دانلود پایان نامه ارشد درمورد دانش آموزان دختر، دانش آموزان پسر، فرهنگ و تمدن

دانلود پایان نامه ارشد

و ميل به زير و رو كردن ابزار مورد علاقه همه است فلذا مربي بايد دانش آموزان را به شركت فعال در ترسيم ، نقاشي ، درست كردن مدل و غيره ترغيب نمايد بديهي است كه چنين فعاليتهايي كسب مهارتهاي ساختي و پرورش خلاقيت از طريق ساختن و درست كردن چيزهاي نو و بديع بهتر از رونوشت برداري از چيزهايي است كه قبلا ديگران ساخته اند( پورظهير، 1384، ص 174) بنابراين نوع برخورد و توجه رهبران جامعه ، سياستگزاران ، برنامه ريزان آموزشي و اداري کشور و حتي خانواده ها با مقوله خلاقيت که آنرا در کودکان ، دانش آموزان ، دانشجويان ، محققين و کارکنان تقويت و يا تضعيف مي نمايد بسيارمهم و اساسي خواهد بود . بقول مرحوم پروفسور حسابي ” زندگي چيزي جز پژوهش و فهميدن جديد نيست (مويد نيا ، 1384، ص 163). البته همانطوريكه ذكر شد صرف تاکيد و تحسين از خلاقيت به حال جامعه سودمند نيست. نياز مبرم وجود دارد که ماهيت موضوع ، روشهاي پرورش وسياست هاي حمايتي آن شناسائي و مورد توجه قرار گيرند . دستيابي به اين هدف جز با انجام تحقيقات علمي و بکارگيري نتايج آن ميسور نيست. جامعه مطلوب جامعه اي است که که همواره سعي دارد تا براي يکا يک اعضاي خود فرصت شکوفائي استعدادها را با ايجاد حداکثر امکانات و تسهيلات فراهم آورد . معلمان و مربيان آموزشي مي بايست دانش آموزان تيز هوش را در شکوفائي استعدادها و توانائيهايشان کمک نمايند (افروز ، 1364، ص 179). احترام و ارزش قائل شدن به افكار و سوالات كودكان ( هرچند ظاهرا غير عادي و كم اهميت باشند ) ، ايجاد حس اعتماد به نفس، دادن آزادي عمل و فرصت تجربه ( هرجند همراه با آزمايش و خطا باشد) تشويق كنجكاوي و فاصله گرفتن از عادات و الگوهاي ثابت تفكر و عمل نمونه اي از عناوين الزامات مربوط به رشد قواي خلاقانه كودكان محسوب مي گردد. بنا براين برآنيم جهت نيل به اين هدف مهم اجتماعي ، دست به انجام تحقيق محدود در خصوص اين موضوع بزنيم. در مورد ضرورت تحقيق حاضر بطور خلاصه مي توان چنين گفت :
1- با تقويت تفکر خلاقانه هزينه هاي آموزشي- اداري کاهش يافته ، روند انجام اموراصلاح شده وهمچنين در مورد موضوع مهم وقت به عنوان مشکل اساسي بشردر آينده صرفه جويي مي شود.
2- با ابداع روشهاي نو و دست آوردهاي جديد ، شيوه هاي سخت انجام کارها کنار گذاشته شده وسطح رفاه وآسايش عمومي جامعه ارتقاء مي يابد.
3- در رشد وتعالي فرهنگ و تمدن ملل، افراد خلاق و تيز هوش نقش اساسي دارند و به موازات بروز خلاقيت نيز اعتماد به نفس واحساس شکوهمندي زندگي انسانها و احساس افتخار ملي افزايش مي يابد.
4- بدون داشتن تفکرات بديع و نوآورانه، جامعه پيوسته در حال تقليد ، مصرف ، رخوت و وابستگي به سر خواهد برد بنا براين جامعه جهت رسيدن به توليد ، سرزندگي و استقلال نياز به خلاقيت دارد .
5- ايجاد شرائط بروز خلاقيت و شکوفائي استعدادها از ضروريات جامعه آزاد است . گاهش فاصله توسعه جوامع نيز بيش از هرچيز با ميزان دست آوردها ، تکنولوژي و انديشه هاي بديع ارتباط دارد فلذا کشور در حال توسعه ما نيز به اتخاذ سياستهاي اجرائي و روشهاي آموزشي و تربيتي خلاقانه نياز دارد.
6- احتمال سازگاري و موفقيت افراد خلاق در شرائط دشوار زندگي ، نسبت به افراد معمولي بيشتر است آنان راههاي مختلف حل مشکلات را دانسته و کمتر دچار شکست مي شوند در نظر آنان راه موفقيت درزندگي فقط محدود به موفقيت تحصيلي نيست بنابراين با تقويت خلاقيت دانش آموزان و افراد جامعه در واقع آنان براي موفقيت زندگي آينده آماده مي شوند.
7- در صورت حصول نتايج مطلوب از تحقيق ، مي توان دامنه اجرا ي آنرا به سطوح مختلف آموزشي و جامعه هاي بزرگتر گسترش داد.

اهداف تحقيق
هدف اصلي
هدف اصلي پژوهش حاضر عبارت از تحقيق در خصوص” بررسي خلاقيت فرزندان با نگرشهاي فرزند پروري والدين بر روي دانش آموزان مدارس راهنمائي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشان شهر اروميه ” مي باشد .
اهداف فرعي
اين تحقيق در نظر دارد با انجام اهداف فرعي زير، به هدف اصلي فوق نائل آيد .
1- سنجش ميزان و تفاوت خلاقيت دانش آموزان دختر و پسر مدارس استعداد هاي درخشان
2- سنجش ميزان و تفاوت نگرش والدين نسبت به رفتار دانش آموزان دختر و پسر
3- سنجش اثر متقابل و تفاوت نگرشهاي والدين در ارتباط با رشد خلاقيت دانش آموزان دختر و پسر
4- سنجش ميزان ارتباط خلاقيت دانش آموزان با ميزان تحصيلات ، شغل و سطح رفاهي خانواده ها
5- سنجش تفاوت نگرشها و شيوه هاي فرزند پروري والدين نسبت به دختران و پسران
6- سنجش تفاوت جنسيت در ميزان خلاقيت دانش آموزان پايه هاي مختلف تحصيلي

فرضيه هاي13 تحقيق
فرضيه اصلي تحقيق
بين نگرشهاي فرزند پروري والدين و رشد خلاقيت دانش آموزان رابطه وجود دارد .
فرضيه هاي فرعي تحقيق
1- نگرشهاي فرزند پروري منجر به رشد خلاقيت والدين در مورد دانش آموزان پسر و دختر متفاوت است .
2- ميزان خلاقيت دانش آموزان در بين پايه هاي مختلف تحصيلي متفاوت است .
3- ميزان خلاقيت دانش آموزان با برخي متغييرهاي دموگرافيك پاسخگويان مثل سطح تحصيلات ، وضعيت رفاهي و شغل والدين ارتباط معني داري دارد.
4- رابطه بين ميزان عوامل مختلف خلاقيت دانش آموزان ( سيالي ، بسط ، ابتكار و انعطاف پذيري ) و ميزان نگرشهاي فرزند پروري والدين ( سلطه گري ، سهل انگاري و وابستگي شديد ) متفاوت است .

تعاريف اصطلاحات و متغييرها
الف : تعريف نظري
خلاقيت14 : گيلفورد(1960) “خلاقيت عبارت است از مجموعه توانائيها و خصيصه هاي كه منجر به توليد آثار منحصربه فرد مي شود مهم ترين اين ويژگيها تفکر واگراست”( حسيني ،1378ص 49).
خلاقيت در واقع از چهار عنصر سيالي ، انعطاف پذيري ، ابتكار و بسط به شرح زير تشکيل شده است (گيلفورد ، به نقل از کفايت ، 1373، ص 69).
خلاقيت سيالي15 : عبارت از توانائي فرد به ايجاد و خلق تعداد زيادي ايده ، پاسخ و راه حل درقالب تصوير يا فرض، در يك حيطه خاص . دراين حالت ذهن فرد خلاق در يك حيطه خاص فكري به ارائه عقايدي مي پردازد و مشتمل است بر تعداد ي پاسخ و عقايد ممكن
خلاقيت بسط16 : عبارت است از توانائي فرد در جهت پرداختن به جزئيات . در اين حالت فرد خلاق توانائي تكميل يك ايده و افزودن جزئيات بيشتر و همچنين تكميل ايده هاي تصويري مربوط به آنرا دارد.
خلاقيت ابتكار17 : عبارت است از توانائي فرد براي ايجاد و خلق ايده هاي نو ، منحصر به فرد ، غيرمعمول و هوشمندانه براي حل يك مسئله ، كه در هرحال با ايده هاي عادي و رايج متفاوت است . در اين حالت فرد خلاق توانائي توليد ايده هاي نو و جديد را دارد.
خلاقيت انعطاف پذيري18 : عبارت است از توانائي فرد براي ايجاد و خلق ايده هاي متفاوت در صورت تغيير مشكل. در اين حالت فرد خلاق در صورت تغيير مشكل و يا مطرح شدن آن از بعد ديگر ، قدرت و توانائي لازم را براي تغيير جهت فكر خود دارا مي باشد .
نگرش19 : منظور از نگرش، عقايد آگاهانه و تمايلات فکري کم وبيش ثابت فرد به آدمها يا اشياء است . نگرش شامل سه ويژگي شناختي ، هيجاني و رفتاري است . در اينجا فرض است که ريشه رفتار و نحوه برخورد والدين از نگرشهاي آنان نشات مي گيرد. ( هليگارد و اتکينسون ، 1983 )
شيوه هاي فرزند پروري20 : عبارت از روشهايي است که والدين در تربيت فرزندان خود به خصوص در مورد شکوفائي استعداد ها و بروز خلاقيت بکار مي برند. اين روشها عمدتا شامل سلطه گري21 ، وابستگي شديد22 و سهل انگاري23 است . ( کفايت ، 1373، ص 104).
سلطه گري24 : اين روش شامل ايجاد محدوديتهاي زياد در رفتار ، گفتار و کردار فرزند در زمينه رعايت نظافت ، مراقبت از وسايل ، سکوت ، اطاعت ، بروز احساسات و… است والدين سلطه گر ممکن است حتي با بي تفاوتي و آرامش، خواسته هاي خود را به فرزندان تحميل نمايند و يا روش هيجان آميزي در پيش بگيرند.
وابستگي شديد25 : در اين روش والدين خود را فداي فرزندان کرده و در هرحال آنها را نيازمند خود بار مي آورند . اين قبيل والدين قطع رابطه عاطفي با فرزندان را به تاخير انداخته ، مراقبت و نظارت کامل و مدام را ضروري مي دانند. يعني درهمه حال ، حتي در بزرگسالي فرزندان را نيازمند حمايت ، راهنمائي و کنترل مي دانند .
سهل انگاري26 : والدين سهل انگار نه تنها کنترل و فشاري بر روي فرزندان خود ، بلکه انتظارتوقعي خاص هم ازآنان ندارند آنان در دادن پاداش و اعمال تنبيه چندان جدي نيستند. در انجام امور شخصي ، نظافت و تکاليف درسي فرزندان با مسامحه برخورد مي کنند معمولا وقتي براي در کنار فرزندان بودن اختصاص نمي دهند و انتظار دارند فرزندانشان درد سر و مشکلي براي آنان درست نکنند .
ب : تعريف عملي
خلاقيت کلي: در اين پژوهش براي سنجش خلاقيت کلي و چهار عنصر سيالي ، انعطاف پذيري ، ابتكار و بسط از آزمون زمينه يابي مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت ( MPPT) تورنس که توسط دکتر عابدي در سال 1363 استاندارد و معرفي گرديده استفاده شده است (دائمي ، 1383، ص 3) . اين آزمون 60 از سوال و هر سوال از سه گزينه كه ذيلا توضيح داده مي شود تشكيل شده است . نمره صفر براي فقدان خلاقيت ، 1 براي خلاقيت متوسط و 2 براي خلاقيت زياد منظور مي شود . حداقل نمرات صفر و حداكثر نمره فرد در کل آزمون 120 خواهد بود . كه دامنه خلاقيت فرد در كل آزمون به شرح ذيل خواهد بود ( بخشي ، 1385، ص 1).
– خلاقيت بسيار زياد : امتياز 120 الي 100
– خلاقيت زياد : امتياز100 الي 85
– خلاقيت متوسط : امتياز 85 الي 75
– خلاقيت کم : امتياز 75 الي 50
– خلاقيت بسيار كم : امتياز 50 و پائين تر
خلاقيت سيالي : سوالهاي 1تا 22 پرسشنامه عامل سيالي را مي سنجد .
خلاقيت بسط : سوالهاي 23 تا 33 پرسشنامه عامل بسط را مي سنجند .
خلاقيت ابتکار : سوالهاي 34 تا 49 پرسشنامه عامل ابتكار را مي سنجند.
خلاقيت انطاف پذيري : سوالهاي 50 تا 60 پرسشنامه عامل انعطاف پذيري را مي سنجد ( دائمي ، 1383، ص 3).
شيوه هاي فرزند پروري : منظور ايده ها و روشهايي است که والدين در تربيت فرزندان خود به خصوص در مورد شکوفايي استعدادها و بروز خلاقيت بکار مي برند . اين روشها که عمدتا شامل سلطه گري ، وابستگي شديد و سهل انگاري است از طريق پرسشنامه زمينه يابي ارزشيابي نگرش والدين (PAS ) دروز و تي هن ( 1957) مورد سنجش قرار گرفته است. در اين پرسشنامه سوالهاي 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 14 ، 17 ، 18 و 21 عامل سلطه گري ، سوالهاي 1 ، 2 ، 7 ، 8 ، 16 ، 20 ، 25 ، 26 ، 29 و30 عامل وابستگي شديد و سوالهاي 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 19 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 ، و 28 عامل سهل انگاري را مي سنجند .
نحوه برخورد : منظور واكنشهاي رفتاري و كلامي مربوط به تشويق و تنبيه دانش آموزان توسط والدين و مربيان به هنگام بروز نشانه هاي فكر و رفتار خلاقانه در محيط خانه و مدرسه است .
استعدادهاي درخشان27: منظور دانش آموزان پسر و دختر مشغول تحصيل در مدارس مقطع راهنمائي ويژه اي هستند كه تحت عنوان مراکز پرورش استعدادهاي درخشان شناخته مي شوند كه پس از طي آزمون خاصي که سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ( سمپاد ) برگزار مي کند پذيرفته شده و مشغول تحصيل هستند .
تيز هوشان28 : اصطلاحا مدارس مورد نظر را مدارس تيزهوشان و دانش آموزان مشغول تحصيل در مدارس ويژه استعدادهاي درخشان را تيزهوش مي نامند و منظور از تيزهوش کودکي است که در امر تحصيلي از خود توانائي و برجستگي خاصي نشان داده و در آزمونهاي اجراء شده موفقيت حاصل نموده است .
مربيان : منظور تمامي كادر آموزشي و پرورشي مدارس مورد اشاره است كه مستقيما در جهت رشد تحصيلي و پرورشي دانش آموزان دخالت دارند .
والدين : منظور از والدين ، پدر و مادر حقيقي دانش آموزان ( يويژه مادران ) است كه مستقيما نقش تربيت فرزندان خود را به عهده دارند.

فصل دوم: مباني نظري وادبيات تحقيق
– ادبيات تحقيق
– تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق

مقدمه
کيم وو چونگ29

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خلاقيت، آموزشي، " Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خلاقيت، ايده، "خلاقيت