دانلود پایان نامه ارشد درمورد خانواده ها، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، سلامت روانی

دانلود پایان نامه ارشد

ساختارهای خانواده شامل تضادها، همدلی‌ها، سبکهای فرزندپروری و نحوه تعاملات، بر ابعاد مختلف شخصیت اثر دارد. همچنین ساختار خانواده با ابعد خودپنداره و سلامت روانی و نحوه شکل گیری آن ارتباطی قوی دارد (نلر، اسمیت، بوما وشوییتزر124، 1992).
برخی پژوهشها نشان داده است که برداشت و درک فرزندان از روابطشان با والدین، پیش بینی کننده خوبی برای رضایتمندی آنان از زندگی است ( لانگ و لانگ125، 1992؛ به نقل از آقا محمدیان و حسینی، 1384).
جوکار و رحیمی (1386) به بررسی تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر شادی در گروهی از دانشآموزان پرداختند و نشان داده شد که الگوی میان خانواده های کثرت گرا و توافق کننده ( که در بعد جهت گیری گفت و شنود بالاتر هستند)، با خانواده های توافق کننده و بی قید ( که در بعد جهت گیری همنوایی بالاتر هستند)، از لحاظ شادی، تفاوت معتاداری وجود داشت. اعضاي الگوي ارتباطي توافق كننده پس از الگوي كثرت گرا، شادي بيشتري نسبت به ساير الگوها تجربه نمودند. در اين الگو، همنوايي و گفت و شنود، هردو در سطح بالايي قرار دارند. بالابودن گفت و شنود در اين الگو سبب شده تا از ساير الگوها نمره شادي بالاتري داشته باشد. اگر بخواهيم الگو هاي ارتباطي را در يك پيوستار شادي رسم كنيم، الگوي ارتباطي كثرت گرا بيشترين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد خودمختاری، روان شناختی، مداخلات روان شناختی، احساس تنهایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، نیازهای روانشناختی، میزان شادکامی، بهداشت روانی