دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری

دانلود پایان نامه ارشد

دربررسی کلیه ی سنجه های کیفیت کالبدی در محله ی قلیچ، میانگین 2.74 به دست آمده که در حد مطلوب ارزیابی نمی شود.
– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین 3.31 مربوط به میزان تمایل به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی بوده است ؛ که این امر بیانگر تمایل بیشتر ساکنین به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است در صورتی که عدم کف سازی مناسب وغیرهمسطح بودن خیابان و عدم وجود پیاده رو مناسب برای رفت و آمد افراد سالخورده که جمعیت زیادی را به خود اختصاص داده وافراد معلول با میانگین 1.88مناسب ارزیابی نشده است اگرچه کمترین میانگین را در شاخص های حمل و نقل دارد؛ اما ازمنظر ساکنین خیلی مناسب نیست.بطورکلی بعد حمل و نقل دارای میانگین 2.59 ونامطلوب ارزیابی شده است.
– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین 3.51 به مشکل بزهکاری تعلق دارد ؛معابرباعرض کم باپیچ و خم بسیار و خانه های قدیمی و متروک زمینه بسیار مناسبی را برای بزهکاری افراد فراهم نموده است. و کم ترین میانگین 2.51 به عدم مشارکت در شهرسازی اختصاص دارد که از دلایل اصلی آن عدم آگاهی نسبت به نقش افراد در تصمیم گیریهای شهر و بازسازی محله دانست.به طورکلی کیفیت اجتماعی با میانگین 3.12 نشان دهنده ی وضعیت مطلوب محله نسبت به دیگر ابعاد کیفیت زندگی نیست .
– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین 3.61 به افزایش آلودگی هوای محله ناشی از تخریب ساختمان های فرسوده و ساخت و سازهای جدید دردهه ی اخیراختصاص دارد .تخصیص وام های کم بهره از سوی دولت به منظور بازسازی بافت فرسوده ومقاوم سازی ساختمانهاوجلوگیری ازاسکان وتخریب اراضی قابل کشت روستاهای حاشیه ی شهر وکاهش هزینه ی دولت جهت تامین زیرساختهای غیر ضروری ،باهدف استفاده ی بهینه از اراضی بایر و ساخت و سازهای فشرده بارعایت تراکم ازجمله عوامل مهم در افزایش آلودگی هوا وسرو صدای ناشی از آن درمحله گردیده است . دررویکردی دیگربه عدم توجه مسئولین شهری به بازسازی زیرساخت ها، محله ی قلیچ فاقد جوی های مناسب برای هدایت آبهای ناشی از بارندگی وشیب نامناسب خیابان و هدایت آب به کوچه های فرعی ،عبور پیاده رادچار مشکل نموده است لزوما مشکلات دیگری چون عدم وجود پارک و فضای سبز مناسب ،رفت وآمدزیاد حیواناتی چون موش وگربه و…سبب گردیده تا کم ترین میانگین 2.22 راشامل گردد. درجمع بندی کلی محله ی قلیچ با میانگین 2.84ازکیفیت محیطی مطلوبی برخوردارنیست.
– در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین 2.75 تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر ازمیانگین بالایی برخورداراست این امر باتوجه به سکونت افراد درنواحی داخلی شهر بیانگر رفاه ودسترسی بیشتر وبهتر به خدمات شهری می باشد.و زندگی آپارتمان نشینی با میانگین 2.39 مطلوب ارزیابی نمی شودبه همین دلیل درارزیابی شاخص موردنظر بامیانگین کمتری روبروهستیم . بطورکلی کیفیت نگرش دارای میانگین 2.56 است.
– در کیفیت زندگی شهری، بعد اجتماعی با میانگین 3.12 دارای بیشترین و بعد نگرش با میانگین 2.56 دارای کم ترین میانگین می باشد. به طور کلی کیفیت زندگی شهری دارای میانگین 2.79 است.

جدول( 4–23) تجزيه و تحليل توصیفی سوال های پرسش نامه در محله قلیچ (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
1
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنايي خيابان ها در تاريكي شب تا چه حد راضی هستید؟
1.082
2.97
.811
2
خطر ناشي از فرو ریختن و فرسودگي بناها در محله شماچه میزان است؟
1.419
3.51
.008
3
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
1.154
2.25
.000
4
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
1.288
2.59
.018
5
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
1.509
2.39
.003
6
از تعداد پارکها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
1.345
2.86
.442
7
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حركت سواره و پياده تاچه ميزان مشكلات عبور و مرور را بيشتر كرده است؟
1.187
3.07
.663
8
اگردر محله شما پاركينگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر كمی آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.266
2.86
.414
9
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
1.531
2.97
.866
10
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوايي، بقالي، سبزي، ميوه، قصابي و…)را در داخل محله تامين می كنيد؟
1.255
2.90
.536
11
ازتعداد و تسهيلات مراکز آموزشي محله تاچه حدرضايت داريد؟
1.427
2.29
.000
12
در پياده رو محله تا چه حد مكانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگي سالخوردگان وجود دارد؟
1.443
2.53
.014
13
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
1.443
2.49
.009
14
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
1.506
2.36
.002
15
تا چه ميزان تمايل داريد براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از وسايل حمل ونقل عمومي استفاده كنيد؟
1.249
3.31
.066
16
به طور كلي تا چه ميزان براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از اتومبيل شخصي استفاده می كنيد؟
1.238
2.86
.404
17
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
1.047
2.80
.141
18
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
1.176
2.59
.010
19
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
1.224
2.32
.000
20
ايمني عابر پياده در پياده رو ها را از نظر عبور وسایط نقليه موتوري و دوچرخه چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.226
2.66
.038
21
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
1.176
2.59
.010
22
مسیرپياده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان براي افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
1.219
1.88
.000
23
در صورت وجودپارك ها و فضاهاي باز عمومي در محله از لحاظ امكانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
1.078
3.10
.472
24
رضايت شما از روابط با خويشاوندان، دوستان و همسايه ها چه ميزان است؟
1.150
3.24
.118
25
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
1.453
3.31
.112
26
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
1.256
3.20
.219
27
مشکل بزهكاري اجتماعي(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
1.237
3.51
.003
28
ميزان مشا ركت اجتماعي شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه ميزان مي باشد؟
1.524
2.51
.016
29
فضاهاي بي دفاع شهري(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه ميزان مشكلات امنيتي ايجاد كرده است؟
1.438
3.03
.857
30
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
1.390
2.39
.001
31
از كيفيت آب آشاميدني محله از لحاظ بهداشتي تا چه حد رضایت دارید؟
1.288
3.41
.018
32
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
1.365
3.61
.001
33
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
1.318
2.76
.172
34
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
1.233
2.22
.000
35
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
1.152
3.14
.370
36
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
1.176
2.59
.010
37
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
1.362
2.36
.001
38
ازوضعيت جمع آوري زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
1.386
3.10
.575
39
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
1.372
2.75
.160
40
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
1.462
2.39
.002
کیفیت کالبدی
0.845
2.74
0.024
کیفیت حمل و نقل
0.711
2.59
0.000
کیفیت اجتماعی
0.538
3.12
0.072
کیفیت محیطی
0.406
2.84
0.004
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
1.264
2.56
0.011
کیفیت زندگی شهری
0.576
2.79
0.007
4-6-3- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله صاحب زمان
از محلات منطقه ی راهبند سنگتراشان است .ازشمال به کوی شربتی از جنوب به باغ کرمانی از مشرق به بلوار کشاورزواز مغرب به روستاهای گلچینی و میانرود منتهی می شود .
اگرچه از داشتن امکانات اولیه در زمینه های فرهنگی ،ورزشی،بهداشتی ،اقتصادی ،امنیتی و.. بی بهره است اما 40% جمعیت شهر ساری در منطقه ی راهبند سنگتراشان زندگی می کنند.
با توجه به اطلاعات جدول شماره( 4-23) وضعیت کیفیت زندگی شهری در محله ی صاحب زمان به شرح ذیل است:
– با توجه به ساختار محله وشیوه غیررسمی تفکیک زمین در مناطق حاشیه ای و روستاها و کوچه هایی با پیچ و خم بسیارباعرض کم و ساخت و سازهایی بامصالح نه چندان مرغوب سبب شده است تاساکنین غیر از کیفیت مسکن به عدم توجه سازندگان به هنگام ساخت و ساز و ریزش مصالح، بیشترین میانگین 3.50 را به خوداختصاص دهد . باتوجه به اینکه محله به بازار روز شهید بهشتی واقع در بلوارکشاورز، حدود300 متر وبازار هفتگی که در روز سه شنبه در کمربندی جنوبی درحدود200 متری محله قرار دارد ؛توانسته است تا حدودی نیازمندیهای اولیه و رضایت ساکنین را فراهم نمایداما با میانگین 2.17 عدم رضایت ساکنین راشاهد باشیم. بطورکلی کیفیت کالبدی با میانگین 2.70 مطلوب ارزیابی نشده است.
– کیفیت حمل و نقل به دلیل ایستگاه های فراوان اتوبوس و تاکسی از میدان ساعت تاانتهای بلوار کشاورز توانسته است محبوبیت زیادی در بین ساکنین محلات این ناحیه داشته باشد. سهولت دسترسی ، کاهش هزینه و امنیت از جمله عواملی است که درحین تکمیل پرسشنامه ذکرگردیده است واضح است که بیشترین میانگین 3.23 مربوط به تمایل زیاد به استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی باشد و کم ترین میانگین 1.94 مربوط به پیاده رو های نامناسب به دلیل عدم دخالت سازمان های مسئول به تفکیک اراضی با توجه به رشدجمعیت وعدم آینده نگری لازم آن،پیچ و خم های زیاد معابروفاقد پیاده رو، مشکلات زیادی را برای معلولین و سالخوردگان ایجاد نموده است.دریک بررسی کلی شاخص های حمل و نقل درمحله ی صاحب زمان بامیانگین 2.58مطلوب ارزیابی نشده است.
– براساس یافته های تحقیق اکثرساکنین محله ی فوق دارای درآمدکمتراز200هزارتومان تا500 تومان هستند بنابراین درآمد بسیار کم و مشکلات مالی فراوان و خانوارهایی باتراکم جمعیتی بالا سبب گردیده اندکه مشکل بزهکاری درمحله بیشتر نمایان گرددوبه این ترتیب اکثر نمونه ها مشکلات بزهکاری را از اساسی ترین معضلات محله ی خود بدانند.بنابراین در بعد اجتماعی بیشترین میانگین 3.50 مربوط به شاخص بزهکاری است . مشارکت شهروندی در رشدکیفیت شهری (شاخص شماره 28 )کم ترین میانگین 2.44را در محله دارد. دربررسی نتایج، محله از نظر کیفیت اجتماعی با میانگین 3.08 دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.
– بامروری بر کیفیت محیطی محلات بالا می توان دریافت که دغدغه ی اکثر شهروندان افزایش آلودگی هواو آلودگی صوتی ناشی از افزایش اتومبیل وگردوغبارناشی از ساخت وسازهای فراوان می باشد این امر درمحله ی فوق چنین ارزیابی می گرددکه وجود

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، حمل و نقل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری، حمل و نقل