دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، کیفیت زندگی، محل سکونت، زندگی شهری

دانلود پایان نامه ارشد

، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
1.298
2.66
.006
34
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
1.237
2.16
.000
35
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
1.127
3.02
.869
36
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می کنید؟
1.161
2.51
.000
37
درصورت وجودپارک و فضای سبز در محله از تعداد وسایل بازی کودکان و کیفیت آن تاچه حد رضایت دارید ؟
1.363
2.28
.000
38
ازوضعيت جمع آوري زباله ونظافت و پاکیزگی محله چه میزان رضایت دارید ؟
1.369
2.93
.588
39
درصورت فراهم بودن شرایط تا چه حد تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر رادارید؟
1.376
2.75
.053
40
تا چه حد تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی و مجتمع های مسکونی دارید؟
1.492
2.41
.000
کیفیت کالبدی
0.798
2.68
0.000
کیفیت حمل و نقل
0.679
2.53
0.000
کیفیت اجتماعی
0.511
3.12
0.008
کیفیت محیطی
0.388
2.78
0.000
کیفیت نگرش به زندگی در مرکز شهر
1.276
2.58
0.001
کیفیت زندگی شهری
0.541
2.74
0.000
4-5-2- بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم پراکنده (Urban sprawl)
به رشد سريع و پراكنده نواحي مادرشهر و حتّي شهرهاي كوچك گفته می شود كه در برخي موارد تا نواحي روستايي كشيده شده وهمراه با تسلّط خودرو هاي شخصي در حمل و نقل است.
براساس استناد به جدول (4-20)محلات صاحب زمان ،شهیدقاسمی ،برق وارم از فرم پراکنده تبعیت نموده ویافته های پژوهش، در ارتباط با محلات مذکور می باشد.
با توجه به اطلاعات جدول (4-20) وضعیت کیفیت زندگی شهری در فرم پراکنده به شرح ذیل است:
– کیفیت کالبدی درفرم پراکنده ، خطر ناشي از فرو ریختن و فرسودگي بناها در محله به دلیل ساخت وساز های جدید وعدم رعایت ایمنی لازم بیشترین میانگین 3.52 رابه خود اختصاص داده و کم ترین میانگین 2.35 به تعداد و تسهيلات مراکز آموزشي محله تعلق دارد به عبارتی دیگرکمبود مراکز آموزشی از مهمترین عامل ذکر شده است. بنابراین کیفیت کالبدی فرم پراکنده با میانگین 2.78نامطلوب ارزیابی می گردد.
– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین 3.16 مربوط به تمایل استفاده ازوسایل حمل و نقل عمومی و کم ترین میانگین با2.04 مربوط به معابر مورد استفاده ی عابرین معلول وسالخورده می باشدکه حاکی از نامناسب بودن معابر جهت استفاده ی این گروه است. دراین صورت کیفیت حمل و نقل با میانگین 2.67 درحد مطلوب نمی باشد.
دربررسی سوالات توصیفی پرسشنامه دربعد حمل و نقل درفرم پراکنده :44.61 % درارتباط با شاخص وسیله ایاب و ذهاب فرزندان دررفتن به مدرسه ،استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی با بیشترین میانگین استفاده می کنند و26.77% باکمترین میانگین پیاده به مدرسه می روند. پرسش شوندگانی که از اتومبیل شخصی جهت ایاب و ذهاب فرزندانشان استفاده می کردندحدودا41.26 %کمبود وسایل عمومی را ازمهمترین دلایل آن ذکر نموده اند.
همچنین درارتباط با سوال مهمترین دلیل رفتن به مرکز شهرازسوی شهروندان 65.05% عامل خرید و5.58% درصد عامل خدمات بانکی ودرمانی ذکر نموده اند . 43.13%از شهروندان وسیله ی نقلیه ی شخصی و18.96 % افراد پیاده به مرکزشهر رفت و آمد می کنند .
– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین 3.51 مربوط به مشکل بزهكاري اجتماعي(سرقت ،اعتیاد) در محله و کم ترین میانگین 2.49 مربوط به ميزان مشا ركت اجتماعي درمحله می باشد. این بعد دارای میانگین 3.12 بوده واین امربه معنای وضعیت مناسب محله ازلحاظ کیفیت اجتماعی به غیر از مشکل بزهکاری می باشد.
– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین 3.53 مربوط به آلودگی های ناشی از اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله و کم ترین میانگین 2.17 مربوط به میزان آبگرفتگی معابر ومشکلات عبور و مرور می باشد. کیفیت محیطی دارای میانگین 2.82 ونامطلوب ارزیابی شده است.
– در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین 2.96 مربوط به تمایل به زندگی درنواحی داخلی شهرو کم ترین میانگین 2.67 مربوط به تمایل به آپارتمان نشینی می باشد.این بعد دارای میانگین 2.58 ودرحدپایین قراردارد .

درتجزیه و تحلیل سوالات توصیفی بعد نگرش یا سه سوال مطرح شده در فرم پراکنده نتایج زیر به دست آمد.
-درسوال مهمترین عامل انتخاب محل سکونت ، وضعيت تشابه وهمگني ساكنين محله به لحاظ سطح فرهنگي، درآمدي وشغل، قوميت با46.47%و همسايگي با افراد فاميل و دوستان8.92% کمترین نقش را انتخاب محل سکونت فعلی آنان داشته اند.
دراین پژوهش فقط ازساکنین فرم پراکنده دلیل انتخاب محل سکونت درپیرامون شهر پرسش گردید در این رابطه پاسخگویان به ترتیب کاهش قیمت زمین و مسکن درمحل سکونت رابا30.11 %بیشترین عامل و اعمال کنترل ضعيف برخارج از محدوده شهرداريها رابا20.07% کمترین عامل ذکرنموده اند. همانطورکه درفصل دوم به آن اشاره گردید مهمترین عامل تغییر درنگرش افراد وزندگی درحومه های شهری عامل حمل ونقل وتسهیل درارتباطات بوده است ،لیکن درپژوهش حاضرقیمت پایین مسکن و زمین مهمترین عامل ذکرگردیده است .
ازکلیه ی نمونه ها سوال مشترکی پرسیده شد تحت عنوان خواسته ساكنين محله درفرم پراکنده 31.97% تمايل به دريافت زمين معوض داشته و از محل سکونت فعلی خود رضایت نداشته اند . 16.73% تمايل به خروج از محل داشته اند که درهرصورت نشان دهنده ی این است که اغلب ساکنین ازسکونت درمحله ی خود رضایت نداشته وخواستار خروج از محله می باشند .
درتجزیه وتحلیل پنج سوال توصیفی ازبعد اقتصادی فرم پراکنده ،نتایج به شرح ذیل ارائه می گردد.
براساس پژوهش میدانی حاضر،28.25% ساکنین فرم پراکنده دارای درآمدی بین 200-500 هزارتومان و13.01% نیزدرآمدی بین1-2 میلیون دارند.باتوجه به این امرکه یکی از شاخصه های درآمددرنوع و میزان مالکیت اتومبیل می تواند باشد؛درمحلات پراکنده به دلیل دسترسی کمتر به کلیه ی خدمات شهری69.52% خانوار ها حداقل یک اتومبیل دارندو 11.89%فاقداتومبیل می باشند.
-همانطوریکه در بالاذکرگردید وسعت منزل مسکونی نیزازشاخصه های درآمد می باشد؛ بنابراین 46.47%منازل مسکونی فرم پراکنده بین 150-100با توجه به قیمت مناسب زمین و مسکن نسبتا بزرگ ووسیع تراز فرم فشرده است و1.12%گمتراز 50متر وسعت داشته اند.
– 42.75%ازساکنین محلات مزبور دارای منازل ملکی خود ساکن هستند و1.12%افراد درمنازل وقفی زندگی می کنند . قابل ذکراست که تفاوت در فراوانی درآمد واشتغال یکی ازمهمترین عوامل درنوع منزل مسکونی ومحلاتی باپایگاه اجتماعی بهتر بوده است .
– براساس نتایج به دست آمده ازکیفیت زندگی درفرم پراکنده، بعد اجتماعی با میانگین 3.12 دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین 2.67 دارای کم ترین میانگین است. به طور کلی کیفیت زندگی دراین بخش از شهرساری با میانگین 2.82 درحدمطلوبی ارزیابی نشده است.

جدول( 4–21) تجزيه و تحليل توصیفی سوال های پرسش نامه در فرم پراکنده (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
1
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنايي خيابان ها در تاريكي شب تا چه حد راضی هستید؟
1.070
2.79
.001
2
خطر ناشي از فرو ریختن و فرسودگي بناها در محله شماچه میزان است؟
1.259
3.52
.000
3
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
1.048
2.20
.000
4
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
1.249
2.74
.001
5
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
1.468
2.48
.000
6
از تعداد پارکها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
1.295
2.97
.707
7
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حركت سواره و پياده تاچه ميزان مشكلات عبور و مرور را بيشتر كرده است؟
1.109
3.17
.014
8
اگردر محله شما پاركينگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر كمی آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.338
2.87
.122
9
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
1.495
3.06
.515
10
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوايي، بقالي، سبزي، ميوه، قصابي و…)را در داخل محله تامين می كنيد؟
1.225
3.01
.842
11
ازتعداد و تسهيلات مراکز آموزشي محله تاچه حدرضايت داريد؟
1.349
2.35
.000
12
در پياده رو محله تا چه حد مكانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگي سالخوردگان وجود دارد؟
1.315
2.48
.000
13
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
1.340
2.52
.000
14
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
1.460
2.47
.000
15
تا چه ميزان تمايل داريد براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از وسايل حمل ونقل عمومي استفاده كنيد؟
1.238
3.16
.031
16
به طور كلي تا چه ميزان براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از اتومبيل شخصي استفاده می كنيد؟
1.253
2.97
.734
17
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
1.055
2.80
.002
18
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
1.148
2.69
.000
19
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
1.274
2.52
.000
20
ايمني عابر پياده در پياده رو ها را از نظر عبور وسایط نقليه موتوري و دوچرخه چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.211
2.70
.000
21
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
1.193
2.69
.000
22
مسیرپياده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان براي افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
1.304
2.04
.000
23
در صورت وجودپارك ها و فضاهاي باز عمومي در محله از لحاظ امكانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
1.127
3.07
.280
24
رضايت شما از روابط با خويشاوندان، دوستان و همسايه ها چه ميزان است؟
1.121
3.21
.002
25
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
1.405
3.27
.002
26
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
1.291
3.17
.027
27
مشکل بزهكاري اجتماعي(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
1.227
2.51
.000
28
ميزان مشا ركت اجتماعي شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه ميزان مي باشد؟
1.439
2.49
.000
29
فضاهاي بي دفاع شهري(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه ميزان مشكلات امنيتي ايجاد كرده است؟
1.388
3.16
.060
30
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
1.384
2.50
.000
31
از كيفيت آب آشاميدني محله از لحاظ بهداشتي تا چه حد رضایت دارید؟
1.354
3.27
.000
32
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
1.280
3.53
.000
33
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی ، کانالهای انتقال آب از نظر عمق ، سر پوشیدگی ولایروبی در محله چه میزان رضایت دارید؟
1.211
2.85
.040
34
در زمان بارندگی میزان آبگرفتگی معابر تا چه اندازه عبور و مرور را برای شما مشکل می کند؟
1.129
2.17
.000
35
رفت و آمد حیوانات مانند موش ، سگ و گربه در محله تا چه اندازه است؟
1.050
3.04
.487
36
در صورتیکه پارک و فضای سبز در محله شما وجود دارد تاچه حد از آن استفاده می

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، فرم فشرده، کیفیت زندگی، کیفیت محیطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زندگی شهری، کیفیت زندگی شهری، حمل و نقل