت آن است که امکان دارد موجب اختلال در سلامت فرد شود؛ همچنین بسیاری از دانشجویان دوره کارشناسی، استرس ناشی از کار را یکی از دلایل بیعلاقگی معلمان زن به کار تدریس گزارش کردهاند. مؤید این موضوع، بازنشستگی زودهنگام معلمان زن با تجربه است.

2-2-12 منابع شایع استرس
از نتایج حاصل از بررسیهای زیاد که درباره استرس معلم انجام شده، همواره 10 حیطه به عنوان پربسامدترین منبع استرس مشخص شدهاند که معلمان زن آنها را گزارش کردهاند.
– تدریس به دانشآموزانی که فاقد انگیزه هستند.
– حفظ نظم
– فشار زمانی و کار زیاد
– مدارا با تغییر
– ارزشیابی شدن توسط دیگران
– ارتباط با همکاران
– عزت نفس و موقعیت فردی
– سرپرستی و مدیریت
– تعارض نقش و ابهام
– شرایط کاری بد.
پژوهشی که توسط لارنس، یانگ و استید در مدارس دوره متوسطه انگلستان انجام شد، حاکی از آن است که رفتارهای دانشآموزانی که موجب اختلال در کار معلم میشوند، زمینهساز استرس و فشار روانی در معلمان زن میشود.
این رفتارها شامل مواردی چون تأخیر عمدی دیرآمدن به کلاس، ایجاد اختلال هنگام تدریس، بددهنی، امتناع از همکاری، حرف زدن و خودداری از پذیرش دستورات مشروع معلم است.
مک مانوس، دیگر رفتارهای دانشآموزان را که در معلمان زن فشار روانی ایجاد میکند، شامل دیر رسیدن به کلاس، کتککاری با دیگر دانشآموزان، تقاضای مکرر برای رفتن به دستشویی، فرار از درس، سرپیچی از تکالیف، تهدید کردن معلم، فحش دادن به دانشآموزان و … میداند.
یکی از مسائل مهم دیگری که معلمان زن درگیر آن هستند، بعد مسافت رفت و برگشت به مدرسه است که در طول روز باعث اتلاف وقت آنها می شود و همواره دغدغه خاطر دارند که آیا به موقع خواهند رسید یا باید منتظر برخورد مدیر باشند.
یک منبع جالب توجه دیگر استرس، مربوط به داشتن شغل دوم در معلمان زن بوده است. عقیده بر این است معلمان زنی که تدریس اضافی یا شغلهای دوم و سوم دارند، در برابر استرس شغلی آسیبپذیرتر هستند یا میزان نشانههای استرس در آنها بیشتر است؛ بنابراین این منبع استرس مهم است و نیاز به پژوهشهای بیشتری دارد.
2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس
رضایت شغلی به دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل تعبیر شده است؛ یعنی شرایطی که در آن کار انجام میگیرد و پاداشی که به موجب آن دریافت میشود. به طورکلی رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. به این معنا که رضایتمندی شغلی وسیلهای است برای کارایی بیشتر سازمان.
به نظر هاپاک62، رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چندبعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمیشود، بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب میشود که فرد شاغل در لحظه معین از شغلش راضی باشد و از آن لذت ببرد. فرد با تأکیدی که بر عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و فرآورده اشتغال در زمانهای متفاوت دارد میتواند به طریق گوناگون احساس رضایت از شغلش داشته باشد.
تحقیقات نشان داده است افرادی که از رضایت شغلی خوبی برخوردارند میزان استرس آنان در سطح پایین بوده است.
2-2-13-1 مهار استرس با استفاده از رژیم غذایی
چند نوع رژیم غذایی برای کاهش استرس وجود دارد.
غذاهایی که نباید خورد: ممکن است داشتن یک روحیه شاد مسخره به نظر آید؛ اما زمانی که بحث مهار استرس پیش میآید در صورتی که رژیم غذایی شما سالم و آگاهانه باشد، مسأله فوق دستنیافتنی نیست.
بکوشید از موارد زیر اجتناب کنید:
– رژیم غذایی درهم و برهم
– الگوی غذایی نامرتب
– پرخوری مداوم
غذاهایی که حتماً باید خورد:
– زمانی که دچار استرس می شوید بدن شما کلسیم خود را از دست میدهد. پس کلسیم را در سبزیهایی بیابید که دارای فیبرهای غنی هستند.
– مشغله ما بسیار است، اما اگر غالباً غذاهای تازه مصرف کنید، سالمتر خواهید بود.
– از نان و حبوبات استفاده کنید.
3 وعده در روز غذا بخورید و هرگز صبحانه را از برنامه غذایی خود حذف نکنید. در صورت عجله در صرف غذا، استرس شدیدتر میشود.
– برای یک صبحانه سالم قدری آب سیب، موز و گلابی بنوشید. این مواد برای هضم صبحانه، در یک روز سرد و ناخوشایند مفید هستند.
– با آگاهی و بدون وسواس غذا بخورید و به میزان کالری، چربی، نمک و کلسترول نگاه کنید.
– از یک رژیم غذایی سخت اجتناب کنید، زیرا لذت غذا خوردن را از میان میبرد و تقریباً شکست شما را تضمین میکند.
6 مورد از بهترین ورزشها برای کاهش استرس:
– ماشین خود را در پارکینگی که از اداره شما دور است، پارک کنید و بکوشید مقداری از راه را پیاده طی کنید.
– قبل از آن که نان روغنی را روی میزتان بگذارید، ابتدا بیرون قدم و به دوستان خود سری بزنید.
– اگر از قطار زیرزمینی یا اتوبوس استفاده میکنید، قدری زودتر از منزل خارج شوید و قدم بزنید.
– سعی کنید در اداره هر روز از پله ها استفاده کنید؛ اما سعی کنید که این کار را بهتدریج انجام دهید.
– سعی کنید حمام تان یک طبقه بالاتر یا پایینتر از بقیه اتاقهای ساختمان باشد.
– در مهمانی هفته آینده بکوشید بایستید و با بقیه صحبت کنید، به جای آن که در یک جا بنشینید.
2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس
خندههای دلپذیر نشاطآور روح و روان است. چند دکتر روانکاو در مصاحبهای درباره روابطه بین شوخ طبعی و شور و شوق عادی برای زندگی و سلامت، نظریاتی به ما ارائه کردهاند.
دکتر دیوید برسلر میگوید: به نظر من، تمام مدت با آدمهای جدی سرکردن، کسالتآور است. انسان هایی با روحیه خوب به دیگران روحیه میدهند.
افراد منفیباف را کنار بگذارید. به میان مثبتاندیشها بروید؛ همانهایی که شما را بیشتر از خنده و خوشی لبریز میکنند تا دلتنگی و بدبختی.
دکتر هری السن63، الگو داشتن را مطرح میکند که یکی از سریعترین روشها برای دستیابی به نعمت شوخطبعی است. او میگوید: شوخطبعی روش معینی ندارد؛ ولی برای تسلط بر آن باید آن را دید و شخصاً تجربه کرد.
دکتر فارست پوید گزارش میکند که خنده، همچون چند دقیقه آرامشیابی یا پیادهروی سریع میتواند شما را دوباره جوان کند.
2-2-13-3 برخورد عملی با استرس
بهترین روش برای برخورد با استرس، برآورد خطرات احتمالی و تصمیمگیری و اجرای برنامه عملی است. اگر چه انسان در زندگی مدرن، بیشتر از دوره غارنشینی به تفکر سالم نیاز دارد؛ اما نمیتوان زنگ خطرها را نادیده گرفت. فرد ابتدا همه چیز را بررسی میکند و از احتمال بروز خطر آگاهی مییابد. اگر خطری وجود داشته باشد، لازم است با آن مقابله کند. چنانچه خطری وجود نداشته باشد یعنی زنگ خطر را اشتباهی احساس کرده باشد آن را خاموش یا کم کنید یا در نهایت آن را نادیده بگیرید.
کنترل استرس و مراقبت از خویش بسیار اهمیت دارد. مراتب مراقبت از خویش شامل این موارد است:
– کاهش یا حذف کافئین (قهوه، نوشابه، چای، شکلات)
– کاهش یا حذف شرایط استرس زا
– بررسی افکار ترسآور با دوستان قابلاعتماد
– پذیرش نیاز به مشاوره و رواندرمانی در مواردی که استرس، مشکلات اساسی در زندگی فرد به وجود آورده است.
– انجام تمرینهای روزانه
– اجتناب از داشتن روابط منفی
– اجتناب از مواجهه با برنامههایی که باعث افزایش استرس میشود (تحصیلات، قمار، کار زیاد، روابط نامشروع)
نگرش عملی و باورهای مثبت در مقابله با استرس بسیار مفید هستند. نگرشها و باورها میتوانند بر مکانیسم درونی کنترلکننده استرس تأثیرگذار باشند.

2-2-14 عصبانیت و راههای پیشگیری از آن
معانی لغوی عصب:
1- تافتن، پیچیدن- پیوستن- درخت پیچک- شاخههای درخت را به هم بستن
معنای پزشکی عصب:
2- تارهای سپیدی که مغز را با اجزاء مختلف بدن حیوانی مرتبط میسازد
معنای لغوی عصبانی:
منصوب به عصب، با زیادی الف و نون برای تأکید مانند روحانی- جسمانی- نورانی و…
اصطلاح پزشکی:
آنکه روحاً ناراحت است. کسی که تعادل قوای ارادی و تسلط خود را بر اثر ناراحتی از دست داده است.
در واقع عصبانیت حالتی است که ما قادر به کنترل رفتار و حرکات خود نیستیم و تنفر یک حالت شرطی بسیار بد ایست که به ذهن ما خطور میکند. تعریف دیگری که از عصبانیت شده است این است که: عصبانیت حالت فوق نارضایتی است. وقتی از پدیدهای یا چیزی خوشمان نمیآید عصبانی میشویم و بدین وسیله ناخشنودی خود را ابراز میکنیم و عملی را انجام دهیم که آن عمل میتواند مثبت یا منفی باشد (همان منبع).
علل عصبانیت (طبق بارش افکار اعضای کانون قلم):
1- سرخوردگی
2- محرومیت
3- تنبیه
4- تهدید
5- تمسخر
6- تحقیر
7- سروصدا
8- حل مسائل
9- عجز
10- وقتی دیگران مانع ارضای ما میشوند
11- حس برتراندیشی دیگران
12- مقاصد شر و انگیزههای پنهانی دیگران
13- وقتی زیاد اشتباه میکنیم
14- سرد و غیر حساس بودن دیگران
15- وقتی نیازهای ما نادیده گرفته میشود
راه حلهای جلوگیری از عصبانیت:
1- پاککردن صورت مسأله
2- نگاهکردن به آیینه
3- قدم زدن
4- فکر عواقب کار بودن
5- ایمان
6- دین (مثال مالک اشتر)
7- شنا
8- خارج شدن از محلی که باعث عصبانیت شده
9- اعتماد به نفس
2-2-14-1 عصبانیت و راهحل آن
جنون، شکل پیشرفته عصبانیت است. هراس بیجهت مانند ترس است، حالتی که در آن ما حتی فاقد کنترل رفتار و دنیای اطرافمان هستیم. تنفر حالت شرطی بسیار بدی از یک فرد است که در فکر ما به وجود میآید، از تماس با او اجتناب میکنیم و ممکن است بدترین چیزها را برای او آرزو کنیم، شاید حتی امیدوار باشیم که او مصیبتی را تجربه کند. هر سه هیجانی که در اینجا نام برده شد، هرکدام به شکلی است که در اینجا آنها را بهطور ساده عصبانیت خواهیم نامید.
هیجانات ثانویهای در حواس ما وجود دارند که از هیجانات دیگر ناشی میشوند، از قبیل: آسیب دیدن، ترس، گناه، ظلم، یأس و غیره. به طور کلی ما توسط دو باور کنترل میشویم:
1- ما باور داریم که باید بعضی چیزها را داشته باشیم که دیگران مانع از این شدهاند که ما آنها را داشته باشیم. این موارد میتواند چیزهایی مانند: خواب، غذا، پناهگاه، آسودگی فکر، همسر یا اشخاص دیگری که ما به آنها وابسته هستیم باشد. بعضی از عصبانیتهایی که ما نسبت به دیگران داریم واقعاً یک فرافکنی از احساس عصبانیت نسبت خودمان است. اگر ما بتوانیم در آن موقعیتها خودمان را درک کنیم و بپذیریم، ممکن است دیگران را هم درک کنیم و بپذیریم.
2- ما باور داریم شخصی که ما درباره او احساس عصبانیت داریم مسئول این ماجرا است، برای این که ما اینگونه درک میکنیم. ما باور داریم که اگر آن فرد نبود، ما بدبخت نبودیم؛ آن مرد یا زن مسئول درد و بدبختی ماست. عصبانیت همچنین میتواند شروعی باشد که دلالت دارد بر تغییر اساسی در یک فرد یا حتی در تمامی یک جامعه. عصبانیت میتواند منبعی از انرژی باشد که صرف تبدیل شدن به سوی اتفاقات غیرعادلانه و منفی اطراف ما میشود. با فهمیدن، شناختن، بیان کردن و شرح دادن بسیاری از نیازهای ابتدایی مان قبل از عصبانیت، میتوانیم قدرت و عزت نفس خودمان را بدست آوریم. نیاز ما با عصبانیشدن نسبت به دیگران، برآورده نمیشود. ما میتوانیم یاد بگیریم که این انرژی را به طرق غیرخشن اظهار کنیم. تکنیکهای گوناگونی برای تخلیه هیجانی این انرژی وجود دارد که به هیچوجه به طرف دیگران صورت نمیگیرد. همچنین مواردی وجود دارد که ما به منظور گرفتن نتیجه به عنوان این که مسئول هستیم ممکن است نیاز به اظهار عصبانیت داشته باشیم. میتوانیم این کار را بدون این که دیگران را فریب دهیم یا به آنها آسیب برسانیم انجام دهیم. تنفر از دیگران براساس ضعف و تاحدودی جبران قابلیتها است. یک شخص قوی به ندرت متنفر میشود.
ما عصبانیت خودمان را تا اندازهای تشخیص میدهیم، بیان میکنیم، راههای غیرمضر ابراز آن را شرح میدهیم، و انرژی آن را در جهت مثبت، به سوی قدرتمند شدن خودمان و تغییر اجتماعی متمرکز میکنیم (براهنی،1370،ص105).
اگر ما بتوانیم در آن موقعیتها خودمان را درک کنیم و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت تدریس، ویژگیهای شخصیت، یژگیهای شخصیتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کاهش استرس، فرسودگی هیجانی، عوامل بیرونی