دانلود پایان نامه ارشد درمورد رزماري، داراي، ويتامين، جوجه‌هايي

دانلود پایان نامه ارشد

داشته است؛ به‌طوري‌که جوجه‌هايي که از سطح يک درصد پودر رزماري استفاده نمودند کمترين ميزان مصرف خوراک، و جوجه‌هايي که جيره آنها فاقد رزماري بود داراي بيشترين مصرف خوراک بودند (05/?P). بر اساس اين نتايج ويتامينE نيز بر ميزان مصرف خوراک به‌طور معني‌داري (05/?P) موثر بود و پرندگاني که از دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E در جيره خود استفاده کردند داراي بيشترين مصرف خوراک و جوجه‌هايي‌که جيره آنها حاوي صد ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E بود داراي کمترين مصرف خوراک بودند (05/?P).
مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر مصرف خوراک هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که بين تيمارهاي مختلف اختلاف معني‌داري وجود داشت (05/0?P). تيمار نهم داراي بيشترين خوراک مصرفي بوده و تيمار هفتم داراي کمترين ميزان مصرف خوراک بود (05/0?P).
4-1-1-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته اول
بر اساس نتايج به‌دست آمده پودر رزماري طي هفته اول در افزايش وزن جوجه‌هاي گوشتي موثر بود (05/0?P)؛ و جوجه‌هايي که پودر رزماري را دريافت نکردند داراي بيشترين افزايش وزن در قياس با جوجه‌هايي که يک درصد پودر رزماري دريافت کردند، بودند (05/?P). ويتامين E بر ميزان افزايش وزن هفته اول جوجه‌‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري نداشت (05/0 مقايسه ميانگين حاصله از اثر تيمارهاي مختلف برافزايش وزن جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف معني‌داري بين تيمارهاي مورد مطالعه وجود نداشت (05/04-1-1-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته اول
نتايج آزمايش در هفته اول نشان داد که اگرچه ضريب تبديل خوراک در جوجه‌هايي که از سطح نيم درصد رزماري استفاده کردند نسبت به گروهي که از رزماري استفاده نکردند افزايش يافته است اما اين افزايش معني‌دار(05/0 مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داده است که اختلاف معني‌داري بين تيمارهاي مختلف وجود نداشت (05/04-1-1-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان انرژي متابوليسمي دريافتي هفته اول
پودر رزماري در ميزان انرژي دريافتي هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي موثر بود (05/?P). جوجه‌هايي که پودر رزماري را در سطح يک درصد دريافت کردند در قياس با گروهي که پودر رزماري را دريافت نکردند داراي کمترين انرژي دريافتي بودند (05/?P). بررسي‌ها نشان داد که ويتامين E بر ميزان انرژي دريافتي هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري داشت (05/?P). جوجه‌هاي گوشتي که دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E دريافت کردند بيشترين؛ و جوجه‌هاي گوشتي که صد ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E دريافت کردند کمترين انرژي دريافتي را داشتند (05/?P).
نتايج حاصله از مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي متابوليسمي هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف معني‌داري بين تيمارهاي مختلف وجود داشت (05/?P). تيمار نهم داراي بيشترين و تيمار هفتم داراي کمترين انرژي دريافتي هفته اول بودند (05/?P).
4-1-1-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته اول
نتايج يافته‌ها در هفته اول نشان داده است که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامينE بر ضريب تبديل انرژي هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي موثر نبودند (05/0 مقايسه ميانگين‌هاي حاصله از اثر تيمارهاي متفاوت پودر رزماري و ويتامين E برضريب تبديل انرژي هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که هيچ‌گونه اختلاف معني‌داري بين گروه‌هاي مختلف موجود نبود (05/04-1-1-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان پروتئين دريافتي هفته اول
نتايج به‌دست آمده نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور معني‌داري موثر بودند (05/?P). جوجه‌هاي گوشتي که از يک درصد و صفر درصد پودر رزماري استفاده کردند به‌ترتيب موجب کمترين و بيشترين پروتئين دريافتي (05/?P) هفته اول شدند. سطوح دويست و صد ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E در جيره به‌ترتيب باعث افزايش و کاهش ميزان دريافت پروتئين هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي شدند (05/?P).
مقايسه ميانگين تيمارهاي متفاوت پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داده اختلاف بين آنها معني‌دار بود (05/?P). تيمار نهم داراي بيشترين و تيمار هفتم داراي کمترين ميانگين پروتئين دريافتي هفته اول بودند (05/?P).
4-1-1-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته اول
نتايج به‌دست آمده نشان داده که هيچ‌کدام از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E به‌تنهايي بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري نداشتند (05/0 نتايج ميانگين حاصله از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف ميانگين تيمارها معني‌دار نبود (05/0جدول 4-1 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته اول*
صفات
تيمار
خوراک مصرفي
(گرم/ جوجه/ روز)
افزايش وزن
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل خوراک
انرژي دريافتي
(کيلوکالري/جوجه/روز)
ضريب تبديل انرژي
(کيلوکالري/گرم)
پروتئين دريافتي
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل پروتئين
(گرم/گرم)
پودر رزماري
صفر درصد
668/21a
388/15a
409/1a
546/65a
263/4a
984/4a
324/0a

نيم درصد
043/21ab
055/14ab
507/1a
656/63ab
558/4a
840/4ab
347/0a

يک درصد
639/20b
833/13b
498/1a
434/62b
533/4a
747/4b
345/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
73/20b
42/14a
445/1a
726/62b
370/4a
769/4b
332/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
513/20b
968/13a
476/1a
052/62b
465/4a
718/4b
339/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
102/22a
888/14a
494/1a
857/66a
520/4a
083/5a
344/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
279/0
394/0
028/
844/0
084/0
064/0
006/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
228/21abcd
905/14a
42/1a
215/64abcd
259/4a
883/4abcd
327/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
582/21abcd
428/15a
401/1a
287/65abcd
238/4a
964/4abcd
322/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
194/22ab
833/15a
407/1a
136/67ab
257/4a
104/5ab
324/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
752/21abc
595/15a
399/1a
801/65abc
231/4a
003/5abc
322/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
347/20bcd
261/13a
539/1a
550/65bcd
657/4a
680/4bcd
354/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
030/21abcd
309/13a
583/1a
617/63abcd
787/4a
837/4abcd
364/0a
تيمار7-پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
228/19d
761/12a
515/1a
164/58d
583/4a
422/4d
348/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
610/19cd
214/13a
487/1a
320/59cd
499/4a
511/4cd
342/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
081/23a
523/15a
493/1a
819/69a
517/4a
308/5a
344/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
483/0
683/0
048/0
461/1
145/0
111/0
011/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته دوم
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-2 نشان داده شد.
4-1-2-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي هفته دوم
نتيجه حاصل از داده‌هاي به‌دست آمده از خوراک مصرفي در هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان مي‌دهد که پودر رزماري اثر معني‌داري بر ميزان مصرف خوراک داشت (05/?P) و سطح صفر درصد بيشترين و سطح نيم درصد کمترين اثر را بر ميزان مصرف خوراک هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي داشت (05/?P). بررسي‌ها نشان داد که ويتامين E بر مصرف خوراک هفته دوم تاثير معني‌داري نداشت (05/0 مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف مورد مطالعه در هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز نشان دادکه اختلاف معني‌داري بين آنها وجود داشت (05/?P). تيمار سوم بيشترين و تيمار ششم کمترين مصرف خوراک را هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي داشتند (05/?P).
4-1-2-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته دوم
مشاهدات صورت گرفته بر نتايج حاصله از داده‌هاي به‌دست آمده از افزايش وزن جوجه‌هاي گوشتي در هفته دوم پرورش نشان داد که استفاده از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E به‌تنهايي در ميزان افزايش وزن جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشت (05/0 مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف نيز نشان داد که هيچ‌گونه اثر معني‌داري بين نتايج حاصله وجود نداشت (05/04-1-2-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته دوم
تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي حاصل از ضريب تبديل خوراک هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي در برگيرنده اين نکته بود که هيچ‌کدام از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E اثر معني‌داري بر ضريب تبديل خوراک هفته دوم نداشتند (05/0 نتيجه حاصله از مقايسه اثر متقابل تيمارهاي گوناگون پودر رزماري و ويتامين E بيان‌گر اين مسئله بوده که اختلاف ميانگين تيمارهاي مورد مطالعه معني‌دار نبود (05/04-1-2-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي هفته دوم
بررسي داده‌هاي حاصله نشان داد که پودر رزماري در ميزان انرژي دريافتي هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي موثر بود (05/?P)؛ به‌گونه اي که سطح صفر درصد پودر رزماري منجر به بيشترين انرژي دريافتي در قياس با سطح نيم درصد پودر رزماري با کمترين انرژي دريافتي هفته دوم پرورش جوجه هاي گوشتي شد (05/?P). هم‌چنين بررسي داده‌ها نشان داد که سطوح مختلف ويتامين E باعث تفاوت در ميزان انرژي دريافتي در اين هفته گرديد، اما اين تفاوت معني‌دار نبود (05/0 در بررسي نتايج به‌دست آمده از اثر متقابل پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي مشخص گرديد که اختلاف معني‌داري بين تيمارها وجود داشت (05/?P)؛ تيمارهاي هشتم و ششم به‌ترتيب داراي بيشترين وکمترين انرژي دريافتي هفته دوم بودند (05/?P).
4-1-2-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته دوم
بررسي‌هاي آماري نشان داده که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E، ضريب تبديل انرژي هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي را به‌طور معني‌داري تحت تاثير قرار ندادند (05/0 بررسي اثر متقابل تيمارهاي حاوي پودر رزماري و ويتامين E نيز نشان داده که اختلاف معني‌داري بين ميانگين آنها وجود نداشت (05/04-1-2-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته دوم
مطالعات صورت گرفته بر داده‌هاي به‌دست آمده از پروتئين دريافتي هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي دلالت بر اين دارد که هر چند ويتامين E اثر معني‌داري بر دريافت پروتئين هفته دوم پرورش نداشت (05/0 در مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان پروتئين هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي مشخص گرديد که اختلاف معني‌داري بين آنها وجود داشت (05/?P)؛ و تيمار سوم بيشترين و تيمار ششم کمترين پروتئين دريافتي هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي را داشتند (05/?P).
4-1-2-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته دوم
نتايج به‌دست آمده نشان داد که اگرچه استفاده از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E در ايجاد تفاوت در ضريب تبديل پروتئين هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نقش داشت، اما تفاوت‌ها از لحاظ آماري معني‌دار نبود (05/0 نتيجه به‌دست آمده از بررسي ميانگين اثر تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته دوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي حاکي از آن است که اختلاف معني‌داري بين آنها وجود نداشت (05/0صفات
تيمار
خوراک مصرفي
(گرم/ جوجه/ روز)
افزايش وزن
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل خوراک
انرژي دريافتي
(کيلوکالري/جوجه/روز)
ضريب تبديل انرژي
(کيلوکالري/گرم)
پروتئين دريافتي
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل پروتئين
(گرم/گرم)
پودر رزماري
صفر درصد
077/61a
722/41a
464/1a
758/184a
431/4a
048/14a
337/0a

نيم درصد
682/56b
309/39a
446/1a
464/171b
373/4a
037/13b
333/0a

يک درصد
476/59ab
031/40a
488/1a
915/179ab
502/4a
679/13ab
342/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
331/58a
960/40a
428/1a
451/176a
320/4a
416/13a
328/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
016/58a
968/38a
491/1a
497/175a
509/4a
344/13a
343/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
889/60a
134/41a
480/1a
188/184a
477/4a
004/14a
341/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
058/1
858/0
030/0
199/3
090/0
243/0
007/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
684/56ab
190/41a
377/1a
469/171ab
166/4a
037/13ab
317/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
999/60ab
286/40a
515/1a
523/184ab
584/4a
030/14ab
384/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
547/65a
690/43a
502/1a
281/198a
544/4a
076/15a
346/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
071/59ab
833/40a
451/1a
690/178ab
390/4a
586/13ab
334/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
024/56b
428/38a
461/1a
471/169b
420/4a
885/12b
336/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
952/54b
666/38a
425/1a
230/166b
310/4a
639/12b
328/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
238/59ab
857/40a
456/1a
194/179ab
405/4a
625/13ab
335/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
024/57ab
190/38a
495/1a
497/172ab
524/4a
115/13ab
344/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
166/62ab
047/41a
513/1a
053/188ab
577/4a
298/14ab
348/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
832/1
486/1
051/0
541/5
155/0
421/0
012/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته سوم
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-3 نشان داده شد.
4-1-3-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي هفته سوم
در بررسي داده‌هاي به‌دست آمده از خوراک مصرفي هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي مشخص گرديده است که پودر رزماري مصرف خوراک جوجه‌هاي گوشتي را تحت تاثير قرار داد (05/0?P )؛ اما ويتامين E تاثير معني‌داري بر خوراک مصرفي هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نداشت (05/0 مطالعه صورت گرفته در داده‌هاي حاصله از اثر متقابل بين تيمارهاي ‌پودر رزماري و ويتامين E بر صفت خوراک مصرفي هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داده که تيمار ششم داراي بيشترين مصرف خوراک بود که اين مقدار با تيمار سوم که داراي کمترين مصرف خوراک بوده تفاوت معني‌داري داشته است (05/0?P ).
4-1-3-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته سوم
داده‌هاي حاصله از تحقيق حاضر نشانگر اين مسئله است که پودر رزماري در افزايش وزن هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري داشت (05/?P)، به‌طوري‌که سطح نيم درصد آن منجر به بيشترين افزايش وزن و سطح يک درصد آن منجر به کمترين افزايش وزن هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي گرديد (05/0?P ) ؛ اما با وجود مشاهده اختلاف در افزايش وزن به‌دست آمده در اثر سطوح مختلف ويتامين E در هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي، معلوم گرديده که اين اختلافات از لحاظ آماري فاقد تفاوت معني‌دار است (05/0 بررسي اثر متقابل بين تيمارهاي ‌دربرگيرنده سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته سوم پروش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که هيچ‌گونه اثر معني‌داري بين تيمارهاي مورد مطالعه وجود نداشت (05/04-1-3-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته سوم
ضريب تبديل خوراک مصرفي هفته سوم پروش جوجه‌هاي گوشتي تحت تاثير استفاده از پودر رزماري قرار گرفت (05/0?P )؛ اما ويتامين E صفت مورد اشاره را به‌طور معني‌داري تحت تاثير قرار نداد (05/0 مطالعه داده‌هاي حاصله از اثر متقابل بين تيمارهاي ‌پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک مصرفي هفته سوم پروش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که تيمار پنجم با دارا بودن بهترين ضريب تبديل غذايي داراي اختلاف معني‌داري با تيمار نهم با بدترين ضريب تبديل غذايي بود (05/0?P) .
4-1-3-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي هفته سوم
داده‌هاي به‌دست آمده نشان داد که پودر رزماري در ميزان دريافت انرژي هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي‌ بطور معني‌داري (05/0?P) موثر بود و سطح نيم درصد پودر رزماري منجر به دريافت بيشترين انرژي در قياس با سطح صفر درصد با کمترين انرژي‌دريافتي هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي گرديد (05/0?P). با وجود مشاهده تفاوت در انرژي دريافتي در اثر استفاده از سطوح مختلف ويتامين E، اين اختلاف از لحاظ آماري معني‌دار نبود (05/0 بررسي اثر متقابل ميانگين سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که تيمارششم داراي بيشترين انرژي دريافتي بود؛ که اين مقدار در مقايسه با اعداد حاصله از تيمارسوم که داراي کمترين انرژي دريافتي‌بودند، معني‌دار بود (05/0?P).
4-1-3-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته سوم
نتيجه حاصله از داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي ‌نشان داد، با وجودي‌که ويتامين E داراي اثر معني‌داري بر صفت مورد مطالعه هفته سوم نبود (05/0 بررسي اثر متقابل بين تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته سوم پرورش جوجه‌هاي‌گوشتي نشان داده که تيمار پنجم داراي بهترين ضريب تبديل انرژي ‌بود؛ که اين مقدار با داده‌هاي به‌دست آمده از تيمار نهم با بدترين ضريب تبديل انرژي‌ داراي اختلاف معني‌داري بود (05/0?P).
4-1-3-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته سوم
داده‌هاي به‌دست آمده از هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي ‌نشان داد که پودر رزماري بر صفت پروتئين دريافتي تاثير معني‌داري داشت (05/0?P)؛ و سطح نيم درصد باعث دريافت بيشترين و سطح صفر درصدآن باعث دريافت کمترين پروتئين شد (05/0?P). استفاده از ويتامين E اگرچه باعث ايجاد تفاوت در پروتئين دريافتي هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي شد؛ اما اين تفاوت از لحاظ آماري‌ معني‌دار نبود (05/0 در بررسي اثر متقابل بين تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان دريافت پروتئين هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي معلوم شد که تيمار ششم داري بيشترين پروتئين دريافتي بوده؛ که داده‌هاي اين تيمار با داده‌هاي تيمارسوم با کمترين پروتئين دريافتي، به‌لحاظ آماري معني‌دار بوده است (05/0?P).
4-1-3-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته سوم
ضريب تبديل پروتئين هفته سوم پرورش جوجه‌هاي گوشتي‌ تحت تاثير معني‌دار استفاده از سطوح مختلف ويتامين E قرار نگرفت (05/0 در بررسي ميانگين‌هاي ‌اثر متقابل سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته سوم مشخص گرديد که تيمار پنجم داراي بهترين ضريب تبديل، در قياس با تيمار نهم با بدترين ضريب تبديل پروتئين بود (05/0?P).

جدول 4-3 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته سوم*
صفات
تيمار
خوراک مصرفي
(گرم/ جوجه/ روز)
افزايش وزن
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل خوراک
انرژي دريافتي
(کيلوکالري/جوجه/روز)
ضريب تبديل انرژي
(کيلوکالري/گرم)
پروتئين دريافتي
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل پروتئين
(گرم/گرم)
پودر رزماري
صفر درصد
663/88b
351/68ab
302/1a
206/268b
938/3a
393/20b
299/0a

نيم درصد
119/92a
841/71a
285/1a
659/278a
886/3a
187/21a
295/0a

يک درصد
103/90ab
694/65b
375/1b
561/272ab
159/4b
724/20ab
316/0b
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
584/90a
978/68a
317/1a
016/274a
984/3a
834/20a
303/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
341/91a
258/70a
304/1a
307/276a
945/3a
008/21a
300/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
960/88a
650/66a
340/1a
103/269a
054/4a
461/20a
308/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
939/0
500/1
019/0
839/2
058/0
216/0
004/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
562/93a
650/72a
294/1ab
024/283a
915/3ab
519/21a
298/0ab
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
405/88ab
976/67a
307/1ab
424/267ab
954/3ab
333/20ab
301/0ab
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
023/84b
428/64a
304/1ab
170/254b
945/3ab
326/19b
300/0ab
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
785/89ab
785/67a
326/1ab
601/271ab
012/4ab
650/20ab
305/0ab
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
785/92a
880/73a
256/1a
676/280a
800/3a
341/21a
289/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
785/93a
857/73a
271/1a
700/283a
845/3a
571/21a
292/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
404/88ab
500/66a
330/1ab
423/267ab
024/4ab
333/20ab
306/0ab
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
833/92a
917/68a
349/1ab
820/280a
079/4ab
352/21a
310/0ab
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
071/89ab
666/61a
446/1b
440/269ab
373/4b
486/20ab
333/0b
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
626/1
598/2
033/0
918/4
100/0
374/0
007/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته چهارم
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-4 نشان داده شد.
4-1-4-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي هفته چهارم
نتيجه آزمايشات در هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که پودر رزماري بر ميزان مصرف خوراک هفته چهارم اثر معني‌داري داشت (05/0?P)؛ و سطح صفر درصد پودر رزماري موجب افزايش و سطح يک درصد آن موجب کاهش مصرف خوراک شد (05/0?P). استفاده از ويتامين E باعث تاثير معني‌داري بر ميزان خوراک مصرفي هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نگرديد (05/0 در بررسي صورت گرفته در مورد اثرات متقابل پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان مصرف خوراک مشخص گرديد که تيمار دوم بيشترين مصرف خوراک و تيمار هشتم کمترين مصرف خوراک را در هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي داشته‌اند، اما اين تفاوت‌ها معني‌دار نبود (05/04-1-4-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته چهارم
نتيجه به‌دست آمده از داده‌هاي هفته چهارم نشان داد که پودر رزماري تاثير معني‌داري (05/0?P ) در افزايش وزن هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي داشت، به‌گونه‌اي که سطح يک درصد پودر رزماري موجب به‌دست آمدن کمترين و جيره فاقد پودر رزماري موجب به‌دست آمدن بيشترين افزايش وزن هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي گرديد (05/0?P). اگرچه ويتامين E موجب ايجاد تفاوت در افزايش وزن هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي‌ شد، اما اين اختلاف به لحاظ آماري فاقد تفاوت معني‌دار بود (05/0 نتايج به‌دست آمده از اثر متقابل تيمارهاي حاوي پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان دهنده اين نکته بود که هيچ‌کدام از تيمارهاي مورد آزمايش تفاوت معني‌داري را در افزايش وزن دريافتي هفته چهارم نداشتند (05/04-1-4-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته چهارم
بررسي نتايج حاصله از تجزيه و تحليل آماري داده‌هاي هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي بيانگر اين مسئله بود که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E تاثير معني‌داري بر ضريب تبديل خوراک هفته چهارم نداشتند (05/0 هم‌چنين بررسي‌ها نشان داد که استفاده از سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E منتج به ايجاد داده‌ها با تفاوت معني‌دار نشد (05/04-1-4-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي هفته چهارم
بررسي‌هاي صورت گرفته در داده‌هاي هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان دهنده اين نتيجه بود که اگرچه ويتامين E در مقدار انرژي دريافتي هفته تاثير معني‌داري نداشت (05/0 مقايسه نتيجه داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير متقابل تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E نشان داده است که اگرچه تيمار دوم با بيشترين و تيمار هشتم با کمترين انرژي دريافتي هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي همراه بودند، اما اين اختلافات از لحاظ آماري معني‌دار نبود (05/04-1-4-5ا ثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته چهارم
نتيجه حاصله از بررسي‌ها نشان داده که اگرچه سطح صفر درصد پودر رزماري در قياس با سطح يک درصد آن، موجب ضريب تبديل انرژي بهتري گرديد، اما به‌طور کلي پودر رزماري به‌طور معني‌داري ضريب تبديل انرژي هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي را تحت تاثير قرار نداد (05/0 بررسي داده‌هاي حاصله از تاثير متقابل تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E نيز بيانگير عدم وجود تفاوت معني‌دار در ضريب تبديل انرژي هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي ‌بود (05/04-1-4-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته چهارم
نتايج به‌دست آمده از داده‌هاي هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان‌دهنده اين مسئله بوده که پودر رزماري در ميزان پروتئين دريافتي اين هفته تاثير معني‌داري را به‌همراه داشت (05/?P)؛ و سطح يک درصد پودر رزماري موجب کمترين و سطح صفر درصد آن موجب بيشترين پروتئين دريافتي هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي گرديد (05/?P). هم‌چنين نشان داده شد که ويتامين E بر ميزان پروتئين دريافتي هفته چهارم تفاوت معني‌داري نداشت (05/0 نتيجه به‌دست آمده از اثر متقابل تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E نشان داده که تيمار دوم با بيشترين و تيمار هشتم با کمترين انرژي دريافتي هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي همراه بود؛ اما اين تفاوت در ميزان پروتئين دريافتي از لحاظ آماري فاقد اختلاف معني‌دار بود (05/04-1-4-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته چهارم
بررسي داده‌هاي حاصله نشان داده که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E در ضريب تبديل پروتئين هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشتند (05/0 نتايج به‌دست آمده از مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته چهارم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف معني‌داري بين آنها وجود نداشت (05/0جدول4-4 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته چهارم*
صفات
تيمار
خوراک مصرفي
(گرم/ جوجه/ روز)
افزايش وزن
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل خوراک
انرژي دريافتي
(کيلوکالري/جوجه/روز)
ضريب تبديل انرژي
(کيلوکالري/گرم)
پروتئين دريافتي
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل پروتئين
(گرم/گرم)
پودر رزماري
صفر درصد
485/144a
773/83a
726/1a
129/455a
437/5a
342/30a
362/0a

نيم درصد
833/142ab
008/81ab
764/1a
923/449ab
557/5a
995/29ab
371/0a

يک درصد
957/136b
180/77b
779/1a
416/431b
604/5a
761/28b
373/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
652/141a
987/79a
775/1a
204/446a
592/5a
747/29a
373/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
321/141a
260/81a
742/1a
162/445a
486/5a
678/29a
366/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
302/141a
714/80a
752/1a
103/445a
521/5a
674/29a
368/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
769/1
277/1
026/0
572/5
082/0
371/0
005/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
005/144a
534/83a
723/1a
616/453a
428/5a
241/30a
362/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
785/144a
261/83a
743/1a
074/456a
491/5a
405/30a
366/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
666/144a
523/84a
711/1a
699/455a
391/5a
380/30a
360/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
476/144a
714/81a
768/1a
098/455a
570/5a
340/30a
371/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
190/144a
333/83a
733/1a
198/454a
457/5a
280/30a
364/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
833/139a
976/77a
792/1a
473/440a
644/5a
365/29a
376/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
476/136a
714/74a
834/1a
898/429a
776/5a
660/28a
385/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
988/134a
185/77a
749/1a
213/425a
509/5a
348/28a
367/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
408/139a
643/79a
754/1a
136/439a
526/5a
276/29a
368/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
064/3
212/2
045/0
651/9
143/0
643/0
009/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته پنجم
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-5 نشان داده شد.
4-1-5-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي هفته پنجم
نتيجه آزمايشات صورت گرفته بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته پنجم پرورش بيانگر اين نکته بود که پودر رزماري خوراک مصرفي هفته پنجم را به‌طور معني‌داري تحت تاثير قرار داد (05/0?P). در اين ميان پودر رزماري نيم درصد باعث بيشترين و پودر رزماري يک درصد منجر به کمترين مصرف خوراک هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي شد (05/0?P). ويتامين E نتوانست مصرف خوراک هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي را تحت تاثير قرار دهد (05/0 بررسي داده‌‌هاي مربوط به تاثير متقابل تيمارهاي حاوي پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان دهنده اين بود که اختلاف معني‌داري بين ميانگين تيمارهاي مورد مطالعه وجود نداشت (05/04-1-5-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته پنجم
نتيجه داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي ‌نشان داد که فاکتورهاي مورد مطالعه نتوانستند به‌طور معني‌داري بر افزايش وزن جوجه‌هاي گوشتي تاثير بگذارند (05/0 اثر متقابل سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز مورد بررسي قرار گرفت؛ و نتايج نشان داد که اختلاف معني‌داري بين ميانگين تيمارها وجود نداشت (05/04-1-5-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته پنجم
ضريب تبديل خوراک هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز به‌منظور بررسي اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار آن مورد بررسي قرار گرفت و نشان‌دهنده اين بود که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E نتوانستند ضريب تبديل خوراک مصرفي هفته پنجم پرورش را به‌طور معني‌داري تحت تاثير قرار دهند (05/0 بررسي داده‌هاي ناشي از اثر متقابل تيمارهاي متفاوت ويتامين E و پودر رزماري بر ضريب تبديل خوراک هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان‌ دهنده اين بود که اگرچه تفاوت بين داده‌ها وجود داشت؛ و تيمار هشتم بهترين و تيمار نهم بدترين ضريب تبديل خوراک هفته را داشتند، اما اين اختلافات معني‌دار نبود (05/04-1-5-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي هفته پنجم
نتيجه داده‌هاي به‌دست آمده نشان داد که پودر رزماري توانسته بر انرژي دريافتي هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري بگذارد (05/0?P)؛ و در اين ميان پودر رزماري نيم درصد باعث بيشترين و پودر رزماري يک درصد باعث کمترين انرژي دريافتي هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي شد (05/0?P). بر‌خلاف پودر رزماري، ويتامين E فاقد اثر معني‌دار بر انرژي دريافتي هفته پنجم بود (05/0 نتيجه داده‌هاي حاصل از مقايسه ميانگين سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز مورد بررسي، تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و مشخص شد ميانگين تيمارها اختلاف معني‌داري با يکديگر نداشتند (05/04-1-5-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته پنجم
بررسي نتايج حاصل از عملکرد هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که دو فاکتور ويتامين E و پودر رزماري نتوانستند بر ضريب تبديل انرژي اثر معني‌داري بگذارند (05/0 بررسي داده‌هاي حاصله از اثر متقابل تيمارهاي حاوي پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان‌دهنده اين بود که اختلاف ميانگين هيچ‌کدام از تيمارها معني‌دار نبود (05/04-1-5-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته پنجم
داده‌هاي به‌دست آمده ناشي از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان پروتئين دريافتي هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که هرچند سطح دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E موجب اخذ بيشترين و سطح صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم آن موجب کمترين پروتئين دريافتي شد (05/0 نتايج به‌دست آمده از مقايسه تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داده که اختلاف معني‌داري بين ميانگين تيمارها وجود نداشت (05/04-1-5-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته پنجم
داده‌هاي حاصل از ضريب تبديل پروتئين هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌منظور اثر پودر رزماري و ويتامين E بر صفت مورد اشاره موجب بررسي قرار گرفت. يافته‌ها بيانگر اين مسئله بودند که هيچ‌کدام از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E نتوانستند بر ضريب تبديل پروتئين هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري بگذارند (05/0 نتايج حاصله از اثر متقابل تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته پنجم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف ميانگين هيچ‌کدام از تيمارها معني‌دار نبود (05/0صفات
تيمار
خوراک مصرفي
(گرم/ جوجه/ روز)
افزايش وزن
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل خوراک
انرژي دريافتي
(کيلوکالري/جوجه/روز)
ضريب تبديل انرژي
(کيلوکالري/گرم)
پروتئين دريافتي
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل پروتئين
(گرم/گرم)
پودر رزماري
صفر درصد
408/180ab
129/100a
803/1a
285/568ab
679/5a
886/37ab
379/0a

نيم درصد
277/184a
047/101a
829/1a
474/580a
760/5a
698/38a
384/0a

يک درصد
323/176b
189/98a
807/1a
418/555b
691/5a
028/37b
379/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
304/179a
457/97a
844/1a
808/564a
808/5a
645/37a
387/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
980/179a
365/100a
795/1a
938/566a
655/5a
796/37a
377/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
724/181a
542/101a
799/1a
432/572a
668/5a
162/38a
378/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
915/1
197/2
033/0
032/6
104/0
402/0
007/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
939/181a
529/99a
829/1a
107/573a
760/5a
207/38a
384/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
357/180a
333/98a
835/1a
125/568a
780/5a
875/37a
386/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
928/178a
523/102a
745/1a
623/563a
498/5a
575/37a
367/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
928/181a
571/97a
873/1a
074/573a
900/5a
205/38a
393/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
952/184a
666/99a
857/1a
599/582a
848/5a
840/38a
390/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
952/185a
904/105a
756/1a
749/585a
533/5a
050/39a
369/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
045/174a
271/95a
830/1a
243/548a
765/5a
550/36a
384/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
632/174a
097/103a
694/1a
090/550a
336/5a
673/36a
356/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
293/180a
200/96a
896/1a
923/567a
972/5a
862/37a
398/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
317/3
805/3
057/0
447/10
180/0
696/0
012/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته ششم
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-6 نشان داده شد.
4-1-6-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي هفته ششم
داده‌هاي به‌دست آمده از نتايج آزمايشات هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که پودر رزماري توانسته به‌طور معني‌داري بر ميزان مصرف خوراک تاثير بگذارد (05/?P)؛ سطح نيم درصد پودر رزماري بيشترين و سطح صفر درصدآن کمترين مصرف خوراک هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي را موجب شدند (05/?P). اثر ويتامين E بر ميزان خوراک مصرفي هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي فاقد اختلاف معني‌دار بود (05/0 بررسي داده‌هاي حاصل از تاثيرمتقابل تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E بر مصرف خوراک هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف ميانگين تيمارها معني‌دار بود (05/?P)؛ و تيمار ششم بيشترين مصرف خوراک و تيمار دوم کمترين مصرف خوراک هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي را داشتند (05/?P).
4-1-6-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن هفته ششم
بررسي نتايج داده‌هاي هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E توانستند افزايش وزن هفته ششم را به‌طور معني‌داري تحت تاثير قرار دهند (05/?P)؛ و دراين ميان سطح نيم درصد پودر رزماري موجب بيشترين و سطح صفر درصد آن موجب کمترين افزايش وزن هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي شد (05/?P). هم‌چنين سطوح دويست و صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E به‌ترتيب موجب بيشترين و کمترين افزايش وزن هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي شدند (05/?P).
نتايج مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E نشان داد که بين ميانگين آنها تفاوت معني‌داري وجود دارد (05/?P)؛ تيمار ششم بيشترين افزايش وزن هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي را داشت که اين مقدار در قياس با تيمار دوم با کمترين افزايش وزن هفته ششم، معني‌دار بود (05/?P).
4-1-6-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته ششم
نتيجه به‌دست آمده از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که هيچ‌کدام از دو عامل فوق نتوانستند بر ضريب تبديل خوراک مصرفي اثر معني‌داري بگذارند (05/0 نتايج اثر متقابل سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف بين ميانگين تيمارهاي مورد مطالعه معني‌دار نبود (05/04-1-6-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي هفته ششم
بررسي داده‌هاي حاصله نشان داد که پودر رزماري اثر معني‌داري بر ميزان انرژي دريافتي هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي داشتند (05/?P). در ميان سطوح مختلف پودر رزماري، سطح نيم درصدآن بيشترين و سطح صفردرصدآن کمترين انرژي دريافتي هفته ششم را باعث شدند (05/?P). با وجود مشاهده تفاوت در انرژي دريافتي سطوح مختلف ويتامين E ، مشاهده شده که اين تفاوت معني‌دار نبود (05/0 بررسي ميانگين‌هاي حاصل از اثر سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E نشان داده که ميان تيمارها اختلاف معني‌دار وجود داشت (05/?P)؛ و تيمار ششم بيشترين انرژي دريافتي را به‌همراه داشت که اين مقدار درقياس با تيمار دوم با کمترين انرژي دريافتي، معني‌دار بود (05/?P).
4-1-6-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته ششم
نتايج به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E در هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E فاقد اثر معني‌داري بر ضريب تبديل انرژي هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي بودند (05/0 بررسي نتايج ميانگين‌هاي اثر متقابل پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که ميانگين هيچ‌کدام از تيمارهاي مورد مطالعه با يکديگر تفاوت معني‌داري نداشت (05/04-1-6-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته ششم
بررسي داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر صفت پروتئين دريافتي هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اگرچه ويتامين E اثر معني‌داري بر ميزان دريافت پروتئين نداشت (05/0 بررسي ميانگين سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز نشان داده که اختلاف ميانگين بين تيمارها معني‌دار بود (05/?P)، تيمار ششم بيشترين پروتئين دريافتي هفته ششم را دارا بود که اين مقدار در قياس با تيمار دوم با کمترين پروتئين دريافتي هفته ششم ، معني‌دار (05/?P) بود.

4-1-6-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته ششم
داده‌هاي به‌دست آمده از هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي بيانگر اين بود که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين اثر معني‌داري نداشتند (05/0 در بررسي ميانگين‌ داده‌هاي به‌دست آمده از اثر متقابل پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين هفته ششم پرورش جوجه‌هاي گوشتي مشخص شد که اختلاف ميانگين تيمارها معني‌دار نبود (05/0جدول 4-6 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در هفته ششم*
صفات
تيمار
خوراک مصرفي
(گرم/ جوجه/ روز)
افزايش وزن
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل خوراک
انرژي دريافتي
(کيلوکالري/جوجه/روز)
ضريب تبديل انرژي
(کيلوکالري/گرم)
پروتئين دريافتي
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل پروتئين
(گرم/گرم)
پودر رزماري
صفر درصد
438/162b
849/59b
945/2a
679/511b
276/9a
112/34b
618/0a

نيم درصد
904/180a
809/78a
312/2a
848/569a
284/7a
990/37a
486/0a

يک درصد
194/166b
738/67ab
495/2a
513/523b
860/7a
901/34b
524/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
758/163a
125/63b
698/2a
837/515a
499/8a
389/34a
567/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
180/168a
771/63b
800/2a
768/529a
819/8a
318/35a
588/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
598/177a
499/79a
255/2a
434/559a
103/7a
296/37a
474/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
934/3
908/3
183/0
393/12
577/0
826/0
038/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
171/158ab
952/55ab
054/3a
240/498ab
619/9a
216/33ab
641/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
952/152b
547/49b
367/3a
799/481b
605/10a
120/32b
707/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
190/176ab
047/74ab
414/2a
998/554ab
605/7a
000/37ab
507/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
095/174ab
619/71ab
441/2a
398/548ab
689/7a
560/36ab
513/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
357/179ab
261/76ab
357/2a
973/564ab
424/7a
665/37ab
495/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
261/189a
547/88a
140/2a
173/596a
740/6a
745/39a
449/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
008/159ab
804/61ab
600/2a
874/500ab
189/8a
392/33ab
546/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
232/172ab
505/65ab
675/2a
532/542ab
427/8a
169/36ab
562/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
343/167ab
904/75ab
211/2a
132/527ab
965/6a
142/35ab
464/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
815/6
769/6
317/0
466/21
000/1
431/1
067/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در دوره آغازين
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد دوره آغازين جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-7 نشان داده شد.
4-1-7-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي دوره آغازين
بررسي نتايج حاصله از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر مصرف خوراک دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که پودر رزماري بر مصرف خوراک اثر معني‌داري نداشت (05/0 بررسي ميانگين داده‌هاي حاصله از تاثير متقابل پودر رزماري و ويتامين E بر مصرف خوراک دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي بيانگر اين مسئله بود که اختلاف ميانگين بين تيمارها معني‌دار بود (05/?P). تيمار نهم بيشترين مصرف خوراک را به‌همراه داشت که اين مقدار در مقايسه با تيمار هفتم با کمترين مصرف خوراک دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي، معني‌دار بود (05/?P).
4-1-7-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن دوره آغازين
بررسي داده‌هاي به‌دست آمده از دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E، افزايش وزن دوره آغازين را به‌طور معني‌داري تحت تاثير قرار ندادند (05/0 مطالعه و مقايسه ميانگين داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير متقابل تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بيانگر اختلاف معني‌داري بين آنها نبود (05/04-1-7-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک مصرفي دوره آغازين
مطالعه و بررسي داده‌هاي حاصله نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E اثر معني‌داري بر ضريب تبديل خوراک مصرفي دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 بررسي ميانگين حاصل از اثرات متقابل سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک مصرفي دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف معني‌داري بين آنها وجود نداشت (05/04-1-7-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي دوره آغازين
نتايج حاصل از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي نشان داده که هيچ‌کدام از آنها بر ميزان دريافت انرژي دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري نداشتند (05/0 هم‌چنين بررسي ميانگين داده‌هاي حاصله از تاثير متقابل پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان دريافت انرژي نشان داد که اختلاف ميانگين بين تيمارهاي دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي معني‌دار بود (05/?P)، و تيمار نهم بيشترين انرژي دريافتي دوره را به‌همراه داشت که اين مقدار با تيمار هفتم با کمترين انرژي دريافتي دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي، معني‌دار بود (05/?P).
4-1-7-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي دوره آغازين
بررسي داده‌هاي به‌دست آمده از دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي بيانگر اين مسئله بود که هيچ‌کدام از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر صفت مورد اشاره اثر معني‌داري نداشتند (05/0 در بررسي ميانگين به‌دست آمده از اثر متقابل پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي نمايان شد که آنها با يکديگر هيچ‌گونه تفاوت معني‌داري نداشتند (05/04-1-7-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي دوره آغازين
در مطالعه و بررسي اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي مشخص شد که پودر رزماري اثر معني‌داري بر ميزان پروتئين دريافتي دوره آغازين نداشت (05/0 مطالعه، تحليل و تجزيه داده‌هاي به‌دست آمده از اثر متقابل تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي مشخص کرد که بين تيمارها اختلاف معني‌داري وجود دارد (05/?P). تيمار نهم بيشترين پروتئين دريافتي و تيمار هفتم کمترين پروتئين دريافتي دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي را به‌همراه داشتند که اختلاف بين اين دو تيمار از نظر آماري معني‌دار بود (05/?P).
4-1-7-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين دوره آغازين
نتايج بررسي‌ها نشان داد که پودر رزماري بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري داشت (05/?P) و سطوح صفر و يک درصد آن به‌ترتيب موجب بهترين و بدترين ضريب تبديل پروتئين دوره آغازين شدند (05/?P). بر خلاف پودر رزماري، ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشت (05/0 در بررسي ميانگين حاصله از اثر متقابل تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين دريافتي دوره آغازين پرورش جوجه‌هاي گوشتي اختلاف معني‌داري مشاهده نشد (05/0صفات
تيمار
خوراک مصرفي
(گرم/ جوجه/ روز)
افزايش وزن
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل خوراک
انرژي دريافتي
(کيلوکالري/جوجه/روز)
ضريب تبديل انرژي
(کيلوکالري/گرم)
پروتئين دريافتي
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل پروتئين
(گرم/گرم)
پودر رزماري
صفر درصد
136/57a
821/41a
392/1a
837/172a
211/4a
141/13a
320/0a

نيم درصد
615/56a
735/41a
412/1a
259/171a
272/4a
021/13a
325/0ab

يک درصد
739/56a
853/39a
454/1a
637/171a
398/4a
050/13a
334/0b
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
550/56a
453/41a
397/1a
065/171a
225/4a
006/13a
321/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
623/56a
064/41a
423/1a
285/171a
306/4a
024/13a
327/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
317/57a
891/40a
438/1a
383/173a
350/4a
183/13a
331/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
218/0
563/0
017/0
659/0
053/0
050/0
004/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
158/57ab
915/42a
364/1a
903/172ab
125/4a
146/13ab
314/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
996/56ab
230/41a
408/1a
411/172ab
259/4a
109/13ab
324/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
254/57ab
317/41a
404/1a
196/173ab
248/4a
169/13ab
323/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
869/56ab
404/41a
392/1a
030/172ab
211/4a
080/13ab
320/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
385/56ab
857/41a
419/1a
565/170ab
292/4a
969/12ab
326/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
589/56ab
944/41a
426/1a
182/171ab
314/4a
016/13ab
328/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
623/55b
039/40a
434/1a
260/168b
337/4a
793/12b
330/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
489/56ab
107/40a
444/1a
879/170ab
368/4a
993/12ab
332/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
106/58a
412/39a
484/1a
771/175a
489/4a
364/13a
342/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
377/0
975/0
030/0
141/1
091/0
087/0
007/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-8 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در دوره پاياني
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-8 نشان داده شد.
4-1-8-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي دوره پاياني
بررسي داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پود رزماري و ويتامين E بر مصرف خوراک جوجه‌هاي گوشتي در دوره پاياني نشان داد که پودر رزماري به‌طور معني‌داري خوراک مصرفي را تحت تاثير قرار داد (05/?P). بر اين اساس سطوح نيم و يک درصد پودر رزماري به‌ترتيب بيشترين و کمترين خوراک مصرفي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي را سبب شدند (05/?P). بر اساس مطالعات انجام گرفته ويتامين E اثر معني‌داري بر مصرف خوراک دوره آغازين نداشت (05/0 در بررسي و مقايسه ميانگين اثر متقابل سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي مشخص شدکه اختلاف ميانگين بين خوراک مصرفي تيمارهاي مختلف وجود داشت؛ اما اين تفاوت‌ها از لحاظ آماري معني‌دار نبود (05/04-1-8-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن دوره پاياني
در بررسي نتايج حاصله مشخص شد که پودر رزماري بر افزايش وزن دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري داشت (05/?P). سطوح نيم و يک درصد پودر رزماري به ترتيب بيشترين و کمترين افزايش وزن دوره پاياني را سبب شدند (05/?P). استفاده از ويتامين E نيز موجب ايجاد اختلاف معني‌دار در افزايش وزن جوجه‌هاي گوشتي دردوره پاياني پرورش شد (05/?P). سطوح دويست و صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E به‌ترتيب بيشترين وکمترين اثر را در افزايش وزن دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي داشتند (05/?P).
نتايج به‌دست آمده از بررسي ميانگين اثرات متقابل تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي بيانگر اين مسئله بود که هيچ‌گونه تفاوت معني‌داري در افزايش وزن تيمارهاي مختلف وجود نداشت (05/04-1-8-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک دوره پاياني
داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و مشخص شد که پودر رزماري تاثير معني‌داري بر ضريب تبديل خوراک دوره پاياني پرورش نداشت (05/0 داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير متقابل پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز نشان داد که تفاوت معني‌داري بين تيمارهاي مورد مطالعه وجود نداشت (05/04-1-8-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي دوره پاياني
بررسي نتايج حاصله از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان دادکه پودر رزماري داراي اثر معني‌داري بر انرژي دريافتي دوره پاياني بود (05/?P). سطوح نيم و يک درصد پودر رزماري به‌ترتيب بيشترين وکمترين انرژي دريافتي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي را سبب شدند (05/?P). بر خلاف پودر رزماري، ويتامين E اثر معني‌داري بر دريافت انرژي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي نداشت (05/0 بررسي و مقايسه ميانگين حاصله از تاثير متقابل پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که تيمار ششم بيشترين و تيمار هفتم کمترين انرژي دريافتي دوره را داشتند، اما تفاوت‌ ميانگين بين تيمارهاي مختلف از لحاظ آماري معني‌دار نبود (05/04-1-8-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E برضريب تبديل انرژي دوره پاياني
ضريب تبديل انرژي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي تحت تاثير معني‌دار دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E قرار نگرفت (05/0 اثر متقابل تيمارهاي حاوي سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و نتايج حاکي از آن بود که تفاوت معني‌داري در تيمارهاي مورد مطالعه وجود نداشت (05/04-1-8-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي دوره پاياني
بررسي داده‌هاي حاصله نشان داد که پودر رزماري تاثير معني‌داري بر پروتئين دريافتي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي داشت (05/?P)؛ سطوح نيم و يک درصد پودر رزماري به‌ترتيب بيشترين وکمترين پروتئين دريافتي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي را موجب شدند (05/?P). مطالعات نشان داد که ويتامين E اثر معني‌داري بر پروتئين دريافتي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي نداشت (05/0 بررسي ميانگين داده‌هاي حاصله از تاثير متقابل تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که تيمار ششم داراي بيشترين و تيمار هفتم داراي کمترين پروتئين دريافتي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي گوشتي بودند (05/04-1-8-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين دوره پاياني
بررسي داده‌هاي به‌دست آمده در دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي‌‌گوشتي نشان داد که هيچ‌کدام از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک دوره پاياني تاثير معني‌داري نداشتند (05/0 بررسي اثر متقابل تيمارهاي حاوي سطوح متفاوت پودر رزماري و ويتامين E نيز نشان داد که اگرچه تيمار ششم داراي بهترين و تيمار دوم داراي بدترين ضريب تبديل پروتئين دريافتي دوره پاياني پرورش جوجه‌هاي‌‌گوشتي بودند (05/0صفات
تيمار
خوراک مصرفي
(گرم/ جوجه/ روز)
افزايش وزن
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل خوراک
انرژي دريافتي
(کيلوکالري/جوجه/روز)
ضريب تبديل انرژي
(کيلوکالري/گرم)
پروتئين دريافتي
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل پروتئين
(گرم/گرم)
پودر رزماري
صفر درصد
444/162ab
250/81ab
158/2a
698/511ab
798/6a
113/34ab
453/0a

نيم درصد
338/169a
955/86a
969/1a
415/533a
200/6a
561/35a
413/0a

يک درصد
825/159b
036/81b
027/2a
449/503b
385/6a
563/33b
426/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
571/161a
190/80b
106/2a
950/508a
633/6a
930/33a
442/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
161/163a
799/81ab
112/2a
956/513a
653/6a
264/34a
444/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
875/166a
252/87a
936/1a
656/525a
097/6a
044/35a
406/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
050/2
638/1
060/0
457/6
190/0
430/0
013/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
371/161a
672/79a
202/2a
321/508a
936/6a
888/33a
462/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
365/159a
047/77a
315/2a
999/501a
292/7a
467/33a
486/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
595/166a
031/87a
957/1a
773/524a
165/6a
985/34a
411/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
833/166a
635/83a
027/2a
524/525a
386/6a
035/35a
426/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
500/169a
420/86a
982/1a
924/533a
243/6a
595/35a
416/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
682/171a
809/90a
896/1a
798/540a
972/5a
053/36a
398/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
510/156a
263/77a
088/2a
005/493a
577/6a
867/32a
439/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
618/160a
929/81a
039/2a
945/505a
424/6a
730/33a
428/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
348/162a
915/83a
954/1a
397/511a
155/6a
093/34a
410/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
550/3
837/2
104/0
184/11
329/0
746/0
022/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-9 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-9 نشان داده شد.
4-1-9-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر خوراک مصرفي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي
بررسي داده‌هاي مربوط به اثر پودر رزماري و ويتامينE بر خوراک مصرفي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که پودر رزماري‌ اثر معني‌‌داري بر خوراک مصرفي داشت (05/?P). سطوح نيم و يک درصد پودر رزماري به‌ترتيب داراي بيشترين وکمترين اثر بر مصرف خوراک کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي بودند (05/?P). مطالعه انجام شده بر نتايج حاصل از ويتامين E نيز نشان داد که اين فاکتور اثر معني‌داري بر خوراک مصرفي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نداشت (05/0 بررسي ميانگين حاصله از تاثير متقابل سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E برخوراک مصرفي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان دهنده عدم وجود اختلاف معني‌دار بين آنها بود (05/04-1-9-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر افزايش وزن کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي
نتايج به‌دست آمده نشان داد که پودر رزماري بر افزايش وزن کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري داشت (05/?P)؛ سطوح نيم و يک درصد آن به‌ترتيب بيشترين وکمترين افزايش وزن را سبب شدند (05/?P). هم‌چنين معلوم گشت که ويتامين E اثر معني‌داري بر افزايش وزن کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي داشته است (05/?P). سطوح دويست و صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم اين ويتامين به‌ترتيب بيشترين وکمترين تاثير را بر افزايش وزن داشتند (05/?P).
بررسي نتايج به‌دست آمده از تاثير تيمارهاي مختلف بر افزايش وزن کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف معني‌داري بين ميانگين تيمارها وجود داشت (05/?P). تيمار ششم بيشترين افزايش وزن کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي را داشت که اين مقدار در قياس با تيمار هفتم با کمترين افزايش وزن، داراي اختلاف معني‌داري بود (05/?P).
4-1-9-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي
بررسي داده‌هاي حاصل از تاثير پودر رزماري و ويتامين E در کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اين دو فاکتور اثر معني‌داري بر صفت ضريب تبديل خوراک کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 ميانگين داده‌هاي حاصل از تاثير سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل خوراک کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي معني‌دار نبود (05/04-1-9-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي
در بررسي نتايج به‌دست آمده مشخص شد که پودر رزماري بر انرژي دريافتي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري داشت (05/?P). سطوح نيم و يک درصد پودر رزماري به‌ترتيب بيشترين وکمترين انرژي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي را موجب گشتند (05/?P). هم‌چنين مشخص گرديد که ويتامين E تاثير معني‌داري بر انرژي دريافتي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نداشت (05/0 مقايسه ميانگين داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير متقابل تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E بر انرژي دريافتي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان دهنده هيچ‌گونه تفاوت معني‌داري نبود (05/04-1-9-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي
ضريب تبديل انرژي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي تحت تاثير معني‌دار دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E قرار نگرفت (05/0 مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل انرژي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان دهنده عدم وجود اختلاف معني‌دار بين آنها بود (05/04-1-9-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي
داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نمايانگر آن بود که ويتامين E اثر معني‌داري بر فاکتور مورد مطالعه نداشت (05/0 نتايج حاصله از تاثير تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر پروتئين دريافتي کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز نشان داد که تفاوت معني‌داري بين ميانگين تيمارهاي مختلف وجود نداشت (05/04-1-9-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي
نتايج داده‌ها نشان داد که ضريب تبديل پروتئين کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي تحت تاثير معني‌دار دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E قرار نگرفت (05/0 بررسي داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير متقابل پودر رزماري و ويتامين E بر ضريب تبديل پروتئين کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز نشان داد که اثر معني‌داري بين آنها وجود نداشت (05/0جدول 4-9 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي (هفته هاي اول الي ششم)*
صفات
تيمار
خوراک مصرفي
(گرم/ جوجه/ روز)
افزايش وزن
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل خوراک
انرژي دريافتي
(کيلوکالري/جوجه/روز)
ضريب تبديل انرژي
(کيلوکالري/گرم)
پروتئين دريافتي
(گرم/جوجه/روز)
ضريب تبديل پروتئين
(گرم/گرم)
پودر رزماري
صفر درصد
790/109ab
535/61ab
775/1a
267/342ab
504/5a
627/23ab
387/0a

نيم درصد
976/112a
345/64a
690/1a
337/352a
236/5a
291/24a
369/0a

يک درصد
282/108b
444/60b
740/1a
543/337b
391/5a
307/23b
380/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
061/109a
821/60b
751/1a
007/340a
429/5a
468/23a
382/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
892/109a
432/61ab
768/1a
620/342a
480/5a
643/23a
385/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
095/112a
071/64a
687/1a
519/349a
224/5a
113/24a
369/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
001/1
834/0
031/0
156/3
098/0
210/0
007/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
265/109a
293/61a
783/1a
612/340a
531/5a
517/23a
388/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
180/108a
138/59ab
861/1a
205/337a
775/5a
288/23a
405/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
925/111a
174/64ab
681/1a
984/348a
206/5a
076/24a
367/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
851/111a
519/62ab
710/1a
777/348a
298/5a
058/24a
373/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
943/112a
138/64ab
701/1a
244/352a
268/5a
282/24a
371/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
135/114a
376/66a
661/1a
990/355a
143/5a
534/24a
363/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
066/106a
651/58b
761/1a
633/330a
457/5a
830/22a
384/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
553/108a
018/61ab
742/1a
412/338a
396/5a
361/23a
380/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
227/110a
664/61ab
719/1a
584/343a
322/5a
729/23a
376/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
734/1
461/1
054/0
466/5
170/0
364/0
011/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-10 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد اقتصادي جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عملکرد اقتصادي جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-10 نشان داده شد.
4-1-10-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن يک جوجه در 42 روزگي
بر اساس داده‌هاي حاصل از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر وزن يک جوجه در روز 42 مشاهده گرديد که پودر رزماري توانسته بر وزن جوجه در روز 42 تاثير معني‌داري بگذارد (05/?P). بر همين اساس تاثير ويتامين E نيز بر وزن يک جوجه در روز 42 معني‌دار بود (05/?P). سطوح نيم و يک درصد پودر رزماري به‌ترتيب بيشترين و کمترين وزن جوجه در روز 42 را باعث شدند (05/?P)؛ در حالي‌که سطوح دويست و صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E به‌ترتيب بيشترين وکمترين وزن جوجه در روز 42 را باعث شدند (05/?P).
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين داده‌هاي حاصل از تاثير تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن يک جوجه در روز 42 نشان داد که اختلاف معني‌داري بين آنها وجود داشت (05/?P). تيمار ششم داراي بالاترين و تيمار هفتم داراي کمترين وزن يک جوجه در 42 روزگي بودند (05/?P).
4-1-10-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر هزينه خوراک به‌ازاي هر کيلوگرم وزن زنده
نتايج به‌دست آمده از تاثير دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E مشخص کرده که اثر آنها بر هزينه خوراک به‌ازاي هر کيلوگرم وزن زنده معني‌دار نبود (05/0 بررسي نتايج مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر هزينه خوراک نشان دهنده عدم وجود اختلاف معني‌دار بين آنها بود (05/04-1-10-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر شاخص توليد
نتايج حاصله از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر شاخص توليد جوجه‌هاي‌گوشتي بيانگر اين مسئله بود که هيچ‌کدام از دو فاکتور ذکر شده بر شاخص توليد اثر معني‌داري نداشتند (05/0 بررسي‌هاي صورت گرفته در مورد مقايسه ميانگين داده‌هاي حاصله از تاثير سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر شاخص توليد جوجه‌هاي گوشتي‌ نشان داد که اثر معني‌داري بين تيمارهاي مختلف وجود نداشت (05/0جدول 4-10 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) عملکرد اقتصادي جوجه‌هاي گوشتي *
صفات
تيمار
وزن يک جوجه
(گرم/ جوجه)
هزينه خوراک به ازاي هر کيلوگرم وزن زنده (ريال/کيلوگرم)
شاخص توليد
پودر رزماري
صفر درصد
876/2638ab
946/22922a
362/357a

نيم درصد
056/2751a
888/22690a
990/387a

يک درصد
895/2586b
523/22868a
341/357a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
271/2608b
778/22928a
820/355a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
593/2628ab
918/22980a
669/356a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
963/2739a
661/22572a
203/387a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
181/36
715/287
945/9
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
296/2640ab
061/22390a
469/354a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
333/2532ab
457/23757a
593/328a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
000/2744ab
321/22621a
024/389a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
167/2674ab
893/23214a
342/373a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
667/2742ab
520/22661a
042/384a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
333/2836a
249/22196a
585/406a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
352/2510b
380/23181a
650/339a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
778/2610ab
778/22523a
373/357a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
555/2639ab
412/22900a
000/366a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
667/62
337/498
225/17
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-11 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مشخصات لاشه جوجه‌هاي گوشتي
4-1-11-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن زنده بدن
نتايج حاصل از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر وزن زنده بدن جوجه‌هاي گوشتي مشخص کرده که هيچ‌کدام از دو فاکتور مورد اشاره اثر معني‌داري بر وزن زنده بدن جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 بررسي نتايج حاصله از مقايسه ميانگين‌هاي تيمارهاي مختلف بر وزن زنده بدن جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که تفاوت معني‌داري بين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E وجود نداشت (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن زنده بدن جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-11 نشان داده شد.
4-1-11-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن پرکنده بدن
نتايج حاصل نشان داده که هيچ‌کدام از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر وزن پرکنده پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشتند (05/0 بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از مقايسه ميانگين داده‌هاي حاصل از تاثير سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن پرکنده جوجه‌هاي گوشتي مشخص شد که تيمارها با يکديگر تفاوت معني‌داري ندارند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن پرکنده بدن جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-11 نشان داده شد.
4-1-11-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن لاشه شکم پُر
نتايج حاصل نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر وزن لاشه شکم پُر پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشتند (05/0 بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از مقايسه ميانگين داده‌هاي حاصل از تاثير سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر لاشه شکم پُر جوجه‌هاي گوشتي مشخص شد که تيمارها با يکديگر تفاوت معني‌داري ندارند (05/0نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن لاشه شکم پُرجوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-11 نشان داده شد.
4-1-11-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن لاشه شکم خالي
نتايج به‌دست آمده از تاثير پودر رزماي و ويتامين E بر لاشه شکم خالي جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اين دو فاکتور تاثيرمعني‌داري بر وزن لاشه شکم خالي نداشتند (05/0 مقايسه ميانگين داده‌هاي حاصله نيز نشان داد که هرچند تيمار سوم بالاترين و تيمار هفتم پائين‌ترين وزن لاشه شکم خالي جوجه‌هاي گوشتي را داشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن لاشه شکم خالي جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-11 نشان داده شد.
4-1-11-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد لاشه شکم خالي
نتايج به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر درصد لاشه شکم خالي جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اين دو فاکتور تاثير معني‌داري بر درصد لاشه شکم خالي نداشتند (05/0 بررسي‌هاي صورت گرفته بر ميانگين داده‌هاي حاصل از اثرات سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد لاشه شکم خالي جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که هر چند تيمار هشتم بالاترين و تيمار اول پائين‌ترين درصد شکم خالي را دارا بودند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد لاشه شکم خالي به‌طور خلاصه در جدول 4-11 نشان داده شد.
4-1-11-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بروزن سر
بر اساس نتايج به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر وزن سر جوجه‌هاي گوشتي مشخص گرديد که هيچ‌کدام از آنها اثر معني‌داري بر وزن سر جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 بررسي و مقايسه ميانگين داده‌هاي حاصل از اثر سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن سر جوجه‌هاي گوشتي مشخص کرد که اثر متقابل تيمارهاي مورد مطالعه معني‌دار نبود (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن سر جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4 -12 نشان داده شد.
4-1-11-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بردرصد وزني سر
داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني سر جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E تاثيرمعني‌داري (05/0 بررسي نتايج حاصله از تاثير سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني سر جوجه‌هاي گوشتي حاکي از اين مسئله بود که تيمارهاي مورد مطالعه اختلاف معني‌داري درميانگين درصد وزني سر جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني سر جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-12 نمايش داده شد.
4-1-11-8 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن سينه
بررسي نتايج حاصله از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر وزن سينه جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اين دو فاکتور تاثيري بر وزن سينه نداشتند (05/0 داده‌هاي حاصل از مقايسه ميانگين اثرات سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E نشان داد که اگرچه تيمارهاي سوم و هفتم به‌ترتيب بيشترين وکمترين وزن سينه را در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي داشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن سينه ‌جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-12 نشان داده شد.
4-1-11-9 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني سينه
بررسي اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني سينه در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي بيانگر اين نکته بود که هيچ‌کدام از دو فاکتور مورد اشاره بر درصد وزني سينه جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري نداشتند (05/0 با مقايسه ميانگين داده‌هاي به‌دست آمده از اثر سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني سينه جوجه‌هاي گوشتي مشخص شد که، اگرچه تيمارهاي سوم و هفتم داراي بيشترين وکمترين درصد وزني سينه در جوجه‌هاي گوشتي بودند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني سينه جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-12 نشان داده شد.
4-1-11-10 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ران‌ها
بررسي و تحليل آماري نتايج به‌دست آمده نشان داد که استفاده از پودر رزماري و ويتامين E نتوانست بر وزن ران‌هاي جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري بگذارد (05/0 مقايسه داده‌هاي حاصل از اثر سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ران‌هاي پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي دلالت بر اين داشت که تيمارهاي مورد مطالعه در ميانگين وزن تفاوت معني‌داري با يکديگر نداشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ران‌هاي جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-12 نشان داده شد.

4-1-11-11 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ران‌ها
بررسي داده‌هاي حاصل از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ران‌هاي جوجه‌ هاي گوشتي دلالت بر اين داشت که دو فاکتور مورد استفاده در آزمايش تاثير معني‌داري بر درصد وزني ران‌هاي جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ران‌هاي جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اثر معني‌داري در ميانگين‌هاي به‌دست آمده وجود نداشت (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ران‌هاي جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-12 نشان داده شد.
4-1-11-12 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن بال‌ها
اطلاعات به‌دست آمده بيانگر اين بود که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E در وزن بال‌هاي جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري نداشتند (05/0 بررسي و مقايسه ميانگين تيمارهاي مورد مطالعه بر وزن بال‌هاي پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف معني‌داري بين ميانگين سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E وجود نداشت (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن بال‌هاي جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-13 نشان داده شد.
4-1-11-13 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني بال‌ها
داده‌هاي حاصله از پرورش جوجه‌هاي گوشتي در تحقيق حاضر نشان داد که، دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E تاثير معني‌داري بر درصد وزني بال‌هاي جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 مقايسه ميانگين داده‌هاي حاصله از تاثير تيمارهاي مختلف بر درصد وزني بال‌هاي جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اثر معني‌داري بين ميانگين آنها وجود نداشت (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني بال‌هاي جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-13 نشان داده شد.
4-1-11-14 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن چربي محوطه بطني
چربي محوطه بطني جوجه‌هاي گوشتي در انتهاي دوره پرورش، به‌منظور تاثير پودر رزماري و ويتامين E مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد که پودر رزماري و ويتامين E فاقد اثر معني‌دار بر وزن صفت مورد اشاره بودند (05/0 بررسي داده‌هاي حاصله از مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن چربي محوطه بطني جوجه‌هاي گوشتي نمايانگر اين مسئله بود که، اختلاف ميانگين تيمارهاي مورد مطالعه معني‌دار نبود (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن چربي محوطه بطني جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-13 نشان داده شد.
4-1-11-15 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني چربي محوطه بطني
نتايج به‌دست آمده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که استفاده از دو فاکتور ويتامين E و پودر رزماري تاثير معني‌داري بر درصد وزني چربي محوطه بطني جوجه‌هاي گوشتي نداشت (05/0 بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از مقايسه ميانگين تيمارها مشخص شد که پودر رزماري و ويتامين E اثر معني‌داري بر ميانگين داده‌هاي حاصل از درصد وزني چربي محوطه بطني جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني چربي محوطه بطني جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-13 نشان داده شد.
4-1-11-16 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن لوزالمعده
نتيجه آزمايشات انجام شده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي مشخص کرد که کاربرد دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E نتوانست بر وزن لوزالمعده تاثير معني‌داري داشته باشد (05/0 نتايج داده‌هاي حاصله از مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف حاوي پودر رزماري و ويتامين E بر وزن لوزالمعده جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اگرچه تيمار ششم و تيمار دوم واجد بيشترين وکمترين وزن لوزالمعده بودند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن لوزالمعده جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-13 نشان داده شد.
4-1-11-17 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني لوزالمعده
نتايج به‌دست آمده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که پودر رزماري و ويتامين E نتوانستند به‌طور معني‌داري بر درصد وزني لوزالمعده تاثير بگذارند (05/0 داده‌هاي حاصله حاکي از آن بود که استفاده از سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر ميانگين درصد وزني لوزالمعده تيمارها تاثير معني‌داري نداشت (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني لوزالمعده جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-13 نشان داده شد.

4-1-11-18 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن سنگدان
داده‌هاي حاصله از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر وزن سنگدان جوجه‌هاي گوشتي نشان دادکه اين دو فاکتور هيچ‌گونه اثر معني‌داري بر وزن سنگدان نداشتند (05/0 داده‌هاي به‌دست آمده از اثر سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن سنگدان جوجه‌هاي گوشتي نمايانگر اين مسئله بود که اگرچه تيمار اول و تيمار ششم به‌ترتيب بيشترين وکمترين وزن سنگدان پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي را داشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن سنگدان جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-14 نشان داده شد.
4-1-11-19 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني سنگدان
بررسي‌هاي به‌عمل آمده نشان داد که پودر رزماري و ويتامين E نتوانستند اثر معني‌داري (05/0 بررسي و مقايسه داده‌ها نشان داد که اثر متقابل بين تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني سنگدان جوجه‌هاي گوشتي معني‌دار نبود (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني سنگدان جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-14 نشان داده شد.
4-1-11-20 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ريه‌ها
داده‌هاي حاصله از تاثير دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ريه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي در پايان دوره پرورش مورد ارزيابي قرار گرفت؛ و نتيجه‌گيري شد که آنها تاثير معني‌داري بر وزن ريه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 بررسي ميانگين داده‌هاي حاصل از اثرا ت سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ريه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف معني‌داري بين تيمارها وجود نداشت (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ريه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-14 نشان داده شد.
4-1-11-21 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ريه‌ها
نتايج تاثير دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ريه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي در پايان دوره پرورش مورد ارزيابي قرار گرفت؛ و مشخص شد که آنها اثر معني‌داري بر درصد وزني ريه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 تجزيه و تحليل آماري ميانگين به‌دست آمده از اثرا ت سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ريه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف معني‌داري بين تيمارها وجود نداشت (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ريه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-14 نشان داده شد.
4-1-11-22 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن قلب
نتايج حاصله نشان داد که هيچ‌کدام از فاکتورهاي پودر رزماري و ويتامين E بر وزن قلب جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري نداشتند (05/0 مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن قلب جوجه‌هاي گوشتي نيز نشان داد که ميانگين آنها از اختلاف معني‌داري برخوردار نبود (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن قلب پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي، به‌طور خلاصه در جدول 4-14 نشان داده شد.
4-1-11-23 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني قلب
بررسي داده‌ها در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد‌که هيچ‌کدام از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E نتوانستند بر درصد وزني قلب جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري بگذارند (05/0 بررسي و مقايسه ميانگين به‌دست آمده از تاثير تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني قلب جوجه‌هاي گوشتي، نشان‌دهنده عدم وجود اختلاف معني‌دار در تيمارها بود (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني قلب جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-14 نشان داده شد.
4-1-11-24 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن کليه‌ها
نتايج به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E نشان داد که دو فاکتور ذکر شده بر وزن کليه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشتند (05/0 بررسي نتايج حاصله از مقايسه ميانگين سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن کليه‌ها در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي حاکي از اين بود که بين ميانگين تيمارها اختلاف معني‌داري وجود نداشت (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن کليه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-15 نشان داده شد.
4-1-11-25 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني کليه‌ها
اطلاعات به‌دست آمده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نمايانگر اين مسئله بود که استفاده از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني کليه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري نداشت (05/0 مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف مورد مطالعه بيان کننده اين مسئله بود که تيمار ششم بيشترين و تيمار دوم کمترين درصد وزني کليه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي را داشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني کليه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-15 نشان داده شد.
4-1-11-26 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن مغز
اطلاعات به‌دست آمده از داده‌هاي جمع‌آوري شده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر وزن مغز جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشتند (05/0 بررسي داده‌هاي جمع‌آوري شده از تاثير تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E بر وزن مغز پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز نشان داد که، تيمار پنجم بيشترين و تيماردوم کمترين ميانگين وزن مغز را داشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن مغز پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-15 نشان داده شد.
4-1-11-27 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني مغز
داده‌ها نشان داد که درصد وزني مغز، در انتهاي دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي تحت تاثير معني‌دار استفاده از فاکتورهاي پودر رزماري و ويتامين E قرار نگرفت (05/0 بررسي داده‌هاي به‌دست آمده از درصد وزني مغز جوجه‌هاي گوشتي نشان دادکه ميانگين سطوح مختلف تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E با يکديگر اختلاف معني‌داري نداشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني مغز پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-15 نشان داده شد.
4-1-11-28 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن بيضه‌ها
نتايج پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که وزن بيضه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي تحت تاثير معني‌دار اثرات دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E قرار نگرفت (05/0 بررسي نتايج به‌دست آمده از وزن بيضه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي نمايانگر اين بود که اگرچه تيمار پنجم بيشترين و تيمار ششم کمترين ميانگين وزن بيضه‌ها را داشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن بيضه‌هاي پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-15 نشان داده شد.
4-1-11-29 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني بيضه‌ها
بررسي نتايج به‌دست آمده از داده‌هاي جمع‌آوري شده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نمايانگر اين بود که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني بيضه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشتند (05/0 داده‌هاي جمع‌آوري شده از ميانگين اثر تيمارهاي متفاوت پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني بيضه‌هاي جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اگرچه تيمار پنجم بيشترين و تيمار ششم کمترين ميانگين وزن نسبي بيضه‌ها را داشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني بيضه‌هاي پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-15 نشان داده شد.
4-1-11-30 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن تيره پشت گردن
نتايج پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي حاکي از آن بود که هيچ‌کدام از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر وزن تيره پشت گردن جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشتند (05/0 مقايسه ميانگين‌هاي به‌دست آمده از اثرات سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن تيره پشت گردن جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که تيمار ششم بيشترين و تيمار اول کمترين وزن تيره پشت گردن را در انتهاي دوره پرورش داشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن تيره پشت گردن پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-16 نشان داده شد.
4-1-11-31 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني تيره پشت گردن
بررسي‌ها نشان داد که استفاده از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني تيره پشت گردن جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري نداشت (05/0 داده‌هاي به‌دست آمده از مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني تيره پشت گردن جوجه‌هاي گوشتي بر اين مسئله تاکيد داشت که اختلاف معني‌داري بين آنها وجود نداشت (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني تيره پشت گردن پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-16 نشان داده شد.
4-1-11-32 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن پيش معده
تاثير پودر رزماري و ويتامين E در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که هيچ‌کدام از اين دو فاکتور بر وزن پيش معده اثر معني‌داري نداشتند (05/0 بررسي و مقايسه اثر متقابل تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن پيش معده پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز بيان کننده اين مسئله بود که بين ميانگين تيمارها اختلاف معني‌داري وجود نداشت (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن پيش معده پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-16 نشان داده شد.
4-1-11-33 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني پيش معده
نتايج به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني پيش معده، در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شدکه ويتامين E فاقد اثر معني‌دار بر صفت مورد مطالعه بود (05/0 داده‌هاي به‌دست آمده از مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني پيش معده پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز نشان داد که اگر چه تيمار اول بيشترين و تيمار چهارم کمترين ميانگين درصد وزني پيش‌معده را داشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني پيش معده پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-16 نشان داده شد.
4-1-11-34 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن گردن
تحقيقات پايان دوره نشان داد که هيچ‌کدام از فاکتورهاي پودر رزماري و ويتامين E نتوانستند بر وزن گردن پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري بگذارند (05/0 بررسي داده‌ها نشان داد که ميانگين اثر متقابل تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن گردن پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي با يکديگر تفاوت معني‌داري نداشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن گردن پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-16 نشان داده شد.
4-1-11-35 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني گردن
داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني گردن جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اين اثر معني‌دار نبود (05/0 داده‌هاي به‌دست آمده از مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني گردن پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که، اگر چه تيمار نهم بيشترين و تيمار سوم کمترين ميانگين درصد وزني گردن را داشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني گردن پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-16 نشان داده شد.
4-1-11-36 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن چينه‌دان
داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر وزن چينه‌دان جوجه‌هاي گوشتي مبيّن اين مسئله بود که هيچ‌کدام از دو فاکتور مذکور بر وزن چينه‌دان جوجه‌هاي گوشتي اثرمعني‌داري نداشتند (05/0 مقايسه ميانگين سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E و بررسي تاثير آنها بر وزن چينه‌دان جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف معني‌داري بين آنها وجود نداشت (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن چينه‌دان پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-16 نشان داده شد.
4-1-11-37 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني چينه‌دان
داده‌هاي جمع‌آوري شده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي حاکي از اين بود که اثر دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني چينه‌دان جوجه‌هاي گوشتي معني‌دار نبود (05/0 مقايسه ميانگين تاثيرسطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني چينه‌دان در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که تيمار دوم بيشترين و تيمار هفتم کمترين مقدار درصد وزني چينه‌دان را داشتند (05/0 نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني چينه‌دان پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-16 نشان داده شد.

جدول 4-11 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات اقتصادي لاشه جوجههاي گوشتي در 42 روزگي *
صفات
تيمار
وزن زنده بدن
(گرم)
وزن پرکنده
(گرم)
لاشه شکم پر
(گرم)
لاشه شکم خالي
(گرم)
درصد لاشه شکم خالي
(درصد)
پودر رزماري
صفر درصد
889/2813a
728/2473a
555/2305a
778/1767a
642/76a

نيم درصد
000/2785a
778/2467a
889/2278a
000/1795a
797/78a

يک درصد
222/2632a
889/2328a
000/2140a
889/1683a
651/78a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
000/2715a
728/2393a
222/2207a
111/1696a
739/76a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
889/2763a
778/2457a
556/2260a
111/1781a
785/78a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
222/2752a
889/2418a
667/2256a
444/1769a
565/78a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
451/100
173/80
374/76
259/63
671/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
000/2785a
183/2431a
333/2253a
667/1696a
126/75a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
667/2746a
333/2418a
667/2221a
000/1735a
099/78a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
000/2910a
667/2571a
667/2441a
667/1871a
700/76a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
000/2770a
333/2423a
667/2226a
000/1750a
485/78a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
000/2830a
333/2573a
333/2373a
000/1865a
557/78a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
000/2755a
667/2406a
667/2236a
000/1770a
351/79a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
000/2590a
667/2326a
667/2141a
667/1641a
607/76a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
000/2715a
667/2381a
667/2186a
333/1743a
701/79a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
667/2591a
333/2278a
667/2091a
667/1666a
646/79a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
986/173
864/138
284/132
568/109
162/1
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

جدول 4-12 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) اندام‌هاي با ارزش اقتصادي لاشه جوجه‌هاي گوشتي در 42 روزگي *
صفات
تيمار
وزن سر
(گرم)
درصد وزني سر
(درصد)
وزن سينه
(گرم)
درصد وزني سينه
(درصد)
وزن ران‌ها
(گرم)
درصد وزني ران‌ها
(درصد)
پودر رزماري
صفر درصد
373/73a
959/2a
462/845a
139/34a
667/716a
881/28a

نيم درصد
545/73a
988/2a
201/845a
254/34a
862/722a
266/29a

يک درصد
792/67a
911/2a
226/789a
882/33a
009/673a
867/28a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
509/69a
897/2a
734/809a
770/33a
703/688a
645/28a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
422/73a
993/2a
182/826a
591/33a
796/719a
268/29a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
780/71a
969/2a
972/843a
914/34a
039/704a
101/29a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
007/3
079/0
794/31
539/0
033/31
511/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
723/69a
846/2a
567/820a
725/33a
980/708a
895/28a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
497/75a
122/3a
670/802a
193/33a
913/696a
819/28a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
900/74a
910/2a
150/913a
499/35a
107/744a
929/28a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
140/69a
855/2a
480/837a
475/34a
403/703a
967/28a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
711/77a
037/3a
253/862a
464/33a
230/763a
624/29a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
783/73a
073/3a
870/835a
823/34a
953/701a
208/29a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
663/69a
990/2a
157/771a
110/33a
727/653a
075/28a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
057/67a
820/2a
623/813a
116/34a
243/699a
359/29a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
657/66a
923/2a
897/782a
420/34a
057/666a
168/29a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
208/5
137/0
068/55
933/0
751/53
885/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

جدول 4-13 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) چربي محوطه بطني و اندام‌هاي با ارزش اقتصادي کم لاشه جوجههاي گوشتي در 42 روزگي *
صفات
تيمار
وزن بال‌ها
(گرم)
درصد وزني بال‌ها
(درصد)
وزن چربي محوطه بطني
(گرم)
درصد وزني چربي محوطه بطني
(درصد)
وزن لوزالمعده
(گرم)
درصد وزني لوزالمعده
(درصد)
پودر رزماري
صفر درصد
044/102a
123/4a
532/49a
002/2a
410/5a
219/0a

نيم درصد
227/103a
205/4a
436/50a
052/2a
709/5a
233/0a

يک درصد
189/101a
339/4a
920/44a
926/1a
391/5a
232/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
949/100a
224/4a
437/51a
163/2a
501/5a
231/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
699/102a
181/4a
791/47a
943/1a
376/5a
219/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
812/102a
261/4a
660/45a
875/1a
633/5a
235/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
735/3
092/0
144/4
160/0
399/0
014/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
037/102a
184/4a
227/50a
051/2a
397/5a
223/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
703/100a
164/4a
420/49a
044/2a
243/5a
217/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
393/103a
020/4a
950/48a
911/1a
590/5a
217/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
657/99a
142/4a
687/50a
135/2a
770/5a
240/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
540/108a
223/4a
277/51a
991/1a
507/5a
213/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
483/101a
250/4a
343/49a
032/2a
850/5a
246/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
153/101a
346/4a
397/53a
303/2a
337/5a
230/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
853/98a
155/4a
677/42a
793/1a
377/5a
226/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
560/103a
514/4a
687/38a
684/1a
460/5a
241/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
469/6
160/0
178/7
276/0
587/0
024/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

جدول 4-14 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) اندام‌هاي با ارزش اقتصادي کم لاشه جوجههاي گوشتي در 42 روزگي *
صفات
تيمار
وزن سنگدان
(گرم)
درصد وزني سنگدان
(درصد)
وزن ريه‌ها
(گرم)
درصد وزني ريه‌ها
(درصد)
وزن قلب
(گرم)
درصد وزني قلب
(درصد)
پودر رزماري
صفر درصد
840/62a
544/2a
638/12a
510/0a
304/15a
626/0a

نيم درصد
210/59a
395/2a
679/12a
511/0a
456/14a
582/0a

يک درصد
044/60a
586/2a
947/10a
472/0a
472/14a
623/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
742/63a
669/2a
032/11a
460/0a
072/15a
633/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
039/62a
520/2a
313/12a
502/0a
833/14a
605/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
313/56a
336/2a
918/12a
531/0a
327/14a
593/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
184/3
109/0
760/0
026/0
849/0
035/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
650/69a
862/2a
270/11a
464/0a
947/14a
635/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
863/59a
474/2a
030/12a
497/0a
710/14a
608/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
007/59a
259/2a
613/14a
569/0a
257/16a
634/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
487/60a
510/2a
543/11a
475/0a
093/16a
654/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
503/63a
452/2a
000/14a
550/0a
430/15a
602/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
640/53a
224/2a
493/12a
507/0a
843/11a
489/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
090/61a
636/2a
283/10a
441/0a
177/14a
609/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
750/62a
633/2a
910/10a
459/0a
360/14a
604/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
293/56a
488/2a
647/11a
516/0a
880/14a
656/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
516/5
189/0
316/1
045/0
471/1
061/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

جدول 4-15 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) ) اندام‌هاي بدون ارزش اقتصادي لاشه جوجههاي گوشتي در 42 روزگي *
صفات
تيمار
وزن کليه‌ها
(گرم)
درصد وزني کليه‌ها
(درصد)
وزن مغز
(گرم)
درصد وزني مغز
(درصد)
وزن بيضه‌ها
(گرم)
درصد وزني بيضه‌ها
(درصد)
پودر رزماري
صفر درصد
394/12a
503/0a
313/2a
093/0a
601/0a
024/0a

نيم درصد
807/13a
561/0a
581/2a
106/0a
609/0a
024/0a

يک درصد
478/11a
496/0a
392/2a
103/0a
520/0a
022/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
901/12a
542/0a
450/2a
103/0a
533/0a
022/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
959/11a
485/0a
390/2a
097/0a
629/0a
025/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
819/12a
534/0a
447/2a
102/0a
568/0a
023/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
725/0
029/0
097/0
005/0
088/0
003/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
383/13a
555/0a
270/2a
093/0a
697/0a
028/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
350/11a
469/0a
140/2a
088/0a
417/0a
017/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
450/12a
486/0a
530/2a
098/0a
690/0a
027/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
800/13a
574/0a
483/2a
104/0a
490/0a
020/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
953/12a
499/0a
750/2a
108/0a
937/0a
036/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
667/14a
609/0a
510/2a
106/0a
400/0a
016/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
520/11a
498/0a
597/2a
112/0a
413/0a
018/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
573/11a
486/0a
280/2a
096/0a
533/0a
022/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
340/11a
506/0a
300/2a
101/0a
613/0a
027/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
256/1
050/0
168/0
008/0
153/0
006/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

جدول 4-16 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) تيره پشت گردن، گردن و اندام‌هاي بدون ارزش اقتصادي لاشه جوجههاي گوشتي در 42 روزگي *
صفات
تيمار
وزن تيره پشت گردن
(گرم)
درصد وزني تيره پشت گردن
(درصد)
وزن پيش معده
(گرم)
درصد وزني پيش معده
(درصد)
وزن گردن
(گرم)
درصد وزني گردن
(درصد)
وزن چينه دان
(گرم)
درصد وزني چينه دان
(درصد)
پودر رزماري
صفر درصد
282/67a
718/2a
463/9a
382/0a
103/55a
231/2a
781/11a
465/0a

نيم درصد
629/69a
829/2a
444/8a
342/0b
387/57a
323/2a
432/7a
303/0a

يک درصد
357/66a
852/2a
826/8a
380/0a
003/57a
453/2a
262/6a
267/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
187/65a
729/2a
846/8a
371/0a
063/54a
258/2a
382/8a
337/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
757/68a
797/2a
897/8a
362/0a
298/57a
340/2a
197/9a
378/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
324/69a
874/2a
991/8a
372/0a
132/58a
408/2a
897/7a
321/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
780/2
081/0
373/0
010/0
363/2
064/0
723/1
067/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
707/61a
526/2a
767/9a
401/0a
083/54a
233/2a
093/12a
465/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
600/70a
919/2a
937/8a
369/0a
937/54a
273/2a
107/12a
500/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
540/69a
710/2a
687/9a
376/0a
290/56a
186/2a
143/11a
429/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
493/65a
721/2a
643/7a
318/0a
213/55a
267/2a
720/8a
362/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
790/70a
748/2a
073/9a
351/0a
067/59a
311/2a
217/7a
284/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
603/72a
019/3a
617/8a
358/0a
880/57a
392/2a
360/6a
263/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
360/68a
940/2a
127/9a
393/0a
893/52a
275/2a
333/4a
184/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
880/64a
724/2a
680/8a
365/0a
890/57a
437/2a
267/8a
349/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
830/65a
893/2a
670/8a
381/0a
227/60a
647/2a
187/6a
270/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
815/4
140/0
647/0
017/0
093/4
110/0
985/2
117/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-11-38 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن دوازده لاشه جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مشخصات دوازدهه پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-17 نشان داده شد.
اطلاعات به‌دست آمده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي‌گوشتي نشان داد که هيچ‌کدام از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E نتوانستند بر وزن دوازدهه تاثير معني‌داري بگذارند (05/0 بررسي ميانگين حاصله از تاثير تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن دوازدهه جوجه‌هاي‌گوشتي نشان داد که، تيمار پنجم بيشترين و تيمار اول کمترين وزن دوازدهه را داشتند (05/04-1-11-39 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني دوازده لاشه جوجه‌هاي گوشتي
بررسي داده‌هاي به‌دست آمده از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني دوازدهه لاشه جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اين دو فاکتور بر درصد وزني دوازدهه فاقد اثر معني‌دار بودند (05/0 داده‌هاي به‌دست آمده از ميانگين اثر متقابل سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني دوازدهه جوجه‌هاي گوشتي دلالت بر اين داشت که اختلاف معني‌داري بين ميانگين تيمارها وجود نداشت (05/04-1-11-40 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر طول دوازده لاشه جوجه‌هاي گوشتي
طول دوازدهه لاشه جوجه‌هاي گوشتي به‌منظور بررسي اثر پودر رزماري و ويتامين E مورد ارزيابي قرار گرفت؛ و نتايج نشان داد که دو فاکتور مورد اشاره اثر معني‌داري بر طول دوازدهه جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E نيز جهت بررسي اثر آنها بر طول دوازدهه لاشه جوجه‌هاي گوشتي مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفت؛ و نتيجه‌گيري شد که اختلاف معني‌داري بين آنها وجود نداشت (05/04-1-11-41 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عرض دوازدهه لاشه جوجه‌هاي گوشتي
داده‌هاي جمع‌آوري شده از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عرض دوازدهه جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که عرض دوازدهه تحت تاثير معني‌دار دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E قرار گرفت (05/0?P). دراين ميان سطوح نيم و يک درصد پودر رزماري به‌ترتيب کمترين و بيشترين عرض دوازدهه (05/0?P)، و سطوح صد و دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E به‌ترتيب کمترين و بيشترين عرض دوازدهه جوجه‌هاي گوشتي را در‌پي داشتند(05/0?P).
مقايسه ميانگين اثر متقابل سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر عرض دوازدهه جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که تيمار اول بيشترين عرض دوازدهه را داشت، که اين مقدار با ميانگين تيمار دوم با کمترين مقدار ميانگين، معني‌دار بود (05/0?P). اختلاف ديگر تيمارهاي مورد مطالعه معني‌دار نبود (05/04-1-11-42 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر طول قطر دوازدهه لاشه جوجه‌هاي گوشتي
بررسي‌ها نشان داد که هيچ‌کدام از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E نتوانستند بر قطر دوازدهه پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري داشته باشند (05/0 مقايسه ميانگين تيمارهاي حاوي پودر رزماري و ويتامين E بر قطر دوازدهه جوجه‌هاي گوشتي نيز نشان داد که اختلاف تيمارها معني‌دار نبود (05/0جدول 4-17 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات دوازدهه جوجههاي گوشتي در 42 روزگي *
صفات
تيمار
وزن دوازدهه
(گرم)
درصد وزني دوازدهه
(درصد)
طول دوازدهه
(ميلي‌متر)
عرض دوازدهه
(ميلي‌متر)
قطر دوازدهه
(ميلي‌متر)
پودر رزماري
صفر درصد
857/17a
708/0a
889/358a
583/5b
453/0a

نيم درصد
486/20a
826/0a
556/340a
260/5b
439/0a

يک درصد
179/19a
827/0a
778/341a
591/6a
436/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
047/18a
742/0a
222/342a
976/5ab
407/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
612/20a
834/0a
000/354a
158/5b
456/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
862/18a
784/0a
000/345a
301/6a
466/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
841/1
068/0
162/9
270/0
048/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
057/16a
614/0a
000/370a
947/6a
517/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
780/19a
818/0a
000/370a
233/4c
440/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
733/17a
691/0a
667/336a
570/5abc
403/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
023/17a
702/0a
000/320a
627/4c
357/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
310/24a
941/0a
667/351a
763/4abc
450/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
123/20a
834/0a
000/350a
390/6abc
510/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
060/21a
910/0a
667/336a
353/6abc
347/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
747/17a
744/0a
333/340a
477/6abc
477/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
730/18a
826/0a
333/348a
943/6ab
483/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
189/3
118/0
868/15
468/0
083/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-11-43 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ژژنوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مشخصات ژژنوم در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي، به‌طور خلاصه در جدول شماره4-18 نشان داده شد.
داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اگرچه ويتامين E بر وزن ژژنوم تاثير معني‌داري نداشت (05/0 نتايج به‌دست آمده از مقايسه ميانگين تيمارهاي حاوي سطوح متفاوت پودر رزماري و ويتامين E نشان داد که اختلاف ميانگين تيمارها با يکديگر معني‌دار نبود (05/04-1-11-44 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ژژنوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي
داده‌هاي حاصله از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي نشان داد، اگرچه ويتامين E داراي اثر معني‌داري بر صفت مورد مطالعه نداشت (05/0 بررسي و مقايسه ميانگين حاصل از اثر متقابل سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي نيز نشان داد که اثر معني‌داري بين ميانگين تيمارها وجود نداشت (05/04-1-11-45 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر طول ژژنوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي
نتايج به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر طول ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که پودر رزماري بر طول صفت مورد مطالعه تاثير معني‌داري داشت (05/0?P)؛ اما ويتامين E بر خلاف پودر رزماري، تاثير معني‌داري بر طول ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي نداشت (05/0 بررسي ميانگين داده‌هاي حاصل از تاثير سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر طول ژژنوم جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف معني‌داري بين ميانگين تيمارها مشاهده نشد (05/04-1-11-47 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر عرض ژژنوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي
نتايج داده‌هاي به‌دست آمده نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E نتوانستند بر عرض ژژنوم پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري داشته باشند (05/0 مقايسه ميانگين داده‌هاي حاصله از تاثير تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر عرض ژژنوم پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف معني‌داري بين آنها وجود نداشت (05/04-1-11-47 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر قطر ژژنوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي
بررسي داده‌هاي پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که هيچ‌کدام از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E اثر معني‌داري بر قطر ژژنوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 نتايج به‌دست آمده از مقايسه ميانگين داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر قطر ژژنوم نيز بيانگر اين مسئله بود که اختلاف معني‌داري بين ميانگين تيمارهاي مورد مطالعه وجود نداشت (05/0جدول4-18 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات ژئوژنوم جوجههاي گوشتي در 42 روزگي *
صفات
تيمار
وزن ژژنوم
(گرم)
درصد وزني ژژنوم
(درصد)
طول ژژنوم
(ميلي‌متر)
عرض ژژنوم
(ميلي‌متر)
قطر ژژنوم
(ميلي‌متر)
پودر رزماري
صفر درصد
169/75a
044/3a
111/1291a
894/6a
528/0a

نيم درصد
248/54b
185/2b
333/1183ab
680/5a
522/0a

يک درصد
851/55b
412/2ab
222/1112b
104/6a
414/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
704/66a
799/2a
556/1225a
606/6a
545/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
072/61a
492/2a
111/1251a
250/6a
463/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
491/57a
350/2a
000/1110a
823/5a
547/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
009/5
201/0
452/45
537/0
045/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
510/81a
365/3a
333/1283a
273/7a
427/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
343/69a
865/2a
667/1366a
577/7a
653/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
653/74a
900/2a
333/1223a
833/5a
503/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
537/52a
168/2a
667/1176a
470/6a
573/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
040/58a
263/2a
667/1256a
990/4a
390/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
167/52a
123/2a
667/1116a
580/5a
603/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
067/66a
862/2a
667/1216a
073/6a
363/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
833/55a
348/2a
000/1130a
183/6a
347/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
653/45a
027/2a
000/990a
057/6a
533/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
676/8
348/0
724/78
930/0
078/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-11-48 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن ايلئوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مشخصات ايلئوم در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-19 نشان داده شد.
داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E نشان داد که اين دو فاکتور بر وزن ايلئوم انتهاي دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري نداشتند (05/0 بررسي ميانگين تيمارهاي مورد استفاده در تحقيق، و آناليز داده‌هاي آنها نشان داد که اختلاف معني‌داري بين ميانگين سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E وجود نداشت (05/04-1-11-49 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ايلئوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصل از آزمايشات نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ايلئوم پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري نداشتند (05/0 مقايسه ميانگين داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني ايلئوم در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف معني‌داري بين ميانگين تيمارها وجود نداشت (05/04-1-11-50 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر طول ايلئوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي
بررسي نتايج به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر طول ايلئوم جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که هيچ‌کدام از فاکتورهاي مورد اشاره تاثير معني‌داري بر طول ايلئوم نداشتند (05/0 نتايج به‌دست آمده از مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف مورد استفاده نشان داد که اختلاف معني‌داري بين آنها در تاثير بر طول ايلئوم وجود نداشت (05/04-1-11-51 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عرض ايلئوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي
اثرات پودر رزماري و ويتامين E بر عرض ايلئوم در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت و يافته‌ها نشان داد که فاکتورهاي مورد استفاده تاثير معني‌داري بر عرض ايلئوم نداشتند (05/0 مقايسه ميانگين تيمارهاي مورد مطالعه بر عرض ايلئوم جوجه‌هاي گوشتي نيز نمايانگر اين بود که اختلاف معني‌داري بين ميانگين تيمارها وجود نداشت (05/04-1-11-52 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر قطر ايلئوم لاشه جوجه‌هاي گوشتي
با بررسي داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر قطر ايلئوم در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي مشخص شد که فاکتورهاي مورد مطالعه تاثير معني‌داري بر قطر ايلئوم نداشتند (05/0 با بررسي و مقايسه ميانگين‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر قطر ايلئوم جوجه‌هاي گوشتي مشخص شدکه، تيمار پنجم بيشترين و تيمار اول کمترين قطر ايلئوم را داشتند (05/0صفات
تيمار
وزن ايلئوم
(گرم)
درصد وزني ايلئوم
(درصد)
طول ايلئوم
(ميلي‌متر)
عرض ايلئوم
(ميلي‌متر)
قطر ايلئوم
(ميلي‌متر)
پودر رزماري
صفر درصد
513/6a
256/0a
667/136a
183/6a
416/0a

نيم درصد
642/7a
307/0a
444/144a
813/5a
474/0a

يک درصد
546/7a
324/0a
222/147a
120/6a
453/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
059/7a
296/0a
667/136a
034/6a
416/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
927/7a
323/0a
889/148a
082/6a
463/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
716/6a
277/0a
778/142a
000/6a
464/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
506/0
018/0
565/5
428/0
027/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
340/6a
265/0a
333/133a
010/6a
397/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
583/6a
272/0a
667/136a
470/5a
400/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
617/6a
257/0a
000/140a
070/7a
450/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
770/6a
276/0a
000/135a
470/5a
423/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
683/8a
338/0a
000/150a
013/6a
530/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
473/7a
306/0a
333/148a
957/5a
470/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
067/8a
348/0a
667/141a
623/6a
427/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
513/8a
358/0a
000/160a
763/6a
460/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
057/6a
268/0a
000/140a
973/4a
473/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
877/0
032/0
639/9
742/0
047/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-11-53 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن کولون لاشه جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مشخصات کولون در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-20 نشان داده شد.
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن کولون جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که دو فاکتور مذکور بر وزن کولون جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشتند (05/0 مقايسه داده‌هاي به‌دست آمده نيز نشان داد که ميانگين تيمارهاي مختلف مورد استفاده، بر وزن کولون جوجه‌هاي گوشتي اختلاف معني‌داري نداشتند (05/04-1-11-54 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني کولون لاشه جوجه‌هاي گوشتي
داده‌هاي به‌دست آمده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نمايانگر اين بود که استفاده از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني کولون جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشت (05/0 مقايسه ميانگين داده‌هاي حاصل از اثر سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني کولون جوجه‌هاي گوشتي، حاکي از عدم تفاوت معني‌دار بين ميانگين تيمارها داشت (05/04-1-11-55 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر طول کولون لاشه جوجه‌هاي گوشتي
تحقيات نشان داد که پودر رزماري بر طول کولون جوجه‌هاي گوشتي در پايان دوره پرورش اثر معني‌داري داشت (05/0?P). اما ويتامين E بر طول کولون جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشت (05/0 مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که، سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E تاثير معني‌داري بر ميانگين طول کولون تيمارها داشتند (05/0?P). تيمار دوم بيشترين و تيمار نهم کمترين ميانگين طول کولون را در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي داشتند (05/0?P).
4-1-11-56 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عرض کولون لاشه جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصل از بررسي‌ها نشان داد که ويتامين E بر عرض کولون جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشت (05/0 بررسي ميانگين به‌دست آمده از اثر سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر عرض کولون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز نشان داد که اختلافات مشاهده شده در ميانگين تيمارهاي مورد مطالعه، معني‌دار نبود (05/04-1-11-57 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر قطر کولون لاشه جوجه‌هاي گوشتي
بررسي‌ها نشان داد که استفاده از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E نتوانست به‌طور معني‌داري بر قطرکولون جوجه‌هاي گوشتي تاثير بگذارد (05/0 مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر قطرکولون جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که تيمارها از اختلاف معني‌داري با هم برخوردار نبودند (05/0جدول4-20 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) خصوصيات کولون جوجههاي گوشتي در 42 روزگي *
صفات
تيمار
وزن کولون
(گرم)
درصد وزني کولون
(درصد)
طول کولون
(ميلي‌متر)
عرض کولون
(ميلي‌متر)
قطر کولون
(ميلي‌متر)
پودر رزماري
صفر درصد
030/5a
203/0a
444/94a
253/6a
546/0a

نيم درصد
404/5a
217/0a
222/87ab
921/4ab
589/0a

يک درصد
853/3a
166/0a
111/76b
649/4b
662/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
623/5a
230/0a
556/85a
936/5a
613/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
476/4a
182/0a
222/87a
836/4a
593/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
189/4a
174/0a
000/85a
052/5a
590/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
612/0
020/0
191/3
442/0
041/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
400/5a
221/0a
000/90ab
203/7a
690/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
813/4a
199/0a
000/100a
550/5a
493/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
877/4a
189/0a
333/93ab
007/6a
453/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
330/7a
289/0a
333/83ab
347/5a
523/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
723/4a
184/0a
000/85ab
663/4a
607/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
160/4a
176/0a
333/93ab
753/4a
637/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
140/4a
178/0a
333/83ab
257/5a
627/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
890/3a
163/0a
667/76ab
293/4a
680/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
530/3a
155/0a
333/68b
397/4a
680/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
061/1
035/0
528/5
765/0
072/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-11-58 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن روده کور چپ لاشه جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مشخصات روده کور چپ پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-21 نشان داده شد.
نتايج داده‌هاي به‌دست آمده نشان داد که، دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E اثر معني‌داري بر وزن روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 بررسي و مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي مورد مطالعه بر وزن روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که تيمار چهارم بيشترين و تيمار سوم کمترين وزن روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي را داشتند (05/04-1-11-59 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني روده کور چپ لاشه جوجه‌هاي گوشتي
مطالعه اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني روده کور چپ نشان داد که، استفاده از اين دو فاکتور نتوانست اثر معني‌داري بر درصد وزني روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي بگذارد (05/0 مطالعه ميانگين اثر تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني روده کور چپ نيز نشان داد که اختلاف معني‌داري بين آنها وجود نداشت (05/04-1-11-60 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر طول روده کور چپ لاشه جوجه‌هاي گوشتي
نتايج داده‌هاي به‌دست آمده از اثر پودر رزماري بر طول روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که آن اثر معني‌داري بر طول روده کور چپ نداشت (05/0 بررسي ميانگين تاثيرمتقابل سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر طول روده کور چپ نيز نشان داد که اثر معني‌داري بين ميانگين تيمارها وجود داشت (05/0?P). تيمارهاي چهارم و پنجم به‌اتفاق هم بيشترين، و تيمار نهم کمترين طول روده کور چپ را در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي داشتند (05/0?P).

4-1-11-61 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عرض روده کور چپ لاشه جوجه‌هاي گوشتي
داده‌هاي به‌دست آمده از آزمايشات صورت گرفته نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E تاثير معني‌داري بر روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 ميانگين داده‌هاي به‌دست آمده از اثر متقابل بين تيمارها نشان داد که هيچ‌گونه اختلاف معني‌داري بين ميانگين آنها وجود نداشت (05/04-1-11-62 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر قطر روده کور چپ لاشه جوجه‌هاي گوشتي
مطالعه تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر قطر روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي بيان کننده اين مسئله بود که، فاکتورهاي مورد مطالعه هيچ‌گونه تاثير معني‌داري بر قطر روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 بررسي نتايج حاصله از تاثير سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر قطر روده کور چپ جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که تيمار سوم بيشترين و تيمار هفتم کمترين ميانگين را دارا بودند (05/0صفات
تيمار
وزن روده کور چپ
(گرم)
درصد وزني روده کور چپ
(درصد)
طول روده کور چپ
(ميلي‌متر)
عرض روده کور چپ
(ميلي‌متر)
قطر روده کور چپ
(ميلي‌متر)
پودر رزماري
صفر درصد
676/6a
271/0a
000/190a
971/7a
440/0a

نيم درصد
843/7a
317/0a
556/195a
369/8a
416/0a

يک درصد
146/6a
264/0a
556/180a
419/7a
336/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
154/7a
298/0a
111/196a
036/8a
356/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
129/7a
290/a
222/197a
549/7a
414/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
381/6a
265/0a
778/172b
174/8a
421/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
530/0
018/0
536/4
658/0
042/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
773/6a
279/0a
667/191ab
360/8a
360/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
743/7a
320/0a
667/196ab
583/7a
443/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
510/5a
215/0a
667/181ab
970/7a
517/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
027/9a
372/0a
667/206a
873/8a
427/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
970/6a
269/0a
667/206a
617/6a
407/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
533/7a
311/0a
333/173ab
617/9a
413/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
663/5a
243/0a
000/190ab
873/6a
280/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
673/6a
280/0a
333/188ab
447/8a
393/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
100/6a
270/0a
333/163b
937/6a
333/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
919/0
032/0
857/7
139/1
072/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-1-11-63 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن روده کور راست لاشه جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مشخصات روده کور راست پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي، به‌طور خلاصه در جدول 4-22 نشان داده شد.
نتايج داده‌هاي به‌دست آمده نشان داد که پودر رزماري اثر معني‌داري بر وزن روده کور راست پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي داشت (05/0?P)؛ اما ويتامين E اثر معني‌داري بر صفت مورد مطالعه نداشت (05/0 نتايج بررسي‌ها نشان داد که ميانگين اثر متقابل تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E بر وزن روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي، با يکديگر اختلاف معني‌داري نداشتند (05/04-1-11-64 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني روده کور راست لاشه جوجه‌هاي گوشتي
بررسي‌هاي به‌عمل آمده نشان داد که بر خلاف اين‌که ويتامين E اثرمعني‌داري بر درصد وزني روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي نداشت (05/0 مقايسه ميانگين به‌دست آمده از اثر تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي حاکي از اين بود که تيمار چهارم بيشترين وزن را داشت که اين مقدار با ميانگين تيمار سوم با کمترين وزن، اختلاف معني‌داري داشت (05/0?P). ميانگين اثر ديگر تيمارهاي مورد مطالعه معني‌دار نبود (05/04-1-11- 65 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر طول روده کور راست لاشه جوجه‌هاي گوشتي
نتايج به‌دست آمده نشان داد که پودر رزماري تاثير معني‌داري بر طول روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي نداشت (05/0 نتايج بررسي‌ها نشان داد که ميانگين تيمارهاي مختلف با يکديگر اختلاف معني‌داري نداشت (05/04-1-11-66 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر عرض روده کور راست لاشه جوجه‌هاي گوشتي
داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر عرض روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي دلالت بر اين داشت که هيچ‌کدام از دو فاکتور مورد استفاده در آزمايش، اثر معني‌داري بر عرض روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 داده‌هاي حاصله از مقايسه ميانگين سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E نيز نشان داد که تيمار ششم بيشترين، و تيمار هفتم کمترين عرض روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي را داشتند (05/04-1-11-67 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر قطر روده کور راست لاشه جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصله در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E اثر معني‌داري بر قطر روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 بررسي و مقايسه ميانگين اثر متقابل تيمارهاي مورد مطالعه بر قطر روده کور راست جوجه‌هاي گوشتي نيز نمايانگر اين مسئله بود که اختلاف معني‌داري بين آنها وجود نداشت (05/0صفات
تيمار
وزن روده کور راست
(گرم)
درصد وزني روده کور راست
(درصد)
طول روده کور راست
(ميلي‌متر)
عرض روده کور راست
(ميلي‌متر)
قطر روده کور راست
(ميلي‌متر)
پودر رزماري
صفر درصد
451/6ab
263/0b
222/182a
367/8a
509/0a

نيم درصد
307/8a
336/0a
222/192a
010/9a
496/0a

يک درصد
252/6b
269/0ab
111/181a
864/6a
364/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
932/6a
288/0a
778/192a
727/7a
390/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
652/7a
312/0a
444/189ab
554/8a
486/0a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
426/6a
268/0a
333/173b
960/7a
493/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
537/0
019/0
801/4
600/0
055/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
130/6a
254/0ab
333/188a
087/8a
403/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
873/7a
326/0ab
667/191a
253/9a
597/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
350/5a
208/0b
667/166a
760/7a
527/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
423/9a
385/0a
333/203a
447/9a
433/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
803/6a
263/0ab
667/191a
810/7a
457/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
693/8a
359/0ab
667/181a
773/9a
597/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
243/5a
226/0ab
667/186a
647/5a
333/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
280/8a
346/0ab
000/185a
600/8a
403/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
233/5a
235/0ab
667/171a
347/6a
357/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
930/0
032/0
315/8
040/1
096/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر فراسنجه‌هاي خوني جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-23 نشان داده شد.
4-2-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار اسيد اوريک خون جوجه‌هاي گوشتي
نتيجه داده‌هاي به‌دست آمده نشان داد که پودر رزماري توانست بر ميزان اسيد اوريک خون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري بگذارد (05/?P). مشابه چنين اثري در مورد ويتامين E نيز صادق بود و اثر ويتامين E بر اسيد اوريک خون جوجه‌هاي گوشتي معني‌دار بود (05/?P). سطوح نيم و يک درصد پودر رزماري توانستند به‌ترتيب کمترين و بيشترين تاثير را بر ميزان اسيد اوريک خون جوجه‌هاي گوشتي بگذارند (05/?P)، و سطوح صد و صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E توانستند به‌ترتيب کمترين و بيشترين تاثير را بر ميزان اسيد اوريک خون جوجه‌هاي گوشتي بگذارند (05/?P).
بررسي‌ها نشان داد که تفاوت معني‌داري در مقدار اسيد اوريک تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E وجود نداشت و اثر متقابل تيمارهاي مورد مطالعه بر يکديگر معني‌دار نبود (05/04-2-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار کلسترول خون جوجه‌هاي گوشتي
بررسي داده‌هاي به‌دست آمده ناشي از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار کلسترول خون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي حاکي از اين بود که، هيچ‌کدام از دو فاکتور مورد مطالعه تاثير معني‌داري بر مقدارکلسترول خون جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 مقايسه ميانگين‌هاي به‌دست آمده از اثر تيمارهاي مختلف بر کلسترول خون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که، اختلاف معني‌داري بين ميانگين آنها وجود نداشت (05/04-2-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار تري‌گليسيريد خون جوجه‌هاي گوشتي
نتايج به‌دست آمده نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E نتوانستند مقدار تري‌گليسيريد خون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي را به‌طور معني‌داري تحت تاثير قرار دهند (05/0 نتيجه به‌دست آمده از مقايسه ميانگين اثرات متقابل پودر رزماري و ويتامين E بر تري‌گليسيريد خون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که تيمار هشتم کمترين مقدار، و تيمار هفتم بيشترين مقدار تري‌گليسيريد خون را داشتند (05/04-2-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم بسيار کم خون جوجه‌هاي گوشتي
مقدار ليپوپروتئين با دانسيته بسيار کم خون جوجه‌هاي گوشتي در پايان دوره پرورش به‌منظور بررسي اثر پودر رزماري و ويتامين E تحت آزمايش قرار گرفت و نتيجه‌گيري شد که، هيچ‌کدام از دو فاکتور مذکور نتوانستند بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم بسيار کم خون جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري بگذارند (05/0 بر اساس نتايج به‌دست آمده از تاثير متقابل پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم بسيار کم خون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي مشخص گرديد که، اختلاف معني‌داري در بين ميانگين تيمارهاي مورد مطالعه وجود نداشت (05/04-2-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم زياد خون جوجه‌هاي گوشتي
نتايج به‌دست آمده از آزمايش خون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که، دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم بالا اثر معني‌داري نداشتند (05/0 نتايج به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم بالا نشان داد که اختلاف معني‌داري در بين ميانگين تيمارهاي مورد مطالعه وجود نداشت (05/04-2-6 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم کم خون جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصله از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم کم خون جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که، هيچ‌کدام از دو فاکتور مورد استفاده نتوانستند بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم کم خون جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌‌داري بگذارند (05/0 بررسي نتيجه حاصل از داده‌هاي به‌دست آمده از اثر متقابل تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار ليپوپروتئين با تراکم کم خون جوجه‌هاي گوشتي بيانگر اين بود که تيمار پنجم کمترين، و تيمار دوم بيشترين سطح ليپوپروتئين با تراکم کم را در خون خود داشتند (05/04-2-7 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر نسبت ليپوپروتئين با تراکم کم به ليپوپروتئين با تراکم زياد خون جوجه‌هاي گوشتي
بررسي داده‌هاي حاصله نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E اثر معني‌داري بر نسبت ليپوپروتئين با تراکم کم به ليپوپروتئين با تراکم بالاي خون جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 بررسي داده‌ها نشان داد که ميانگين اثر متقابل تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر نسبت بين ليپوپروتئين با تراکم کم به ليپوپروتئين با تراکم بالاي خون جوجه‌هاي گوشتي معني‌دار نبود (05/04-2-8 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر مقدار آنزيم SGOT کبد جوجه‌هاي گوشتي
به‌منظور بررسي اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار آنزيم کبدي SGOT، خون جوجه‌هاي گوشتي در پايان دوره پرورش مورد آزمايش قرار گرفت و مشخص شد که پودر رزماري و ويتامين E برمقدار آنزيم کبدي SGOT اثر معني‌داري نداشتند (05/0 نتايج حاصله از مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار آنزيم SGOT نشان داد که تيمار هشتم داراي بيشترين و تيمار پنجم داراي کمترين مقدار آنزيم SGOT بودند؛ که ميانگين آنها با يکديگر و ديگر تيمارهاي مورد مطالعه معني‌داري نبود (05/04-2-9 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر مقدار آنزيم SGPT کبد جوجه‌هاي گوشتي
نتايج آزمايش خون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار آنزيم کبدي SGPT جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري نداشتند (05/0 نتيجه آزمايش‌ها بيانگر اين بود که ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار آنزيم کبدي SGPT خون جوجه‌هاي گوشتي، اختلاف معني‌داري نداشتند (05/04-2-10 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر مقدار پروتئين کل خون جوجه‌هاي گوشتي
نتايج به‌دست آمده از تاثير فاکتورهاي پودر رزماري و ويتامين E در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي، نشان داد که هيچ‌کدام از فاکتورهاي مورد مطالعه اثر معني‌داري بر مقدار پروتئين کل خون نداشتند (05/0 نتايج به‌دست آمده از تاثير تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E نشان داد که اختلاف ميانگين تيمارها با يکديگر معني‌دار بود (05/?P). تيمار هفتم بيشترين و تيمار پنجم کمترين مقدار پروتئين کل را در خون خود داشتند (05/?P).
4-2-11 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر مقدار آلبومين خون جوجه‌هاي گوشتي
بررسي داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار آلبومين خون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اين دو فاکتور توانستند بر مقدار آلبومين خون جوجه‌هاي گوشتي اثر معني‌داري بگذارند (05/?P). استفاده از سطوح نيم و يک درصد پودر رزماري، به‌ترتيب منتج به کمترين و بيشترين مقدار آلبومين خون شد (05/?P)؛ و استفاده از سطوح صد و صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E، به‌ترتيب منتج به کمترين و بيشترين آلبومين خون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي شد (05/?P).
بررسي ميانگين داده‌هاي به‌دست آمده از اثرمتقابل تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بيانگر اين بود که، اختلاف ميانگين بين تيمارهاي مورد مطالعه معني‌دار بود (05/?P). تيمار پنجم کمترين، و تيمار هفتم بيشترين مقدار آلبومين را در خون خود داشتند (05/?P).
4-2-12 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر مقدار گلوبولين خون جوجه‌هاي گوشتي
نتايج حاصله از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار گلوبولين خون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان‌دهنده عدم تاثير معني‌دار دو فاکتور مورد مطالعه بر گلوبولين خون بود (05/0 نتايج به‌دست آمده از مقايسه ميانگين اثر سطوح مختلف ويتامين E و پودر رزماري بر سطح گلوبولين خون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي، حاکي از وجود اختلاف معني‌دار بين تيمارهاي مورد مطالعه داشت (05/?P). در اين ميان تيمارهاي هفتم و سوم به‌ترتيب بيشترين و کمترين مقدار گلوبولين خون پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي را داشتند (05/?P).

4-23 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) برخي فراسنجه‌هاي خوني جوجههاي گوشتي در 42 روزگي *
صفات
تيمار
اسيد اوريک
(ميلي‌گرم/دسي‌ليتر)
کلسترول
(ميلي‌گرم/دسي‌ليتر)
تري‌گليسيريد
(ميلي‌گرم/دسي‌ليتر)
ليپوپروتئين‌هاي با تراکم بسيار کم
(ميلي‌گرم/دسي‌ليتر)
ليپوپروتئين‌هاي با تراکم زياد
(ميلي‌گرم/دسي‌ليتر)
ليپوپروتئين‌هاي با تراکم کم
(ميلي‌گرم/دسي‌ليتر)
نسبت ليپوپروتئين‌هاي با تراکم کم به ليپوپروتئين‌هاي با تراکم زياد
S.G.O.T (AST)
(U/L)
S.G.P.T (ALT)
(U/L)
پروتئين کل
(گرم/دسي‌ليتر)
آلبومين
(گرم/دسي‌ليتر)
گلوبولين
(گرم/دسي‌ليتر)
پودر رزماري
صفر درصد
433/4ab
222/139a
333/70a
111/14a
333/92a
778/32a
391/0a
667/280a
222/2a
789/3a
367/1ab
422/2a

نيم درصد
944/3b
000/134a
333/80a
111/16a
556/94a
333/23a
258/0a
222/264a
556/1a
633/3a
311/1b
322/2a

يک درصد
811/5a
333/144a
778/68a
778/13a
444/104a
111/26a
273/0a
667/262a
778/1a
000/4a
433/1a
567/2a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
733/5a
222/136a
889/79a
111/16a
667/92a
444/27a
347/0a
222/278a
111/2a
044/4a
433/1a
611/2a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
878/3b
222/145a
444/60a
000/12a
222/106a
000/27a
261/0a
222/276a
667/1a
667/3a
311/1b
356/2a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
578/4ab
111/136a
111/79a
889/15a
444/92a
778/27a
315/0a
111/253a
778/1a
711/3a
367/1ab
344/2a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
506/0
109/5
170/11
251/2
461/6
475/4
071/0
811/23
321/0
116/0
031/0
090/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
267/5a
000/129a
000/68a
667/13a
333/82a
000/33a
490/0a
000/280a
667/2a
900/3ab
400/1ab
500/2ab
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
700/3a
667/154a
000/53a
333/10a
333/107a
000/37a
350/0a
667/283a
667/1a
067/4ab
400/1ab
667/2ab
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
333/4a
000/134a
000/90a
333/18a
333/87a
333/28a
334/0a
333/278a
333/2a
400/3b
300/1ab
100/2b
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
333/4a
667/130a
333/78a
000/16a
667/86a
000/28a
336/0a
333/283a
000/2a
800/3ab
400/1ab
400/2ab
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
800/3a
667/138a
333/87a
333/17a
667/103a
667/17a
175/0a
000/237a
000/1a
333/3b
200/1b
133/2b
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
700/3a
667/132a
333/75a
000/15a
333/93a
333/24a
263/0a
333/272a
667/1a
767/3ab
333/1ab
433/2ab
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
600/7a
000/149a
333/93a
667/18a
000/109a
333/21a
215/0a
333/271a
667/1a
433/4a
500/1a
933/2a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
133/4a
333/142a
000/41a
333/8a
667/107a
333/26a
259/0a
000/308a
333/2a
600/3ab
333/1ab
267/2ab
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
700/5a
667/141a
000/72a
333/14a
667/96a
667/30a
347/0a
667/208a
333/1a
967/3ab
467/1ab
500/2ab
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
876/0
849/8
347/19
898/3
191/11
751/7
123/0
242/41
556/0
201/0
054/0
156/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پاسخ سيستم ايمني طيور
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پاسخ سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-24 نشان داده شد.
4-3-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن نيوکاسل (هفت روز پس از تزريق اول)
بررسي داده‌هاي به‌دست آمده نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن نيوکاسل (هفت روز پس از تزريق اول) اثري نداشتند (05/0 مقايسه ميانگين داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن نيوکاسل‌ (هفت روز پس از تزريق اول) نشان داد که اختلاف معني‌داري بين تيمارهاي مختلف وجود نداشت (05/04-3-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن نيوکاسل (هفت روز پس از تزريق دوم)
نتايج به‌دست آمده نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن نيوکاسل (هفت روز پس از تزريق دوم) اثر معني‌داري نداشتند (05/0 بررسي ميانگين داده‌هاي جمع‌آوري شده از تاثير تيمارهاي پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن نيوکاسل (هفت روز پس از تزريق دوم) نشان داد که تيمارسوم بيشترين، و تيمارهاي دوم و پنجم به‌اتفاق هم کمترين ميانگين عيار پادتن عليه تزريق دوم واکسن نيوکاسل را داشتند (05/04-3-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن آنفلوآنزا (21 روز پس از تزريق)
نتايج به‌دست آمده نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن آنفلوآنزا (21 روز پس از تزريق) اثر معني‌داري نداشتند (05/0 بررسي داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن آنفلوآنزا (21 روز پس از تزريق) در جوجه هاي گوشتي، بيان کننده اين مسئله بود که اختلاف معني‌داري بين ميانگين تيمارهاي مختلف وجود نداشت (05/04-3-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن آنفلوآنزا ( سي روز پس از تزريق)
اطلاعات به‌دست آمده از آزمايشات صورت گرفته نشان داد که، استفاده از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E تاثير معني‌داري بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن آنفلوآنزا ( سي روز پس از تزريق) در جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 داده‌هاي به‌دست آمده از مقايسه ميانگين تيمارهاي موردآزمايش نشان داد که اختلاف بين ميانگين آنها معني‌دار نبود (05/04-3-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن کل (IgT) توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند (TSRBS) هفت روز پس از تزريق
داده هاي به‌دست آمده نشان داد که پودر رزماري بر ميزان عيار پادتن کل توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند ( هفت روز پس از تزريق) اثر معني‌داري نداشت (05/0 بررسي ميانگين به‌دست آمده از اثر تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E نشان داد که تيمارهاي پنجم و ششم به‌ترتيب بالاترين و پائين‌ترين عيار پادتن کل توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند ( هفت روز پس از تزريق) را داشتند (05/04-3-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن کل (IgT) توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند (TSRBS) چهارده روز پس از تزريق
نتايج حاصله از آزمايش خون جوجه‌هاي گوشتي نمايانگر اين بود که پودر رزماري بر عيار پادتن کل توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند ( چهارده روز پس از تزريق) اثر معني‌داري نداشت (05/0 بررسي ميانگين حاصله از اثرتيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر عيار پادتن کل توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند ( چهارده روز پس از تزريق) نشان داد که تيمارهاي دوم و پنجم به‌اتفاق هم بالاترين، و تيمارهاي سوم و نهم به‌اتفاق هم پائين‌ترين عيار پادتن کل سرم خون جوجه‌هاي گوشتي را داشتند (05/04-3-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن برونشيت (هفت روز پس از تزريق)
نتايج به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن برونشيت (هفت روز پس از تزريق) در جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که، هيچ‌کدام از فاکتورهاي مورد استفاده تاثير معني‌داري بر عيار پادتن نداشتند (05/0 بررسي داده‌هاي حاصله نشان داد که اختلاف معني‌داري بين ميانگين تيمارهاي مورد مطالعه بر ميزان عيار پادتن توليد شده عليه واکسن برونشيت (هفت روز پس از تزريق) در جوجه هاي گوشتي وجود نداشت (05/04-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر اندام هاي مرتبط با سيستم ايمني
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر اندام‌هاي مرتبط با سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي به‌طور خلاصه در جدول 4-25 نشان داده شد.
4-4-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن تيموس
داده‌هاي جمع‌آوري شده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر وزن تيموس جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري نداشتند (05/0 داده‌هاي به‌دست آمده بيان کننده اين مسئله بود که اختلاف معني‌داري بين ميانگين وزن تيموس تيمارهاي مختلف مورد مطالعه وجود نداشت (05/04-4-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني تيموس
نتايج حاصله از تاثير پودر رزماري و ويتامين E نشان داد که اين دو فاکتور تاثير معني‌داري بر درصد وزني تيموس در انتهاي دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نداشتند (05/0 مقايسه ميانگين حاصله از تاثيرات سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني تيموس در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نيز نشان داد که اختلاف معني‌داري بين آنها وجود نداشت (05/04-4-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن کبد
داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير پودر رزماري و ويتامين E بر وزن کبد جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اين دو فاکتور تاثيري بر وزن کبد نداشتند (05/0 مقايسه ميانگين‌هاي به‌دست آمده از تاثير تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر وزن کبد جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که اختلاف معني‌داري بين آنها وجود نداشت (05/04-4-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني کبد
نتايج به‌دست آمده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که استفاده از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني کبد تاثير معني‌داري نداشت (05/0 بررسي داده‌هاي به‌دست آمده از تاثير سطوح مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني کبد، بيان کننده اين مسئله بود که اختلاف معني‌داري بين ميانگين آنها وجود نداشت (05/04-4-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن طحال
بررسي نتايج به‌دست آمده از داده‌هاي جمع‌آوري شده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E تاثير معني‌داري بر وزن طحال نداشتند (05/0 مقايسه ميانگين داده‌ها نشان داد که تيمار هشتم بيشترين، و تيمار سوم کمترين وزن تيموس را بين تيمارهاي مورد مطالعه داشتند (05/04-4-6 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني طحال
داده‌هاي جمع‌آوري شده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که، استفاده از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E نتوانست تاثير معني‌داري بر درصد وزني طحال بگذارد (05/0 مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E نشان داد که اختلاف معني‌داري در ميانگين درصد وزني طحال، در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي وجود نداشت (05/04-4-7 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن بورس فابريسيوس
داده‌هاي به‌دست آمده از آزمايشات پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که، استفاده از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E تاثير معني‌داري بر وزن بورس فابريسيوس نداشت (05/0 داده‌هاي به‌دست آمده از مقايسه ميانگين تيمارهاي مختلف نشان داد که اختلاف معني‌داري بين ميانگين وزن بورس فابريسيوس تيمارهاي مورد مطالعه وجود نداشت (05/04-4-8 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني بورس فابريسيوس
نتايج به‌دست آمده در پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي نشان داد که استفاده از دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E نتوانست بر درصد وزني بورس فابريسيوس اثر معني‌داري بگذارد (05/0 مقايسه ميانگين داده‌هاي به‌دست آمده نشان داد که اختلاف معني‌داري بين ميانگين اثرتيمارهاي مختلف پودر رزماري و ويتامين E بر درصد وزني بورس فابريسيوس موجود نبود (05/0صفات
تيمار
ميزان عيار پادتن توليد شده عليه ويروس واکسن نيوکاسل (HI) هفت روز پس از تزريق اول (log2)
ميزان عيار پادتن توليد شده عليه ويروس واکسن نيوکاسل (HI) هفت روز پس از تزريق دوم (log2)
ميزان عيار پادتن توليد شده عليه ويروس واکسن آنفلوآنزا بيست و يک روز پس از تزريق (log2)
ميزان عيار پادتن توليد شده عليه ويروس واکسن آنفلوآنزا سي روز پس از تزريق (log2)
ميزان عيار پادتن کل (IgT) توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند (TSRBS) هفت روز پس از تزريق
ميزان عيار پادتن کل (IgT) توليد شده عليه گلبول قرمز گوسفند (TSRBS) چهارده روز پس از تزريق
ميزان عيار پادتن توليد شده عليه ويروس واکسن برونشيت هفت پس از تزريق
پودر رزماري
صفر درصد
3.000a
778/3a
778/2a
889/3a
333/3a
222/1a
333/147a

نيم درصد
333/2a
222/3a
333/3a
222/4a
444/2a
333/1a
889/197a

يک درصد
111/2a
667/3a
667/2a
000/4a
333/3a
000/1a
000/208a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
333/2a
556/3a
556/2a
889/3a
444/2b
000/1ab
444/150a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
333/2a
222/3a
000/3a
222/4a
111/4a
778/1a
889/193a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
778/2a
889/3a
222/3a
000/4a
556/2ab
778/0b
889/208a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
321/0
345/0
222/0
314/0
444/0
248/0
936/21
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
667/2a
333/3a
000/2a
333/3a
333/2a
000/1a
000/109a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
667/2a
000/3a
000/3a
333/4a
000/4a
000/2a
333/183a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
667/3a
000/5a
333/3a
000/4a
667/3a
667/0a
667/149a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
333/2a
333/3a
000/3a
000/4a
000/2a
000/1a
000/180a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
333/2a
000/3a
333/3a
333/4a
333/4a
000/2a
333/204a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
333/2a
333/3a
667/3a
333/4a
000/1a
000/1a
333/209a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
000/2a
000/4a
667/2a
333/4a
000/3a
000/1a
333/162a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
000/2a
667/3a
667/2a
000/4a
000/4a
333/1a
000/194a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
333/2a
333/3a
667/2a
667/3a
000/3a
667/0a
667/267a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
556/0
598/0
385/0
544/0
770/0
430/0
994/37
1در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
819/0
033/0
383/2
086/0
330/0
013/0
423/0
016/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
120/3a
119/0a
807/61a
559/2a
913/2a
120/0a
910/3a
156/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
610/3a
150/0a
963/60a
520/2a
717/2a
112/0a
540/3a
147/0a
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
905/4a
191/0a
100/56a
184/2a
683/2a
105/0a
807/3a
148/0a
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
730/2a
110/0a
267/54a
248/2a
770/2a
115/0a
617/3a
147/0a
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
613/5a
221/0a
717/58a
288/2a
837/2a
111/0a
623/4a
183/0a
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
793/3a
148/0a
683/55a
293/2a
130/3a
133/0a
703/4a
196/0a
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
867/2a
122/0a
583/55a
390/2a
720/2a
117/0a
150/3a
134/0a
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
913/5a
249/0a
940/53a
270/2a
673/3a
153/0a
293/4a
181/0a
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
573/5a
241/0a
353/54a
402/2a
293/3a
142/0a
510/3a
152/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
419/1
057/0
127/4
149/0
571/0
023/0
733/0
028/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.
جدول 4-25 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) اندام‌هاي مرتبط با سيستم ايمني جوجههاي گوشتي در 42 روزگي *
صفات
تيمار
وزن تيموس
(گرم)
وزن نسبي تيموس
(درصد)
وزن کبد
(گرم)
وزن نسبي کبد
(درصد)
وزن طحال
(گرم)
وزن نسبي طحال
(درصد)
وزن بورس فايرسيوس
(گرم)
وزن نسبي بورس فابريسيوس
(درصد)
پودر رزماري
صفر درصد
878/3a
153/0a
623/59a
241/2a
771/2a
112/0a
752/3a
150/0a

نيم درصد
046/4a
160/0a
222/56a
276/2a
912/2a
120/0a
314/4a
175/0a

يک درصد
784/4a
204/0a
626/54a
354/2a
229/3a
137/0a
651/3a
155/0a
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
906/2a
117/0a
219/57a
399/2a
801/2a
117/0a
559/3a
146/0a

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
046/5a
207/0a
873/57a
359/2a
076/3a
125/0a
152/4a
170/a

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
757/4a
193/0a
626/54a
293/2a
036/3a
127/0a
007/4a
165/0a

4-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر کيفيّت گوشت
نتايج حاصل از اثر پودر رزماري و ويتامين E بر کيفيّت گوشت (براساس توليد اسيد تيوباربيتوريک) به‌طور خلاصه در جدول4-26 نشان داده شد.
4-5-1 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر توليد اسيد تيوباربيتوريک در گوشت (روز صفر – دماي C?4)
داده‌هاي به‌دست آمده از آزمايش گوشت جوجه‌هاي گوشتي (يک روز پس از نگهداري در دماي چهار درجه سانتي‌گراد) نشان داد که دو فاکتور پودررزماري و ويتامين E اثر معني‌داري بر توليد ماده تيوباربيتوريک اسيد و کيفيّت گوشت نداشتند (05/0 با مقايسه ميانگين داده‌هاي به‌دست آمده از روز اول آزمايش گوشت نتيجه‌گيري شد که تيمار اول بيشترين و تيمار ششم کمترين مقدار توليد تيوباربيتوريک اسيد را داشتند (05/04-5-2 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر توليد اسيد تيوباربيتوريک در گوشت (روز چهارم – دماي C?4)
داده‌هاي به‌دست آمده از آزمايش گوشت (چهار روز پس از نگهداري در دماي چهار درجه سانتي‌گراد) نشان داد که استفاده از فاکتورهاي پودر رزماري و ويتامين E به‌طور معني‌داري بر ميزان توليد تيوباربيتوريک اسيد و کيفيّت گوشت تاثير داشت (05/0?P). استفاده از سطوح نيم و صفر درصد پودر رزماري به‌ترتيب بيشترين وکمترين تاثير را بر کيفيّت گوشت و توليد تيوباربيتوريک اسيد داشت (05/0?P). استفاده از سطوح دويست و صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E به‌ترتيب بيشترين وکمترين تاثير را بر کيفيّت گوشت و توليد تيوباربيتوريک اسيد داشت (05/0?P).
داده‌هاي به‌دست آمده از آزمايش گوشت جوجه‌هاي گوشتي (چهار روز پس از نگهداري در دماي چهار درجه سانتي‌گراد) نشان داد که اختلاف معني‌داري بين تيمارهاي مورد مطالعه وجود داشت (05/0?P). تيمار اول بيشترين و تيمار نهم کمترين توليد تيوباربيتوريک اسيد را درگوشت داشتند (05/0?P).

4-5-3 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر توليد اسيد تيوباربيتوريک در گوشت (روز هفتم – دماي C?4)
نتايج به‌دست آمده از آزمايش گوشت جوجه‌هاي گوشتي (هفت روز پس از نگهداري در دماي چهار درجه سانتي‌گراد) نشان داد که فاکتورهاي پودر رزماري و ويتامين E به‌طور معني‌داري بر ميزان توليد تيوباربيتوريک اسيد و کيفيّت گوشت تاثير داشتند (05/0?P). نتايج نشان داد که استفاده از مقادير نيم و صفر درصد پودر رزماري به‌ترتيب بيشترين وکمترين تاثير را بر کيفيّت گوشت و توليد تيوباربيتوريک اسيد داشت (05/0?P). استفاده از سطوح دويست و صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E به‌ترتيب بيشترين وکمترين تاثير را بر کيفيّت گوشت و توليد تيوباربيتوريک اسيد داشت (05/0?P).
نتايج به‌دست آمده از آزمايش گوشت جوجه‌هاي گوشتي (هفت روز پس از نگهداري در دماي چهار درجه سانتي‌گراد) نشان داد که اختلاف ميانگين تيمارهاي مورد مطالعه معني‌دار بود (05/0?P). تيمار اول بيشترين و تيمار پنجم کمترين توليد تيوباربيتوريک اسيد را داشتند (05/0?P).
4-5-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر توليد اسيد تيوباربيتوريک در گوشت (روز چهاردهم – دماي C?4)
نتايج به‌دست آمده از آزمايش گوشت جوجه‌هاي گوشتي (چهارده روز پس از نگهداري در دماي چهار درجه سانتي‌گراد) نشان داد که دو فاکتور پودر رزماري و ويتامين E به‌طور معني‌داري بر ميزان توليد تيوباربيتوريک اسيد و کيفيّت گوشت تاثير داشتند (05/0?P). بر اساس اطلاعات به‌دست آمده سطوح نيم و صفر درصد پودر رزماري به‌ترتيب بيشترين وکمترين تاثير را بر کيفيّت گوشت و توليد تيوباربيتوريک اسيد داشت (05/0?P). استفاده از سطوح دويست و صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E به‌ترتيب بيشترين وکمترين تاثير را بر کيفيّت گوشت و توليد تيوباربيتوريک اسيد داشت (05/0?P).
مقايسه ميانگين داده‌هاي به‌دست آمده بيانگر اين مسئله بود که اختلاف معني‌داري بين تيمارهاي مورد مطالعه وجود داشت (05/0?P). تيمار اول بيشترين و تيمار ششم کمترين ميزان باربيتوريک اسيد را در گوشت جوجه‌هاي گوشتي داشتند (05/0?P).

جدول 4-26 مقايسه اثر سطح پودر رزماري و ويتامين E در جيره بر ميانگين (± خطاي معيار) تيوباربيتوريک اسيد گوشت‌‌هاي ذخيره شده دردماي 4 درجه سانتي‌گراد*
صفات
تيمار
تيوباربيتوريک اسيد (روز صفردر)
(ميلي‌گرم مالوندهالدهيد اسيد/کيلوگرم گوشت)
تيوباربيتوريک اسيد (روزچهارم)
(ميلي‌گرم مالوندهالدهيد اسيد/کيلوگرم گوشت
تيوباربيتوريک اسيد (روزهفتم)
(ميلي‌گرم مالوندهالدهيد اسيد/کيلوگرم گوشت
تيوباربيتوريک اسيد (روز چهاردهم)
(ميلي‌گرم مالوندهالدهيد اسيد/کيلوگرم گوشت
پودر رزماري
صفر درصد
359/0a
497/0b
626/0b
741/0b

نيم درصد
347/0a
429/0a
594/0a
628/0a

يک درصد
342/0a
465/0ab
616/0ab
639/0ab
ويتامين E
صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم
359/0a
498/0b
632/0b
707/0b

صد ميلي‌گرم در کيلوگرم
351/0a
472/0ab
607/0ab
667/0ab

دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم
338/0a
422/0a
598/0a
633/0a
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
007/0
014/0
008/0
018/0
تيمار1- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
377/0a
554/0a
665/0a
816/0a
تيمار2- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
346/0a
496/0ab
603/0ab
726/0ab
تيمار3- پودر رزماري (صفر درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
354/0a
442/0ab
608/0ab
681/0ab
تيمار4- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
362/0a
445/0ab
601/0ab
650/0b
تيمار5- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
356/0a
426/0b
587/0b
634/0b
تيمار6- پودر رزماري (نيم درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
323/0a
416/0ab
595/0b
600/0b
تيمار7- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صفر ميلي‌گرم در کيلوگرم)
338/0a
494/0ab
629/0ab
655/0b
تيمار8- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (صد ميلي‌گرم در کيلوگرم)
351/0a
494/0ab
629/0ab
642/0b
تيمار9- پودر رزماري (يک درصد)- ويتامين E (دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم)
338/0a
408/0b
590/0b
619/0b
خطاي معيار ميانگين‌ها (SEM)
012/0
024/0
014/0
030/0
*در هر ستون، ميانگين‌هاي داراي حداقل يک حرف مشترک، فاقد اختلاف آماري معني‌دار در سطح پنج درصد هستند.

4-6 مروري کلي بر نتايج به‌دست آمده
در تحقيق پيش‌روي مشخص گرديد که در هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي، پودر رزماري بر خوراک مصرفي، افزايش وزن، انرژي دريافتي و پروتئين دريافتي تاثير معني‌داري داشت (05/0?P)؛ ولي بر ضريب تبديل خوراک، ضريب تبديل انرژي و ضريب تبديل پروتئين دريافتي هفته اول پرورش جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري نداشت (05/0 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر وزن تيموس، درصد وزني تيموس، کبد، درصد وزني کبد، طحال، درصد وزني طحال، بورس فابريسيوس و درصد وزني بورس فابريسيوس معني‌دار نبود (05/0 پودر رزماري و ويتامين E بر مقدار کلسترول، تري‌گليسيريد، HDL، LDL، VLDL، LDL/HDL، SGOT، SGPT، پروتئين کل، گلوبولين تاثيري نداشتند (05/0 پودر رزماري و ويتامين E بر کيفيّت گوشت و توليد تيوباربيتوريک اسيد در روز اول نگهداري گوشت در دماي چهار درجه سانتي‌گراد تاثير نداشتند (05/0فصل پنجم
بحث
5-1 عملکرد جوجه‌هاي گوشتي
5-1-1 رزماري
در تحقيق حاضر، پودر رزماري داراي اثرات معکوس بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در دو هفته اول پرورش بود،که اين مي‌تواند به‌دليل دلپذير نبودن طعم پودر رزماري براي جوجه‌هاي جوان و سلولز موجود در رزماري باشد؛ به‌طوري‌که پودر رزماري باعث کاهش مصرف خوراک در سنين اوليه پرورش جوجه‌هاي گوشتي در تحقيق حاضرشد. اين اثر با افزايش سن جوجه‌ها و عادت آنها به طعم رزماري، و افزايش توانايي در خوردن ذرات سلولز بر‌طرف مي‌گردد ( قزاله و علي، 2008)؛ به‌طوري‌که در تحقيق حاضر در هفته‌هاي پاياني، دوره پاياني پرورش و کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي، سطح نيم درصد پودر رزماري منجر به بيشترين خوراک مصرفي در مقايسه با شاهد (05/0 در هفته‌هاي ابتدايي پرورش جوجه‌هاي گوشتي، تفاوت معني‌داري بين سطوح پودر رزماري و شاهد در افزايش وزن جوجه‌ها وجود داشت (05/0?P)؛ که اين مسئله به‌علت کاهش مصرف خوراک در تيمارهاي مصرف‌کننده پودر رزماري، به‌خصوص در سطح يک درصد بود. با افزايش سن و تمايل به مصرف خوراک، سطح نيم درصد پودر رزماري باعث افزايش وزن، انرژي و پروتئين دريافتي شد. اين افزايش در هفته ششم در مقايسه با شاهد (05/0?P)، در دوره پاياني و کل دوره پرورش در مقايسه با شاهد (05/0 در هفته اول پرورش، ضريب تبديل خورا ک تيمارهايي که پودر رزماري را مصرف نکرده بودند، نسبت به سطوح نيم و يک درصد پودر رزماري بهتر بود (05/0 الکاسئي253 (2008) در آزمايشي که با استفاده از دو گياه باديان رومي و رزماري انجام داد نتيجه گرفت که باديان رومي و رزماري در سطح يک درصد مي‌تواند موجب بهتر شدن رشد در مقايسه با گروه شاهد گردند (05/0?P)، که نتايج آن با نتايج تحقيق حاضر از لحاظ عددي مطابقت دارد (05/0 قزاله و علي (2008) گزارش کردند که سطح نيم درصد رزماري نسبت به گروه شاهد منجر به افزايش وزن، افزايش وزن زنده و بهتر شدن ضريب تبديل خوراک شد (05/0?P)؛که نتيجه تحقيق آنها از لحاظ عددي با تحقيق حاضر مشابهت دارد (05/0 فوته254 و همکاران (2009) گزارش کردند که بيشترين وزن پايان دوره، افزايش وزن و ضريب تبديل خوراک جوجه‌هاي گوشتي در سطح نيم درصد روغن رزماري مشاهده شد که نتايج آن با نتايج تحقيق حاضر مشابهت دارد. فوته و همکاران (2009) گزارش کردندکه بيشترين مصرف خوراک در سطح 1/0 درصد روغن رزماري بوده که نتيجه آن با تحقيق حاضر منافات دارد.
در آزمايشي که توسط باسماسي‌اوگلو255 و همکاران (2004) با استفاده از اثر روغن رزماري، پونه کوهي و آلفاتوکوفرول استات انجام گرفت، نتيجه‌گيري شد که روغن رزماري در عملکرد جوجه‌هاي گوشتي موثر بود (05/0 مطالعات در مورد استفاده از روغن‌هاي گياهي به تنهايي يا در ترکيب با ديگر روغن‌ها نتايج متناقضي در پي داشت. بعضي از محققين (لي و همکاران، 2003؛ باتسوگلو و همکاران، 2004) ترکيبي از روغن‌‌ها را استفاده کردند، در حالي‌که شياون256 و همکاران (2001)، باتسوگلو و همکاران (2002) و پاپاجورجيو257 (2003) که به ترتيب عصاره رزماري و پونه کوهي را در اردک، روغن پونه کوهي را در بوقلمون و روغن پونه کوهي را در جوجه‌هاي گوشتي استفاده کردند، دريافتند که روغن‌هاي ضروري به تنهايي يا در ترکيب با يکديگر عملکرد را بهبود نمي‌بخشند که نتايج آنها با تحقيق حاضر مطابقت دارد. در حالي‌که‌ هرترامف (2001) گزارش کرد که روغن پونه کوهي عملکرد را بهبود مي‌بخشد که نتيجه آن با تحقيق حاضر منافات دارد. ترکيبات فنلي رزماري در نقاط مختلف دنيا به‌علت شرايط اقليمي و زمان برداشت متفاوت مي باشد (پولات و همکاران، 2011)؛ که اين نکته مي‌تواند علت نتايج متناقض محققين در استفاده از رزماري باشد.
5-1-2 ويتامين E
بولوکباسي258 و همکاران (2006) گزارش کردند که در اثر مصرف دويست ميلي‌گرم درکيلوگرم ويتامين E، ميزان مصرف خوراک، ضريب تبديل خوراک (05/0?P) و مقدار افزايش وزن (05/05-2 عملکرد اقتصادي
5-2-1 وزن يک جوجه در روز 42
5-2-1-1 رزماري
قزاله و علي (2008) و لوپز- بور (1998) نشان دادند که سطح نيم درصد پودر رزماري بر وزن پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي تاثير داشت (05/0?P)؛که نتايج آنها از نظر عددي با نتيجه تحقيق حاضر مطابقت دارد (05/05-2-1-2 ويتامين E
کندي265 و همکاران (1992) گزارش کردند که افزودن 180 ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E، باعث افزايش وزن پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي به مقدار 4/1 درصد مي‌شود. اسپرناکووا و همکاران (2007) گزارش کردند که چهل ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E، وزن پايان دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي را نسبت به شاهد افزايش داد‌‌‌ (05/0 تايب266 و قادر267 (2012) در تحقيق خود از ويتامين E و سلنيم براي بررسي عملکرد جوجه‌هاي گوشتي استفاده کردند و گزارش کردند که ويتامين E و سلنيم بر شاخص توليد تاثير ندارد (05/05-2-2 شاخص توليد
حسيني- وشان268 و همکاران (2012) از پودر ريشه زردچوبه269 در بررسي مشخصات لاشه استفاده کرده و نتيجه گرفتند که پودر ريشه زرچوبه بر شاخص توليد تاثيري ندارد . اگيلار270 و همکاران (2013) گزارش کردند که اگرچه روغن درخت کوپابا271 نسبت به شاهد، شاخص توليد را افزايش داد (05/05-3 مشخصات لاشه
بولوکباسي و همکاران (2006) گزارش کردند که وزن قلب، ران و سينه تحت تاثير معني‌دار ويتامين E و روغن آويشن قرار نگرفت (05/05-4 اثر پودر رزماري و ويتامين E براندام‌هاي مرتبط با سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي
قزاله و علي(2008) گزارش کردند که استفاده از سطوح نيم و يک درصد پودر رزماري در اندازه تيموس و طحال تاثيري نداشت (05/05-5 اثر پودر رزماري و ويتامين E بر پاسخ سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي
رادوان و همکاران (2008) افزايش تدريجي در عيار آنتي‌بادي توليدي را در اثر استفاده از گياهان (رزماري، آويشن، پونه‌کوهي و زردچوبه276) و ويتامين E در مرغ‌هاي تخمگذارگزارش کردند. مرغ‌هايي‌ که دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E دريافت کردند داراي عيار پادتن بيشتري در مقايسه با شاهد بودند (05/0?P)، که با نتيجه تحقيق حاضر مطابقت ندارد. رادوان و همکاران (2008) نتيجه گرفتند که سطوح پائين‌تر ويتامين E نسبت به سطوح بالاتر، افزايش بيشتري را در توليد عيار پادتن سبب مي‌شود؛که اين نکته توسط ليشچينسکي و کلاسينگ (2001) با ذکر اين نکته که 50-25 واحد ويتامين E نسبت به صد تا دويست واحد ويتامين E، باعث افزايش بيشتري درتوليد عيار پادتن مي‌شوند تاييد شد. نتايج رادوان و همکاران (2008) و ليشچينسکي و کلاسينگ (2001) در مورد اثر بيشتر سطوح پايين‌تر ويتامين E بر توليد عيار پادتن نسبت به سطوح بالاتر، در مورد تزريق SRBC در طرح حاضر مطابقت دارد (05/0?P). در طرح حاضر عيار پادتن کل عليه SRBC، در نوبت دوم کمتر از نوبت اول بود که به‌علت يک‌بار تزريق SRBC در کل دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي بود. هم‌چنين هيچ‌گونه ايمونوگلوبولين G در اثر تزريق SRBC توليد نشد که دليل آن فاصله زماني کوتاه بين تزريق، و نمونه‌گيري و فقدان زمان کافي براي توليد ايمونوگلوبولين G بود. در طرح حاضر در اثر استفاده از پودر رزماري، هيچ‌گونه‌ افزايشي در توليد پادتن ناشي از واکسيناسيون مشاهده نشد (05/05-6 اثرپودر رزماري و ويتامين E بر فراسنجه‌هاي خوني
پولات و همکاران (2011) در بررسي اثر برگ گياه رزماري، روغن رزماري و ويتامين E بر پارامترهاي خوني نتيجه گرفتند که اختلاف ميانگين‌ها در مورد سوپراکسيد ديسموتاز، سرولوپلاسمين، نسبت آلبومين به گلوبولين، کلسترول کل، کراتنين و AST معني‌دار (05/0?P)؛ و در مورد اوره، ALT و ترانسفرين معني‌دار نبود (05/0 پروتئين کل سرم از دو قسمت آلبومين و گلوبولين تشکيل شده است که نقش مهمي در انتقال ويتامين‌ها، موادمعدني، هورمون‌ها و چربي‌ها دارند (زانتاپ282، 1997). قزاله و علي (2008) گزارش کردند که مقدار پروتئين کل و گلوبولين در اثر استفاده از سطح نيم درصد رزماري افزايش داشت (05/0?P)؛ ولي‌ تاثير معني‌داري در مقدارآلبومين مشاهده نکردند (05/0 در تحقيق حاضر سطوح يک درصد پودر رزماري و دويست ميلي‌گرم درکيلوگرم ويتامين E در کاهش AST، و سطوح نيم درصد پودر رزماري و صد ميلي‌گرم درکيلوگرم ويتامين E در کاهش ALT نقش داشتند. اين نتايج نشان مي‌دهدکه پودر رزماري و ويتامين E در عملکرد بهتر کبد نقش دارند. پودر رزماري و ويتامين E داراي ترکيبات فنلي وآنتي‌اکسيداني هستند، که باعث شده آنها در عملکرد بهتر کبد نقش داشته باشند. نقش رزماري و ويتامين E در بهبود عملکرد کبد، توسط پولات و همکاران (2011) تائيد شد. قزاله و علي (2008) کاهش در مقدار اسيد اوريک را توسط رزماري گزارش کردند (05/0?P)، که با نتايج تحقيق حاضر مبني برکاهش عددي اسيد اوريک توسط سطح نيم درصد پودر رزماري مشابهت دارد (05/0 بولوکباسي و همکاران (2006) گزارش کردند که مصرف دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E مقدارکلسترول کل، تري‌گليسيريد، HDL و LDL را افزايش داد؛ در‌حالي‌که مصرف صد ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E مقدار کلسترول کل، تري گليسيريد و LDL را کاهش و مقدار HDL را افزايش داد (05/0?P)؛ که نتايج حاصله با نتيجه تحقيق حاضر مشابهت ندارد. ارسلان و همکاران (2001) اثر معني‌داري در ميزان کلسترول کل و تري‌گليسيريد در استفاده از ويتامين E مشاهده نکردند (05/05-7 اثرپودر رزماري و ويتامين E برکيفيّت گوشت
حساسيت گوشت نسبت به اکسيداسيون چربي‌ به عوامل مختلفي‌ بستگي دارد، که مهمترين آن سطح اسيدهاي چرب خيلي اشباع در سيستم‌هاي عضلاني‌است (آلن292 و فوجدين293، 1981). آنتي‌اکسيدان‌هاي طبيعي‌ متعددي براي کاهش اکسيداسيون گوشت موجود است که گياه رزماري ‌و ويتامين E از مهمترين آنها مي‌باشند. در تحقيق حاضرکيفيّت گوشت بر اساس توليد TBA در روزهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفت. اسپرناکووا و همکاران (2008) اثر معني‌دار ويتامين E و پودر رزماري را در کاهش توليد TBA در گوشت سينه بوقلمون‌ها در روز اول نگهداري گوشت در يخچال مشاهده نکردند (05/0 تغذيه با رزماري باعث افزايش آلفاتوکوفرول در گوشت و خون مي‌شود. در چنين مواردي غلظت چنين ترکيباتي در خون وگوشت دو برابر خون و گوشت جوجه‌هاي شاهد مي‌شود (کارپينسکا298 و همکاران، 2000؛ مارسينکاک299 و همکاران، 2004).گفته شده که ترکيبات رزماري باعث احياء آلفاتوکوفرول در بافت مي‌شود (يانگ300 و همکاران،2003)؛ و اين مي‌تواند دليل اثر بهتر تيمار حاوي سطح نيم درصد پودر رزماري به همراه دويست ميلي‌گرم درکيلوگرم ويتامين E در تحقيق حاضر باشد؛که‌کمترين توليد TBA را در روز چهاردهم موجب شدند (05/0?P).
ويتامين E براي حفظ سلامتي سلول‌ها و افزايش مهار اکسيداسيون چربي‌هاي گوشت مهم است (گراو301 و همکاران، 2001). گمان مي‌رود زماني ويتامين E براي کاهش اکسيداسيون از اهميّت برخوردار است که، تغذيه با سطح بالاي ويتامين E استمرار داشته باشد (کوئتزي و هافمن، 2001). بارتوف و فريگ (1992) نشان دادند که پايداري اکسيداتيو زماني در گوشت جوجه‌هاي گوشتي در بهترين حالت است که، جوجه‌ها سطح بالايي از ويتامين E را در تمام مدت آزمايش دريافت کنند و سطح بالايي از آلفاتوکوفرول را در بافت خود داشته باشند. در تاييد اين نکته، سين ماهاياک (2011) گزارش کرد که سطوح بالاتر از 160ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E در کاهش اکسيداسيون گوشت موثر‌ مي‌باشد (05/0?P) که با نتيجه تحقيق حاضر نيز مبني‌کاهش اکسيداسيون گوشت در استفاده از دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E نسبت به صد ميلي‌گرم در کيلوگرم آن شباهت دارد (05/0?P). اثر ويتامين E برکاهش اکسيداسيون در مطالعات کورتيناز302 و همکاران ( 2005)، نارسيسو- گايتان303 (2010)، کوئتزي و هافمن (2001)، اسپرناکووا و همکاران (2007)، بولوکباسي و همکاران (2006)، باسماسي‌اوگلو و همکاران (2004)، گالوبارت304 و همکاران (2001)، زوآري ‌و همکاران (2010) تاييد شد.
5-8 اهميّت نتايج به‌دست آمده
پرورش‌دهندگان طيور گوشتي همواره بر به‌دست آوردن بهترين وزن ممکن با کمترين هزينه، توجه و تاکيد داشتند. براي رسيدن به اين هدف، فراهم کردن شرايط مناسب دوران پرورش ضروري است. نتايج به‌دست آمده نشان مي‌دهد که پودر رزماري و ويتامين E با تاثير مثبت بر مشخصات روده بزرگ و کوچک از جمله طول، عرض و وزن آنها، و بهبود انرژي و پروتئين دريافتي، بر افزايش وزن دوره پاياني و کلّ دوره پرورش جوجه‌هاي گوشتي تاثير معني‌داري داشت. اگرچه افزايش وزن حاصله با افزايش خوراک مصرفي در مورد پودر رزماري همراه بود، اما هزينه خوراک کلّ دوره تحت تاثير استفاده از هيچ‌کدام از فاکتورهاي مورد استفاده در تحقيق حاضر قرار نگرفت. استفاده از ويتامين E در ارتقاي سيستم ايمني طيور تا اندازه‌اي موثر بوده است؛ هم‌چنين اثر آن در بهبود برخي از پارامترهاي خوني و کاهش اکسيداسيون گوشت نيز مورد تاييد قرار گرفت. بنابراين با توجه به مطالب ذکر شده، استفاده از ويتامين E و پودر رزماري در جوجه‌هاي گوشتي مي‌تواند با تاثير مثبت بر سلامت و افزايش وزن جوجه‌هاي گوشتي و تامين نظر پرورش‌دهندگان مبني بر توليد بيشتر، بر سلامت انسان‌ها نيزاز طريق تامين گوشت مناسب و با کيفيّت مهم باشد.
5-9 نتيجه‌گيري
تامل بر نتايج به‌دست آمده از تحقيق حاضر نشان مي‌دهد که استفاده از يک درصد پودر رزماري نه تنها نمي‌تواند تاثير مناسبي بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي داشته باشد؛ بلکه مي‌تواند تاثير منفي را نيز در پي داشته باشد. اما سطح نيم درصد آن هر چند در عملکرد هفته اول نقشي نداشت اما با تاثير برافزايش وزن، افزايش انرژي متابولسيمي و پروتئين دريافتي، بهبود ضريب خوراک، بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در دوره پرورش پاياني و کلّ دوره، و وزن زنده کلّ دوره تاثير داشت. با تامل بر نتايج ويتامين E، مضاف بر تصديق اثرات مثبت ذکر شده پودر رزماري در مورد اين ويتامين، مشاهده شد که ويتامين E بر سيستم ايمني و کاهش اکسيداسيون گوشت نيز موثر مي‌باشد. هم‌چنين استفاده از صد ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E در بهبود پاسخ ايمني نيز مي‌تواند نقش داشته باشد. بنابراين نتيجه‌گيري مي‌شود، جوجه‌هايي که از نيم درصد پودر رزماري به‌همراه دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E استفاده کردند واجد بهترين عملکرد پايان دوره پرورش و تاثير برکيفيّت گوشت بودند و استفاده از مقادير ذکر شده در جوجه هاي گوشتي توصيه مي‌گردد.
5-9 پيششنهادات
با توجه با نتايج به‌دست آمده نکات زير پيشنهاد مي‌گردد.
1-انجام تحقيقي در زمينه تاثير عصاره رزماري در آب آشاميدني به‌منظور بررسي بهترين سطح موثر در عملکرد جوجه‌هاي گوشتي.
2- استفاده از سطوح پايين‌تر از صد ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E براي بررسي اثر آن بر سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي.
3-بررسي اثر آنتي‌اکسيداني ويتامين E بر تخم مرغ جوجه‌هاي تخمگذار.
4-بررسي و مقايسه اثر آنتي اکسيداني ويتامين E و رزماري در گوشت خام و پخته سينه و ران جوجه‌هاي گوشتي.
5-استفاده از سطوح بالاتر از دويست ميلي‌گرم در کيلوگرم ويتامين E براي بررسي عملکرد جوجه‌هاي گوشتي و کيفيّت گوشت.
6-بررسي اثر ضد ميکروبي گياه رزماري يا عصاره آن بر کيفيّت ميکروبي گوشت (شمارش کلّ باکتري‌ها، انتروباکترياسه، باکتري‌هاي سرماگرا و لاکتوباسيل‌ها).

فصل ششم
منابع
1. Al- Kassie, G.A.M.2008. The Effect of Anise and Rosemary on Broiler Performance. Int. J. Pout. Sci. 7(3):243-245
2. Al- Khalani M. Compared Between Anise Seeds (Pimpinella Anisum L.) And Roselle Flowers (hibiscussabdariffa) by Their Affected on Production Performance of Broiler. 2011. Adv in Env Bio. 5(2): 461-464
3. Abulabbas, K., A. H. Lichtman and J. S. Pober. 2000. Cellular and molecular immunology. Fourth edition. W. B. Saunders Company.
4. Allen, C. E. and Foegeding, E. A., 1981. Some lipid characteristics and interactions in muscle foods – review. Food Tech. 35 (5): 253-257.
5. Altmann, H. J., Grunow, W., Mohr, U., Richter Reichhelm, H. B. and Wester, P. W. 1986. Effects of BHA and related phenols on the forestomach of rats. Food Che. toxicology. 24: 1183-1188
6. Ambrosius, H. and D. Headge. 1987. Chicken immunoglobulin. Veterinary Immunology and Immunopathology, 17: 57-67.
7. Andersen, H. J. and Skibsted, L. H. 1991. Oxidative stability of frozen pork patties. Effect of light and added salt. J food Sci. 56: 1182-1184
8. Andreo, A. I., Doval, M. M., Romero, A. M. and Judis, M. A. 2003. Influence of heating time and oxygen availability on lipid oxidation in meat emulsions. Eur J. Lipid Sci. and Tec. 105: 207-213
9. Armitage, D. B., Hettiarachchy, N. S. and Monsoor, M. A. 2002. Natural antioxidants as component of an egg albumen film in the reduction of lipid oxidation in Cooked and Uncooked Poultry. J. Food Sci.67: 631-634
10. Arnold, R. N., scheller, k. K., Arp, S. C. Williams, S. N. and Schaefer, D. M. 1993. Tissue equilibration and sub cellular distribution on vitamin E relative to myoglobin and lipid oxidation in displayed beef. J. Animal Sci. 71: 105-118
11. Arslan, M., Ozcan, M., Matur, E., Cotelioglu, U., and Ergul, E. 2001. The Effects of Vitamin E on Some Blood Parameters in Broilers. Turk J. Ve.t Anim. Sci. 25:711-716
12. Balagopalakrishna, C., Pak, L., Pillarisetti, S. and Goldberg, I. J. Lipolysis induced iron release from diferric transferrin: possible role of lipoprotein lipase in LDL oxidation. J. Lipid Res. 40: 1347- 1356
13. Baron, C. P., Skebsted, L.H. and Andersen, H. J. 1997. Prooxidative activity of myoglobin species on linoleic acid emulsions. J. Agr. Food Chem. 45: 1704-1710
14. Baron, C. P. and Andersen, H. J. 2002. Myoglobin- induced lipid peroxidation. A review. J. Agri. Food Chem. 50: 3887-3897
15. Bartov, I. and Frigg. M. 1992. Effect of high concentrations of dietary vitamin E during various age periods on performance, plasma vitamin E and meat stability of broiler chicks at 7 weeks of age. Br. Poult. Sci. 33:393-402.
16. Basmacio?lu. H., Toko?o?lu, ?. And Ergül, M. 2004. The effect of oregano and rosemary essential oils or alpha-tocopheryl acetate on performance and lipid oxidation enriched with n-3 PUFA in broiler. Sou Afr. Soc. Animal Sci. 34 (3):197-210
17. Basmac?o?lu, H., ?zkan, S., Koçtürk, S. and Octay, G. 2009. Dietary vitamin E (?-tocopheryl acetate) and organic selenium supplementation: performance and antioxidant status of broilers fed n-3 PUFA-enriched feeds.S. Afr. J. Society Ani. Scie. 39(4): 247-285
18. Bell, D. J. 1971. Plasma enzyme in physiology and biochemistry of the domestic fowl. 2 ed.
19. B?lükba?i, ?.C., Erhan, M.K. and ?zkan, A. 2006. Effect of dietary thyme oil and vitamin E on growth, lipid oxidation, meat fatty acid composition and serum lipoproteins of broilers. South Afr. J. Animal Sci.36 (3):189-196
20. Botsoglou, N.A., Florou-Paneri, Christaki, E., Fletouris, D.J. and Spais, A.B., 2002. Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid oxidation of breast thigh and abdominal fat tissues. Br. Poult. Sci. 43: 223-230.
21. Botsoglou, N.A., Christaki, E., Florou-Paneri, P., Giannenas, I., Papageorgiou, G. and Spais, A.B., 2004. The effect of a mixture of herbal essential oils or ?-tocopheryl acetate on Performance parameters and oxidation of body lipid in broilers. S. Afr. J. Anim. Sci. 34: 52-61.
22. Botsoglou, N. A., Govaris, A. Giannenas, I., Botsoglou, E. and Papageorgiou, G. 2007. The incorporation of dehydrated rosemary leaves in the rations of turkeys and their impact on the oxidative stability of the produced raw and cooked meat. Int. J. Food Sci. Nutr. 58: 312-320
23. Bou, R., Guardiola, A., Tres, A., Barroeta, A., and Codony, R. 2004. Effect of dietary oil, ?- tocopheryl acetate, and zinc supplementation on the composition and consumer acceptability of chicken meat. Poult. Sci.83: 282-292
24. Bou, R., Codony, R., Baucells, M. D. and Guadiola, F. 2005. Effect of heated sunflower oil and dietary supplements on the composition, oxidative Satability, and sensory quality of dark chicken meat. J. Agric. Food Chem. 53: 7792-7801
25. Boyer, R. F. and McCleary, C. J. 1987. Superoxide iron as a primary reductant in ascorbat- mediated ferritin iron release. Free Rad. Biol. Med. 3: 389-395
26. Brown, T.L., Jaax, S.L., Brashears, M.M., and Eilert, S.J. 2007. Defining spoilage: What is shelf life and how is it determined. Poult. Sci. 86: 137
27. Carthy, T. L. M., Kerry, J. P., Kerry, J. F., Lynch, P. B. and Buckley, D. J. 2001. Evaluation of the antioxidant potential of natural food/plant extracts as compared with Synthetic antioxidants and vitamin E in raw and cooked pork patties. Meat Sci. 58: 45-52.
Chaijan, M. 2007. Lipid and myoglobin oxidations in muscle foods. Songklanakarin J. sci. Technol. 30(1): 47-53
28. Chan, K. W. and Decker, E. A. 1994. Endogenous skeletal muscle antioxidants. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 34: 403-426
29. Chan, W., Brown, L. Lee, S.M., and Buss, D.H. 1995. Meat Poultry and Game. 5th supplement ed. Royal Society of chemistry and Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. Cambridge, UK.
30. Chan, W. K. M., Faustman, C., Yin, M. and Decker, E. A. 1997. Lipid oxidation induced by oxymyoglobin and metmyoglobin with involvement of H2O2 and superoxide anion. Meat Sci. 46: 181-190
31. Chen, C. C., Pearson, A. M., Gray, J. I., Fooladi, M. H. and Ku, P. K. 1984. Some factors influencing the nonheme iron content of meat and its implications in oxidation. J. Food Sci. 49: 581-584.
32. Clegg, R.E., Klopfenstein, C.F. and Klopfenstein, W.E. 1976. Effects of diethilstilbestrol, ascorbic acid and vitamin E on serum lipid patterns. Poult. Sci. 55:1104-1111.
33. Coetzee, C.J.M., and Hoffman, L.C. 2001. Effect of dietary vitamin E on the performance of broiler and quality of broiler meat during refrigerated and frozen storage. South Afr J Anim. Sci. 31: 161-175
34. Cook, M. E., 1991. Nutrition and the immune response to the domestic fowl. Crit. Rev. Poult. Biol. 3:167-189.
35. Coronado, S. A., Trout, G. R., Dunshea, F. R. and Shah N. P. 2002. Antioxidant effects of rosemary extract and whey powder on the oxidative stability of Wiener sausages during 10 months frozen storage. Meat Sci. 62: 217-224.
36. Curtains, L., Barroeta, A., Gilbert, J. and Jensen, S. K. 2004. Distribution of alpha-tocopherol stereoisomers in liver and thigh of chicken. Br. J. Nutr. 92: 295-301
37. Cortinas, L., Barroeta, A., Villaverde, C., Galobart, J. Guardiola, F. and Baucells, D. 2005. Influence of the dietary polyunsaturation level on chicken meat quality: Lipid oxidation. Poult. Sci. 84:48-55.
38. Cottone, E. 2009. Use of natural antioxidants in dairy and meat products: A review of sensory and instrumental analyses. B. S., California State Polytechnic University.
39. Cross, D.E., McDevitt, R. M., Hillman, K. and Acamovic, T. 2007. The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. Br. Poultry Sci. 48: 495-506
40. Davies, M. 1990. Detection of myoglobin-derived radicals on reaction of metmyoglobin with hydrogen peroxide and other peroxide compounds. Free Radical Research Communications. 10: 361-370
41. Davies, M. 1991. Identification of globin free radical in equine myoglobin treated with peroxides. Biochimica et Biophysica Acta. 1077: 86-90
42. Davison, T. F. 2003. The immunologist’s debt to the chicken. British Poultry Science, 44: 6-21
43. Daud, H.B., McMeekin, T.A., and Olley, J. 1978. Temperature function integration and the development and metabolism of poultry spoilage bacteria. Appl. Environ. Microbiol. 36: 650- 654
44. Debersac, P., Heydel, J. M., Amiot, M. J., Goudonnet, H., Artur, Y., Suschetet, M. and Siess, M. H. 2001. Induction of cytochrome P450 and/or detoxication enzymes by various extracts of rosemary: description of specific patterns. Food Chem. Toxical., 39: 907-918
45. Decker, E.A., and Welch, B. 1990. Role of ferritin as a lipid peroxidation catalyst in muscle food. J. Agric. Food Chem. 38: 674-677
46. Decker, E.A., and Hultin, H. O. 1992. Lipid peroxidation in muscle foods via redox iron. In: Lipid Peroxidation in Foods. ACS Symposium Seres 500. St. Angelo A. J (ed). American Chemical Society, Washington, DC, USA.
47. Decker, E.A., and Xu, Z. M. 1998. Minimizing rancidity in muscle foods. Food Technol. 52: 54-59
48. Deighton, N., Glidewell, S.M., Deans, S.G., and Goodman, B.A. 1993. Identification by EPR spectroscopy of carvacrol and thymol as the major sources of free- radicals in the oxidation of plant essential oils. J.Sci. Foog Agri.63: 221-225
49. Djenane, D., Sanchez-Escalante, A., Beltran, J. A. and Roncales, P., 2002. Ability of ?-tocopherol, taurine and rosemary in combination with vitamin C, to increase the oxidative stability of beef steaks packaged in modified atmosphere. Food Chem. 76: 407-415.
50. Donaldson, W.E.1982. ?Atherosclerosis in cholesterol fed Japanese Quail: Evidence for ameliortaion by dietary vitamin E?. Poultry Sci. 61: 2097-2102.
51. Dunn, C. J., Rohlfs, R. J., Fee, J. A. and Saltman, P. 1999. Oxidation of deoxy myoglobin by [Fe (CN) 6]3-. J. of Inorganic Biochem. 75: 241-244
52. Eikelenboom, G., Hoving, B. A. H., kluitman, I., Houben, J. H. and Klont, R. E. 2000. Effect of dietary vitamin E supplementation on beef colour stability. Meat Sci. 54: 17-22
53. Erf, G. F., Bottje, W. G., Bersi, T. K., Headrick, M. D. and Fritts, C. A. 1998. Effects of dietary vitamin E on the immune system in broilers: Altered proportions of CD4 T cells in the thymus and spleen. Poultry Sci. 77:529-537.
54. Erf, G. F. 2007. Avian immune system. In infectious bursal disease and its role in immunosupression. Poultry USA Webinar, 283-292.
55. Esfahani, E.N., Eskandarinasab, M.P., Khanian, S.E., Nikmard, M., and Molaee, V. 2012. Genietic Diversity of a Native Chicken Breed in Iran. J. of Genetics.91: 28-31
56. Fahim, F. A., Esmat, A. Y., Fadel, H. M. and Hassan, K. F. 1999. Allied studies on the effect of Rosmarinus Officinalis L. on experimental hepatotoxicity and mutagenesis. Int. J. Food Sci. Nutr. 50: 413-427
57. Faixova, Z. and Faix, S., 2008. Biological Effects of Rosemary (Rosemarinus officinalis L.) Essential Oil. FOLIA VETERINARIA, 52: 135-139
58. FAO. 2010. Agribusiness Handbook, Meat & Egg
59. FAO. 2013. www.Faosat.fao.org, visited: 2013/01/31
60. Farag, S., Badei, A.Z.M.A., Hewedi, F.M., and El- Baroty, G.S.A. 1989. Antioxidant activity of some spice essential oils on linoleic acid oxidation in aqueous media. J.Am. Oil Chem. Soc. 66: 792-799
61. Fasseas, M. K., Mountzouris, K. C., Tarantilis, P. A., Polissiou, M. and Zervas, G. 2007. Antioxidant activity in meat treated with oregano and sage essential oils. Food Chem. 106: 1188-1194
62. Faustman, C., Chan, W. K. M., Lynch, M. P. and Joo, S. T. 1996. Strategies for increasing oxidative stability of fresh meat color. In: Reciprocal Meat Conference Proceedings. Brigham Young Univ. Utah
63. Faustman, C. and Phillips, A. 2001. Measurement of discoloration in fresh meat. In: Current Protocols in Food Analytical Chemistry. Wrolstad, R. E. Wiley and Sons, Inc. New York.
64. Fennema, O. R. Ricci, A., D’Abrosca, B., Pacifico, S., Golino, A. Letizia, M. Piccolella, S. and Monaco, P. 2008. Potential food additives from Carex distachya roots: identification and in vitro antioxidant properties. J. Agric. Food Chem. 56: 8218-8225
65. Fotea, L., Costachescu, E. and Hoha G. (2009). The effect of Essential Oil of Rosemary (Rosemarinus Officinalis) on to the Broilers Growing Performance. Lucari Stiintifice Zootehnie. 52: 172-174
66. Franchini, A., Meluzzi, A., Bertuzzi, S., Giordani, G.1988. High doses of vitamin E in the broilers diets. Arch. Gef.gelk. 52 (1): 12-16
67. Franchini, A., Giordani, G., Meluzzi, A., Manfreda, G.1990. High doses of vitamin E in the turkey diet. Arch. Gef.gelk. 54 (1): 6-10.
68. Frankel, E. N. 1987. Secondary products of lipid peroxidation. Chem. Phys. Lipids. 44: 73-85
69. Frankel, E. N.1993. Formation of heaspace volatiles by thermal decom- position of oxidized fish oils vs. oxidized vegetable oils. JAOCS. 70: 767-772
70. Franki?, T., Volj?, M., Salobir, J., and Rezar, V.2009. Use of herbs and spices and their extracts in animal nutrition. Acta agriculture slovenica. 94(2): 95-102
71. Fu, Y., Zu, Y., Chen, L., Shi, X., Wang, Z., Sun, S. and Efferth, T. 2007. Antimicrobial activity of clove and rosemary essential oils alone and in combination. Phytother. Res. 21: 989-994
72. Gaggia, F., Mattarelli, P., and Biavati, B. 2010. Probiotics and prebiotics in animal feeding for safe food production. Int. j. of Food Microbiology. 141: 515- 5283.
73. Galobart, J., Barroeta, A. C., Baucells, M. D., Codony, R. and Ternes, W. 2001. Effect of Dietary Supplementation with Rosemary Extract and ?-Tocopheryl Acetate on Lipid Oxidation in Eggs Enriched with ?3-Fatty Acids. Poult. Science 80:460-467
74. Ghazalah, A.A., and Ali, A.M. 2008. Rosemary Leaves as a Dietary Supplement for Growth in Broiler Chickens. Int. J. of Poul. Sci. 7(3): 234-239
75. Giddings, G. G. and Shikama, K. 1976. Generation of ferrimyoglobin in meat. CRC Critical reviews in Food Techno. 143-173
76. Gotoh, T. and Shikama, K. 1976. Generation of the superoxide radical during auto oxidation of oxymyoglobin. J of Biochemistry. 80: 397-399
77. Govaris, A., Florou-Paneri, P., Botsoglou, N., Giannenas, I., Amvrosiadis, I. and Botsoglou, N., 2007. The inhibitory Potential of Supplementation with Rosemary and / or ? – tocopheryl acetate on Microbial Growth and Lipid Oxidation of Turkey Breast during Refrigerated Storage. Elsevier. 40: 331-337
78. Grau, A., Codony, R., Grimpa, S., Baucells, M. D. and Guardiola, F. 2001. Cholesterol oxidation in frozen dark chicken meat: influence of dietary fat source, and ?-tocopherol and ascorbic acid supplementation. Meat Sci. 57:197-208.
79. Guo, Y., Q. Tang, J. Yuan, and z. Jiang. 2001. Effects of supplementation with vitamin E on the performance and the tissue peroxidation of broiler chicks and the stability of thigh meat against oxidative deterioration. Anim. Feed Sci. Technol. 89:165-173.
80. Gutterridge, J. M. C. 1995. Lipid peroxidation and antioxidants as biomarkers of tissue damage. Clin. Chem. 41: 1819- 1828
81. Haak, L., Raes, K., Van Dyck, S. and De Smet, S., 2008. Effect of dietary rosemary and ? – tocopheryl acetate on oxidative stability of raw and cooked pork following oxidized linseed oil administration. Meat Sci. 78: 239-247
82. Halliwell, B. and Gutteridge, J. M. C. 1990. Role of free radicals and catalytic metal irons in human disease. Methods Enzymol. 186: 1-85
83. Han, D., Mcmillin, K, W., Godber, J. S., Bidner, T. D., Younathan, M. T., Marshall, D. L. and Hart, L. T. 1993. Iron distribution in heated beef and chicken muscles. J. Food Sci. 58: 697- 700
84. Han, D., Mcmillin, K, W., Godber, J. S. 1994. Hemoglobin, myoglobin, and total pigments in beef and chicken muscles: chromatographic determination. J. Food Sci. 59: 1279-1282
85. Han, J. and Rhee, K. S. 2004. Antioxidant properties of selected Oriental non-culinary/ nutraceutical herb extracts as evaluated in raw and cooked meat. Meat Sci. 70: 25-33
86. Harris, P. and Tall, J. 1994. Substrate specificity of mackerel flesh lipopolygenase. J. Food Sci. 59: 504-506, 516
87. Hashemi, S. R., Zulkifli, I., Hair-Bejo, M., Karami, M. and Soleimani, A. F. 2009. The effects of Euphorbia hirta and acidifier supplementation on growth performance and antioxidant activity in broiler chickens. Proceedings of 21st Veterinary Association Malasia (VAM) Congress. August 7-9.
88. Hashemi, S. R. and Davoodi, H. 2012. Herbal Plants as New Immuno-stimulator in Poultry Industry: A Review. Asian Journal of Animal and Veterinart Advances.1-12
89. Hayashi, T., Takimura, T., Aoyama, Y. and Hitomi, Y. 1998. Structure and reactivity of reconstituted myoglobins: interaction between protein and polar side chain of chemically modified hemin. Inorganica Chimica Acta. 275: 159-167
90. Hazell, T. 1982. Iron and zinc compounds in the muscle meats of beef, lamb, pork and chicken. J. Sci. Food. Agric. 33: 1049- 1056
91. Hern?ndez F., Madrid J., Garc?a V., Orengo J. and Meg?as, M.D. 2004. Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility, and digestive organ size. Poultry Sci. 83: 169-174.
92. Hertrampf, J.W. 2001. Alternative antibacterial, performance promoters. Poult. Int. 40(1): 50-52
93. Ho, C.T., Wang, M. F., Wei, G.J., Huang T.C. and Huang, M.T. 2000. Chemistry and anti-oxidative factors in rosemary and sage. The Proceedings of the 2nd Intern. Conf. Food Factors (Ico FF, 99). 12-17 December, 1999, Kyoto, Japan. Bio-Factors, 13: 161-166.
94. Hosseini-Vashan, S. J., Golian, A., Yaghobfar, A., Zarban, A., Afzali, A. and Esmaeilinasab, A. 2012. Antioxidant status, immune system, blood metabolites and carcass
95. Characteristic of broiler chickens fed turmeric rhizome powder under heat stress. Afr. J. Biotechno.11 (94): 16118-16125
96. Houlihan, C.M., Ho, C. T. and Chang, S. S. 1984. Elucidation of the chemical structure of a novel antioxidant, rosmaridiphenol, isolated from rosemary. J. Am. Oil Chem. Soc. 61:1036-1039.
97. Hultin, H. O. and Kelleher, S. D. 2000. Surimi processing from dark muscle fish. In: Surimi and surimi seafood. Park, J. W. Marcel Decker. New York.
98. Igene, J. O., Pearson, A. M., Dugan, L. R. Jr. and Price, J. F. 1980. Role of triglycerides and phospholipids on development of rancidity in model meat systems during frozen storage. Food Chem. 5(4): 263-276
99. Igene, J. O., Yamauchi, K., Pearson, A. M., Gray, J. I. and Aust, S. D. 1985. Mechanisms by which nitrite inhibits the development of warmed-over flavor in cure meat. Food Chem. 18: 1-18
100. Isa, K.J.J. 2011. Performance and Lipid Profile of Broilers Fed Two Medicinal Plants.MSc Thesis, Palestine, An-Najah National University.
101. Jakobesn, K., Engberg, R. M., Andersen, J. O., Jensen, S. K., Lauridsen, C., Sorensen, P., Henckel, P., Bertelsen, G., Skibsted, L. H. and Jensen, C. 1995. Supplementation of broiler diets with all-rac-alpha- or a mixture of natural source RRR-alpha-, gamma-, delta-tocopheryl acetate 1. Effect on vitamin E status of broiler in vivo and at slaughter. Poult. Sci. 74: 1984-1994
102. Jaswir, I. and Man, Y. B. C. 1999. Use optimization of natural antioxidants in refined bleached and deodorized palm olein during repeated deep-fat frying using response surface methodology. J. Am. Oil Chem. Soc. 76: 341-348.
103. Jensen, C., Lauridsen, C. and Bertelsen, G. 1998. Dietary vitamin E: Quality and storage a stability of pork and poultry. Trends Food Sci. Technol. 9: 62-72.
104. Kamalzadeh, A., Rajabbaigi, M., and Kiasat, A. 2008. Livestock Production Systems and Trends in Livestock Industry in Iran. J.Agr & Soc Sci. 4: 183-188
105. Kanner, J. and Harel, S. 1985. Inhibition of membranal lipid peroxidation by activated metmyoglobin and methemoglobin. Archives of Biochemistry and Biophysics. 237: 314-321
106. Kanner, J. and Doll, L. 1991. Ferritin in turkey muscle tissue: A source of catalytic iron ions for lipid peroxidation. J. Agric. Food Chem. 39: 247-249
107. Kanner, J. 1994. Oxidative processes in meat and meat product: Quality implications. Meat Sci. 36: 169- 186
108. Karpinsk?, M., Borowski, J.and Danowska-Oziewicz, M. 2000. Antioxidative activity of rosemary extract in lipid fraction of minced meatballs during storage in a freezer. Nahrung. 44: 38-41.
109. Kennedy, D.G., Rice, D. A., Bruce, E. A., Goodall, E. A., and McIloy, S.G. 1992. Economic effects of increased vitamin E supplementation of broiler diets on commercial broiler production. Br. Poultry Sci. 33: 1015-1023
110. Kennedy D.G., Rice D.A., Bruce E.A., Goodall E.A. and McIloy S.G.1992. Economic effects of increased vitamin E supplementation of broiler diets on commercial broiler
production. Br. Poultry Sci. 33: 1015-1023.
111. Khaligh, F., Sadeghi, G., Karimi, A., and Vaziry, A. 2011. Evaluation of different medicinal plants blends in diets for broiler chickens. Academic Journals. 5(10): 1971-1977
112. Khodaei Ashan, S. 2011. Influence of two herbal extracts on performance, carcass quality and blood parameters in broiler chicken. Sch. Res. Lib.2 (5):584-588
113. Klein, J. and V. Horejs. 1997. Immunology. Third edition. Black Well Science.
114. Koh, T. S., R. R. Peng and K. C. Klasing. 1996. Dietary copper level affects copper metabolism during lipolysacharid-induce immunological stress in chicks due to immunological stress. Poult. Science. 75: 867-872
115. Kruger-Ohlsen, M. and Skibsted, L. H. 1997. Kinetics and mechanism of reduction of ferrylmyoglobin by ascorbate and D-isoascorbate. J. Agr. and Food Chem. 45: 668-676.
116. Kuby. 2000. Immunology. Fourth edition. W. H. Freeman and Company.
117. Ladikos, D. and Lougovois, V. 1990. Lipid peroxidation in muscle foods: A review. Food Chem. 35: 295-314
118. Latshaw, J. D. 1991. Nutrition–mechanisms of immunosupression. Vet. Immunol. Immunopathol. 30:111-120.
119. Lee, S. K., Mei, L. and Decker, E. A. 1996. Lipid peroxidation in cooked turkey as affected by added antioxidants enzymes. J. Food Sci. 61: 726-728.
120. Lee, K. G. and Shibamoto, T. 2002. Determination of antioxidant potential of volative extracts isolated from various herbs and spices. J. Agric. Food Chem. 50: 4947-4952.
121. Lee, K.W., Everts, H., Kappert, H.J., Yeom, K.H. and Beynen, A.C., 2003. Dietary carvacrol lowers body weight gain but improves feed conversion in female broiler chickens. J. Appl. Poult. Res. 12: 394-399.
122. Lee, K.W., Everts, H., Kappert, H.J., Wouterse, H., Frehner, M. and Beynen, A.C., 2004. Cinnamaldehyde, but not thymol, counteracts the carboxymethyl cellulose-induced growth depression in female broiler chickens. Int. J. Poult. Sci. 3 (9): 608-612.
123. Lee, K.W., Everts, H., Kappert, H.J., Frehner, M., Losa, R. and Beynen, A.C. 2004.Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens.Br. J. Poult. Sci. 3: 738-752.
124. Lee, X.F., Hu, Y.L., Yin, Y.L., Wu, G.Y., Rui, R., Wang, D.Y., and Yang, C.B. 2006. Chinese herbal ingredients are effective immune stimulators for chickens infected with the Newcastle disease virus. Poult. Sci. 85: 2169-2175
125. Leshchinsky, T.V., and Klasing, K.C. 2001. Relationship between the Level of Dietary Vitamin E and the immune Response of Broiler Chickens. Poult. science. 80:1590-1599
126. Lin, Y.F. and Chang, S.J. 2006. Effect of dietary Vitamin E on Growth Performance and Immune Response Breeder Chickens. Asian – Aust.J.Anim. Sci. 6: 884-891
127. Livingston, D. j. and Brown, W. D. 1981. The chemistry of myoglobin and its reactions. Food Technology. 244-252
128. Lopez Aguilar, C.A., De Souza Lima, K.R., Manno, M.C., Tavares, F.B., Pereira de Souza, V. And Neto, D.L.F. 2013. Effect of copaiba essential oil on broiler chickens’ performance. Acta Scientiarum. Ani Science. 35:145-151
129. Lopez – Bore, C.J., Gray, J. I., Gomaa, E.A. and Flegal, C.J. 1998. Effect of dietary administration of oil extracts from rosemary and sage on lipid oxidation in broiler meat. Br. Poult. Sci., 39: 235-240.
130. Love, J.D. 1983. The role of heme iron in the oxidation of lipids in red meats. Food Technology. 12: 117-120
131. Lynch, M. P. and Faustman, C. 2000. Effect of aldehyde lipid peroxidation products on myoglobin. J. Agric. Food Chem. 48: 600-604
132. Mandal, L., Biswas, T., and Sarkar, S.K. 2000. Broiler performance well on herbs or enzymes in maize diet. World Poultry- Elsevier. 16(5): 19-21
133. Marcin??k, S., Popelka, P., Nagy, J., Hussein, K. and Hor?anov?, ?. 2004. The impact of vitamin E and rosemary on the oxidative stability of poultry meat and ground meat products. Folia Vet: 48, 165-168.
134. Mei, L., Crum, A. D. and Decker, E. A. 1994. Development of lipid peroxidation and inactivation of antioxidant enzymes in cooked pork and beef. J. Food Lipids. 1: 273-283.
135. Melvin, J.S. and William, O.R.1996. Dukes Physiology of Domestic Animals. Eleventh Edition.Cornell University Press. London
136. Min, B., and Ahn, U. 2005. Mechanism of Lipid Peroxidation in Meat and Meat Products. Food Sci. Biotechnol. 14: 152-163
137. Mielnik, M.B., Aaby, K. and Skrede, G. 2003. Commercial antioxidants control lipid oxidation in mechanically deboned turkey meat. Meat Sci. 65: 1147-1155
138. Miller, H.E., Rigelhof, F., Marquart, L., Prakash, A. and Kanter, M. 2000. Whole – gain products and antioxidants. Cereal foods World. 45(2): 59-63
139. Mohamed, A., Jamilah, B., Abbas, K.A., and Rahman, A. 2008. A review on lipid oxidation of meat in active and modified atmosphere packaging and usage of some stabilizers. J. Food Agr & environment. 6: 76-81
140. Moon, T., Wilkinson, J. M. and Cavanagh, H. M. 2006. Antiparasitic activity of two Lavandula essential oils against Giardia Duodenalis, Trichomonas vaginalis and Hexamita infata. Parasitol Res. 99:222-278.
141. Morrissey, P.A., Sheehy, P. J. A., Galvin, K., and Kerry, J. P. 1998. Lipid stability in meat and meat products. Meat Science. 49: 73- 86
142. Murphy, A., Kerry, J. P., Buckley, J. and Gray, I. 1998. The antioxidative properties of rosemary oleoresin and inhibition of off-flavours precooked roast beef slices. J. Sci. Food Agric. 77: 235-243.
143. Namiki, M. 1990. Antioxidant antimutagens in food. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 29: 273-300.
144. Narciso-Gaytan, C., Shin, D., Sams, A. R., Keeton, J. T., Miller, R. K., Smith, S. B. and Sanchez-Plata, M. X. 2010. Dietary lipid source and vitamin E effect on lipid oxidation stability of refrigerated fresh and cooked chicken meat. Poult. Sci. 89:2726-2734
145. Nassu, R. T., Goncalves, L. A. G., Silva, M. A. A. P. and Beserra, F. J., 2003. Oxidative stability of fermented goat meat sausage with different levels of natural antioxidant. Meat Sci. 63:‌43-49.
146. Nawar, W. W. 1996. Lipids. In Food Chemistry. (Fennema, O. R. ed.). Marcel Dekker, Inc. New York.
147. Nielsen, S.E., Young, J.F. Daneshvar, B., Lauridsen, S.T. Knuthsen, P., Sandstrom, B. and Dragsted, L.O. 1999. Effect of parsley (Petraselinum crispum) intake on urinary apigenin excretion, blood antioxidant enzymes and biomarkers for oxidative stress in human subjects. Br. J. Nutr., 81: 447-455.
148. Nieto, G., D?z, P., Ba??n, A. and Garrido, M. D. 2010. Dietary administration of ewe diets with a distillate from rosemary leaves (Rosmarinus Officinalis L.): Influence on lamb quality. Meat Science. 23-29
149. Nilipour, A. H.1995. Detection immune system dysfunction. Industrial Avicola, 42:34-36.
150. NRC.1994. Nutrient Requirement of Poultry. 9Ed. National Academy Press. USA.
151. Nu?ez de Gonzalez, M. T., Hafley, B. S. Boleman, R. M., Miller, R. K., Rhee,K. s. and Keeton, J. T. 2008. Antioxidant properties of plum concentrates and powder in precooked roast beef to reduce lipid oxidation. Meat Sci. 80: 997-1004
152. Ocak, N., Erener, G., Burak AK, F., Sungu, M., Altop, A. and Qzmen, A. 2008. Performance of broilers fed diets supplemented with dry peppermint (Mentha piperita L.) or thyme (Thymus Vulgaris L.) leaves as growth promoter source. Czech J. Anim. Sci. 58: 169-175.
153. Office International Des Epizooties (O.I.E). 1996. Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines. Third Edition. Paris
154. O’Grady, M. N., Monahan, F. J., Bailey, J., Allen, P., Buckley, D. J. and Keane, M. G. 2000. Colour-stabilising effect of muscle vitamin E in minced beef stored in high oxygen packs. Meat Science. 50: 73-80
155. O’Grady, M. N., Monahan, F. J. and Brunton, N. P. 2001. Oxymyoglobin oxidation in bovine muscle- mechanistic studies. J. Food Sci. 66: 386-392
156. Osman, N.E., Talat, G., Mehmet, C., Bestami, D., and Simsek, U.G. 2005. The effect of an essential oil mix derived from Oregano, Clove and Anise on broiler performance. J.poult.Sci. 4: 879-884
157. Papageorgiou, G., Botsoglou, N., Govaris, A., Giannenas, I., Iliadis, S. and Botsoglou, E., 2003. Effect of dietary oregano oil and ?-tocopheryl acetate supplementation on iron-induced lipid oxidation of turkey breast, thigh, liver and heart tissues. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 87: 324-335.
158. Petric, L., Milosevic, N., Dukic-Stojcic, M. and Bjedow, S. 2008. Effect of phytogenic products on performance of broiler chicken. Word Nutrition Forum. Nottingham University, Mayrhofen, Austria.
159. Pikul, J., Leszczynski, D. E. and kummerow, F. A. 1984. Relative role of phospholipids, triacylglycerols, and cholesterol esters on malonaldehyde formation in fat extracted from chicken meat. J. Food Sci. 49: 704-708
160. Polat, U., Yesilbag, D. and Eren, M., 2011. Serum Biochemical Profile of Broiler Chickens Fed Diets Containing Rosemary and Rosemary Volatile Oil. J. BIOL. ENVIRON. SCI., 5(13): 23-30.
161. Pourali, M., Mirghelenj, S. A. and Kermanshahi, H.2010. Effect of garlic powder on productive performance and immune response of broiler chickens challenged with Newcastle Disease virus. Global veterinaria.4 (6): 616-621
162. Qureshi, M. A., Ferket, P. R. and Garlich, J. D. 1993. Effect of dietary supplementation of vitamin E on the immune function of turkey poults. Poult. Sci. 72:56 (Abstr.)
163. Qwele, K. 2011. Antioxidant activity and the quality of meat from goats and broiler supplemented with Moringa (Moringa oleifera) leaves. MS Thesis. Alice, South Africa University.
164. Radwan, N.L., Hassan, R.A., Qota, E.M. and Fayek, H.M. 2008. Effect of Natural Antioxidant on Oxidative Stability of Eggs and Productive and Reproductive Performance of Laying Hens. Int. J. Poult. Science. 7 (2): 134-150
165. Raeesi, M., S.A. Hoeini-Aliabad, A. Roofchaee, A. Zare Shahneh and S.Pirali, (2010). Effect of periodically use of garlic (allium sativum) power on performance and carcass characteristics in broiler chickens. World Academy of Science, Engine. Techno. 68: 1213-1219.
166. Rao, S. I., Wilks, A., Hamberg, M. and Ortiz de Montellano, P. R. 1994. The lipoxygenase activity of myoglobin. Oxidation of linoleic acid by the ferryl oxygen transfer than the protein radical. J. Biological Chem. 269: 7210-7216
167. Renerre, M. 2000. Oxidative processes and myoglobin. In Antioxidants in Muscle Foods, Nutritional Strategies to Improve Quality. (Decker, E., Faustman, C., and Lopez- Bote, C.J. eds). John Wiley and Sons, Inc. New York
168. Renerre, M, and Labas, R. 1987. Biochemical factors influencing metmyoglobin formation in beef muscles. Meat Science. 19: 151- 165
169. Rhee, k. S. and Ziprin, Y. A. 1987. Lipid peroxidation in retail beef, pork and chicken muscles as affected by concentrations of heme pigments and nonheme iron and microsomal enzymic lipid peroxidation activity. J. Food Biochem. 11: 1-15
170. Rhee, k. S. 1988. Enzymic and nonenzymic catalysis of lipid peroxidation in muscle foods. Food Technol. 42(6): 127-132
171. Rodney, R.D.2010. Immunotoxicity Testing, Methods and Protocols. Humana Press. London
172. ROJAS, M. C. and Brewer, M. S. 2008. Effect of Natural Antioxidants on Oxidative Stability of Frozen, Vacuum-Packaged Beef and Pork. J. Food Quality. 31: 173-188.
173. Ryu, Y. C., M. S. Rhee, M. H. Lee, S. K. Lee, and B. C. Kim. 2006. Effects of packaging methods on the meat quality of ?-tocopherol supplemented broiler chicks during refrigerated storage Food Sci. Biotechnol. 15:248-253.
174. Samadian, F., Zeinoaldini, S., Towhidi, A., Karimi Torshizi, M.A., Ansari Pirasaraei, Z. and Ghorbanzadeh, P.2013. Evaluation of Some Phytogenic Feed Additives in Growing Chicks Diet. Int. J. Agr.3 (1): 35- 43
175. Schiavone, A., Marzoni M. and Romboli, I., 2001. Influence of vitamin E, rosemary (Rosmarinus officinalis L.) and orange (Citrus aurantium L.) extracts on lipid stability of raw meat of muscovy duck (Cairina moschata domestica L.) fed high polyunsaturated fatty acid diets. In: Proc. XVth European Symp. On Quality of Poultry Meat, September, 2001, Ku?adas?, Turkey. 139.
176. Schricker, B. R. and Miller, D. D. 1983. Effects of cooking and chemical treatment on heme and nonheme iron in meat. J. Food Sci. 48: 1340- 1343
177. Seanmahayak, B. 2011. Influence of Dietary Fat and Vitamin E on Shelf Life of Ground Broiler Breast and Thigh Meat. PHD Thesis. Auburn University.
178. Seman, D. L., Decker, E. A. and Crum, A. D. 1991. Factors affecting catalysis of lipid peroxidation by a ferritin-containing extract of beef muscle. J. Food Sci. 56: 356-358
179. Serdaro?lu, M. and Yildiz-Turp, G. 2004. The effects of ascorbic acid, rosemary extract and ?-Tocopherol / ascorbic acid on some quality characteristics of frozen chicken patties. Food Sci & Techno. 7:?
180. Shahidi, F., Janitha, P. K. and Wanasundara, P. 1992. Phenolic antioxidants. Critical Reviews in Food Sci & Nut. 32: 67-102
181. Shahidi, F. and Pegg, R. 1994. Hexan as an indicator of meat flavor deterioration. J. Food Lipids. 1: 177- 186
182. Siegel, P. B., Price, S. E., Meldrum, B., Picard, M. and Geraert, P. A.2001. Performance of pureline broiler breeders fed two levels of vitamin E. Poult. Sci. 80:1258-1262.
183. Skulachev, V. P. 1996. Role of uncoupled and non-coupled oxidations in maintenance of safety low levels of oxygen and its one-electron reductants. Quarterly Reviews of Biophysics. 29: 169-202.
184. Slovomire, M., Rudolf, C. and Peter, P., 2008. Antioxidative effect of rosemary supplemented to broiler on oxidative stability of poultry meat. Slov vet, 45:6-61.
185. Smith, T.L., Kummerow, F.A.1989. Effect of dietary vitamin E and plasma lipids an atherogenesis in restricted ovulation chickens Atherosclerosis. 75: 105-109.
186. Soltan, M.A., Shewita, R.S., and EL- Katcha, M.I. 2008. Effect of dietary anise seeds supplementation on growth performance, immune response, carcass traits and some blood parameters of broiler chickens. Int.J. poult. Sci. 7: 1078-1088
187. Song, C. and Miyazawa, T. 2001. Enhanced level of n-3 fatty acid in membrane phospholipids induces lipid peroxidation in rats fed dietary docosahexaenoic acid oil. Atherosclerosis. 155(1): 9-18
188. Spernakova, D., Mate, D., Rozanska, H. and Kovac, G., 2007. Effects of dietary rosemary extract and or ?-tocopherol on the performance of chickens, meat quality, and lipid oxidation in meat storage under chilling conditions. Bull Vet Inst Pulawy, 51: 585-589.
189. Su, L., Yin, L-L., Charles, D., Zhou, K., Moore, J. and Yu, L. 2007. Total phenolic contents, chelating capacities, and radical – scavenging properties of black peppercorn, nutmeg, rosehip, cinnanum and oregano leaf. Food chem. 100:990-997
190. Szabo, C. S., L. Bardoze, S. Lasanezy and K. Karches. 1998. Isolation of antibodies from chicken and quail eggs. Presented at Internet World Congress on Biomedical Science at Mc Master University, Canada.
191. Tarladgis, B.G., Watts, B.M., and Yonathan, M. 1960. Distillation method for the determination of malonaldehyde in rancid foods. J. American Oil Chem Socie. 37(1): 44-48
192. Tayeb, I.T. and Qader, J. K. 2012. Effect of Feed Supplementation of Selenium and Vitamin E on Production Performance and Some Hematological Parameters of Broiler. KSU J. Nat. Sci.15(3): 46-56
193. Tekeli, A., Lelik, L., Kutlu, H.R., and Grgülü, M. 2006. Effect of dietary supplemental plant extracts on performance, carcass characteristics, digestive system development, intestinal microflora and some blood parameters of broiler chicks. Abstract Book of 12th European Poultry Conference. Verona- Italt. September 10-14.
194. Theml, H., Diem, H., and Haferlach, T. 2004. Color Atlas of Hematology. Second Edition.Thyme. Stuttgart. New York.
195. Tizard, I. 2008. An introduction to veterinary immunology. Eighth edition. Press of Saunders Philudelphia, pp. 352-354.
196. Toghyani1, M., Tohidi, M, Gheisari, A.A. and Tabeidian, S.A. 2010. Performance, Immunity, serum biochemical and hematological parameters in broiler chicks fed dietary thyme as alternative for an antibiotic growth promoter. Afr. J. Biotechnology. 9(40): 6819-6825
197. Tsen, S. Y., Ameri, F. and Smith, J. S. 2006. Effects of rosemary extract on the reduction of heterocyclic amines in beef patties. J. Food Sci. 71: C469-73
198. Undeland, I. 2001. Lipid oxidation in fatty fish during processing and storage. In farmed fish Quality. Kestin, S.C. and Warris, P. D. Fishing News Books. Blackwell Science
199. Upon, M.2004. The Role of Livestock in Economic Development and Poverty Reduction. FAO
200. Vanesch, G. J. 1986. Toxicology of tert-butylhydroquinone (TBHQ). Food Chem & Toxico. 24: 1063-1065
201. Velasco, V. and Williams, P. 2011. Improving, eat quality through natural antioxidants. Chilean Gournal of Agricultural Research. 71(2): 313-322
202. Velioglu, Y. S. Mazza, G., GAO, L. and Oomah, B. D. 1998. Antioxidant activity and total phenolics in selected fruits, vegetables, and grain products. J. Agr. & Food Chem. 46: 4113-4117
203. Weiser, H., Riss, G. and Kormann, A. W. 1996. Biodiscrimination of the eight alpha-tocopherol steroisomers results in preferential accumulation of the four 2R forms in tissues and plasma of rats. J. Nutr. 126: 2539-2549
204. Whittow, G.C. 1999. Sturkie’s Avian Physiology. Fifth Edition. Academic Press. Germany
205. WHO. Availability and change in consumption patterns and trends. www. Who, visited: 20133/01/30
206. Williams, P., and Losa, R. 2001. The use of essential oils and their compounds in poultry nutrition. World Poultry- Elsevier. 17(4): 14-15
207. Young, J. F., Stagsted, J., Jensen, S.K., Karlsson, A. H. and Henckel, P. 2003. Ascorbic acid, alpha-tocopherol, and oregano supplements reduce stress- induced deterioration of chicken meat quality. Poult Sci. 82: 1343-1351
Zamora, R., and Hidalgo, F. J. 2001. Inhibition of proteolysis in oxidized lipid- damaged proteins. J. Agr. & Food Chem. 49: 6006- 6011
208. Zantop, D.W. 1997. Avian medicine: Principles and Applications. Wingers Publ. Inc.
209. Zouari, N., Elgharbi, F., Fakhfakh, N., Bacha, A.B., Gargouri, Y. and Miled, N. 2010. Effect of dietary vitamin E supplementation on lipid and colour stability of chicken thigh meat. Afr. J. Biotechnology. 9(15): 2276-2283

Abstract

The study was conducted to determine the effect of dietary rosemary powder and vitamin E on the performance, Hematological parameters, immune system, and quantity and quality of carcass in broiler chickens, in a completely randomized design in a factorial experiment. For this purpose, 270 Ross 308 old day chickens were treated equally. First treatment no rosemary powder and vitamin E, second treatment: without rosemary powder plus 100 mg/kg of vitamin E, third treatment: without rosemary powder plus 200 mg/kg of vitamin E. forth treatment: 0.5% rosemary powder and without vitamin E, fifth treatment, 0.5% rosemary powder plus 100 mg/kg vitamin E, sixth treatment: 0.5% rosemary powder plus 200 mg/kg vitamin E, seventh treatment: 1% rosemary powder and without vitamin E, eighth treatment: 1% rosemary powder plus 100 mg/kg vitamin E, nine treatment: 1% rosemary powder plus 200 mg/kg vitamin E. Result showed that rosemary powder and vitamin E had no effect on broiler performance in starter period (P>0.05), but 0.5% rosemary powder and 200 mg/kg of vitamin E were effective on broiler performance in finisher and final period (P?0.05). Rosemary powder significantly (P?0.05) effected on duodenal width; weight, relative weight and length of the jejunum; width and length of the colon; weight and relative weight of the right cecum.Vitamin E significantly (P?0.05) affected on duodenal width and length of right cecum. As compared to a control, rosemary powder, no effect on a chick weight (P0.05); but as compared to 1% rosemary, 0.5% rosemary powder significantly (P?0.05) increased weight of a chick. 200 mg/kg of vitamin E significantly (P?0.05) increased the weight of a chicken. Vitamin E was affected significantly (P?0.05) on broiler immune response to SRBC. The result showed that rosemary powder and vitamin E was affected on the serum uric acid, albumin and globulin levels. (P?0.05. Although vitamin E and rosemary powder had no effect on the production of thiobarbituric acid on the first week, but 0.5% rosemary powder plus 200 mg/kg of vitamin E could reduced lipid oxidation and TBA on the fourth, seventh and fourteenth.

Key words: Broiler chicken, Rosemary powder, Vitamin E, Performance, immune, carcass, Blood, quality, Quantity.

Islamin Azad University
Rasht Branch
Faculty of Agriculture
Department of Animal Science-Animal Nutrition

A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirments for the Degree of M.Sc in Animal Nutrition

Subject
Effect of Dietary Rosemary Powder and Vitamin E on the Performance, Hematological Parameters, Immune System, and Quantity and Quality of Carcass in Broiler Chickens.

Supervisor

Dr. Alireza Seidavi

Advisor
Dr. Mohammad Dadashbeiki
Dr. Yadollah Asadpour

by
Hossein Rostami

September 2013
1- kamalzadek
2- Upon
3- FAO
4- Slovomire
5- Spernakova
6- Esfahani
7- WHO
8- Rosemary
9- Polat
10- Probiotics
11- Prebiotics
12- Franki?
13- Osman
14- Ghazalah
15- Ali
16- Soltan
17- Khaligh
18- Tekeli
19 – Lee
20- Farag
21- Deighton
22- Mandal
23- Hertrampf
24- Williams
25- Losa
26- Coetzee
27- Bou
28- Prophylaxis
29- Malabsoption
30- Necrotic dermatitis
31- Kennedy
32- Oxidation
33- Butylated Hydroxytoluene
34- Butylated Hydroxyanisol
35- Haak
36- Fasseas
37- Reactive Oxygen Species(ROS)
38- Su
39- Shahidi
40- Gaggia
41- Min
42- Ahn
43- Chan
44- Super Oxid Dismutase(SOD)
45- GHS-X
46- Gutterridge
47 -Decker
48- Xu
49- Govaris
50- Morrissey
51- Renerre
52- Zamora
53- Hidalgo
54- Initiation
55- Propagation
56- Termination
57- Nawar
58- Mohamed
59- LOO°
60- ROOH
61- Halliwell
62- Frankel
63- Hexan
64- 1-octen-3-ol
65- 2-nonental
66- 4- hydroxyl- 2-trans- nonenal(HNE)
67- Propanol
68- 4- heptrnal
69- 2,4-heptadienal
70- 2-hexenal
71- 2,4,7-decatrienal
72- 1-5- octadien-3-ol
73- 2,5-octadien-1-ol
74- Hultin
75- Lynch
76- Faustman
77- Cottone
78- Malonaldehyde(MDA)
79- Thiobarbituric acid reactive substance
80- Myoglobin
81- Metmyoglobin
82- Song
83- Miyazawa
84- Labas
85- Harris
86- Tall
87- Undeland
88- Andreo
89- Rhee
90- Ziprin
91- Kanner
92- Baron
93- Andersen
94- Pikul
95- Igene
96- Heam
97- Ladikos
98- Lougovois
99- Hazell
100- Schricker
101- Miller
102- Balagopalakrishna
103- Boyer
104- McCleary
105- Seman
106- Welch
107- Doll
108- Han
109- Giddings
110- Livingston
111- Brown
112- Deoxymyoglobin
113- Oxymyoglobin
114- Pegg
115- Dunn
116- Fe2+
117- Fe3+
118- O2?°
119- OH°
120- Fenton
121- Love
122- Chaijan
123- O’Grady
124- Gotoh
125- Shikama
126- Ferrylmyoglobin
127- HOO°
128- Kruger-Ohlsen
129- Skibsted
130- Skulachev
131- Kelleher
132- Harel
133- Perferryle myoglobin
134- Davies
135- Rao
136- Fennema
137- Velioglu
138- Tertiary Butyl Hydroquinole
139- Fasseas
140- Altmann
141- Vanesch
142- Velasco
143- Sage
144- White Peony
145- Red Peony
146- Marjoram
147- Caraway
148- Ginger
149- Mustard
150- Namiki
151- Armirage
152- Botsoglou
153- Nu?ez de Gonzalez
154- Jaswir
155- Man
156- Tsen
157- Arnold
158- Eikelenboom
159- Rosmarinus officinalis L.
160- Debersac
161- Faixova
162- Faix
163- borneol
164- DCME
165- Camphar
166- Houlihan
167- Moon
168- Seanmahayak
169- Candida albicans
170- E.coli
171- Salmonella typhi
172- Salmonella enteritidis
173- Shigella sonei
174- Pseudomonas Aeroginosa
175- Qwele
176- Jensen
177- Jakobesn
178- Weiser
179- Young
180- Cortinas
181- NRC
182- ALP
183- Arslan
184- Armitage
185- Serdaro?lu
186- Yildiz-Turp
187- Mielnik
188- Rojas
189- Brewer
190- Warmed Over Flavor(WOF)
191- Mei
192- Chan
193- Nieto
194- Fahim
195- Hashemi
196- Davoodi
197- Cross
198- Petric
199- Ocak
200- Sheep Red Blood Cell (SRBC)
201- Leshchinsky
202- Klasing
203- Infectious Bronchitis Virus
204- Brucella abortus
205- Phytomenagglutinin A(PHA)
206- CBH
207- Lin
208- Chang
209- Infectious Bursal Disease(IBD)
210- Zouari
211- Abulabbas
212- Klein
213- Horejs
214- Nilipour
215- Humoral immunity
216- Cell mediated immunity
217- Silverstein
218- Haemagglutination Assay (HA)
219- Haemagglutination Inhibition (HI)
220- Enzyme Linked Immune Sorbent Assay (ELISA)
221- Helper T cell
222- Davison
223- Peyer’s patches
224- Caecal tonsils
225- Ambrosius
226- Headge
227- Tizard
228- Bursectomy
229- Whittow
230- Szabo
231- Kuby
232- Opsonin
233- Light chain
234- Heavy chain
235- Antigen binding fragment(FAB)
236- Koh
237- Watwe activity
238- Daud
239 -Whittow
240 -Melvin
241 -William
1 نگهداري نمونه سرم جدا شده در کنار يخ ، از زمان جدا شدن تا زمان ارسال آن به آزمايشگاه.
243- PBS
244- Specific pathogen Free (SPF)
245- OIE
246- Analyte
247- Rodney
248- Tarladgis
249- Lopez-Bore
250- Labiatae
251- Nielsen
252- Ho
253- Al-Kassie
254- Fotea
255- Basmaci?glu
256- Schiavone
257- Papageorgiou
258- B?lükba?i
259- Siegel
260- Bartov
261- Frigg
262- Ryu
263- Guo
264- Hernandez
265 – Kennedy
266- Tayeb
267- Qader
268- Hosseini- Vashan
269- Turmeric rhizome powder
270- Aguilar
271- Copaiba
272- Al-Khalani
273- Isa
274- Toghyani
275- Raeesi
276- Curcuma Longa
277- Richter
278- Marsh
279- Latshaw
280- Qureshi
281- Cook
282- Zantop
283- Khodaei Ashan
284- Per Part Million (ppm)
285- Bell
286- Clegg
287- Atherosclerosis
288- Donaldson
289- Smith
290- Kummerow
291- Franchini
292- Allen
293- Foegeding
294- Carthy
295- Coronado
296- Djenane
297- Nassu
298- Karpinsk?
299- Marcin??k
300- Young
301- Grau
302- Cortinas
303- Narciso-Gaytan
304- Galobart
—————

————————————————————

—————

————————————————————

ج‌

ق‌

ك‌

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فهرست مطالب
عنوان صفحه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمايش، ميکروليتر، پليت، نوري Next Entries منابع و ماخذ تحقیق ارزیابی تطبیقی، مفردات قرآن، قرآن کریم، روش تحقیق