دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، سلامت روان، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ

دانلود پایان نامه ارشد

سلامت روان فرد می باشد. شایستگی به عنوان احساس اثر بخشی و مؤثر بودن روی محیط است ( دسی و ریان، 2000). ارتباط با دیگران، دوست داشتن و حمایت کردن دیگران و هم چنین دوست داشته شدن و حمایت شدن از سوی دیگران است (بامیستر و لیری، 1995؛ بالبی، 1958؛ هارلو، 1958؛ ریان، 1993؛ به نقل از دسی و ریان، 2000).
در جایی دیگر دسی و ریان (2002) اظهار میکنند که نظریهی خودمختاری، یک نظریه عمومی انگیزش آدمی است که، به میزانی که رفتار، خود تأیید شده یا خود تعیین شده است، می پردازد. اندیشه اصلی خودمختاری این است که نوع یا کیفیّت انگیزش، نسبت به مقدار کلی انگیزش، اهمیت بیشتری در پیش بینی پیامدهای مهمی مثل سلامت روانی، عملکرد اثر بخش و یادگیری عمیق دارد ( تیلور65 و انتومانیس66، 2007). بر اساس نظریهی خودمختاری، زمانی که افراد بر اساس دلایل درونی (سبک تنظیم درونی و همانند سازی) کاری را انجام می دهند، رضایت از زندگی و سازگاری بیشتری دارند ( شلدون، ریان و رایز، 1996؛ شلدون و کسر67 ، 1995).
در نظریهی خود تعیین گری چنین فرض شده است که حفظ تمایل انگیزش درونی، در گرو ارضای سه نیاز اولیه شایستگی، خودمختاری و روابط است( گرولنیک68، دسی و ریان، 1997). محیطی که با حمایت خود، زمینهی ارضای این نیازها را فراهم کند، باعث لذّت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی