دانلود پایان نامه ارشد درمورد خطرات تهدید کننده

دانلود پایان نامه ارشد

بسته، شرایط داخل جعبه جلوی فرسودگی شیء از رطوبت اضافی را میگیرد.(البته استفاده از ماده جاذب الرطوبه مثل سیلیکاژل نیز ضروری میباشد)
به یقین هر سیستم انبار یا نمایش که امکان جداسازی اشیاء از یکدیگر یا از محیط پیرامونشان را فراهم کند، مخاطره را کاهش میدهد. البته در صورت پنهان بودن اشیای درون محفظه، بازبینی متعارف اجتناب ناپذیر است147. شایان ذکر است مهار کامل آفت، تابع همکاری مطلوب بین تمام افراد مسئول در مجموعه موزه است. بنابراین با مدیریت صحیح در موزه میتوان از بسیاری از خطرات تهدید کننده اشیاء جلوگیری کرد.
برای کنترل یا مهار کامل عوامل بیولوژیک باید از روش بازبینی، دفع و تنظیم شرایط محیطی استفاده میشود.
4-5-3-1-بازبینی
روشی که برای اشیای نمایشی و انبار شیء هر دو باید رعایت شود. مهمترین نکته این است که مدیریت نظام جابه جایی اشیاء یک پیش شرط بسیار مهم تلقی شود. مسیر اول ورود حشره احتمالاً شیء است که میتوان آن را قرض داد یا قرض گرفت. بنابراین، اجرای راهبرد زیر برای پیشگیری از ورود حشرات ضروری هست:
1. همه اشیای وارده باید پیش از ورود بازبینی شود. هر ماده پر مخاطرهای که بتواند مأمن حشره باشد باید قرنطینه شود. البته باید زمان کافی صرف کرد تا آفت حشرهای در حال رشد (در صورت وجود) آشکار شود.
2. همه مواد، با هر میزان آلودگی باید پیش از در دسترس قرار گرفتن، ضد عفونی، آفت زدایی شود.
3. با هدف اطمینان یافتن از موثربودن راهبرد دفع آفت باید تمام اشیای پر مخاطره درون موزه و انبار، به طور مستقیم، بازبینی شود.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تخریب سلولز، رطوبت نسبی، منابع انسانی، آثار کاغذی Next Entries موسیقی شعر، زبان شعری، شعر معاصر، ردالعجز علی الصدر