دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

شکل 2-1- شکل ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده

2-1-2- نیاز های روانشناختی بنیادی

باميستر و لري، (1995)؛ بالبي، (1958)؛ هارلو، (1958)؛ ريان، (1993)؛ (به نقل از زرندي، 1385)، نيازها به را عنوان غذاي دروني و روانشناختي شناخته اند كه براي رشد و دوام روانشناختي و بهزيستي و انسجام ضروري هستند. دسی و ریان ( 2002)، نظریه خودتعیین گری را به طور مختصر این گونه تعریف می کنند: آدمی سه نیاز اصلی روانشناختی دارد و در صورتی که این نیازها به شکلی مناسب برآورده شوند، فرد احساس مطلوبی خواهد داشت. این سه نیاز عبارتند از: الف) نیاز به احساس کفایت و شایستگی، ب) نیاز به پیوندجویی یا ارتباط با دیگران و ج) نیاز به خودمختاری.
خود مختاری احساس اختيار و اراده داشتن در انجام كارهاست؛ نوعي تمايل ذاتي براي تجربة رفتاري كه خود شخص آن را ترتیب داده است (شلدون و همکاران، 1996). دسی و ریان (1985، به نقل از البرزی و البرزی، 1385)، با تکیه بر مفهوم مسند مهارگذاری ادراک شدهی64 هایدر، که بین علیّت فردی (رفتارهای مبتنی بر انگیزش درونی) و علیّت غیر فردی ( کنشهای مبتنی بر عوامل محیطی) تمایز قایل میشود، معتقدند احساس خودمختاری از ضروریات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی