دانلود پایان نامه ارشد درمورد حوزه و دانشگاه، نهج البلاغه، جهان اسلام، ناخودآگاه

دانلود پایان نامه ارشد

فردا خود درباره خويش فکر خواهد کرد و امروز را اذيت امروز کافي ست.” 864

خاتمه: جمع‌بندي و نتيجه گيري

پس از تفصيلات فراوان و ذکر تاريخ پيشرفت و انحطاط هاي صورت گرفته در تاريخ دو تمدن اسلام و غرب به اين حاصل مي رسيم که:
دين اسلام و مسيحيت که هر دو از اديان ابراهمي به شمار مي‌روند، سعادت بشر را در سرلوحه آموزه هاي خويش قرار داده اند. و لذا اين دو دين، براي سعادت دنيا و آخرت افراد اعتقادت اصلي يکساني را به ارمغان آورده اند. مسلمين در همه عرصه ها، چه در سياست و اجتماع يا اخلاق و بعد عملي، متاثر از آموزه هاي اسلامي بودهاند؛ و مغرب زمين، عموما بيشترين تاثير را از تفکرات مسيحي گرفته اند.
در اين دو دين، اعتقاد به خداوند يکتا، سرمنشا همه افعال و آمال براي پيروانشان محسوب مي شود. و درک صحيح از همين آموز? کليدي است که بين اين دو دين و اديان غير توحيدي، تفاوت ايجاد کرده است. با کنکاشي که انجام شد به اين مطلب رسيديم که سرمنشأ سياست، اقتصاد، اجتماع سازي و اخلاق دراين دو دين، از همين آموزه سرچشمه گرفته و بعد به همه آموزه‌هاي ديگر، در حيطه‌هاي مختلف رنگ الهي داده است. اعتقاد به خداوند، تأثيرات مشابهي را هم در ميان پيروان اين دو دين به وجود آورده؛ تأثيري چون آرامش به وجود آورده و با از بين بردن حس تنهايي، ضعف را در پيروان اين دو دين از بين برده و درک مشکلات راه پيشرفت را براي آنان سهل تر کرده است.
اعتقاد به قيامت، و روز واپسين، در آموزه هاي هر دو دين وجود دارد و پيروان اين دين را ملزم به انجام نيکيها و پيشگيري از بد اخلاقي‌ها نموده است. از اعتقادات مشترک ديگر، اعتقاد به نبوت و الگو قرار دادن وي است، که نقش بسيار مهمي در تاريخ پيشرفت‌هاي اخلاقي و اجتماعي و سياسي مسلمين و مسيحيت بر عهده داشته است. اعتقاد مشترک ديگر در اين دو دين، اعتقاد به آمدن مصلح جهاني است که پيروان هر دو دين را براي نيل به مقاصد مصلح، به تکاپو و پيشرفت واداشته است.
به خاطر الهي بودن اين دو دين، آموزهاي مشترکي نيز براي سير پيشرفت اخلاقي و اجتماعي عرضه کرده است و در تمامي آموزه ها اصول اخلاقي و انساني قابل مشاهده است؛ آموزه هايي مثل همچون محبت، (با تفاوتهايي اندک) در اين دو دين موجود مي باشد که پيروانشان را نه تنها به نيکي‌ها نسبت به انسان سوق ميدهد، بلکه حتي ساير موجودات را هم تحت سيطر? اين آموزه قرار مي دهد
براي رفتاربا دنيا نيز توصيه‌هاي فراواني دارند، من جمله در هر دو مکتب، زهد و دوري گزيدن از دنيا و قناعت بسيار ديده مي شود. و از طرف ديگر اين دو دين تشويق به بهره برداري از دنيا و منابع آن نموده است و باعث ايجاد روحيه کار و فعاليت در ميان پيروانشان گشتند.
در باب سياست نيز آموزه‌هاي زيادي براي نوع رفتار و حکومت داري در اين دو دين و مخصوصا در دين اسلام به کرات ديده مي‌شود و طرز رفتار حکومت و مردم را به نمايش مي‌گذارد؛ در هر دو دين بر ظلم ستيزي و عدل گرايي و مساوات در رفتار با انسان‌ها تأکيد فرواني شده است.
در تفاوت آموزه‌هاي اين دو دين اين نکته قابل ذکر است که، گرچه اين دو دين توحيدي هستند اما در طول زمان، تفاوت هاي جنبي فراواني پيدا کرده‌اند. اسلام درعصر حاضر هم با تعدد آموزه‌هاي بسياري در هر حيطه‌اي از عرصه‌هاي زندگي روبروست و داراي برنامه کامل براي زندگي و پيشرفت مسلمانان مي باشد؛ به گونه اي که در اين کنکاش مختصر، ما با هجم بسيار زيادي از آموزه ها که هر کدام بسيار مترقي و به روز هستند ودر هم? حيطه‌هايي که انسان بدان نيازمند است، روبرو مي شويم؛ و در انتخاب و تقسيم بندي نوع آموزه ها، پژوهشگر دچار حيرت جدي خواهد شد. اما مسيحيت، با گذشت زمان گويا قابليت‌هاي خودش را از دست داده است، و آموزه‌هاي مختصري در برخي عرصه‌ها دارا است، که بيشتر آنها در زمينه اخلاقي و اجتماعي ديده مي‌شود. و در زمينه‌هاي ديگر با کمي آموزه ها، به نوعي با مشقت، به نتيج? مورد نظر خواهيم رسيد.
مسيحيت با مروز زمان اعتقاد به خداي يگانه را با مفهوم تثليث جايگزين نمودند و کليسا را مرجع انتشار و ابداء آموزه ها قرار دادند؛که در نبود و تحريف انجيل، کليسا با اعمال و رفتارهايش خود معضلي براي پيشرفت و گرايشات اخلاقي مغرب زمين گشت. کليسا با به وجود آوردن، آموزه اي چون اعتقاد به برگزيده بودن برخي انسانها از پيش، و آموز? گناه سابق، روحيه يأس و نااميدي را در غرب مسيحي به وجود آورد، و حتي آيين اعتراف هم براي تسلي دل مسيحيت کافي نمي‌نمود.
ولي مسلمين منبع پيشرفت هايشان قرآن است و با تفسيرهاي انسان شايست? الهي و استفده توام از عقل و نقل توانستند راه پيشرفت را ادامه دهند.
انحراف فکري و تصلب عقل در برخي از مسلمين باعث سوء برداشت در برخي آموزه ها گشت و همين انحراف باعث به وجود آمدن مکتب فکري ارجاء و تفويض در بين مسلمين گشت. که اين طرز تفکر بدترين صدمات اجتماعي و سياسي و اقتصادي و حتي توقف رشد علم را در سطح اجتماع مسلمين پديد آورد. در مسيحيت فرق? کاتوليک به نوعي در به کار بردن عقل در امور سخت گير است و باعث عدم پيشرفت در پيروان خود شده؛ و از طرف ديگر فرق? پروتستان به به کار بردن عقل افراطي موجب تضعيف ايمان گشته و ناخودآگاه پايه ريز سکولاريسم در غرب محسوب مي شود.
در بعد تاريخي، مسلمين از زمان ظهور اسلام، شروع به ساخت تمدن خود کردند، نخست پايه هاي حکومت خود را محکم کردند و سپس با توجه به آموزه هاي اسلامي و دستور اکيد پيامبر، شروع به کسب علم نمودند. در مدت کمي دانسته هايشان ناچيزشان، با ترجمه‌هاي علوم و بکارگيري اساتيد علوم و فنون از کشورهاي مختلف به مملکت اسلامي دست به نهضت علمي بزنند و گس از مدتي در بين مسلمين، به قدري دانشمند و متخصص در زمينه‌هاي گوناگون پرورش دادند که، که کار ترجمه کردن را کنار گذاشتند و خود به ساختن علوم پرداختند. مسلمين از آن پس در همه علوم زمان خود سمت استادي يافتند؛ تمدني چشم نواز ساختند که با امنيت وايجاد فضاي عالي براي رشد تجارت، کشارزي، علم و.. و ثبات امنيت بينالمللي گشت.
گرچه تمدن کنوني اسلام، در زمنيههاي سياسي و اقتصادي و علم و تکنولوژي دچار رکود گشته، اما با وجود آن هم، هنوز در بسياري از حيطه ها، مثل اخلاقيات ، خانواده و اجتماع ، توانسته نشاني از آن تمدن را به همراه داشته باشد.
اما در سوي ديگر زمين، زماني که مسلمين به تلاشهاي خودشان براي سير تدريجي و سريع پيشرفت ادامه ميدادند، مغرب زمين دوران توحش را سپري ميکرد و نهضتهاي فکري و نهضتهاي اصلاحي صورت گرفته در مغرب زمين، باعث رويکردي جديد براي نگاه به جهان و امکانات موجود در آن و نوع استفاده از عقل و مواهب طبيعت شد؛ و کنار گذاشتن آموزههاي خرافي کليسا جرياني را به وجود آورد که غرب متوحش را به سوي دنياي صنعت و علم و اقتصاد و سياست با رويکرد اومانيستي سوق داده و به پيشرفت کنوني رساند.
رنسانس و انقلاب صنعتي، دونقطه محوري تمدن غرب براي شروع دوره اي جديد از لحاظ پيشرفتهاي تکنولوژيکي و علمي و علمي محسوب مي شود. که البته همراه تحولات اجتماعي عظيم، آسيب هاي عاطفي ، اخلاقي، سياسي و اجتماعي فراوني داشتند و باعث به وجود آمدن عارضههاي فراوان براي مغرب زمين گشتند.
گذار از نوسازي‌ و دين‌ پيرايي‌ موجب‌ تغيير نگرش‌ انسان‌ غربي‌ نسبت‌ به‌ جهان‌ اطراف‌ ، انسان‌ ، طبيعت‌، كار، اجتماع‌، سياست‌،اقتصاد و خلاصه‌ بسياري‌ از مولفه‌هاي‌ زندگي‌ شد. و شاهد رشد دانشي‌ وصنعت‌ در جهان‌ غرب‌ توسعه‌كشورهاي‌ غربي‌ بوديم‌. اين‌ پيشرفتهاي‌ دانش‌ و صنعتي‌ به‌ علاوه‌عوامل‌ ديگري‌ باعث‌ بروز شكاف‌ ميان‌ جهان‌ غرب‌ و بقيه‌ جهان‌ گشت. اين‌ پيشرفتها سبب‌ آن‌ گشت‌ كه‌ اقتصاد و فرهنگ‌ و دانش‌ و تمدن‌ غربي‌ با سرعت‌ بسياري‌ رشد يابد و به‌ تدريج‌ زمينه‌هاي‌گسترش‌ و جهاني‌ شدن‌ فرهنگ‌ خود را فراهم‌ نمايد. زبان‌ و ادبيات‌ غربي‌ بابهره‌گيري‌ از همين‌ پيشرفتها و پشتوانه‌هاي‌ مالي‌ وسياسي‌ ناشي‌ از آن‌ ، بخش‌ اعظمي‌ از جهان‌ را تسخير كرد.
مغرب زمين امروزي با اينکه از لحاظ صنعت و علم به بالندگي رسيده و همه کم وکاست هايش را در زير ابهت علمي خود مخفي ميکند اما بايد گفت: شروع و بروز علم گرايي صرف، در غرب، باعث بروز مشکلات و عواطف در سطح اجتماع گشته و مردم از خود علم هم خسته شده اند و لذا هر روز به دنبال پيدا کردن آرامش، به سوي مکاتب خرافي مي روند.

قرآن
نهج البلاغه
(آ)
1- آمدي ، عبدالواحد ابن محمد تميمي، غررالحکم و دررالکلم، دفتر تبليغات اسلامي، 1364
2-آشكار، ژيلبر، جدال دو توحش: 11 سپتامبر و ايجاد بي‌نظمي نوين جهاني،مترجم:حسن مرتضوي، تهران: اختران، 1384
3- اگريدي، جوان، مسيحيت و بدعت ها، ترجمه عبدالرحيم سليمااني اردستاني، قم، موسسه فرهنگي طه چ 2 ، 1384
4- الياده، ميرچا، فرهنگ و دين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران، طرح نو، 1374
5- ابن منظور، لسان العرب، ج 13، بيروت، داراحياءالتراث العربي، موسسه التاريخ العربي، 1374
6- انيس ، ابراهيم و ديگران، معجم الوسيط، ج 1و2،المکتبه االاسلاميه، استانبول، ترکيا
7- آر بلاستر، آنتوني، ظهور و سقوط ليبراليسم ، عباس مخبر، تهران، مرکز، 1377
8- ابن اثير، الكامل في التاريخ، تحقيق علي شيري، ج 6. بيروت، داراحياء التراث العربي، 1408ق
9- احمديان، محمد علي ، ويژگيهاي جغرفيايي جهان اسلام، انتشارات سخن گستر،1388
10- اخوان كاظمى، بهرام، عدالت در انديشه‌هاى سياسى اسلام ، قم، بوستان كتاب، 1382
11- اصغري لفمجاني، صادق ،اصل تربت زيست محيطي در اسلام، هاتف، 1384
12- اجتهادي، ابوالقاسم ،بررسي وضع مالي و ماليه‏ي مسلمين،، تهران: سروش، 1363
13- ابن جوزي، جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن، تلبيس ابليس، انتشارات دارالقلم، بيروت، 1403 ق
14- الهامى، داود، ايران و اسلام ، قم، كانون نشر جديد، بى‌تا
15- اقبال آشتياني، عباس ، تاريخ مغول و اوايل تيمور ايران، تهران، نشر نامک، 1376
16- امينى، ابراهيم؛ بررسى مسايل كلى امامت، چاپ هشتم قم: دفتر تبليغات اسلامى، 1361
17- اميني، حسين، نقش دين در تعالي روحي و رواني افراد، پايان نامه، کارشناسي ارشد کلام، 1384
18- اينگلهارت، رونالد ، تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي، ترجمه مريم وتر، کوير، تهران،1373
(ب)
19- بافكار، حسين ، كانون مهر (ويژه خانواده)، چاپ اول، 1380، مركز پژوهشهاي اس?مي صدا و سيما
20- باربور?ايان ، علم و دين، ترجمه بهاالدين خرمشاهي ، مرکز دانشگاهي، 1362
21- بجنوردي، محمدکاظم، دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ج تهران، مرکز دايرة‌المعارف بزرگ اسلامي، چ دوم، 1374
22- بستان، حسين ، اس?م و جامعهشناسي خانواده، چاپ دوم، 1380، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
23- بختي، کامران، فرهنگ انگليسي – فارسي، مترادف و متضاد؛ تهران، نشر کلمه، ج اول، 1371
24- برنال، جان، علم در تاريخ، ترجمه: حسين اسدپور پيرانفر، کامران ماني، ج1، چاپ دوم، اميرکبير، تهران: 1380
25- برنجکار ،رضا ، آشنايي با علوم اسلامي، طه، چ2، 1382
26- بايارد ، داج ، دانشگاه الازهر، ترجمه آذرميدخت مشايخ فريدني، مرکز نشر دانشگاهي، تهران، چ1، 1376
27- بوش، ريچارد و ساير نويسندگان، جهان مذهبي( اديان در جوامع امروز) مترجم دکتر عبدالرحيم ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ 2، 1378
28- بورلو، ژوزف،تمدن اسلامي، مترجم: اسدالله علوي، آستان قدس رضوي، 1386
29- بيرو، آلن ، فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر ساروخاني، تهران ، انتشارات کيهان چاپ دوم، 1370
30- بيات ، عبدالرسول با جمعي از نويسندگان، فرهنگ واژه ها، موسسه انديشه و فرهنگ ديني، قم، 1381
(پ)
31- پاپکين، ريچارد هنري، کليات فلسفه،، کليات فلسفه، ترجمه سيد جلال الدين مجتبوي، تهران، انتشارات حکمت 1367
32- پترسون ، مايکل و ديگران، عقل و اعتقاد ديني ترجمه احمد نراقيو ابراهيم سلطاني، تهران، طرح نو، 1377
33- پهلوان،چنگيز ، فرهنگ شناسي، پيام امروز، تهران، ج1 ،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد وجوه اعجاز قرآن، اعجاز قرآن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد امام صادق، جهان اسلام، حداد عادل، حوزه و دانشگاه