دانلود پایان نامه ارشد درمورد رشته تحصیلی، سواد اطلاعاتی، تفکر انتقادی، چند متغیره

دانلود پایان نامه ارشد

ته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
26/5
38/5
29/5
77/5
73/5
42/5
62/5

انحراف استاندارد
35/1
45/1
48/1
36/1
38/1
07/1
37/1

ابعاد
ارزیابی

رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
58/4
55/4
77/4
18/4
73/4
94/4
20/4

انحراف استاندارد
86/1
75/1
69/1
59/1
57/1
47/1
76/1

ابعاد
توسعه یادگیری

رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
82/5
19/5
37/5
22/6
93/6
57/5
54/5

انحراف استاندارد
56/1
22/1
92/1
45/1
03/1
30/1
44/1

بر اساس آزمون تعقیبی شفه جدول شماره (4-12)، بین میانگین مهارت توسعه یادگیری اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان رشته کامپیوتر و شیمی، تفاوت معناداری در سطح 01/0 وجود دارد. اما از دیدگاه دانشجویان رشته‌های مختلف، بین میانگین سایر مهارت‌های اعضای هیأت علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته به دست آمده بدان معناست که از دیدگاه دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی، مهارت اساتید در مرحله توسعه یادگیری، نسبت به سایر مراحل هفت گانه چرخه یادگیری، غلبه بیشتری دارد.

جدول شماره (4-12): نتایج آزمون تعقیبی شفه مقایسه دیدگاه دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی در مهارت های اعضای هیات علمی در مراحل هفت گانه چرخه یادگیری
مراحل چرخه یادگیری
رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران
استنباط
مکانیک
1

شیمی
NS
1

مواد
NS
NS
1

نفت
NS
NS
NS
1

کامپیوتر
NS
NS
NS
NS
1

برق
NS
NS
NS
NS
NS
1

عمران
NS
NS
NS
NS
NS
NS
1
مشارکت

مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

مکانیک
1

شیمی
NS
1

مواد
NS
NS
1

نفت
NS
NS
NS
1

کامپیوتر
NS
NS
NS
NS
1

برق
NS
NS
NS
NS
NS
1

عمران
NS
NS
NS
NS
NS
NS
1
اکتشاف

مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

مکانیک
1

شیمی
NS
1

مواد
NS
NS
1

نفت
NS
NS
NS
1

کامپیوتر
NS
NS
NS
NS
1

برق
NS
NS
NS
NS
NS
1

عمران
NS
NS
NS
NS
NS
NS
1
توضیح

مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

مکانیک
1

شیمی
NS
1

مواد
NS
NS
1

نفت
NS
NS
NS
1

کامپیوتر
NS
NS
NS
NS
1

برق
NS
NS
NS
NS
NS
1

عمران
NS
NS
NS
NS
NS
NS
1

بسط یادگیری

مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

مکانیک
1

شیمی
NS
1

مواد
NS
NS
1

نفت
NS
NS
NS
1

کامپیوتر
NS
NS
NS
NS
1

برق
NS
NS
NS
NS
NS
1

عمران
NS
NS
NS
NS
NS
NS
1
ارزیابی

مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

مکانیک
1

شیمی
NS
1

مواد
NS
NS
1

نفت
NS
NS
NS
1

کامپیوتر
NS
NS
NS
NS
1

برق
NS
NS
NS
NS
NS
1

عمران
NS
NS
NS
NS
NS
NS
1
توسعه یادگیری

مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

مکانیک
1

شیمی
NS
1

مواد
NS
NS
1

نفت
NS
NS
NS
1

کامپیوتر
NS
01/0
NS
NS
1

برق
NS
NS
NS
NS
NS
1

عمران
NS
NS
NS
NS
NS
NS
1

4-2-2-9- سؤال نهم: آیا بین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن و مرد مهندسی دانشگاه شیراز، تفاوت معناداری وجود دارد؟
برای ارزیابی میزان مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن و مرد مهندسی دانشگاه شیراز، از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. طبق جدول شماره (4-13)، تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین میانگین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن و مرد، تفاوت معناداری (001/ 0P، 26/3= (1 و 191) F، 86/0= λ) وجود دارد. بر این اساس، در مهارت تحقیق، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (90/5) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (38/5) را داشته‌اند. در مهارت تجزیه و تحلیل نیز، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (03/6) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (64/5) را داشته‌اند.
همچنین، در مهارت تفکر خلاق، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (78/5) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (72/4) را داشته‌اند. در مهارت تفکر انتقادی نیز، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (35/6) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (19/6) را داشته‌اند. همچنین، در مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (6) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (89/5) را داشته‌اند. علاوه بر این، در مهارت سواد کمی نیز، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (35/6) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (76/5) را داشته‌اند.
در مهارت سواد اطلاعاتی، دانشویان زن بالاترین میانگین (21/6) و دانشجویان مرد پایین‌ترین میانگین (20/6) را داشته‌اند. در مهارت کار تیمی نیز، دانشجویان زن بالاترین میانگین (23/6) و دانشجویان مرد، پایین‌ترین میانگین (01/6) را داشته‌اند. در مهارت حل مسأله ، دانشجویان مرد بالاترین میانگین (46/6) و دانشجویان زن، پایین‌ترین میانگین (34/6) را داشته‌اند.

جدول شماره (4-13): میانگین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی بر اساس جنسیت
ابعاد
تحقیق
تجزیه و تحلیل
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
ارتباط مکتوب و شفاهی
جنسیت
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
تعداد
73
120
73
120
73
120
73
120
73
120
میانگین
38/5
90/5
64/5
03/6
72/4
78/5
19/6
35/6
89/5
6
انحراف استاندارد
63/1
93/1
88/1
70/1
67/1
89/1
83/1
96/1
59/1
03/2
ابعاد
سواد کمی
سواد اطلاعاتی
کار تیمی
حل مسأله
جنسیت
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
تعداد
73
120
73
120
73
120
73
120
میانگین
76/5
35/6
21/6
20/6
23/6
01/6
34/6
46/6
انحراف استاندارد
72/1
67/1
60/1
68/1
85/1
03/2
64/1
64/1

بر اساس آزمون تعقیبی شفه جدول شماره (4-14)، بین میانگین مهارت تفکر خلاق دانشجویان زن و مرد مهندسی، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. بین میانگین مهارت سواد کمی دانشجویان زن و مرد مهندسی، تفاوت معناداری در سطح 02/0 وجود دارد. اما بین سایر مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان زن و مرد، تفاوت معناداری مشاهده نشد.

جدول شماره (4-14): نتایج آزمون تعقیبی شفه مقایسه
دانشجویان زن ومرد در مهارت‌های فکری و عملی
مهارت‌های فکری و عملی
جنسیت
زن
مرد
تحقیق
زن
1

مرد
NS
1
تجزیه و تحلیل

زن
مرد

زن
1

مرد
NS
1
تفکر خلاق
جنسیت
زن
مرد

زن
1

مرد
0001/0
1
تفکر انتقادی
جنسیت
زن
مرد

زن
1

مرد
NS
1
ارتباط مکتوب و شفاهی
جنسیت
زن
مرد

زن
1

مرد
NS
1
سواد کمی
جنسیت
زن
مرد

زن
1

مرد
02/0
1
سواد اطلاعاتی
جنسیت
زن
مرد

زن
1

مرد
NS
1
کار تیمی
جنسیت
زن
مرد

زن
1

مرد
NS
1
حل مسأله
جنسیت
زن
مرد

زن
1

مرد
NS
1
4-2-2-10- سؤال دهم: آیا بین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی دانشگاه شیراز، تفاوت معناداری وجود دارد؟
برای ارزیابی مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی، از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. طبق جدول شماره (4-15)، تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان رشته‌های مختلف مهندسی، تفاوت معناداری (P= NS، 22/1= (6 و 186) F، 70/0= λ) وجود ندارد.
بر این اساس، در مهارت تحقیق، دانشجویان رشته مهندسی عمران بالاترین میانگین (29/6) و دانشجویان رشته مهندسی مکانیک، پایین‌ترین میانگین (50/5) را داشته‌‍‌‌اند. در مهارت تجزیه و تحلیل، دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر بالاترین میانگین (66/6) و دانشجویان رشته مهندسی مواد، پایین‌ترین میانگین (51/5) را داشته‌اند. در مهارت تفکر خلاق، دانشجویان رشته مهندسی عمران بالاترین میانگین (95/5) و دانشجویان رشته مهندسی شیمی، پایین‌ترین میانگین (85/4) را داشته‌اند. در مهارت تفکر انتقادی، دانشجویان رشته مهندسی عمران بالاترین میانگین (20/7) و دانشجویان رشته مهندسی نفت، پایین‌ترین میانگین (07/6) را داشته‌اند.
در مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی، دانشجویان رشته مهندسی عمران بالاترین میانگین (50/6) و دانشجویان رشته مهندسی برق، پایین‌ترین میانگین (21/5) را داشته‌اند. در مهارت سواد کمی، دانشجویان رشته مهندسی عمران بالاترین میانگین (70/6) و دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر، پایین‌ترین میانگین (73/5) را داشته‌اند. در مهارت سواد اطلاعاتی، دانشجویان رشته مهندسی عمران بالاترین میانگین (70/6) و دانشجویان رشته مهندسی مکانیک، پایین‌ترین میانگین (5/79) را داشته‌اند. در مهارت کار تیمی، دانشجویان رشته مهندسی عمران بالاترین میانگین (91/6) و دانشجویان رشته مهندسی برق، پایین‌ترین میانگین (26/5) را داشته‌اند. در مهارت حل مسأله، دانشجویان رشته مهندسی عمران بالاترین میانگین (12/7) و دانشجویان رشته مهندسی برق، پایین‌ترین میانگین (10/6) را داشته‌اند.

جدول شماره (4-15): میانگین مهارت‌‌های فکری و عملی دانشجویان
مهندسی بر اساس رشته تحصیلی
مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان
ابعاد
تحقیق

رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
50/5
51/5
74/5
59/5
93/5
78/5
29/6

انحراف استاندارد
94/1
61/1
76/1
73/1
31/2
07/2
87/1

ابعاد
تجزیه و تحلیل

رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
79/5
74/5
51/5
59/5
66/6
26/6
25/6

انحراف استاندارد
62/1
75/1
04/2
55/1
79/1
99/1
72/1

ابعاد
تفکر خلاق

رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
35/5
85/4
37/5
51/5
86/5
47/5
95/5

انحراف استاندارد
87/1
81/1
02/2
55/1
76/1
36/2
80/1

ابعاد
تفکر انتقادی

رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
11/6
12/6
96/5
07/6
86/6
15/6
20/7

انحراف استاندارد
60/1
08/2
91/1
93/1
80/1
03/2
76/1

ابعاد
ارتباط مکتوب و شفاهی

رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
50/5
91/5
07/6
29/6
40/6
21/5
50/6

انحراف استاندارد
95/1
81/1
07/2
77/1
63/1
98/1
69/1

ابعاد
سواد کمی

رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
08/6
08/6
77/5
22/6
73/5
31/6
70/6

انحراف استاندارد
71/1
70/1
76/1
67/1
70/1
2
54/1

ابعاد
سواد اطلاعاتی

رشته تحصیلی
مکانیک
شیمی
مواد
نفت
کامپیوتر
برق
عمران

تعداد
34
47
27
27
15
19
24

میانگین
79/5
06/6
18/6
22/6
66/6
31/6
70/6

انحراف استاندارد
62/1
64/1
71/1
76/1
49/1
94/1
33/1

ابعاد
کار تیمی

رشته

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، دانشگاه شیراز، رشته تحصیلی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، دانشگاه شیراز، سواد اطلاعاتی