دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، رفتار انسان، خودمختاری

دانلود پایان نامه ارشد

شادکامی و بهزیستی کلی محسوب میشوند. این عوامل احتمالاً بزرگترین علت شادکامی و سلامتی هستند اما تا کنون رابطهی این عوامل به ویژه با نمونه ایرانی مورد پژهش قرار نگرفته است.
در نظریه دسی و ریان13( ریان و دسی، 2000) نیز، بر عوامل سازندهی رفتار انسان تأکید میشود و اعتقاد بر آن است که هر فرد دارای سه نیاز روانی پایه «خودمختاری14»، «شایستگی15» و «وابستگی16» میباشد، که ارضای اینها از ضروریات رشد فردی میباشد. این نظریه شرایط خانه، مدرسه و جامعه را بررسی میکند که باعث افزایش رضایت از زندگی و بهزیستی و شادکامی بیشتر افراد میشود.
هرچه شرایط محیط، مخصوصاً شرایط خانوادگی فرد طوری باشد که بتواند رابطهی بهتری با دیگران داشته باشد و نیاز تعلق داشتن به دیگران را به خوبی ارضاء کند؛ و در عین حال بتواند در تغییرات پیرامونش دخالت داشته باشد، احساس رضایت بیشتری خواهد داشت.
حمايت والدين از خودمختاري و استقلال كودكان در گفتوگوها، تعاملات و اقدامات مشترك آنها، به ادراكات خودمختاري كودكان ميانجامد و براي آنها پيامدهاي مثبت و سازگارانه دارد. از سوي ديگر، مهار شديد كودك به وسيلة پدر و مادر به كاهش خودمختاري و ايجاد تصور مهار بيروني منجر خواهد شد و احساس شایستگی او کمرنگ میشود. اما آیا ارضای این نیاز میتواند

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، الگوهای ارتباطی، عوامل دموگرافیک، نیازهای روانشناختی