دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، احساس تنهایی، سلامت روان، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

در ارتباطات و رشد استقلال فردی، از نتایج گفت و شنود بالاست. پژوهش ها وتحقیقات در مورد رابطه همنوایی و سلامت روان نیز نشان میدهند که والدین سختگیر، فرزندانی با مشکلات ارتباطی، افسردگی و احساس تنهایی بالا و عزت نفس پایین خواهند داشت (کروکنبرگ، جکسون و لنگروک158، 1996؛ هوانگ، 1999؛ به نقل از رحیمی و خیّر، 1386).
بر مبنای بعضی پژوهش ها، خودمختاری این گونه نیست که در دورهی نوجوانی در مقابل وابستگی عاطفی قرار بگیرد (ریان، 1995؛ نوم159، 1999)؛ یعنی نوجوان در عین حال که میل به استقلال دارد نیازمند به محیط خانوادگی هم هست که بتواند به آن اطمینان کند (آلن160، هاسر161، بل162 و اوکانر163، 1994). دینزلند (2000) نشان داده است که کودکان والدین مقتدر، سطوح بالاتری از خودمختاری را نسبت به فرزندان والدین سهلگیر از خود نشان دادهاند. تحقیقات دیگر نشان دادهاند که تفاوت های متعدد کودکان از نظر خودپیروی، مرتبط با تأثیرات خانه همچون حمایت والدین از خودپیروی آنهاست (گرونلیک، فرودی و بریجز164، 1984). رشد خودپیروی در تعاملات دو جانبه و حامیانه کودک و والدینش شکل میگیرد (ورنر165، 2000).
تحقیقات لونباخ166 (2004) نشان میدهد که اهداف و انتظارات مادران در خانواده، رفتارهای اجتماعی و ارتباطات فرزندان را پیشبینی میکند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی