دانلود پایان نامه ارشد درمورد رزماري، ويتامين، گوشتي، جوجه‌هاي

دانلود پایان نامه ارشد

سنگدان 97
4-1-11-19 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني سنگدان 97
4-1-11-20 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ريه‌ها 97
4-1-11-21 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ريه‌ها 98
4-1-11-22 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن قلب 98
4-1-11-23 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني قلب 99
4-1-11-24 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن کليه‌ها 99
4-1-11-25 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني کليه‌ها 99
4-1-11-26 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن مغز 100
4-1-11-27 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني مغز 100
4-1-11-28 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن بيضه‌ها 101
4-1-11-29 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني بيضه‌ها 101
4-1-11-30 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن تيره پشت گردن 101
4-1-11-31 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني تيره پشت گردن 102
4-1-11-32 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن پيش معده 102
4-1-11-33 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني پيش معده 103
4-1-11-34 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن گردن 103
4-1-11-35 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني گردن 104
4-1-11-36 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن چينه‌دان 104
4-1-11-37 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني چينه‌دان 104
4-1-11-38 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن دوازده لاشه جوجه‌هاي گوشتي 111
4-1-11-39 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني دوازده لاشه جوجه‌هاي گوشتي 111
4-1-11-40 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر طول دوازده لاشه جوجه‌هاي گوشتي 111
4-1-11-41 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عرض دوازدهه لاشه جوجه‌هاي گوشتي 112
4-1-11-42 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر طول قطر دوازدهه لاشه جوجه‌هاي گوشتي 112
4-1-11-43 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ژژنوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي 113
4-1-11-44 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ژژنوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي 114
4-1-11-45 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر طول ژژنوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي 114
4-1-11-47 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر عرض ژژنوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي 114
4-1-11-47 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر قطر ژژنوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي 115
4-1-11-48 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ايلئوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي 116
4-1-11-49 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ايلئوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي 117
4-1-11-50 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر طول ايلئوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي 117
4-1-11-51 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عرض ايلئوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي 117
4-1-11-52 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر قطر ايلئوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي 118
4-1-11-53 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن کولون لاشه جوجه‌هاي گوشتي 119
4-1-11-54 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني کولون لاشه جوجه‌هاي گوشتي 120
4-1-11-55 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر طول کولون لاشه جوجه‌هاي گوشتي 120
4-1-11-56 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عرض کولون لاشه جوجه‌هاي گوشتي 120
4-1-11-57 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر قطر کولون لاشه جوجه‌هاي گوشتي 121
4-1-11-58 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن روده کور چپ لاشه جوجه‌هاي گوشتي 122
4-1-11-59 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني روده کور چپ لاشه جوجه‌هاي گوشتي 123
4-1-11-60 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر طول روده کور چپ لاشه جوجه‌هاي گوشتي 123
4-1-11-61 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عرض روده کور چپ لاشه جوجه‌هاي گوشتي 124
4-1-11-62 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر قطر روده کور چپ لاشه جوجه‌هاي گوشتي 124
4-1-11-63 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن روده کور راست لاشه جوجه‌هاي گوشتي 125
4-1-11-64 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني روده کور راست لاشه جوجه‌هاي گوشتي 126
4-1-11-65 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر طول روده کور راست لاشه جوجه‌هاي گوشتي 126
4-1-11-66 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عرض روده کور راست لاشه جوجه‌هاي گوشتي 126
4-1-11-67 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر قطر روده کور راست لاشه جوجه‌هاي گوشتي 127
4-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي 128
4-2-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار اسيد اوريک خون جوجه‌هاي گوشتي 128
4-2-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار کلسترول خون جوجه‌هاي گوشتي 129
4-2-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار تري‌گليسيريد خون جوجه‌هاي گوشتي 129
4-2-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم بسيار کم خون جوجه‌هاي گوشتي 130
4-2-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم زياد خون جوجه‌هاي گوشتي 130
4-2-6 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم کم خون جوجه‌هاي گوشتي 130
4-2-7 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر نسبت ليپوپروتئين با تراکم کم به ليپوپروتئين با تراکم زياد خون جوجه‌هاي گوشتي 131
4-2-8 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر مقدار آنزيم SGOT کبد جوجه‌هاي گوشتي 131
4-2-9 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر مقدار آنزيم SGPT کبد جوجه‌هاي گوشتي 131
4-2-10 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر مقدار پروتئين کل خون جوجه‌هاي گوشتي 132
4-2-11 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر مقدار آلبومين خون جوجه‌هاي گوشتي 132
4-2-12 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر مقدار گلوبولين خون جوجه‌هاي گوشتي 132
4-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پاسخ سيستم ايمني طيور 135
4-3-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن نيوکاسل (هفت روز پس از تزريق اول) 135
4-3-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن نيوکاسل (هفت روز پس از تزريق دوم) 135
4-3-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن آنفلوآنزا (21 روز پس از تزريق) 136
4-3-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن آنفلوآنزا ( سي روز پس از تزريق) 136
4-3-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن کل توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند هفت روز پس از تزريق 136
4-3-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن کل (توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند چهارده روز پس از تزريق 137
4-3-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن برونشيت (هفت روز پس از تزريق) 137
4-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر اندام هاي مرتبط با سيستم ايمني 138
4-4-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن تيموس 138
4-4-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني تيموس 138
4-4-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن کبد 138
4-4-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني کبد 139
4-4-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن طحال 139
4-4-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني طحال 139
4-4-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن بورس فابريسيوس 140
4-4-8 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني بورس فابريسيوس 140
4-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر کيفيّت گوشت 143
4-5-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر توليد اسيد تيوباربيتوريک در گوشت (روز صفر – دماي C?4) 143
4-5-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر توليد اسيد تيوباربيتوريک در گوشت (روز چهارم – دماي C?4) 143
4-5-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر توليد اسيد تيوباربيتوريک در گوشت (روز هفتم – دماي C?4) 144
4-5-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر توليد اسيد تيوباربيتوريک در گوشت (روز چهاردهم – دماي C?4) 144
4-6 مروري کلي بر نتايج به‌دست آمده 146
فصل پنجم 148
بحث 148
5-1 عملکرد جوجه‌هاي گوشتي 149
5-1-1 رزماري 149
5-1-2 ويتامين E 151
5-2 عملکرد اقتصادي 152
5-2-1 وزن يک جوجه در روز 42 152
5-2-1-1 رزماري 152
5-2-1-2 ويتامين E 152
5-2-2 شاخص توليد 153
5-3 مشخصات لاشه 152
5-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E براندام‌هاي مرتبط با سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي 154
5-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پاسخ سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي 154
5-6 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر فراسنجه‌هاي خوني 156
5-7 اثرپودر رزماري و ويتامين E برکيفيّت گوشت 159
5-8 اهميّت نتايج به‌دست آمده 160
5-9 نتيجه‌گيري 161
5-9 پيششنهادات 161
فصل ششم 162
منابع 162

جدول 3-1 دماي سالن پرورش در سنين مختلف جوجه هاي گوشتي …………………………………………………………………………………… 34
جدول3-2 برنامه نوري جوجه هاي گوشتي در سنين مختلف پرورش ……………………………………………………………………………………..34
جدول 3-3 برنامه واکسيناسيون جوجه‌هاي گوشتي ………………………………………………………………………………………………………….. .35
جدول 3-4 برنامه تزريق و نمونه‌گيري محلول SRBC در جوجه‌هاي گوشتي …………………………………………………………………………..36
جدول3-5 تيمارهاي مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
جدول3-6 ترکيب مواد خوراکي جيره‌هاي مورد استفاده در دوره آغازين (21-1 روزگي)…………………………………………………………39
جدول3-7 ترکيب مواد خوراکي جيره‌هاي مورد استفاده در دوره پاياني (42-22 روزگي)………………………………………………………….40
جدول 3-8 ترکيب مواد مغذي جيره ‌هاي مورد استفاده در دوره آغازين (21-1 روزگي)……………………………………………………………41
جدول 3-9 ترکيب مواد مغذي جيره ‌هاي مورد استفاده در دوره پاياني (42-22 روزگي)……………………………………………………………42
جدول3-10 آناليز پودر رزماري ………………………………………………………………………………………………………………………………………43
جدول 4-1 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در هفته اول ………………………….57
جدول 4-2 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در هفته دوم ………………………….60
جدول 4-3 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در هفته سوم …………………………64
جدول 4-4 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در هفته چهارم.. …………………….68
جدول 4-5 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در هفته پنجم ………………………..72
جدول 4-6 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد در هفته ششم……………………….. 75
جدول 4-7 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد دوره آغازين ……………………….79
جدول 4-8 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد دوره پاياني ………………………….83
جدول 4-9 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد پايان دوره …………………………..87
جدول 4-10 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره ب

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله با موضوع مجمع البیان، فیض کاشانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مصرف کنندگان، بهبود عملکرد، مصرف کننده