دانلود پایان نامه ارشد درمورد خانواده ها، عزت نفس، الگوهای ارتباطی خانواده، ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

بعد همنوایی بالا، اجتماعی تر هستند و ارتباط بیشتری با دیگران برقرار میکنند. در تحقیق هانگ همچنین ذکر شده است که افراد در خانواده هایی که بعد همنوایی بالاتر دارند، تمایل به کم رویی و عزت نفس پایین در فرزندان دیده شده است. به عبارتی او معتقد است که محیط سرشار از حمایت و ارتباط باز سبب رشد برخی از مهمترین ویژگی های شخصیت از جمله عزت نفس و توانایی های اجتماعی و ارتباط برقرار کردن می شود.
در رابطه با ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و ارتباطات، تحقیقات نشان داده که خانواده هایی با گفت وشنود بالا معمولاً ارتباطی باز ایجاد میکنند. آنها مخالفتها و ابراز احساسات را تشویق میکنند که این کار، لذت از ایجاد ارتباطات وسیع با دیگران و درگیر شدن در ارتباطات و تعلق خاطر به بودن در جمع را به دنبال دارد. در مقابل در خانواده های با جهتگیری همنوایی بالا، از ارتباطات باز اجتناب میکنند و فرزندان در این خانواده ها از ارتباط با دیگران اجتناب میکنند ( ریچی، 1991؛ به نقل از الوود155 و اشرادر156، 1998).
بروکس157 (1997)معتقد است که در خانواده های با گفت و شنود بالا، فرزندان احساس میکنند که والدینشان آنها را درک میکنند و برایشان اهمیت قائلند. در نتیجه، عزّت نفس آنها رشد میکند. دوست داشتن دیگران، توجه به احساسات دیگران

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی