دانلود پایان نامه ارشد درمورد دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

مورد پردازش قرار گرفته و سپس نتايج اجراي آزمونها ، مورد تجزيه و تحليل آماري قرار مي گيرد و اطلاعات مربوط به آزمون فرضيه ها ، بر اساس روشهاي آماري استنباطي مانند ضريب همبستگي ، آزمون Tو تحليل واريانس مورد بررسي قرار ميگيرد.
بخش اول : يافته هاي توصيفي تحقيق
– توزيع پايه تحصيلي
جدول 1-4: توزيع فراواني، فراواني نسبي پايه تحصيلي فرزندان

فراواني
درصد
درصد تجمعي
كلاس اول
124
34.2
34.2
كلاس دوم
116
32.0
66.1
كلاس سوم
123
33.9
100.0
مجموع
363
100.0

با توجه به اطلاعات فوق ملاحظه مي گردد كه نمونه آماري 2/34% در پايه تحصيلي اول ، 32% در پايه تحصيلي دوم و 9/33% در پايه تحصيلي سوم قرار دارند.
نمودار 1-4: توزيع فراواني ، فراواني نسبي پايه تحصيلي فرزندان

– توزيع جنسي پاسخگويان

جدول 2-4: توزيع فراواني، فراواني نسبي جنسيت فرزندان

فراواني
درصد
درصد تجمعي
دختر
189
52.1
52.1
پسر
174
47.9
100.0
مجموع
363
100.0

همچنانكه مشاهده مي شود 1/52% نمونه را دانش آموزان دختر و 9/47% دانش آموزان را پسران تشکيل مي دهد.

نمودار 2-4 : توزيع فراواني ، فراواني نسبي جنسيت فرزندان

– توزيع وضعيت رفاهي خانواده پاسخگويان
جدول 3-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي وضعيت رفاهي خانواده پاسخگويان

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
رفاه پايين
38
10.5
11.0
11.0
رفاه متوسط به پايين
91
25.1
26.2
37.2
رفاه متوسط
158
43.5
45.5
82.7
رفاه متوسط به بالا
47
12.9
13.5
96.3
رفاه بالا
13
3.6
3.7
100.0
جمع
347
95.6
100.0

اظهار نشده
16
4.4

مجموع
363
100.0

اطلاعات بدست آمده از وضعيت رفاهي خانواده ها حكايت از آن دارد كه 2/37% آزمودنيها از رفاه كمتر متوسط به پائين برخوردارند و 5/45% نيز داراي وضعيت رفاهي متوسط بوده و 2/17% نيز در وضعيت رفاهي بالايي به سر مي برند.
نمودار3-4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي وضعيت رفاهي خانواده پاسخگويان

– توزيع وضعيت مسكن خانواده پاسخگويان
جدول 4-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي وضعيت منزل مسكوني خانواده هاي پاسخگويان

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
شخصي
293
80.7
81.6
81.6
استيجاري
58
16.0
16.2
97.8
ارثي
8
2.2
2.2
100.0
جمع
359
98.9
100.0

اظهار نشده
4
1.1

مجموع
363
100.0

در بررسي وضعيت منزل مسكوني خانوادهها ملاحظه مي گردد كه 6/81% خانواده ها از منزل شخصي برخوردارند و 2/16% استيجاري و2/2% نيز در منازل ارثي سكونت دارند.
نمودار4-4 : جدول توزيع فراواني و فراواني نسبي وضعيت منزل مسکوني خانواده هاي پاسخگويان

– توزيع تحصيلي والدين پاسخگويان
اطلاعات حاصله بيان مي دارد كه 3/4% از پدر فرزندان بيسواد يا تحصيلاتي در حد ابتدائي داشته، 4/5% تحصيلات در حدود راهنمائي و متوسطه داشته اند. در حاليكه 1/18% تحصيلات ديپلم، 8/10% فوق ديپلم و 4/39% تحصيلات در حد ليسانس داشته اند. همچنين 1/22% تحصيلات در حد فوق ليسانس و بالاتر دارا مي باشند.

جدول 5-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري
براساس توزيع تحصيلي پدر دانش آموزان

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
بيسواد
1
.3
.3
.3
ابتدايي
14
3.9
4.0
4.2
راهنمايي
14
3.9
4.0
8.2
متوسطه
5
1.4
1.4
9.6
ديپلم
64
17.6
18.1
27.8
فوق ديپلم
38
10.5
10.8
38.5
ليسانس
139
38.3
39.4
77.9
فوق ليسانس و دكترا
78
21.5
22.1
100.0
جمع
353
97.2
100.0

اظهار نشده
10
2.8

مجموع
363
100.0

نمودار 5-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري
براساس توزيع تحصيلي پدر دانش آموزان

جدول 6-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري
براساس توزيع تحصيلي مادران دانش آموزان

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
بيسواد
4
1.1
1.1
1.1
ابتدايي
16
4.4
4.6
5.7
راهنمايي
10
2.8
2.9
8.6
متوسطه
14
3.9
4.0
12.6
ديپلم
104
28.7
29.8
42.4
فوق ديپلم
27
7.4
7.7
50.1
ليسانس
141
38.8
40.4
90.5
فوق ليسانس و دكترا
33
9.1
9.5
100.0
جمع
349
96.1
100.0

اظهار نشده
14
3.9

مجموع
363
100.0

در بررسي توزيع تحصيلي مادران ملاحظه مي گردد كه 6/12% از فرزندان اذعان نموده اند كه مادرانشان از تحصيلات كمتر از ديپلم برخوردارند در حاليكه 8/29% اعلام نموده اند كه تحصيلاتي در حدود ديپلم داشته و 7/7% تحصيلات فوق ديپلم دارند. از طرفي 4/40% مادران از تحصيلات ليسانس برخوردارند و 5/9% نيز تحصيلاتي در حد فوق ليسانس و بالاتر دارند.

نمودار 6-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري
براساس توزيع تحصيلي مادران دانش آموزان

– توزيع شغلي والدين :

جدول 7-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس شغل پدران

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
كشاورز
12
3.3
3.4
3.4
كارمند
139
38.3
39.4
42.8
فرهنگي
41
11.3
11.6
54.4
آزاد
98
27.0
27.8
82.2
پزشك
29
8.0
8.2
90.7
ساير
34
9.2
9.6
100.0
جمع
353
97.2
100.0

اظهار نشده
10
2.8

مجموع
363
100.0

نمودار 7-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس شغل پدران

جدول 8-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس شغل مادران

فراواني
درصد
درصد خالص
درصد تجمعي
خانه دار
167
46.0
47.6
47.6
كارگر
16
4.4
4.6
52.1
كارمند
61
16.8
17.4
69.5
فرهنگي
92
25.3
26.2
95.7
پزشك
11
3.0
3.1
98.3
بازنشسته
4
1.1
1.1
100.0
جمع
351
96.7
100.0

اظهار نشده
12
3.3

مجموع
363
100.0

بررسي وضعيت شغلي مادران نشان مي دهد كه 6/47% مادران دانش آموزان خانه دار بوده، 6/4% شغل كارگري داشته و 4/17% نيز كارمند مي باشند در حاليكه 2/26% به شغل معلمي اشتغال دارند.

نمودار 8-4 : توزيع فراواني و فراواني نسبي نمونه آماري براساس شغل مادران

– توزيع نگرش رفتاري والدين
جدول 9-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان نگرش رفتار والدين نسبت به فرزندان

ميزان نگرش
فراواني
درصد
متوسط
248
5/92%
بالا
20
5/7%
مجموع
268
100%

در بررسي ميزان توزيع نگرش رفتار والدين نسبت به تربيت فرزندان ملاحظه مي گردد كه از كل والدين پاسخگو 5/92% نگرش رفتاري متوسط نسبت به فرزندان دارند در حاليكه تنها 5/7% نگرش رفتاري بالايي نسبت به فرزندان دارند.

نمودار 9-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان نگرش رفتار والدين نسبت به فرزندان

– توزيع ميزان خلاقيت تورنس:

جدول 10-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان خلاقيت کلي تورنس دانش آموزان

ميزان خلاقيت کلي تورنس
فراواني
درصد
بسيار كم
47
5/17
كم
77
7/28
زياد
113
2/42
بسيار زياد
31
6/11

در بررسي وضعيت خلاقيت کلي دانش آموزان ملاحظه گرديد كه 5/17% از كل دانش آموزان داراي خلاقيت کلي تورنس در حد “بسيار كم”، 7/28% در حد “كم” ، 2/42% خلاقيتي در حد “زياد” مي باشند. در حالي كه 6/11% از خلاقيت “بسيار زياد” برخوردارند. با فرض تقسيم ميزان خلاقيت به دامنه بزرگتر بالاتر از متوسط و پائين تر از متوسط ، 8/53% دانش آموزان داراي خلاقيت بالاتر از متوسط خواهند بود.

نمودار 10-4: توزيع فراواني و فراواني نسبي ميزان خلاقيت کلي تورنس دانش آموزان

بخش دوم : يافته هاي استنباطي تحقيق
فرضيات تحقيق :
فرضيه اصلي : بين نگرشهاي فرزند پروري والدين و رشد خلاقيت دانش آموزان رابطه وجود دارد .

جدول 11-4: رابطه خلاقيت با ميزان نگرش والدين

خلاقيت
مقياس سيالي
مقياس بسط
مقياس ابتكار
مقياس انعطاف پذيري
خلاقيت کلي تورنس
نگرش والدين نسبت به تربيت فرزندان
ميزان همبستگي
174/0
161/0
143/0
111/0
20/0

P-value
003/0
005/0
013/0
052/0
001/0

براي بررسي رابطه خلاقيت کلي تورنس و نگرش والدين از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد با توجه به اطلاعات فوق ملاحظه مي گردد كه ميزان رابطه خطي بين مقياس سيالي و ميزان نگرش والدين برابر 174/0=r (05/0<003/0=P)، بوده كه ميزان اين رابطه بين مقياس بسط با نگرش برابر 161/0=r (005/0P<) و با مقياس ابتكار برابر 143/0=r مي باشد. اما بين مقياس انعطاف پذيري و نگرش والدين رابطه آماري معني دار وجود ندارد (05/0P>) اما در حالت كلي ملاحظه مي گردد كه ميزان خلاقيت کلي تورنس با نگرش والدين داراي رابطه آماري به ميزان (20/0=r) مي باشد كه اين ميزان حاكي از رابطه نسبتاً ضعيفي است. يعني مي توان گفت نگرش والدين نسبت به خلاقيت فرزندان تأثيري نسبتاً ضعيفي دارد.

– بررسي ميزان خلاقيت فرزندان در بين جنسيت آنان :
فرضيه فرعي شماره 1 : نگرشهاي فرزند پروري منجر به رشد خلاقيت والدين در مورد دانش آموزان پسر و دختر متفاوت است .

جدول 12-4: مقايسه ميانگين ميزان مقياسهاي خلاقيت بين دختران و پسران
متغير
جنسيت
ميانگين
انحراف معيار
آماره t
P-value
مقياس سيالي
دختر
61/33
06/5
43/2
015/0

پسر
18/32
80/5

مقياس بسط
دختر
54/15
17/3
35/3
001/0

پسر
88/13
27/3

مقياس ابتكار
دختر
20/23
32/4
56/2
011/0

پسر
87/21
12/5

مقياس انعطاف پذيري
دختر
25/17
47/2
88/3

00/0

پسر
11/16
01/3

خلاقيت کلي تورنس
دختر
69/88
16/12
09/3
002/0

پسر
07/87
99/13

براي مقايسه تفاوت ميزان خلاقيت فرزندان بين جنسيت از آزمون t گروههاي مستقل استفاده گرديد يافتههاي بدست آمده بيان ميدارد كه ميانگين خلاقيت در دختران و پسران بترتيب برابر (06/5±61/33)، (80/5±18/32) است با ملاحظه نتيجه آزمون t فرضيه H0 در سطح خطاي 05/0 معنيدار است بعبارت ديگر ميزان نمرات مقياس سيالي خلاقيت در دختران بيشتراز پسران مي باشد. (5%P)، اما در بررسي ميزان خلاقيت بسط بين دختران و پسران دانشآموز، ملاحظه گرديد كه اين ميزان براي دختران برابر (17/3±54/15) و براي پسران برابر (27/3±88/13) مي باشد بطوريكه برابري ميانگين گروهها در سطح خطاي 5% معني دار است (5%P) به بيان ديگر مقياس بسط در دختران بيشتر از پسران مي باشد. همچنين ميزان مقياس ابتكار در دختران (32/4±20/23) و در پسران برابر (12/5±87/21) مي باشد كه اين ميزان در سطح خطاي 5% معني دار است (5%<011/0=P) بعبارت ديگر مقياس ابتكار نيز در دختران بيشتر از پسران مي باشد. در بررسي ميزان مقياس انعطاف پذيري دختران و پسران ملاحظه گرديد كه اين ميزان در دختران و پسران بترتيب برابر (471/2±25/17)، (01/3±11/16) مي باشند كه با مراجعه به نتيجه آزمون t فرضيه برابري ميانگين ها در سطح 5% بشدت معني دار است يعني مي توان گفت خلاقيت انعطاف پذيري در دختران بيشتر از پسران مي باشد. همچنين در برآورد كلي خلاقيت تورنس بين دختران و پسران نتيجه حاصله دلالت بر برتري ميزان خلاقيت دختران نسبت به پسران مي باشد. (5%<002/0=P).
– بررسي ميزان خلاقيت در بين پايه هاي تحصيلي:
فرضيه فرعي شماره 2 : ميزان خلاقيت دانش آموزان در بين پايه هاي مختلف تحصيلي متفاوت است .
جدول 13-4: مقايسه ميزان خلاقيت بين پايه هاي تحصيلي

ميانگين
انحراف معيار
خطاي انحراف معيار
آماره F
P-value
مقياس سيالي
كلاس اول
32.4359
5.19513
.48029
.679
.50

كلاس دوم
33.1681
4.77139
.44885

كلاس سوم
33.1579
6.35885
.59556

مجموع
32.9157
5.47737
.29532

مقياس بسط
كلاس اول
14.5517
3.31359
.30766
.228
.79

كلاس دوم
14.5929
3.41644
.32139

كلاس سوم
14.3250
3.10641
.28358

مجموع
14.4871
3.27091
.17509

مقياس ابتکار
كلاس اول
22.3694
5.14680
.48851
1.175
.31

كلاس دوم
23.1171
4.25278
.40366

كلاس سوم
22.2000
4.85437
.45267

مجموع
22.5579
4.76942
.25981

مقياس انعطاف پذيري
كلاس اول
16.6417
2.92711
.26721
.64
.434

كلاس دوم
16.9115
2.37004
.22295

كلاس سوم
16.5917
3.04448
.27792

مجموع
16.7110
2.79941
.14900

سنجش ميزان خلاقيت کلي تورنس
كلاس اول
85.7549
13.43664
1.33043
.309
.73

كلاس دوم
87.1923
12.18154
1.19450

كلاس سوم
86.2621
14.24709
1.40381

مجموع
86.4078
13.28174
.75557

براي بررسي ميزان خلاقيت در بين پايه هاي تحصيلي (اول، دوم و سوم) از آزمون تحليل واريانس يكطرفه استفاده گرديد با رجوع به اطلاعات بدست آمده فوق، مشاهده مي گردد كه ميزان مقياس سيالي در بين پايه هاي اول، دوم و سوم بترتيب برابر (19/5±43/32)، (77/4±16/33) و (35/6±15/33 ) مي باشد ولي ميزان مقياس بسط در پايه اول برابر (31/3±55/14)، در پايه دوم برابر (41/3±59/14) و در پايه سوم برابر (10/3±32/14) مي باشد اما ميزان مقياس ابتكار در پايه هاي اول، دوم و سوم بترتيب برابر (14/5±36/22)، (25/4±11/23) و (85/4±20/22) محاسبه گرديده است. همچنين ميزان مقياس انعطاف پذيري در پايه اول برابر (92/2±64/16)، در پايه دوم (37/2±91/16) و در پايه سوم برابر (04/3±59/16) مي باشد. با ملاحظه نتيجه آزمون تحليل واريانس استنباط مي گردد كه فرضيه H0 مبني بر برابري ميانگين خلاقيت بين پايه هاي تحصيلي مورد تائيد است بعبارت ديگر خلاقيت در بين پايه هاي تحصيلي متفاوت نيست. (5%P>)

– بررسي تأثير وضعيت رفاهي خانوادگي در ميزان خلاقيت
فرضيه فرعي شماره 3 : ميزان خلاقيت دانش آموزان با برخي متغييرهاي دموگرافيك پاسخگويان مثل سطح تحصيلات ، وضعيت رفاهي و شغل والدين ارتباط معني داري دارد .
جدول 14-4: مقايسه وضعيت رفاهي خانواده ها و خلاقيت دانش آموزان

وضعيت رفاهي خانواده
ميانگين
انحراف معيار
خطاي انحراف معيار
آماره F
P-value
مقياس سيالي
رفاه پايين
32.9722
4.99420
.83237
1.26
.28

رفاه متوسط به پايين
32.6292
4.85560
.51469

رفاه متوسط
33.6575
5.32326
.44056

رفاه متوسط به بالا
31.7111
7.36275
1.09757

رفاه بالا
32.6923
4.36625
1.21098

مجموع
33.0000
5.47221
.30169

مقياس بسط
رفاه پايين
15.1316
3.26464
.52960
2.58
.037

رفاه متوسط به پايين
14.2809
3.45421
.36615

رفاه متوسط
14.7055
2.88436
.23871

رفاه متوسط به بالا
14.3191
3.63023
.52952

رفاه بالا
12.0000
3.89444
1.08012

مجموع
14.4805
3.26866
.17912

مقياس ابتکار
رفاه پايين
22.5405
4.07972
.67070
1.16
.39

رفاه متوسط به پايين
22.3373
4.71447
.51748

رفاه متوسط
22.8231
4.36942
.36038

رفاه متوسط

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره معماری پایدار، توسعه پایدار، توسعه پاید Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره چرخه عمر، کالاهای مصرفی، مصرف انرژی