دانلود پایان نامه ارشد درمورد دانشگاهها، روم باستان، حمل و نقل، حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

اروپاي غربي اين نطام حکومتي با شکل نوين نمايندگي ( پارلماني) با پيدايش دولت- ملت هاي جديد در قرن 16 ظهور يافت. درانگلستان، با انقلاب 1688 عقيده به اين که سلطنت يک حق الهي است مردود شد، و پارلمان بر شاه برتري يافت. مردم آمريکا در انقلاب1776 و در فرانسه، انقلاب کبير(1789) با شعارهاي دموکرسي با انقلاب برخاستند. بسياري بين دموکراسي(آزادي، برابري؛، برادري) با سرمايه‌داري رابطه نزديکي وجود دارد.286
2- تاثير انقلاب صنعتي بر سياست و اجتماع
انقلابي که در غرب به نام صنعتي شدن صورت گرفت، نه تنها فقط عرصه اقتصاد ، فناوري و علم را درنورديد بلکه آثارش در سياست و اجتماع هم به وضوح نمايان شد
الف- روي کار آمدن طبقه بورژوازي( طبقه متوسط)
اين طبقه را انگلستان بوسيله لايحه اصلاحات سال 1832 به روي کار آمد و صاحب قدرت سياسي مهمي شد. اين لايحه اجازه مي‌داد که عده از کرسي‌هاي پارلمان به مراکر صنعتي تخصيص داده شود و از تتعداد نماايندگان قصبه کاسته گرددو همچنين حق راي را تا اندازه ي به کساني مي داد که مرفه بودند.
در فرانسه وضع بورژوازي به وسله انقلاب 1830، پادشاه توسط بورژوازي ها انتخاب شد. و در آلمان هم در سال 1834 يک تعرفه حفاظتي براي حمايت از صنايع داخلي به نفع بورژوازي برقرار شد
ب- ظهور طبقه کارگر چون يک قدرت سياسي
بعد از مدتي طبق? کارگر به تدريج يک احساس هوشياري عمومي نشان داد و در جستجوي وسايلي براي بهبود وضع خود از راه انقلاب سياسي و شرکتت در اتحاديه ها ي صنفي و اقسام مختلف تعاوني برآمدو با پشرفت دموکراسي ، طبقات کارگر از لحاظ سياسي قوي شدند.287
ب- بستگي تفوق نظامي به صنعتي شدن کشور
انقلاب صنعتي باعث شد موازنه جديدي بين کشورهاي صنعتي به وجود آيد زيرا دبا مرور زمان و نظاره کارايي علوم عنعتي در جهت تفوق نظامي، به خوبي مي دانستند که قدرت نظامي بستگي زيادي به پيشرفت صنعتي دارد. پيشرفت صنعتي کشورهاي انگلستان، آلمان و فرانسه و عقب ماندگي نسبي روسيه دليل بسيارزيادي سه کشور فوق بر تفوق بر روسيه و اروپاي شرقي بود288 علم و تکنولوژي امروزه دست به دست هم داده‌اند و بنابراين که به دست چه کساني افتاده باشد يا وسايلي اختراع مي‌شود که براي ترقي انسانها است يا وسيله‌اي براي به هلاکت راندنش اختراع مي شود.
1- رشد جامعه مدني
توسعه تجارت وامنيت عمومي سبب شده بود که مرم اروپا از قلعه هاي فئودالي بيرون آمده و در شهرها ساکن شوند. اين شهرها در ابتدا بخشي از قلمرو اسقف يا خانان فئودال محسوب مي شدند اما به مرور مردمان شهر نشين منشور آزادي خويش را به دست اوردند. اين شهرها که در ابتدا کمون ناميده مي شدند به تدريج و با رشد بازرگاني يه مراکز رشد اقتصادي و فرهنگي اروپا تبدي شددند.
تشکيل اين شهرها از جوانب گوناگون اهميت دارد: اول آن که منجر به رونق اقتصادي اروپا شد و ديگر آن که بنابرشواهد تاريخي گسترش شهر نشيني با گسترش علم ودانش ارتباط مستقيم دارد چرا که در شهرها تاسيس مدارس علمي و دانشگاهها ضرورت يافته و سرمايه‌گذاري آموزشي توجيه پيدا مي کند و در نتيجه، زمين? رشد فراهم مي آيد.
ويژگي بعدي اين شهرها،خودمختاري آن‌هاو دموکراسي نسبي بر آنها حاکم بود. مردم صاحب منصبات شهري و شهردار را انتخاب مي کردند و مجالسي نيز براي قانونگذاري‌ و تدوين مقررات قضايي داشتند289 يعني ديگر کسان ديگر به تنهايي نمي‌توانستند براي اين افراد تصميم فردي بگيرند.
يکي از دلايلي که باعث پيشرفت جامعه اروپايي شد، رشد جامعه مدني و آزادي هاي به وجود آمده در بين آن ها بود؛ براي رشد جامعه مدني بايد درجامعه مدني بايد افرادي داري ويژگي مدني موجود باشد که لازمه اين وجود افراد با تخصص و انديشمند است؛ ملازمت و پيوستگي با جامعه سرمايه داري، اقتصاد آزاد و مالکيت خصوصي که به عنوان شالوده انواع ديگر آزادي ها بود به عنوان شراط هاي اوليه تحقق جامعه مدني مطرح مي شود.290 که با ساختاري که در مدارس و نيز در سياست گذاري هاي دولت ها انجام شده اروپا کم‌کم داراي نيروهاي بسيار مستعدي شد که همگي براي ساختن جامعه مدني به کمک دولت ها آمدند.
به نظر برخي رکن اساسي در تحقيق جامعه مدني حاکميت قانون است که به نحوي با دخالت مردم تدوين شده باشدو اين عنصر نيز بيانگر تاثير مباني ليبراليسم در مفهوم جامعه مدني است291 در واقع ساختن جامعه مدني به شرايط ويژه اي بستگي دارد که دولتها سعي در برآوردن آن خصوصات ددارند و لذا موجب پيشرفت دائمي براي آن محيط مي‌شود.
سيد جمال با اشاره به برخي از ويژگيهاي جامعه مدني در غربي، تاثير آنها بر پيشرفت جوامعشان را يادآور مي‏گردد. براي مثال مي‏گويد: “سبب آبادي فرانسه، عدل و مساوات و اخوت و آزادي است که تمام اينها در ايران مفقود مي‏باشد… يکي از مسائلي که باعث ترقي غرب گرديده، آزادي مطبوعات است، اين آزادي خوب و بد حکام را بدون استثناء نشر مي‏دهد.”292
2- کشف قاره هاي جديد
از قرن 15 به بعد عصر اکتشافات آغاز شد. در اين قرن شاهزاده پرتغالي در جستجوي راهي براي دور زدن آفريقا و رسيدن با آسيا کشتي هايي را به جنوب گسيل داشت. آن ها سرانجام در ابتداي قرن 16 به ديار هند رسيدند. کريستف کلمب اسپانيايي نيز در جزاير آمريکا به خشکي رسيد.
اسپانيا و پرتغال با استفاده از موفقيت کاشفانشان به ثروتي عظيم دست يافتند و تجارت برده داري, تجارت با هند و کشف طلا و نقره موجود در تمدن هاي بومي آمريکا که در تناژ بالا توسط فاتحين ذوب و با کشتي به اسپانيا فرستاده مي شد و پس از آن معادن طلا و نقره منبع درآمد مهمي را براي آن ها ايجاد کرد.
کشف قاره جديد نقطه سرآغاز استعمار ساير کشورها بود که توسط ساير کشورهاي اروپايي پيگيري شد. و باعث گرفتاري ها و خونريزي هاي فراواني براي ملت هاي بومي سرزمين هاي استعماري گشتند.
اروپاييان هنگامي که سرزمين هاي مغلوب را ترک مي گفتند حکومت هاي دست نشانده را برجاي مي گذاشتند تا منافع آنها را تامين کنند. گاه نيز با تصفيه نژادي مانند آنچه در قاره آمريکا اتفاق افتاد اقوام خويش را در اين سرزمين ها ساکن کردند و انجا را به سرزمين هاي اروپايي تبديل کرددند..293
هم چنين کشفيات جديد نيازمند توسعه تکنولوژي درزمينه حمل و نقل ، صنايع نظامي و ساير فنون بود که تاثير غير مستقيمي در رشد علم داشت؛ کشفيات جغرافيايي و افتخاراتي که نصيب افراد مي کرد اين حس را تقويت کرد که کشفيات به جانب علم رهنمون شود واز آن پس هر کسي در رياضي، فيزيک، مکانيک، نجوم و غيره به دنبال کشف جديدي مي گشت تا براي خود فتخاري کسب کند.
از بعد سياسي، اروپايياني که در سرزمين هاي جديد به ويژه آمريکا سکني گزيده بودند نظام جديدي را براي خود پديد آوردند که با نظامات کليسايي غرب تفاوت فراواني داشت.
حکومت مبتني بر دموکراسي و تصميم جمعي و به دور از فشار دستگاه پاپي که در آمريکا شکل گرفته بود بعدها تاثيرات خود رادر کشورهاي غربي به جاي گذاشت و الگويي براي تشکيل جمهوري هاي جديد در اروپا گشت و معيارهاي نويني را به اروپاييان داد.
3- شهر نشيني
انقلاب اقتصادي در قرن 12و 13 موجب انقلابي در ساختار حکومت شد زمين? تبديل نظام فئودالي به نظام شهري را فراهم آورد. فزوني جمعيت هم يک نتيج? تحول اقتصادي بود و هم يک علت آن؛ به عبارت ديگر, جمعيت شهرها از آن رو افزايش يافت که تامين جاني و مالي افراد زيادتر , خورطرز استفاده از منابع طبيعي در صنعت کامل تر و دايره گردش خوار بار و کالاها, به برکت افزايش ثروت و داد و ستد وسيع تر شد، از طرف ديگراين امر بازار رو به گسترشي را در اختيار بازرگاني و صنعت، ادبيات, درام, موسيقي و هنر گذاشت. تفاخر رقابت آميز کمون‌ها ثروت شهرها را به کليساهاي جامع؛ تالارهاي شهرداري؛ برج هاي ناقوس,فواره ها,مدارس و دانشگاهها تبديل کرد. تمدن به دنبال بازرگاني , از درياها و کوهستان ها گذر کرد، اسلام و دنياي بيزانس خطه ايتاليا و اسپانيا را درنورديد. از سلسله جبال آلپ گذشتندو پا به آلمان، فرانسه, فلاندر و اسپاينا گذاشتند. از قرون تيرگي هيچ چيزي جز خاطره اي به جا نماند و اروپا قوت شباب از نو گرفت294
د- اقتصادي
تا پيش از آغاز قرن 18 در اروپا، صنعت کمتر از پنج درصد جمعيت اروپا را به خود مشغول داشته بود واقتصاد بيشتر مبتني بر کشاورزي و يا بازرگاني بود و صنعت نيزبيشتر مبتني بر توليدات کشاورزي مانند پشم خام و پنبه بود. نظام خانگي صنعت تکاپوي بازارهاي رو به گسترش مصرف و رشد اقتصادي اروپا را نداشت، وسرمايه‌هاي ناشي از استثمار ساير قاره‌ها، تجارت برده‌داري و بازرگاني گسترد? کشورهاي اروپايي ثروت هنگفتي را انباشته ساخت. سرمايه‌داران در پي آن بودند که ثروت خود را به کاري بزنند که باز هم پول بيشتري را برايشان فراهم آورد و از سوي ديگر نيازهاي بازارهاي جديد را جوابگو باشد.
درچنين شرايطي انقلاب صنعتي ابتدا در انگلستان و سپس در ساير کشورهاي اروپايي به وقوع پيوست، اختراعاتي که در زمينه استخراج آهن، دستگاه هاي نخ‌ريسي و بويژه ماشين بخار به وجود آمد امکاناتي را اختيار سرمايه‌گذاران قرار داد که سرعت توليد و بهره‌وري آن را افزايش دهند بدين ترتيب کالاي بيشتري با قيمت ارزان تر و در زماني کوتاه تر توليد مي شد.
به نوبه خود اختراعات جديد صنعت نظام خانگي توليد را به نظام خانه داري تبديل کرد و موجب مهاجرت روستاييان به شهرها براي اشتغال در کارخانه ها شد.295 و به اين ترتيب ظهور انقلاب صنعتي اقتصاد اروپا را نيز با اختراع ماشين‌هايي به کارايي بالا براي توليدات بيشتر و کسب منافع بيشتر تحت تاثير قرار داد.
1- تجارت
امروزه، يکي از حيطه‌هاي تسلط اروپاييان بر دنيا، حوزه تجارت است و سرمنشأ پيشرفت‌هاي کنوني در” تجديد تشکيلات کشاورزي و حمايت اربابان فئودال, رام شدن دريا نوردان نورس و درآمدن به صورت برزگران و سوداگران نورمان, دفع هجوم هاي هون ها و تشويق آن ها به قبول آيين مسيح, باز پس گرفتن درياي مديترانه از جانب بازرگانان ايتاليا, گشودن مجدد لوان از طرف صليبيون و بيداري مغرب بر اثر ارتباط با تمدن هاي جلو افتاده‌تري چون اسلام و بيزانس، در خلال قرن 12 مجال و انگيزه اي براي بهبود اوضاع اروپا فراهم آورد و وسايل مادي لازم را براي رونق فرهنگي قرن 12 و اوج کمال قرون وسطايي قرت 13 تدارک کرد”296 و بدين ترتيب کم کم بناي تجارت در مغرب زمين رشد کرد.
وجود امپراتوريهاي قدرتمند در مرزهاي اروپا و تشکيل اميراتوري هاي قدرتمند امنيت و بستر لازم را براي رشد بازرگاني ايجاد کرده بود و بازار پررونقي را در اختيار بازرگانان اروپايي قرار داد..
در عصر کنوني و با پيشرفت راه هاي تجاري جديد، به کارگيري اينترنت و… اين موزانه در همه زمينه‌ها به نحو بسيار محسوسي به نفع مغرب زمين و به ضرر کشورهاي جهان سوم ادامه پيدا کرده است. و هر روز اشکالي بسيار مدرني از تجارت توسط مغرب زمين به دنيا شناسانده مي شود که بقيه کشورها فقط پيروي مغرب زمين را مي‌کنند.
2- تشکيل اتحاديه ها و اصناف
اروپايي‌هايي که تجربه فعاليت هاي جمعي و صنفي را از دوران يونان و روم باستان به ارث برده بودند اين بار به تشکيل اتحاديه بازرگاني دست زدند تا از منافع مشترک خويش دفاع کنند و موانع بازرگاني را از راه خويش بردارند. يکي از مهمترين اتحاديه ي هانسايي بود که در قرن 13 به وجود آمد و حدود صد شهر را در بر مي گرفت و قوانين و مقررات خاص خود را داشت. ويل دورانت مي نويسد: ” اتحاديه هانسايي براي حل اختلافاتي که ميان اعضايش پيش مي امد به تاسيس محاکمي اقدام کرد. مدافع اعضاي خويش در دعاوي حقوقي با کشورهايي شد که در اتحاديه عضويت نداشتند, و گاهگاهي مثل حکومت مستقل واحدي اعلان جنگ مي داد. هم چنين اين اتحاديه به وضع قوانين و مقرراتي براي معاملات بازرگاني و حتي سلوک اخلاقي شهرهاي عضو و ساکنان آن پرداخت…اتحاديه هانسايي به مدت يک قرن به منزله سازماني براي اشاعه تمندن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کتاب مقدس، دانشگاهها، مصرف کنندگان، آموزش و پرورش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد انسان کامل، نقطه مرکز، حوزه نفوذ