دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی

دانلود پایان نامه ارشد

بردن از اعمال و در نتیجه تنظیم خود مختار رفتار می گردد (گانیه، 2003). شلدون و الیوت69 و کسر (2001)، معتقدند که ارضای نیاز ها شرایط لازم را برای رشد روان شناختی، انسجام یافتگی و بهزیستی شخص فراهم میکنند و زیر بنای گسترهی وسیعی از رفتارهای ما را تبیین می کنند. هم چنین مداخلات روان شناختی می توانند بر مبنای مفهوم نیازها طرحریزی شوند.
نظریه خود تعیین گری بر این عقیده است که دستهی مهمی از فرآیندها و تعاملات ناشی از محیط خانواده، به باورها و ادراکات کودکان که متأثر از باورها و رفتارهای والدین با آن هاست، بر میگردد (گرولنیک، دسی و ریان، 1997 و شانک70 و پاجیرز71، 1996). گرونلینک، ریان و دسی، )1991( اعتقاد دارند، حمایت والدین از خودمختاری و استقلال کودکان در گفتوگوها و اقدامات مشترک آنها، به خودمختاری در کودکان می انجامد و برای آنها، پیامدهای مثبتی در پی دارد. پذیرش والدین، دادن فرصت انتخاب، تنوع تکالیف، داشتن تجارب، درگیری والدین و حمایت آنها از خودمختاری کودکان نقش بسزایی در خودکارآمدی کودکان دارد (شانک و پاجرز، 1996). حمایت والدین، ابزار مهمی برای رشد احساس کفایت و شایستگی شخصی است ( گینزبرگ و برنشتاین72؛ به نقل از استرایت73، نیتزل74، سیرز75 و هوک76، 2001 ).

2-1-3- احساس تنهایی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی