دانلود پایان نامه ارشد درمورد دختران نوجوان، حقوق کودک، ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

واد ندارند يا قادر به درک زبان مورد نظر به صورت نوشتار نمي باشند اطلاعات مورد نظر بايد به گونه اي منتقل شود که درک کامل آن ها را امکان پذير سازد .
قاعده 25
کليه نوجوانان بايد در زمينه درک مقررات حاکم بر سازمان داخلي موسسه ، اهداف و شيوه هاي مراقبت فراهم شده ، الزامات و رويه هاي انضباطي ، ساير روشهاي مجاز کسب اطلاعات و تهيه شکايت و ساير موضوعات مشابهي ياري گردندکه جهت توانا ساختن آن ها براي درک حقوق و وظايفشان در طي دوران اقامت در مرکز ضروري است .
3 : مبحث جداسازي و فردي کردن رفتار
حداقل قواعد استاندارد ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان ( قواعد پکن )
قاعده 26
3- نوجواناني که در موسسات اصلاح و تربيت به سر مي برند بايد جدا از بزرگسالان نگهداري شوند و لازم است در موسسه اي جداگانه اي يا در موسسه بزرگسالان اما در قسمتي مجزا نگهداري شوند .
شرح : اجتناب از تاثيرات سو مجرمين بزرگسال و صيانت از مصالح نوجوانان در موسسات نگهداري ، همان طور که در قاعده 3 – 26 مورد تصريح قرار گرفته است ، همسو با يکي از اصول راهنماي اساسي قواعد حاضر مي باشد که در قطع نامه شماره 4 کنگره ششم آمده است . اين قاعده مانع از اين نيست که دولت ها براي مقابله با تاثيرات سو بزهکاران بزرگسال ، تمهيداتي را اتخاذ نمايند ، که به همان اندازه اقدامات پيش بيني شده در اين قاعده ، مي توانند موثر باشند .
4- دختران نوجوان بزهکاري که در موسسات نگهداري مي شوند سزاوار توجه خاص از لحاظ نيازها و مسايل شخصي خود مي باشند . اين دختران نوجوان نبايد به هيچ وجه از مراقبت ، حمايت ، مساعدت ، اصلاح ، تربيت و آموزش کمتر از پسران نوجوان بزهکار برخوردار باشند . رفتار منصفانه با آنان بايد تضمين شود .
شرح : قاعده 4 – 26 ناظر بر اين واقعيت است که به طور معمول ، همان گونه که در کنگره ششم مطرح شده است ، دختران بزهکار کمتر از پسران بزهکار مورد توجه قرار مي گيرند . به طور خاص قطع نامه شماره 9 کنگره ششم ، رفتار منصفانه با دختران بزهکار را در کليه مراحل فرآيند دادرسي کيفري و توجه ويژه به مشکلات و نيازهاي خاص آنان را در طول مدت حبس ، خواستار گرديده است . علاوه بر آن ، لازم است قاعده حاضر در پرتو اعلاميه کاراکاس ، کنگره ششم که ضمنا خواستار رفتار بدون تبعيض در اجراي دادرسي کيفري گرديده است ، و پيش زمينه اعلاميه رفع تبعيض از زنان و کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مورد توجه قرار گيرد .
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 29
لازم است در کليه مراکز نگهداري ، نوجوانان جدا از بزرگسالان نگهداري شوند ، مگر اين که اعضاي يک خانواده باشند . اين امکان وجود دارد که بتوان نوجوانان را تحت شرايطي کنترل شده و به عنوان بخشي از يک برنامه ويژه که سودمندي آن براي نوجوانان مذکور به اثبات رسيده است ، در کنار بزرگسالي قرار داد که با دقت خاص انتخاب شده اند .
4 : مبحث طبقه بندي و استقرار
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 27
هر نوجوان بايد در کوتاهترين زمان ممکن براي پذيرش ، مورد مصاحبه قرار گيرد و يک گزارش روان شناختي و اجتماعي تهيه گردد که مشخص کننده هر گونه عامل مرتبط با نوع و سطح خاص مراقبت از نوجوان و براي مناسب براي او باشد . اين گزارش به همراه گزارشي که توسط پزشک معاينه کننده نوجوان در هنگام پذيرش تنظيم شده است بايد به منظور تعيين مناسب ترين مکان براي استقرار نوجوان در مرکز ، نوع و سطح خاص مراقبت و برنامه مناسبي که لازم است اتخاذ گردد ، به مدير مجموعه ارسال شود . در مواردي که برنامه هاي باز پروري ويژه مورد نياز است و طول دوره مدت اقامت در موسسه نيز امکان انجام اين برنامه ها را فراهم مي نمايد ، لازم است کارکنان آموزش ديده موسسه ، يک طرح برنامه بازپروري فردي را به صورت مکتوب تهيه نمايند و در آن اهداف برنامه بازپروري ، مدت برنامه ، شيوه ها و وقفه هايي را که اهداف برنامه بايد ناظر بر آن ها باشد ، مشخص نمايند .
قاعده 28
بازداشت نوجوانان تنها بايد تحت شرايطي صورت گيرد که متناسب با سن ، شخصيت جنس ، نوع بزه و سلامت رواني و جسماني آنان و آنچه باشد که موجب تضمين حمايت از آنان در برابر موقعيت هاي تاثير گذار و خطرناک مي شود . همچنين لازم است توجه کاملي به نيازهاي ويژه ، موقعيت و التزامات خاص آنان صورت گيرد . ضابطه اصلي براي تفکيک دسته هاي مختلف نوجوانان محروم از آزادي بايد تامين نوعي مراقبت باشد که داراي بيشترين تناسب با نيازهاي خاص افراد مورد نظر و حمايت از تماميت و سلامت جسماني ، رواني و اخلاقي آنان باشد .
قاعده 30
لازم است براي نوجوانان ، مراکز نگهداري باز ايجاد گردد . مراکز باز ، مراکزي بدون تدابير امنيتي يا با حداقل اين گونه تدابير ، مي باشند . جمعيت چنين مراکزي بايد حداقل ممکن است . تعداد نوجوانان نگهداري شده در مراکز بسته بايد به اندازه کافي کم باشد تا رفتارهاي فردي شده را امکان پذير سازد . موسسات نگهداري نوجوانان بايد غير متمرکز و به اندازه اي باشد که دسترسي و تماس خانواده هاي نوجوانان را با آن ها تسهيل نمايد لازم است موسسات نگهداري در مقياس کوچک ايجاد شود و در محيط اجنماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه ، ادغام گردند .
5 : مبحث مديريت مجازات بزهکاران جوان
گفتار اول : مدير مورد
هر نوجوان در هنگام پذيرش براي تحمل حبسي که بيش از 30 روز طول خواهد کشيد ، بايد ظرف مدت 3 روز ، از يک مدير مورد برخوردار شود که براي او در نظر گرفته شده است.
بحث : به منظور اطمينان از اين که نيازهاي شخصي هر نوجوان مورد رعايت قرار گيرد ، لازم است يک مدير مورد درنظر گرفته شود و در قبال اطمينان يافتن از اين که پيشرفت نوجوان از طريق برنامه در نظر گرفته شده ، تا حد امکان مثبت است ، مسوول باشد . هماهنگ کننده مديريت مورد موسسه بايد مسووليت مورد را در خصوص کليه نوجواناني را بر عهده گيرد که محکوم به تحمل حبس کمتر از 30 روز گرديده اند بر عهده گيرد . مدير مورد ضمن مشورت با هريک از جواناني که تحت نظارت وي قرار دارند و در عين حال مشورت با افسر مسوول تعليق مراقبتي ، موظف است ظرف مدت 30 روز از زمان استقرار نوجوان ، يک طرح مکتوب فردي ، مهلت دار و هدف دار از مراقبت هاي لازم را که شامل موارد زير خواهد بود ، تهيه نمايد :
1 – تشريح اهدافي که بايد براي جوان ، والدين ، خانواده يا سر پرستان وي در طول اقامت جوان در مرکز تحصيل گردند يا در جهت نيل به آن ها تلاش گردد .
2 – تبيين دقيق فعاليت هاي روزانه از جمله آموزش و تفريح که لازم است به منظور تلاش جهت دستيابي به اهداف مورد اشاره توسط کارکنان و نوجوان مورد نظر ، پيگيري شوند .
3 – تبيين دقيق پاسخ هاي سازگار و متناسبي که بايد از سوي کارکنان ، به نوجوان ارايه شود .
4 – تبيين دقيق هر گونه خدمات ويژه اي که به طور مستقيم ارايه خواهد شد يا براي ارايه آن ها ، ترتيبات خاصي اتخاذ خواهد شد و همچنين تبيين دقيق اقدامات لازم جهت اطمينان يافتن از اين که خدمات مزبور ، با برنامه فعاليت هاي مستمر جوان تلفيق خواهد شد .
5 – تبيين دقيق اهداف مهلت دار ، در ارتباط با اهداف کلي و خاص
6 – اهداف و طرح هاي مورد انتظار براي آزادي و مراقبت هاي پس از خروج
6 : مبحث کارکنان موسسه نوجوانان
بند اول : کليات
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 81
کارکنان بايد واجد صلاحيت و شامل تعداد کافي متخصصان از قبيل معلمان ، مدرسان حرفه اي ، مشاوران ، مددکاران اجتماعي ، روان پزشکان و روان شناسان باشند . اين کارکنان و ساير کارکنان متخصص بايد معمولا به صورت دايمي استخدام شوند . ليکن اين امر نبايد از استفاده از خدمات کارکنان پاره وقت يا داوطلب در مواردي که سطح حمايت و آموزش قابل ارايه توسط آنان مناسب و سودمند مي باشد، ممانعت نمايد . موسسات نگهداري بايد منطبق با مشکلات فردي نوجوانان محبوس ، از کليه منايع اصلاحي ، آموزشي ، اخلاقي و معنوي و کليه اشکال ياري رساني مناسب و قابل دسترس در جامعه استفاده نمايند .
قاعده 82
از آنجا که مديريت صحيح ، مراکز نگهداري متکي به شخصيت ، انسانيت ، کفايت و قابليت حرفه اي کارکنان آن در رفتار با نوجوانان و همچنين تناسب شخصي هر يک براي اين کار مي باشد ، مديريت مراکز نگهداري بايد امکان انتخاب و استخدام دقيق کليه رده ها و انواع کارکنان را فراهم آورد .
قاعده 83
به منظور تامين اهداف ياد شده و به جهت جذب و حفظ زنان و مردان مناسب ، کارکنان بايد به عنوان متصديان حرفه اي با حق الزحمه مکفي منصوب گردد . کارکنان مراکز نگهداري نوجوانان بايد پيوسته تشويق گردند تا وظايف وتکاليف خود را به شيوه اي با عطوفت ، متعهدانه ، حرفه اي ، منصفانه و کارآمد انجام دهند و همواره به نحوي رفتار نمايند که موجب جلب احترام نوجوانان گرديده ، و به آن ها يک الگو و ديدگاه مثبت و نمونه را ارايه نمايند .
قاعده 84
مديريت مرکز نگهداري بايد آنچنان شيوه هاي سازماندهي ومديريتي را به کار گيرد که ارتباط بين رده هاي مختلف کارکنان به نحوي تسهيل گردد که موجب ارتقاي همکاري بين خدمات مختلف مراقبت از نوجوانان و همچنين بين کارکنان و مديريت گردد . هدف ، حصول اطمينان از اين امر است که کارکناني که مستقيما با نوجوانان در تماس هستند قادر به فعاليت تحت شرايط مناسب براي انجام موثر وظايف خود باشند .
قاعده 85
کارکنان بايد آموزش هايي دريافت کنند که آنان را قادر به انجام وظايف خود به نحو موثر نمايد ، به ويژه آموزش در زمينه هاي روان شناسي کودک ، رفاه کودک و معيارها و هنجارهاي بين المللي ، حقوق بشر و حقوق کودک از جمله ((مقررات )) حاضر . کارکنان بايد با شرکت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت ، که طي زندگي شغلي آن ها در فواصل مناسب ترتيب داده خواهد شد ، سطع معلومات وقابليت حرفه اي خود را حفظ کنند و بهبود بخشند .
قاعده86
مدير مرکز نگهداري بايد واجد صلاحيت کافي براي انجام وظايف خود ، با قابليت اجرايي و آموزشي و تجربه مناسب باشد و بايد وظايف خود را به صورت تمام وقت ايفا نمايد .
بند دوم : قواعد رفتار
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 87
لازم است کارکنان مراکز نگهداري ، در انجام وظايف خود ، حرمت انساني و حقوق اساسي کليه نوجوانان را به ويژه در موارد زير محترم دارند .
الف : هيچ يک از اعضاي مرکز نگهداري يا کارکنان موسسات نمي توانند تحت هيچ عنوان يا شرايطي به هر گونه شکنجه يا هرگونه رفتار ، مجازات ، تاديب يا تنبيه انضباطي خشن ، بي رحمانه ، غير انساني يا توهين آميز مبادرت ورزند ، مسبب آن گردند يا آن را تحميل نمايند ، يا اين که در برابر اين گونه اعمال چشم پوشي کنند .
شرح : شرط ممنوعيت تنبيه بدني ، منطبق با ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و اعلاميه حمايت از کليه اشخاص در برابر شکنجه يا ساير رفتارها و مجازات هاي ظالمانه ، غير انساني يا تحقير آميز و پيش نويس پيمان نامه حقوق کودک مي باشد .
ب : تمامي کارکنان بايد به شدت با هرگونه عمل فساد آميز ، مخالفت و مبارزه نموده و چنين مواردي را بي درنگ به مقامات صلاحيت دار گزارش نمايند .
ج : تمامي کارکنان بايد مقررات حاضر را رعايت نمايند . اگر کارکنان دليلي مبني بر اين که تخلفي جدي از مقررات حاضر صورت گرفته است يا در شرف انجام است داشته باشند ، لازم است مراتب را به مقامات مافوق يا نهادهاي داراي اختيار بررسي يا اقدام ، گزارش نمايند .
د : کليه کارکنان بايد حمايت کامل از سلامت جسماني و رواني نوجوانان ، شامل حمايت در مقابل سواستفاده و بهره کشي جسمي ، جنسي و عاطفي ، را تضمين نمايند و بايد در موارد لازم اقدامات فوري را در جهت تامين مراقبت هاي پزشکي به عمل آورند .
ه : کليه کارکنان بايد حق بهره مندي نوجوانان از حريم خصوصي را محترم دارند و به ويژه بايد کليه امور محرمانه در مورد نوجوانان يا خانواده هاي آنان را که به واسطه سمت حرفه اي خود از آن مطلع گرديه اند ، حفظ نمايند .
و : کلي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد نماز جماعت، استان تهران، آموزش و پرورش، قانون مجازات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حق الزحمه، عزت نفس، اوقات فراغت، کودکان و نوجوان