دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضایت از زندگی، رضایت از زندگ، ساختار قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

شمار مي رود. به بيان ديگر اين عامل بيانگر سطح شادي، در زمان صفربودن ديگر عوامل الگو مي باشد.
شرايط، در برگيرنده متغيرهاي جمعيت شناختي مانند سن، وضعيت تأهل، وضعيت استقلال و درآمد، تسهيلات، امكانات و بافت خانه و خانواده و مذهب مي باشد و از اين نظر، نسبت به عامل اول از ثبات كمتري بر خوردار است.
كنش هاي عمدي به فرآيندهاي تلاش مدار و هدفمند زندگي فرد اشاره دارد و در برگيرنده جنبه هاي شناختي (مانند داشتن نگرشهای مثبت و کمال گرا)، رفتاری (مانند ابراز علاقه به دیگران) و خواست های ارادی( مانند دنبال کردن هدف های معنا دار) می باشد.
آرگایل (2001) به عنوان پيشگام در نظريه پردازان شادي، ارتباطات اجتماعي را از مؤلفه هاي مهم شادي میداند و پيوندهاي نزديك هم چون دوستي، عشق و ازدواج را از نمونه هاي بارز و اثرگذار بر شادكامي شمرده است. آرگايل همان جا بر اين باور است كه خانواده يكي از قوي ترين پيوندهاي ارتباط اجتماعي است و ابعاد گوناگون آن مانند شمار اعضاي خانواده، تحصيلات، درآمد، ساختار قدرت و همبستگی اعضاي خانواده از تعيين كننده هاي شادي هستند. دینر101 (2002) معتقد است شادکامی، نوعی ارزشیابی است که فرد از خود و زندگیاش به عمل میآورد و مواردی از قبیل رضایت از زندگی، هیجان و خلق مثبت، فقدان افسردگی و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی