دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

روش‌ها، سنجش مقدار MDA يا TBARS است که براي تخمين پراکسيداسيون چربي در غشاء سيستم‌هاي بيولوژيک استفاده ميشود ( ميلر و همکارن، 2000).
2-10-3 فراسنجه‌هاي خوني
کل حجم خون شامل گلبول‌ها و پلاسما ميباشد. کل حجم خون براي جوجه‌هاي جوان 3/8-6/6 درصدکل وزن بدن و براي مرغ‌هاي بالغ 2/5-4/4 درصد وزن بدن گزارش شده است. خون وظايف بسياري را انجام ميدهد که از ميان آنها مي‌توان 1- جذب و حمل و نقل مواد غذايي از روده‌ها تا بافت‌ها؛ 2- حمل و نقل گازهاي تنفسي خون از بافت‌ها، 3- دفع مواد حاصل از متابوليسم، 4- حمل و نقل هورمون‌هاي توليد شده به‌وسيله غدد داخلي و 5- تنظيم مقدار آب بافت‌هاي بدن را نام برد. خون در نگهداري و تنظيم درجه حرارت بدن نقش مهمي دارد (ويتو239، 1999).
سه گروه از سلول‌هاي خوني شناسايي شده‌اند: اريتروسيت‌ها (گلبول‌هاي قرمز)، لوکوسيت‌ها (گلبول‌هاي سفيد) و ترومبوسيت‌ها (پلاکت‌ها). رنگ قرمز خون به‌علت هموگلوبين اريتروسيت‌ها ميباشد. همه اين سلو ل‌ها در مايعي که پلاسما ناميده ميشود شناورند (ملوين240 و ويليام241، 1996). در اين مطالعه اثر پودر رزماري و ويتامين E بر اسيد اوريک، کلسترول کل، ليپوپروتئين‌‌ها، تري‌گليسيريد، آنزيم‌هاي کبدي، پروتيين‌هاي سرم خون مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
با توجه به حذف آنتي‌بيوتيک‌ها به‌عنوان محرک رشد در پرورش جوجه‌هاي گوشتي، استفاده از مواد جايگزين، لازم به‌نظر مي‌رسد تا بدين ترتيب سلامت طيور که در بر گيرنده سلامت انسان نيز مي‌باشد، در طي دوره پرورش تامين گردد. بدين منظور مي‌توان از روش‌هاي تغذيه‌اي استفاده کرد که علاوه بر تاثير بر عملکرد طيور داراي خواص گوناگوني نيز مي‌باشند. هدف از تحقيق حاضر استفاده از پودر رزماري و ويتامين E به‌تنهايي و در ترکيب با يکديگر بر عملکرد، فراسنجه‌هاي خوني، سيستم ايمني، وکميّت و کيفيّت گوشت جوجه‌هاي گوشتي است؛ تا علاوه بر بررسي تاثير هر کدام ازآنها به ‌تنهايي بر صفات مورد اشاره،‌ تاثير متقابل آنها نيز مورد بررسي قرار گيرد.

فصل سوم
مواد و روش‌ها

3-1 مکان و موقعيت انجام تحقيق
پرورش جوجه‌هاي گوشتي از تاريخ 10/02/1392 الي 22/03/1392 در سالن مرغداري مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي جهاد کشاورزي واقع در کيلومتر 5 جاده رشت- تهران با ابعاد 20×5 متر مربع انجام شد. تحقيق حاضر روي 270 قطعه جوجه گوشتي جنس نر از سويه راس 308 انجام شد. جوجه‌ها به نه تيمارتقسيم بندي شدند و براي هر تيمار سه تکرار در نظر گرفته شد. هر تکرار شامل ده قطعه جوجه بوده که در پن‌هايي به ابعاد 25/1×25/1 متر مربع قرار گرفتند. شرايط پرورش تمامي جوجه‌ها يکسان در نظر گرفته شد.
3-2 مراحل آماده‌سازي سالن پرورش پيش از آغاز دوره پرورش
براي آماده‌سازي سالن پرورش اقدامات زير انجام شد. در ابتدا فضولات کف سالن دوره پرورش قبل توسط کاردک جمع آوري شد، سپس نظافت و شستشوي کامل سالن و آبخوري و دانخوري‌ها انجام شد. بعد از خشک شدن سالن، کف سالن، ديوارها و درِ ورودي تا ارتفاع 5/1 متري و ديوارهاي فلزي پن‌ها شعله‌دهي شد. در مرحله بعد کل سالن توسط محلول ضد عفوني کننده جرمي‌سايد به‌نسبت يک به دويست ضد‌عفوني شد. هم‌چنين تمامي آبخوري‌ها و دانخوري‌ها در محلول فوق غوطه‌ور و ضد‌عفوني شد. سپس ديوارها تا ارتفاع 5/1 متري و کف سالن با محلول آب و آهک، آهک پاشي شد. پس از خشک شدن آهک، تمامي درزها و پنجره‌ها و تهويه‌ها پوشانده و توسط فرمالکس گازدهي شد. بدين منظور از دو ظرف در ابتدا وانتهاي سالن استفاده شد و گازدهي از طرف انتهايي آغاز و به طرف ابتدايي سالن ختم شد. کليّه لوازم مورد استفاده در طي پرورش اعم از سطل‌ها، دمپايي‌ها، رول مقوايي، دماسنج، رطوبت‌سنج، آبخوري‌ها و دانخوري‌ها قبل از آغاز گازدهي در سالن قرار داده شدند. 24 ساعت قبل از شروع دوره پرورش، به‌منظور تهويه مناسب سالن و از بين رفتن گاز سمّي، کليه پنجره‌هاي سالن باز و هواکش‌ها روشن شدند.
3-3 شرايط محيطي پرورش
3-3-1 دما
براي گرم کردن سالن در صورت لزوم از منبع گرم کننده هيتر استفاده شد . دماي سالن توسط چهار دماسنج که در ارتفاع 25 سانتي‌متري بستر نصب شده بودند اندازه‌گيري و بر اساس جدول شماره3-1 مديريت شد.

جدول 3-1 دماي سالن پرورش در سنين مختلف جوجه‌هاي گوشتي
هفته پرورش
دماي سالن (درجه سانتي‌گراد)
اول
32
دوم
30
سوم
27
چهارم
23
پنجم
21
ششم
20

3-3-2 رطوبت
جهت تامين رطوبت سالن در محدوده 65-55 درصد در اوايل دوره پرورش کف سالن آب پاشي شد. رطوبت سالن به‌وسيله رطوبت سنج مستقر در سالن در طول مدت پرورش کنترل شد.
3-3-3 نور
در اين تحقيق از لامپ‌هاي بيست واتي که در ارتفاع2/2 متري از کف زمين نصب شده بودند به‌عنوان منبع نوري استفاده شد. لامپ‌ها در فاصله 5/1 متري از هم و در يک رديف بودند. برنامه نوري مطابق دستورالعمل شرکت توليدکننده سويه راس؛ و به شرح زير بود.

جدول3-2 برنامه نوري جوجه‌هاي گوشتي در سنين مختلف پرورش
از روز يکم تا روز هفتم
يک‌ساعت خاموشي و 23 ساعت روشنايي
از روز هشتم تا سه روز قبل از کشتار
سه‌ساعت خاموشي و 21 ساعت روشنايي
سه روز آخر
يک‌ساعت خاموشي و 23 ساعت روشنايي

3-4 دانخوري و آبخوري
در کل دوره پرورش از دانخوري و آبخوري‌هاي دستي استفاده شد و هم‌زمان با رشد جوجه‌ها ارتفاع دانخوري و آبخوري‌ها تنظيم شد.
3-5 برنامه بهداشتي و واکسيناسيون
به‌منظور رعايت اصول بهداشتي طي پرورش جوجه‌هاي گوشتي، آبخوري‌ها هر روز تميز و شستشو گرديد. پس از هر بار واکسيناسيون، به‌منظور کاهش تنش از محلول مولتي ويتامين + الکتروليت به‌نسبت يک در هزار در آب آشاميدني و به‌مدت 24 ساعت استفاده گرديد. برنامه واکسيناسيون با در نظر گرفتن دستورات کارخانه سازنده و رعايت زنجيره سرد در طي حمل واکسن به شرح ذيل انجام گرفت.
اولين واکسن‌هاي تجويز شده در اين تحقيق، به شرح زير بوده که در سن يک‌روزگي توسط شرکت ارائه دهنده جوجه انجام گرفت:
1- واکسن برونشيت عفوني طيور که به‌صورت اسپري انجام پذيرفت.
2-واکسن دوگانه نيوکاسل و آنفلوآنزا که به‌صورت تزريقي انجام پذيرفت.
واکسن نيوکاسل B1، دومين واکسني بود که به‌صورت چشمي در جوجه‌ها مورد استفاده قرار گرفت. ذکر اين نکته ضروري است که در روز واکسيناسيون، دماي سالن يک درجه سانتي‌گراد افزايش يافت.
واکسن بعدي مورد استفاده در طي پرورش، واکسن گامبورو بود که در شانزده روزگي به‌صورت آشاميدني مورد استفاده قرارگرفت. براي تهيه آن سه ميلي‌ليتر حلال واکسن را در ويال حاوي واکسن ريخته و پس از حل، 97/0 ميلي‌ليتر از محلول را در 8/6 ليتر آب مخلوط کرده و کاملاً يکنواخت شد. هم‌چنين به‌منظور از بين بردن کلرآب و جلوگيري از اثرات سوء آن بر واکسن، از قرص سواميون در آب استفاده شد.
واکسن بعدي مورد استفاده، واکسن برونشيت عفوني طيور بود، که در هيجده روزگي پس از اعمال دو ساعت تشنگي در جوجه‌ها و به‌صورت آشاميدني مورد استفاده قرار گرفت. بدين منظور دو ميلي‌ليتر حلال واکسن را به ويال واکسن افزوده و 135/0 ميلي‌ليتر از محلول واکسن را در هشت ليتر آب آشاميدني مخلوط کرده و پس از افزودن قرص سواميون، مخلوط واکسن در آبخوري‌ها توزين شد و در اختيار پرندگان قرارگرفت.
آخرين واکسن مورد استفاده در طي پرورش، واکسن نوبت دوم نيوکاسل سويه لاسوتا بود. واکسن مورد اشاره نيز پس از اعمال دو ساعت تشنگي به‌صورت آشاميدني مورد استفاده قرار گرفت. دو ميلي‌ليتر حلال را به ويال واکسن افزوده شد و پس از مخلوط کردن، 216/0 ميلي‌ليتر از آن به هشت ليتر آب آشاميدني افزوده شد و پس از افزودن قرص سواميون، در اختيار جوجه‌ها قرار گرفت. لازم به ياد‌آوري است که در طول روز واکسيناسيون دماي سالن 2-1 درجه افزايش يافت و تمامي وسايل و لوازم مورد استفاده در واکسيناسيون به‌همراه باقيمانده واکسن جمع‌آوري و سوزانده شد.
جدول 3-3 برنامه واکسيناسيون جوجه‌هاي گوشتي
نوع واکسن
نوبت اول واکسيناسيون
نوبت دوم واکسيناسيون
نوبت سوم واکسيناسيون
برونشيت
يک‌روزگي (اسپري)
هيجده روزگي (آشاميدني)

نيوکاسل
روز اول به‌همراه آنفلوآنزا (دوگانه)
شش روزگي (قطره چشمي)
بيست روزگي (آشاميدني)
آنفلوآنزا
روز اول به‌همراه نيوکاسل (دوگانه)

گامبورو
شانزده روزگي (آشاميدني)

3-6 تزريق محلول SRBC
يکي ديگر از فراسنجه‌هاي مورد مطالعه در اين تحقيق، بررسي پاسخ سيستم ايمني بدن طيور نسبت به تزريق گلبول‌هاي قرمز خون گوسفند (SRBC) بود. تزريق SRBC و نمونه‌گيري خون مطابق جدول ذيل بود.
جدول 3-4 برنامه تزريق و نمونه‌گيري محلول SRBC در جوجه‌هاي گوشتي
ماده تزريقي
زمان تزريق
نوبت اول نمونه‌برداري
نوبت دوم نمونه‌برداري
SRBC
چهارده روزگي
بيست و چهار روزگي
سي وسه روزگي

براي تزريق، 02/0 ميلي‌ليتر از محلول SRBC بيست وپنج درصد، در سينه جوجه‌ها به‌صورت عضلاني تزريق شد. به‌علت احتمال تلف شدن جوجه تزريقي، از هر تکرار دو قطعه جوجه تحت تزريق قرار گرفت.
3-7 نمونه‌گيري
از هر تکرار يک جوجه به‌صورت تصادفي انتخاب شد و توسط سرنگ 5/2 ميلي‌ليتر‌ي خونگيري از محل وريد بال به‌عمل آمد. نمونه با زاويه سي درجه در دماي 25 درجه سانتي‌گراد تا زمان سرم دادن قرار داده شد و پس از جدا کردن سرم و با رعايت زنجيره سرد242 به آزمايشگاه جهت تعيين عيار آنتي‌بادي منتقل گرديد.
3-8 مديريت دوره پرورش
در روز اول دوره پرورش، ابتدا جوجه‌ها به‌وسيله واکسن برونشيت به‌صورت اسپري و واکسن دوگانه نيوکاسل و آنفلوآنزا به‌صورت تزريقي واکسينه شدند، سپس ده جوجه پس از وزن کشي به داخل هر پن که به منزله تکرار هر پن بودند منتقل شدند. سپس جيره‌‌هاي تهيه شده هر تکرار از تيمار، به گوني منتقل شد و در دانخوري‌هاي سيني کنار جوجه‌ها قرار داده شد. هم‌چنين در داخل آبخوري‌هاي کله قندي، مخلوط آب و شکر ريخته شد و در کنار دانخوري قرار گرفت. از روز اول تا هفتم زندگي، خاموشي به‌مدت يک‌ساعت، همه روزه بين ساعات 22 الي 23 اعمال شد. در سن شش روزگي واکسن نيوکاسل قطره چشمي مورد استفاده قرار گرفت. در سن چهارده روزگي علاوه بر کارهاي روزانه پرورش و تزريق محلول SRBC، وزن دان مصرفي و افزايش وزن هفتگي جوجه‌ها محاسبه و اندازه‌گيري شد. هم‌چنين در اين روز اولين نمونه‌گيري خون از جوجه‌ها براي سنجش پاسخ ايمني عليه ويروس نيوکاسل انجام شد. در شانزده روزگي نوبت اول واکسيناسيون گامبور و در سن هيجده روزگي واکسيناسيون برونشيت و در بيست روزگي واکسيناسيون نيوکاسل مطابق روش‌هايي که قبلاً اشاره شد، انجام گرفت. در سن بيست ويک روزگي که مصادف با هفته سوم دوره پروش بود، وزن دان مصرفي و افزايش وزن جوجه‌ها محاسبه شد. در روز بيست و چهارم به‌منظور سنجش عيار آنتي بادي، اولين مرحله خونگيري از جوجه‌هايي که تحت تزريق با محلول SRBC و واکسن آنفلوآنزا قرار گرفته بودند صورت پذيرفت. در روز بيست وهشتم ميزان دان مصرفي و افزايش وزن جوجه‌هاي هفته چهارم انجام شد. دومين مرحله خونگيري از جوجه‌ها به‌منظور تعيين عيار آنتي بادي عيله ويروس نيوکاسل و سنجش سيستم ايمني، در روز سي‌ام انجام پذيرفت. هم‌چنين دومين مرحله خونگيري براي تعيين عيار آنتي‌بادي در جوجه‌ها در روز سي‌وسوم انجام شد. در روز سي و پنجم همانند روال گذشته محاسبه افزايش وزن جوجه‌ها و وزن دان مصرفي هفته انجام پذيرفت. در روز چهلم از هر پن يک جوجه به‌صورت تصادفي انتخاب و به‌منظور بررسي فراسنجه‌هاي خوني‌، خونگيري به‌ عمل آمد. در روز 42 علاوه بر وزن کشي جوجه‌ها، محاسبه دان مصرفي نيز به‌عمل آمد. هم‌چنين جهت بررسي عملکرد و کيفيت لاشه از هر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ايمونوگلوبولين، ايمني، سيستم، آنتيژن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ميلي‌گرم، ويتامين، رزماري، کيلوگرم)