دانلود پایان نامه ارشد درمورد دانش آموزان دختر، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

به جاي آنكه از نردبان موقعيت اجتماعي – اقتصادي بالا بروند دائما دارند پائين مي روند و در نتيجه اين اميد والدين كه از طريق پيشرفت فرزندان ، آرزوهايشان برآورده شود بكلي از بين رفته است(البته در جامعه ما هنوز سرمايه گذاري و هزينه كردن والدين و تلاش آنان براي رشد و موفقيت فرزندان خيلي بالاست و اين واقعيت ظاهرا خوش آيند يکي از نگرانيهاي تربيتي وآسيب هاي جدي انگيزشي و کارآمدي نسل آينده بايد تلقي گردد)در عين حال مسئوليت هاي بيشتري از سنين پائين متوجه خود كودكان خواهد بود همين موضوع نياز به تلاش و خوداتكائي آنان را ايجاب خواهد كرد( تافلر، 1980، ص 530- 529). بنابراين از نقش خانواده كاسته شده ، مسئوليت و نقش پرورش استعدادها و خلاقيت كودكان تا حد زيادي به خود آنان ، دولتها و سازمانهاي آموزشي واگذار خواهد شد.

سلطه جويي والدين مانع بروز خلاقيت فرزندان
والدين سلطه جو وظيفه خود مي دانند که رفتار خارجي کودکانشان را تحت کنترل درآورند . آنها نسبت به فرزندان خود احساس مسئوليت گرده و اين احساس مسئوليت اکثرا به احساس قدرت مطلق منتهي مي شود . اين گونه والدين در نقش قاضي ظاهر مي شوند و مدام از قيد ” تو بايد ” استفاده مي کنند و…يکي از تکنيکهاي اصلي والدين قضاوت گر اقتدارطلب ، آن است که ديگران را با احساس گناه218 کنترل نمايند. اگر کودک آنچه را که مطابق خواسته آنها است انجام ندهد ، والدين سعي مي کنند در او احساس گناه ايجاد کنند ” چرا نمي خواهي مثل يک پسر بزرگ رفتار کني ؟ ” يا از روش دگررهبري219 استفاده مي کنند ” وقتي تو اينگونه رفتار مي کني ديگران در باره تو چه فکر مي کنند ؟” و يا از شگرد محبت استفاده مي نمايند ” با اين رفتاري که تو داري نمي توانيم تو را دوست داشته باشيم ” همچنين از مفهوم انتظارات استفاده مي کنند ” تو بايد مثل پدرت قوي باشي” والدين با بکار بستن همه اين روشها از کودکانشان مي خواهند طوري رفتار کنند که هم از نظر اجتماعي مقبوليت داشته و هم براي سلامت فکري و جسماني آنها حداکثر فايده را داشته باشد. ولي چون مطمئن نيستند که چگونه به چنين رفتاري نايل آيند ، نمي توانند اين نکته را تشخيص دهند که آنچه به عنوان احترام و اطاعت از فرزندانشان مي خواهند ، آموزش انضباط نيست بلکه اغلب نتيجه احساس ناايمني خودشان است . اينگونه والدين متوجه نيستند خصوصيتي که توسط کودکان در حد طبيعي و منطقي ابراز مي شود ، براي رشد عاطفي ، عقلاني و همچنين بروز قواي خلاقانه آنها، واقعا ضرورت دارد . اگر کودکي احساس امنيت ، شايستگي و با ارزش بودن داشته باشد احتمال اينکه انضباط وي مشکل خاصي ايجاد کند گاهش پيدا كرده و با مقداري طرف توجه قرار دادن احساسات و مقبوليت کودکان باعث ارضاء آنها از اين نياز مي شود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که انضباط احساس مرکزي220 خويشتن سازانه ، شق صحيح کنترل کنش مرکزي221 است . در چنين حالتي است که براي کودک به جاي اطاعت کورکورانه از ديگران ، خودکنترلي222، هدف قرار مي گيرد… پدر و مادري که مي توانند احساسات و نگرشهاي فکري کودکان را تحمل نمايند ، خواهند توانست مشکلات ناشي از انضباط را نيز با مهارت برطرف نمايند . اگر محيط عاطفي خانواده همواره گرم و پذيرا باشد ، حتي اگر شدت عمل هم رواج داشته و در مورد رفتار کودک محدوديت هاي بجائي وجود داشته باشد ، بازهم کودک احساس امنيت کرده و استعدادهايش شکوفا خواهد شد.
پدر يا مادر خويشتن ساز223 برخلاف والدين سلطه جو ، رشدگرا224 يا طرفدار رشد مي باشند . آنها زندگي را صحنه اي مي دانند که در آن فرد مي تواند خود را بسازد . آنها به جاي آنکه ” بايدگرا225 ” باشند” هست گرا226 ” هستند سعي دارند کودکان خود را چنانچه هستند بپذيرند و آنها را دررشد و بهبود کمک کنند. هدف اصلي آنها اين است که بدون تحميل عقيده ، خويشتن سازي را در کودک پرورش دهند تا آنها به سوي فعاليتهاي سازنده و خلاقانه رهنمون شوند و خود راهشان را آزادانه انتخاب نمايند . اين دسته از والدين زندگي را به صورت دنياي کودکي يا دنياي بزرگسالي نديده ، بلکه آن را به صورت دنياي يک انسان نگاه مي کنند که در آن هر يک از افراد حق دارند خواسته هاي خودشان را برآورده سازند … طبيعي است در خيلي از موارد کودکان و نوجوانان نيز اميال سلطه جويانه داشته باشند. نتيجه اجتناب ناپذير اين وضع ،کشمکش و جدال پايان ناپذير بين والدين و فرزندان است که طرفين هر يک مي خواهند برنده بازي شوند…بنابراين اگر مناسبات والدين و فرزندان ( بويژه نوجوانان ) بر پايه اصول انساني و جهت گيري رشدگرايانه باشد نوجوانان خويشتن سازي خواهيم داشت که واجد سه ويژگي مهم انسانهاي خودشکوفا به شرح زير خواهند بود .
1- خلاقيت : نوجوان خويشتن ساز يک انسان طغيان گرخلاق است . وي جرات آن را دارد که به صورت سالم طغيان نمايد . طغيان وي با سمبل هاي خارجي نظير موي بلند ، شلوار تنگ ، پوتين و امثال آن نيست بلکه با منظور ، جهت دار و معني دار در رفتار فرديش همراه مي باشد . بنابراين به جاي آن که ويرانگر يا منفي باشد ، آفريننده و خلاق است .
2- حساسيت درارتباط شخصي : وي نه فقط از احساسات گروه همسالان خودآگاه است ، بلکه با والدين و ساير بزرگسالان نيز همدلي دارد . لباس پوشيدنش مناسبت او را در درک موقعيت ها نشان مي دهد .
3- آگاهي : وي مي خواهد تا حد امکان از امروز لذت ببرد ، خوش باشد و تجربه بيندوزد ، ولي در عين حال لازم مي بيند در دنياي بزرگسالان وارد شود . هدف براي او مهم است . در اينجا و حال زندگي مي کند . او همچون ناخدائي است که نه فقط از قايقراني لذت مي برد ، بلکه قدرت امواج ، وزش باد و وسعت دريا هم او را به نشاط مي آورد. نوجوان هم مانند همه ما سلطه جويي است که سعي دارد به مرحله خويشتن سازي برسد . بزرگترين وظيفه والدين اين است که خودشان را از سر راه او کنار کشيده و به او آزادي عمل بدهند تا شکوفا شود( شوستروم ، 1967، ص 97 تا ص 120).

تنوع فرهنگي در رابطه با فرزند پروري
به رغم اتفاق نظر زياد در مورد مزاياي فرزند پروري مقتدرانه ، گروههاي قومي اغلب عقايد وشيوه هاي فرزند پروري خاص خودشان را دارند . برخي از آنها توقعات متفاوتي دارند که وقتي ارزشهاي فرهنگي و شرايط زندگي خانوادگي آنها را در نظر مي گيريم ، سازگارانه هستند. براي مثال ، بزرگسالان چيني ، شيوه هاي تربيت خود را بسيار پرتوقع توصيف مي کنند . انها از نظر آموزش و برنامه هاي اوقات فرزندانشان ، رهنمود بيشتري مي دهند – اين تاکيد ، بيانگر عقايد کنفوسيوسي به اهميت انضباط قاطع ، احترام به بزرگترها و آموزش رفتار جامعه پسند است( برنت و همکاران 1993، چائو ،1994 ، هانت سينگر ، خوزه ، و لارسون ، 1998) . در خانواده هاي آمريکاي لاتيني و جزاير آسيايي اقيانوس آرام ، کنترل شديد والدين ( مخصوصا توسط پدر) با محبت شديد مادر همراه مي شود . اعتقاد بر اين است که اين ترکيب ، فرمانبرداري و تعهد خانوادگي قوي در کودکان ايجاد مي کند ( هاريسون و همکاران ، 1994).
گرچه بين آمريکاييهاي آفريقايي تبار ، تنوع زيادي وجود دارد ، مادران سياه پوست ( به ويژه آنهايي که جوانتر ، کمتر تحصيل کرده و مجرد هستند) ، اغلب به شيوه بزرگسال محوري متکي هستند به طوري که انتظار دارند فرزندانشان بي چون و چرا اطاعت کنند ( کلي ، پاور و ويمباش ، 1992) . والدين سياه پوست براي ايجاد اعتماد به نفس ، خويشتنداري و هوشيار بودن ، نسبت به شرايط زندگي مخاطره آميز ، از شيوه فرزند پروري بسيار قاطع استفاده مي کنند ( برودي و فلور ، 1998). هماهنگ با اين ديدگاه ، در چندين تحقيق معلوم شد که انضباط بدني در اوايل کودکي ، پرخاشگري در سالهاي دبستاني را فقط در کودکان آمريکايي قفقازي تبار و نه کودکان آمريکايي آفريقايي تبار ، پيش بيني کرد (دي تر- دکارد و دوج ، 1997، دي تر – دکارت و همکاران ، 1996) . اين بدان معني نيست که کتک زدن روش موثري است ، بلکه حاکي از آن است که تفاوتهاي قومي در نحوه اي که کودکان رفتار والدين خود را در نظر مي گيرند مي تواند پيامدهاي آن را تغيير دهد . (سيد محمدي ، 1385، 384).

تحقيقات انجام شده227 در ارتباط با موضوع پژوهش
لازم است که پژوهشگر قبل از جمع آوري اطلاعات و داده هاي پژوهش ، پيشينه پژوهش خود را به صورت مفصل مطالعه و تهيه کرده ، سعي نمايد که از تجارب پژوهشگران قبلي به نفع اجراء هرچه بهتر تحقيق خود ، سود جويد( عباس زاده ، 1380، ص 133 ). همانطوريکه قبلا ذکر شد خلاقيت و تفکر خلاق در عرصه زندگي اجتماعي انسان و تعيين سرنوشت جوامع بويژه از نظر دسترسي به توسعه و رفاه بس مهم و ارزشمند است چرا که فرض براين است که بيش از هرچيز پيشرفت جوامع و سعادت انسان با اين عنصر فکري مرتبط است . بنا براين جنبه هاي مختلف خلاقيت (از جمله خلاقيت فردي و سازماني و…) و نتايج آن در طول تاريخ و در تمامي جوامع بويژه کشورهاي توسعه يافته مورد تحقيق و توجه بوده و براين اساس پروژه هاي فراوان تحقيقاتي ، کتب ، مجلات ، و سايت ها ي اينترنتي در مورد موضوع وجود دارد .
بدون استثناء تمامي نظامهاي آموزشي پويا ، مراکزعلمي – پژوهشي مشهور، بنگاههاي بزرگ اقتصادي – توليدي موفق ، حتي سازمانهاي اداري موفق دنيا و… جهت حفظ موجوديت خود و همراهي با قافله پيشرفت وهمچنين دستيابي به سازگاري موثر، نه تنها به اين امر مهم توجه دارند بلکه با تشکيل واحدهاي حمايتي هزينه هاي سنگيني خرج و با انجام تحقيقات علمي از هرگونه فکر و عمل خلاقانه پشتيباني مي نمايند . بنابرآنچه ذکر شد خوشبختانه با بررسي كتب ، ليست پايان نامه ها ، مقلات علمي ، سايت هاي رايانه اي و… مشخص مي شود موضوع خلاقيت از پيشينه وسابقه علمي غني برخوردار است که ذيلا عناوين تعدادي از منابع موجوداعلام مي گرد.

تحقيقات داخلي228
1) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي رابطه خلاقيت و حساسيت هيجاني دانش آموزان دختر و پسر پايه اول و دوم مقطع دبيرستان مدارس پرورش استعدادهاي درخشان شهر بيرجند ” در سال 1385 توسط احدي ، مظاهري و فخري انجام و نتايج حاكي است در افراد خلاق تر ، حساسيت هيجاني بيشتر است . از نظر ويژگيها نيز دختران با خلاقيت بيشتر ، سلطه جو و پسران با خلاقيت كمتر ببيشتر به ماجراجوئي گرايش دارند .
2) تحقيقي تحت عنوان ” مقايسه موانع شخصي خلاقيت بين دبيران تربيت بدني مرد و زن شهرستان نيشابور” توسط گودرزي و صادقي در سال 1385 صورت گرفته و اين نتيجه حاصل شده كه به موازات افزايش سن و تجربه ، تفاوت معني داري در بين دبيران مرد وزن از نظر خطرپذيري ، اعتمادبه نفس ، موفقيت كاري و استفاده از امورذهني در حل مشكلات وجود دارد .
3) تحقيقي تحت عنوان : بررسي توصيفي تاثير آموزش بارش مغزي بر خلاقيت ” در سال 1383 توسط حسن زاده در اروميه صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده است كه آموزش و كاربرد تكنيك بارش مغزي در مدارس ، روش مناسبي در جهت پرورش قوه خلاقيت دانش آموزان بوده و به آساني قابل اجراست .
4) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي رابطه خلاقيت معلم با خلاقيت دانش آموزان پايه چهارم و پنجم در منطقه 11 تهران ” در سال 1381 توسط سعيدي صورت گرفته و به اين نتيجه رسيده است كه دانش آموزان داراي معلمان خلاق ، داراي ميانگين نمرات بالاتري در آزمونهاي سنجش خلاقيت نسبت به دانش آموزان داراي معمان غير خلاق بوده اند لكن تفاوتهائي در اجزاء تشكيل دهنده خلاقيت ( بسط ، انعطاف ، سيالي و ابتكار) در بين دانش آموزان كلاس چهارم و پنجم مشاهده شد كه احتمالا ناشي تفاوت در آموزش و تاكيد بيش از حد معلمان به حفظ عين مطالب در كلاس پنجم كه امتحانات نهايي داشته و طرح سوالات در دست خود معلمان نيست بوده است . در كلاس چهارم امكان آزادي عمل معلمان و فرصت بروز خلاقيت دانش آموزان بيشتر است .
5) تحقيقي تحت عنوان ” بررسي رابطه جو مدرسه با ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران ” در سال 1381 توسط فراغت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره آموزش علوم، علم و فناوری، تحقیقات و فناوری