دانلود پایان نامه ارشد درمورد دانش آموز دختر، دانش آموزان پسر، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

بنا به اهميت وقت كلاس ، عدم رضايت معلمان و… شيوه تكميل در منزل مورد بهره برداري قرار گرفت . نهايتا بنا به ضرورت لحاظ شرائط يكسان اجراي آزمون ، روش توضيح در كلاس وتكميل هر دو پرسشنامه در منزل براي مدارس پسرانه و دخترانه ، انتخاب گرديد تا در صورت دخالت عواملي چون اعمال نطر والدين و بزرگترها ، نتايج متاثر از آن نباشد. مرحله توزيع پرسشنامه بصورت حضور مجري و معاون مدرسه در كلاس صورت گرفت كه پس از ارائه توضيحات كلي در مورد هدف تحقيق و روش تكميل پرسشنامه ها ، از دانش آموزان خواسته شد حدالامكان پاسخها را واقعي و بدون دخالت ديگران تعيين و عودت دهند . پرسشنامه مربوط به والدين نيز همراه پرسشنامه دانش آموزان ، به منزل فرستاده شد . پرسشنامه مربوط به معلمين توسط معاونين مديران مدارس توزيع و جمع آوري گرديد.
با توجه به عموميت موضوع خلاقيت در حوزه هاي مختلف علوم انساني ( روانشناسي ، جامعه شناسي ، مديريت ، دانش اجتماعي و…) و فراواني آثار مکتوب و تحقيقات انجام يافته ، بديهي است علاوه بر پرسشنامه هاي فوق ، ساير پرسشنامه هاي مشابه زيادي نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.لازم به توضيح است آزمونهاي هنجاري استعدادهاي خلاق به طور عمده در جريان طرحهاي پژوهش فراگير در زمينه ماهيت آفرينندگي تهيه شده اند. دو مجموعه آزمون عمده مربوط عبارتند از آزمونهاي خلاق کاليفرنيا جنوبي که توسط گيلفورد و همکارانش تهيه شده اند وآزمونهاي تفکر خلاق تورنس . همانطوريکه قبلا اشاره شد نقش گيلفورد در اين بحث بسيار مهم و بي بديل است به حدي که هيچ کتاب ، مقاله و پژوهش علمي نبايد خود را از نظريات و آزمونهاي خلاقيت وي بي نياز احساس کند،اگر هم غير از اين باشد قطعا آن اثر ناقص است. البته در حا حاضر از اين آزمونها فقط در مسائل پژوهشي استفاده مي شود چرا که هنوز دوره آزمايشي و جواني خود را مي گذرانند و بهمين دليل چندان علمي نشده اند” (براهني ، 1364،ص 435). تحقيفات نشان داده است اين آزمونها را نمي توان آزمونهاي كاملي تلقي كرد كه مي توانند تمام اطلاعات مفيد مربوط به آزمودني را در اختيار ما بنهند البته منظور اين نيست كه آزمونهاي خلاقيت عاري از هرگونه ايراد هستند ، لكن نقصشان نبايد اهميت و فايده مسئله اي را كه عنوان مي كنند از نظر بپوشانند.
گيلفورد و همكارانش ( 1956)با نشان دادن تفاوت هوش عمومي و خلاقيت ، نقش مهمي در پي ريزي مفهوم كلي خلاقيت ايفا كرده اند ( مينا كاري ،‌ 1368، 72). با وجود اين مجموعا در رشته هاي علوم انساني پرسشنامه ها ي معتبر به اندازه کافي وجود ندارد لکن در زمينه موضوعاتي چون استعداد ، رغبت و خلاقيت چنين مشکلي موجود نيست (سيد عباس زاده ، 1380، ص 274). کافمن258 (2003) با نگاهي جديد به مفهوم خلاقيت و اشاره به نقاط ضعف آزمونهاي موجود ، با ديدي تربيتي و عملي به تفکر، در مورد نوع جديدي از اندازه گيري خلاقيت پيشنهادهايي ارائه کرده است ( دائمي و مقيمي ، 1383 ص 1).
پرسشنامه هاي مورد استفاده در تحقيق شامل آزمون سنجش خلاقيت تورنس ، پرسشنامه نگرشهاي فرزند پروري و پرسشنامه ارزشيابي خلاقيت دانش آموزان توسط معلمين خواهد بود كه ذيلا هريك باختصار معرفي مي گردد. در واقع ميزان تطبيق پاسخ هاي افراد با پاسخهاي تعيين شده توسط طراحان ، بعنوان وجود زمينه بهبود محيط خلاقيت و حمايت آز آن محسوب مي گردد.
کتب ، مجلات و نمونه تحقيقات صورت گرفته که در آرشيو کتابخانه دانشگاه اروميه، مرکز تحصيلات تکميلي ، واحد پژوهش سازمان آموزش وپرورش و مرکز آموزش مديريت دولتي اروميه موجود بوده و همچنين بررسي سايتهاي اينترنتي مربوط به شرحي که در بخش منابع آمده است جهت تکميل و غناي مطلب مورد استفاده قرار گرفته است .

جامعه آماري259 تحقيق
مجموعه اي از افراد يا آزمودنيها كه حداقل در يك ويژگي مشترك باشند يك جامعه آماري را تشكيل مي دهند معمولا در هر پژوهش ، جامعه مورد بررسي يك جامعه آماري است كه پژوهشگر مايل است در باره صفت يا صفتهاي متغيير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد ( سيدعباس زاده ، 1380، ص 191). جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق مشتمل است بر كليه دانش آموزان پسر و دختر مدارسمقطع راهنمائي استعدادهاي درخشان شهر اروميه و والدين آنها . براساس آمار منتشره از سوي سازمان آموزش و پرورش استان مجموعا 2094 نفر دانش آموز پسر ودختر در 89 كلاس مقطع راهنمائي و دبيرستان تحت پوشش سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ( سمپاد ) استان كه شامل سه مركز اروميه ، خوي و مياندآب مي باشد مشغول تحصيل هستند. از اين ميان جامعه آماري مورد مطالعه اين تحقيق شامل كليه دانش آموزان مشغول تحصيل پسر و دختر مدارس پرورش استعدادهاي درخشان مقطع راهنمائي شهر اروميه در سال 88- 1387 ، والدين آنها و مربيان مدارس مذکور مي باشد كه مجموعا 427 نفر دانش آموز دختر و پسر ( 209 نفر پسر و 218 نفر دختر ) تمامي والدين آنها (427 نفر) و معلمان به تعداد 76 نفر( 40 نفر مربي مدرسه پسرانه و 36 نفر مربي مدرسه دخترانه ) را شامل مي شود . واحد تحقيق محدود به دو مدرسه پسرانه و دخترانه راهنمائي فعال در شهر اروميه است که تحت عنوان مراکز پرورش استعدادهاي درخشان كه زير نظر “سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ” كه به اختصار” سمپاد ” كفته مي شود اداره مي شوند(به غير از استان تهران ، درسايراستانها اين مراكز به علت نبودن نمايندگي سازمان مذكور، تحت نظر سازمانهاي آموزش و پرورش فعاليت مي نمايند). مربيان نيز كه شامل كادر آموزشي مدارس مذكور است كادر آموزشي و مربيان پرورشي و معلمين ورزش را در برمي گيرد كه در ارتباط مستقيم آموزشي يا پرورشي دانش آموزان هستند. در مدرسه دخترانه 36 معلم و مدرسه پسرانه تعداد 40 معلم شاغل هستند. محدوديت جامعه آماري موجب شد تا بنا به تامين اعتبار پژوهش و مطابق مشورت استاد راهنما ، كل جامعه دانش آموزان شاغل ، والدين آنها و مربيان مرتبط مد نظر قرار گرفته و عمل نمونه گيري را منفي نمائيم . در نتيجه 427 عدد پرسشنامه تهيه شد و در عمل 418 پرسشنامه توزيع گرديد كه در موقع برگشت پاسخها ، با افت 13حدود درصدي مواجه شديم و نهايتا 363 مورد پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . در اينجا لازم مي دانم جهت مزيد اهل مطالعه واطلاع پژوهشگران محترم كه احيانا قصد انجام تحقيقات مشابه در سطوح و يا مراكز ديگر و يا تكميلي داشته باشند آمار كامل دانش آموزان تحت پوشش مراكز سمپاد در اروميه ، خوي و مياندوآب را ذكر نمايم .
آمار دانش آموزان مراكز تحت پوشش سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان (سمپاد) دراستان آذربايجانغربي به تفكيك مقطع تحصيلي و جنسيت در سالتحصيلي 88-1387
رديف
مقطع تحصيلي
شهرستان
پسرانه / دخترانه
تعداد كلاس
تعداد دانش آموز
1
راهنمائي
اروميه
پسرانه
9
209
2
راهنمائي
اروميه
دخترانه
9
218
3
راهنمائي
خوي
پسرانه
6
143
4
راهنمائي
خوي
دخترانه
6
141
5
راهنمائي
مياندوآب
پسرانه
4
86
6
راهنمائي
مياندواب
دخترانه
4
93
7
دبيرستان
اروميه
پسرانه
12
275
8
دبيرستان
اروميه
دخترانه
11
275
9
دبيرستان
خوي
پسرانه
11
225
10
دبيرستان
خوي
دخترانه
9
229
11
دبيرستان
مياندوآب
پسرانه
4
106
12
دبيرستان
مياندوآب
دخترانه
4
94
جمع
__________
_______
_____________
89
2094

برآورد حجم نمونه260 تحقيق
بنا به محدود بودن جامعه ، و براساس مشورت با استاد راهنما ، حجم نمونه انتخاب شده كل آن را (دانش آموزان مدارس راهنمائي پسرانه و دخترانه مراكز سمپاد اروميه) شامل و در اين كار از روش سرشماري استفاده گرديد. يعني در واقع كل جامعه آماري ، حجم نمونه آماري را تشكيل داده است. در نتيجه 427 عدد پرسشنامه تهيه شد و در عمل تعداد 418 پرسشنامه توزيع شد كه شامل 209 نفردانش آموز پسر و 218 نفر دانش آموز دختر بود (6 نفر از دانش آموزان مدرسه پسرانه و 3 نفر از دانش آموزان مدرسه دخترانه غيبت داشته و يا از مدرسه انتقال يافته بودند ) و نهايتا نيز تعداد 363 عدد تکميل شده بدون اشکال مورد استناد و تجزيه وتحليل قرار گرفت . دو زير مجموعه حجم نمونه ما از نظر ويژگي تعداد ، جنسيت ، شرائط گزينش ، پيشرفت تحصيلي و… مشابه بودند.

روش نمونه گيري261 تحقيق
مي توان يک جمعيت کوچک را با هزينه اي يکسان بسيار دقيق تر از يک جامعه بزرگ مورد مطالعه قرارداد… نکته مهم ديگري که در تعميم نتايج نمونه به جمعيت وجود دارد ، اين است که محقق بايد اطمينان يابد که گروهي که نمونه گيري شده همان گروهي است که نتايج را بايد به آنها تعميم دهد(وايزبرگ ، 1976،ص38و15).محدود بودن حجم جامعه آماري موجب شد تا بنا به تامين اعتبار پژوهش و مطابق مشورت استاد راهنما ، كل جامعه دانش آموزان شاغل و والدين آنها مدنظر قرار گرفته و عمل نمونه گيري را در مورد دانش آموزان و والدين آنها منتفي نموده و 100 در صد آنها را انتخاب نمائيم .

متغييرهاي تحقيق262
متغييرعبارت است از خصوصيت يا كيفيتي مثل هوش ، رغبت و استعداد كه از مورد به مورد ديگر فرق مي كند و مقدار عددي متفاوتي دارد (سيدعباس زاده ، 1383، ص 180). متغييرهاي زير در اين تحقيق مورد ارزيابي قرار گرفته است :
– عقايد ، نگرشهاي ذهني و روشهاي فرزند پروري و تربيتي والدين بعنوان” متغيير مستقل263 ” “درونداد264 ” و يا ” محرك265 ” در نظر گرفته شده است .
– ميزان عملكرد ، پاسخ ، تفكر و احساسات ، تخيلات و ايده هاي خلاقانه دانش آموزان بعنوان “متغييروابسته 266 ” “برونداد267 ” و يا ” پاسخ268 ” در نظر گرفته شده است .
– اطلاعات دموگرافيك ( شامل طبقه اقتصادي – اجتماعي خانواده ها ، تحصيلات و شغل والدين ، جنسيت و… ) بعنوان ” عوامل کنترل و متغييرهاي تعديل کننده در نظر گرفته شده است .
– عامل تعصبات گزينش ، عامل آزمون و… از جمله متغييرهاي ناخواسته در نظر گرفته شده است .

ابزارهاي اندازه گيري269 تحقيق ( مشخصات پرسشنامه ها )
معمولترين و متداولترين وسيله جمع آوري اطلاعات در حيطه علوم انساني ، همانا پرسشنامه مي باشد.از اين رو پرسشنامه در پژوهشهاي علوم انساني حائز اهميت زيادي است … از جمله موارد استفاده پرسشنامه ، سنجش نگرشها ، طرز تلقي ها ، عقايد و علائق افراد با استفاده از روشها و رويدادهاي معين كه به عنوان ” نگرش سنجي270 ” نيز شناخته مي شود است . در اين حالت پرسشنامه ، به عنوان ” وسيله اندازه گيري ” عمل كرده ، كيفيت و خصوصيات كيفي را به صورت كميت و مقادير كمي درمي آورد… علمي ترين و بهترين استفاده از آن به عنوان وسيله اندازه گيري همين مورد است ( سيدعباس زاده، 1380 ، ص 267و266). انجام تحقيق علمي علاوه بر جمع آوري مباني نظري موضوع ، مستلزم داشتن اطلاعات دقيق تر كه از اصولا از طريق اجراي آزمونهاي معتبر مانند پرسشنامه و…بدست آمده و فرضيات پژوهشي را مورد آزمايش قرار مي دهد مي باشد. در تحقيق حاضر سه آزمون مداد كاغذي شامل آزمون تفكر خلاقيت تورنس ، آزمون سنجش نگرشهاي فرزند پروري والدين ، آزمون ارزيابي خلاقيت دانش آموزان توسط معلمان كه ذيلا شرح داده مي شود مورد استفاده قرار گرفته است .
الف : آزمون زمينه يابي مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت271 (MPPT) تورنس
اين پرسشنامه ( ضميمه شماره 1) در ادبيات روانشناسي به آزمون خلاقيت تورنس مشهور و بر پايه تعريف وي از خلاقيت ساخته شده است . اصل آزمون سنجش خلاقيت تورنس ، بسيار مفصل و طولاني مي باشد . كه اجراي آن نيازمند صرف ساعتها وقت است . آزموني كه تحت عنوان سنجش خلاقيت تورنس در ايران شناخته مي شود در واقع شكل كوتاه شده و استاندارد شده آن مي باشد كه توسط دكتر عابدي استاد دانشگاه تهران در سال 1372 ساخته و معرفي گرديده و در ادبيات روانشناسي كشورمان با علامت اختصاري CT شناخته مي شود . دكتر عابدي از جمله

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره علم و فناوری، معماری پایدار، اجتماعی و فرهنگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جهان خارج، سلسله مراتب، مراکز آموزشی