دانلود پایان نامه ارشد درمورد رابطه نامشروع، سلسله مراتب، استان تهران، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

کنندگان بابت استفاده صرفا پژوهشي از يافته هاي بدست آمده از پژوهش اطمينان داده شد .
5 : به شرکت کنندگان گفته شد در صورت تمايل يک نسخه از نتايج در اختيار آنان قرار خواهد گرفت .
6 : شرکت کنندگان اختيار داشتند که در هر مرحله از تحقيق در صورت عدم رضايت از ادامه همکاري ، انصراف دهند .
7 : شرکت کنندگان اختيار داشتند که به آن دسته از سوالاتي که مي خواهند پاسخ دهند .
8 : صحبت هاي شرکت کنندگان در مصاحبه ها ، گفتگوها و بحث هاي متمرکز گروهي با وفاداري کامل و بدون هيچ گونه تغيير از جانب پژوهشگر ، ارايه شده است .
9 : هر گونه بازديد و جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش با رعايت چارچوب ضوابط و قوانين محيط پژوهش و اطلاع کامل مسوولين مربوطه انجام گرفت .

مقدمه
نتايج حاصل از تحقيق انجام شده ، در 2 بخش ، شامل يافته هاي دموگرافيك و يافته هاي اصلي ارائه شده است.
در بخش 4 – 1 يافته هاي دموگرافيک در زمينه ي سن ، جنس ، مدت اقامت ، نوع جرم ، به تفکيک عنوان افراد شرکت کننده در پژوهش در دو جدول مجزا ارايه گشته است .
در بخش 4 – 3 يافته هاي اصلي مطالعه ، در 5 طبقه ي اصلي ارايه شده است که شامل کدها و زير طبقات تعاملات مددجويان با يکديگر ، کدها و زير طبقات تعاملات مددجويان و کارکنان ، کدها و زير طبقات ارتباط مددجويان با محيط و امکانات کانون ، کدها و زير طبقات تعاملات مددجويان و خانواده هايشان و کدها و زير طبقات تجارب شخصي مددجويان مي باشد .

جدول 4 – 1: مشخصات مشارکت کنندگان در تحقيق ( مددجويان )
جنس
10 دختر
16 پسر
مدت اقامت
12 نفر بالاي 6 ماه اقامت
14 نفر کمتر از 6 ماه اقامت
سن
حداکثر 20 سال
حداقل 15 سال
نوع بزه
قتل : 6 نفر
مواد مخدر: 4 نفر
سرقت :
5 نفر
زورگيري :
3 نفر
نزاع و درگيري :
3 نفر
رابطه نامشروع :
5 نفر
سو سابقه
8 نفر بيش از يک بار سابقه اقامت
18 نفر تک سابقه
ميزان تحصيلات
2 نفر بي سواد
6 نفر تحصيلات ابتدايي
10 نفر تحصيلات راهنمايي
8 نفر تحصيلات دبيرستان

جدول 4 -2 : مشخصات مشارکت کنندگان در تحقيق ( کارکنان حرفه اي )
جنس
8 زن
7 مرد
عنوان پست
مددکار :
2 نفر
روان شناس :
2 نفر
مراقب :
5 نفر
مربي:
4 نفر
مسوولين فرهنگي :
2 نفر
مدت خدمت
حداکثر 12 سال
حداقل 3 سال
ميزان تحصيلات
ليسانس : 11 نفر
فوق ليسانس : 4 نفر

نمودار 4 – 1
جدول 4 – 3

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر گروه { د / الف / ط & ک89 }
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
مدت اقامت بيشتر
نقش حقيقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
سن بالاتر
نقش حقيقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
مليت
نقش حقيقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
قوميت
نقش حقيقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
نوع بزه
نقش حقيقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
شخصيت
نقش حقيقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
داشتن مسووليت در خوابگاه
نقش حقوقي
انواع قدرت
رابطه قدرت
توهين کلامي به مددجويان افغان
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
توهين کلامي مددجويان تهراني به شهرستاني (مددجويان دختر )
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
امر کردن به مددجويان جديدورود
رفتار هاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
خطاب کردن مددجويان جديد با القاب و عناوين نامطلوب
رفتار هاي ضد اجتماعي خود پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
جدول 4 – 3
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر گروه (د / الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
برتر دانستن خود نسبت به مددجويان جديد در استفاده از امکانات عمومي کانون
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
تقسيم ناعادلانه برخي وسايل و مواد غذايي ميان مددجويان
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
خشونت کلامي در برخورد با مددجويان گروه کوتاه مدت
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
کمک به افزايش رفاه مددجويان
( مددجويان دختر )
رفتارهاي جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
کمک به رفع برخي مشکلات مددجويان از سوي مددجوي ارشد
رفتارهاي جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
کنترل ساير مددجويان براي ممانعت از ارتکاب رفتار هاي منفي ( روابط هم جنس گرايانه ، آزار فيزيکي و کلامي يکديگر )
رفتارهاي جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
يادگيري رفتار هاي مثبت از ارشد خوابگاه
رفتارهاي جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
جدول 4 – 3
طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر گروه { د/ الف / ط & ک }
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
جلوگيري از زورگويي به يکديگر
رفتارهاي جامعه پسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
گسترش شبکه دوستي
…………………………
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت
تظاهر به ارتکاب بزه سنگين در مقابل مددجويان جديد ورود
…………………………
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت
برخورد کلامي با مددجويان با اقامت کوتاه و شکايت به مراقب در صورت عدم تبعيت از مقررات خوابگاه
…………………………
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت
تظاهر به مدت اقامت طولاني در مقابل مددجويان جديد ورود
……………………
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت
جداسازي خود ( مددجويان قديمي) از مددجويان جديدورود

…………………
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت
تخريب يکديگر برمبناي نوع بزه
………………
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت
استفاده از زبان بدن ( ارتباط غير کلامي )
………………
روش هاي تقويت قدرت
رابطه قدرت
جدول 4 – 3

طبقه (Category) : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر گروه (د / الف / ط & ک )
کد
Code
زير طبقه3
Subcategory3
زير طبقه2
Subcategory2
زير طبقه1
Subcategory1
تمکين مددجويان از مددجوي ارشد به ويژه مددجويان با اقامت طولاني
تمکين
راه هاي تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
مراجعه به مددجويان با اقامت طولاني مدت براي رفع اختلاف ها و درگيري ها
پناه بردن به ساير مراجع قدرت
راه هاي تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
تمکين ظاهري مددجويان جديد از قديم
تمکين ظاهري
راه هاي تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
اعتراض مددجويان جديد از زورگويي برخي مددجويان به مراقبين
پناه بردن به ساير مراجع قدرت
راه هاي تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
تقابل مددجويان جديد با مددجويان قديم
رويارويي مستقيم
راه هاي تطابق با مراجع قدرت
رابطه قدرت
درگيري به دو شکل بيشتر کلامي و کمتر فيزيکي
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت
دعواودرگيري با يکديگر به هر بهانه
رفتارهاي ضد اجتماعي خودپسندانه
کاربرد قدرت
رابطه قدرت

4 – 2 بررسي طبقه اصلي : نوع تعاملات مددجويان با يکديگر
کدهاي بدست آمده گوياي آن است که وجه رايج در تعاملات مددجويان دختر مستقر در کانون اصلاح و تربيت استان تهران ، رابطه قدرت است و چند تظاهر دارد .
1 : انواع رابطه قدرت 2 : روش هاي تقويت قدرت 3 : کاربرد قدرت 4 : روش هاي تطابق با مراجع قدرت
4 – 2 – 1 گروه دختران بزرگسال ، با اقامت طولاني مدت
4 – 2 – 1 – 1 : انواع رابطه قدرت
نتايج مطالعه نشان داد عواملي که منجر به رابطه قدرت مي شود ، به دو طبقه ي نقش حقوقي و حقيقي قابل تقسيم است . در گروه دختران { د / الف / ط }90 ، مصداق هاي انواع رابطه قدرت با رعايت اولويت ، شامل : مدت اقامت ، داشتن مسووليت در کانون ، نوع بزه ، سن ، مي باشد و داشتن مسووليت در کانون ، در طبقه حقوقي و ساير موارد در طبقه حقيقي قرار مي گيرد .
مدت اقامت
طبق مشاهدات ، در تعاملات درون گروهي مددجويان با اقامت طولاني ، محور اصلي رابطه قدرت را ، مدت اقامت شکل مي دهد . و به ترتيب ، افرادي که داراي بيشترين مدت اقامت هستند ، بيشترين رابطه قدرت را دارا مي باشند و با توجه به همين سلسله مراتب ، از يکديگر تبعيت مي کنند .

داشتن مسووليت در کانون
طبق شاهدات ، مسووليت هاي واگذار شده از سوي مراقبين به مددجويان گروه { د / الف / ط } و با توجه به طول مدت اقامت شان مي باشد . مددجوي ارشد خوابگاه از ميان افرادي که مدت اقامت طولاني دارند انتخاب مي گردد و کسي است که بيشترين مدت اقامت را دارا مي باشد و مسووليت اداره خوابگاه را بر عهده مي گيرد . و به ترتيب ساير مسووليت ها به ساير مددجويان اين گروه اعطا مي گردد . البته تمام افراد اين گروه داراي مسووليت نمي شوند . دريافت نقش حقوقي ( مسووليت در کانون ) باعث افزايش رابطه قدرت نسبت به ساير مددجويان فاقد مسووليت مي شود .
نوع بزه
يافته ها حاکي از آن است که مددجويان مرتکب بزه قتل بيشترين رابطه قدرت را در برابر ساير مددجويان دارا مي باشند، شايان ذکر است که مدت اقامت و سنگيني بزه با يکديگر رابطه مستقيم دارد .
سن
طبق مشاهدات ، و گفته هاي مددجويان در گروه { د/ الف / ط} گاهي اوقات فاکتور سن در مقابل مدت اقامت قرار مي گيرد و مددجوي بزرگتر در اين گروه از مددجو کم سن تر با وجود مدت اقامت بيشتر تبعيت نمي کند ، اما اکثر اوقات فاکتور مدت اقامت بر فاکتور سن غلبه مي کند .
مددجو با اقامت طولاني مدت : “من از س… قديمي ترم اما چون اون از من بزرگتره بعضي وقته ها حرفم و گوش نمي کنه . “
4 – 2 – 1 – 2 : راه هاي تقويت قدرت
طبق مشاهدات ، مددجويان گروه { د / الف / ط } بيشتر در تعاملات برون گروهي خود ، با مددجويان با اقامت کوتاه مدت به تقويت رابطه قدرت خود مي پردازند و در اين راستا از روش هايي چون : جداسازي خود از مددجويان گروه مقابل و نيز ترجيح به برقراري رابطه ، بيشتر با کارکنان به نسبت برقراري رابطه با مددجويان گروه مقابل ، استفاده مي کنند . برخي از مددجويان اين گروه با ارتباط غير کلامي ( چشم غره ، چپ چپ نگاه کردن و …) به ساير مددجويان با اقامت کوتاه مدت ، قدرت خود را به آن ها خاطر نشان مي کنند ( مشاهده + مصاحبه ) . مددجويان با اقامت طولاني در صورت مواجهه با نافرماني مددجويان کوتاه مدت از قوانين خوابگاه ، ابتدا با برخورد کلامي تذکر مي دهند و سپس در صورت عدم تبعيت به مراقب شکايت مي کنند . در تعاملات درون گروهي خود ، مدت اقامت و نيز حمايت مددجوي مسوول خوابگاه براي تقويت قدرت کفايت مي کند . اما نکته جالب توجه اين است که احساس قلبي مددجويان گروه { د / الف / ط } متفاوت با اين رفتارشان مي باشد و طبق مشاهدات و نيز گفته هاي شرکت کنندگان ، با هم نوعان خود حتي از گروه مقابل به نسبت کارکنان بيشتر احساس همدردي و نزديکي ميکنند .
مددجو با اقامت کوتاه مدت : ” ما با خودمونيم ، قديمي ها هم با خودشونن ، او نا با ما زياد ارتباط ندارن ، البته 2 تا شون خوبن ، با بچه ها رفتار خوبي دارن . ”
4 – 2 – 1 – 3 : کاربرد قدرت
با توجه به يافته هاي پژوهش ، زير طبقه کاربرد قدرت به دو زير طبقه رفتارهاي جامعه پسندانه91 و رفتار هاي ضد اجتماعي خود پسندانه92 قابل تفکيک است . طبق گفته هاي شرکت کنندگان و نيز مشاهدات پژوهشگر ، رفتارهاي جامعه پسندانه شامل مواردي چون : کمک به افزايش رفاه مددجويان ، کمک به رفع برخي مشکلات مددجويان ، کنترل ساير مددجويان براي ممانعت از ارتکاب رفتار هاي منفي ( روابط هم جنس گرايانه ، آزار فيزيکي و کلامي يکديگر ) جلوگيري از زورگويي به يکديگر، است که صرفا ازجانب مددجويان داراي مسووليت ، به ويژه مددجوي مسوول خوابگاه در هر دو تعاملات درون گروهي و برون گروهي ( در تعامل با گروه داراي اقامت کوتاه مدت ) انجام مي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار کارکنان، استان تهران، نماز جماعت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد زمان گذشته، سلسله مراتب