دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی

دانلود پایان نامه ارشد

روابط خانوادگی، وضعیت خانوادگی و در نهایت سلامت روان میداند. یالسین135 (2007) در پژوهشی به 27 زوج که برای آموزش مهارتهای ارتباطی ثبتنام کرده بودند، مهارت های ارتباطی را آموزش داد. بعد از پایان دوره، گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل سازگاری زناشویی و احساس شادی بالاتری داشتهاند.
در پژوهشی که کشاورز، مولوی و کلانتری (1387) به بررسی تعداد اعضای خانواده با شادکامی برداخته بودند، بین این دو متغیر رابطه منفی وجود داشت که می تواند ناشی از این باشد که افزایش تعداد اعضای خانواده ضمن این که با کاهش استانداردهای زندگی همراه میشود، میتواند با افزایش سطح استرس ها و تجارب منفی مرتبط با زندگی روزمره افراد خانواده نیز همراه باشد که این امر به کاهش سطح شادکامی افراد خانواده منجر میشود. این در حالی است که افزایش تعداد اعضای خانواده و خواهران و برادران، با افزایش چالشها و تعارضات همراه است، که می تواند سطح شادکامی را کاهش دهد.
بر اساس پژوهش شاکریان (1388)، تعداد فرزندان رابطه معنی داری با رضامندی زناشویی و بهزیستی دارد. از آنجایی که بر اساس تحقیقات ریان و فردریک136 (1997)، به زیستی و رضایت مندی از زندگی با شادکامی همبستگی مثبت و با اضطراب، افسردگی، احساس شایستگی و خودکارآمدی همبستگی منفی دارد، می توان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی