دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، فرم فشرده، کیفیت زندگی، کیفیت محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

ری است درحالیکه افراد از کیفیت ونحوه ی دسترسی به این بازار ها رضایت چندانی ندارند.بنابراین بعدمزبوردارای میانگین 2.75 بوده و درنتیجه شهر از نظرکیفیت کالبدی درحدپایینی قرار دارد.
– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین 3.20 مربوط به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و کم ترین میانگین 1.97 مربوط به مناسب بودن معابر برای افراد معلول و سالخورده می باشد.که درنتیجه کیفیت حمل و نقل درشهرساری با میانگین 2.63 درحد پایینی قرار دارد.
– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین 3.53 مربوط به میزان بزهکاری اجتماعی (سرقت واعتیاد) است که دربررسی کلی افزایش بزهکاری رانشان می دهد و کم ترین میانگین 2.45 مربوط به میزان مشارکت اجتماعی است که باور عموم، بازسازی شهر، تخصصی بوده وبه ارگان و سازمان های شهری مربوط بوده وعملکرد خود رادراین زمینه دخیل نمی دانند. دربررسی دیگر شاخص های اجتماعی درشهر مورد مطالعه درزمینه ی وضعیت پارکها ازلحاظ امنیت وامکانات استفاده کنندگان آن بسیار مطلوب ارزیابی شده ،بنابراین با میانگین 3.12 از کیفیت خوبی برخورداربوده است.
– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین 3.59 مربوط به میزان آلودگی ناشی از اتومبیل وفعالیت روزانه وافزایش آلودگی ناشی ازآن درشهر ساری و کم ترین میانگین 2.17 مربوط به مشکل عبور ومروردرنتیجه ی آبگرفتگی معابر همانطورکه درفصل قبل بیان شد به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، شهرساری شاهد بارشهای فراوان دراغلب فصول سال می باشد. دربررسی کلی کیفیت محیطی دارای میانگین 2.81بوده که از کیفیت مطلوبی برخوردارنیست .
– در بعد کیفیت نگرش : تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر بیشترین میانگین 2.90 و
میزان تمایل به زندگی آیارتمان نشینی کم ترین میانگین 2.59 رابه خود اختصاص داده است. بنابراین بعدنگرش دارای میانگین 2.74 با کیفیت پایینی ارزیابی می شود .
با توجه به اینکه کیفیت زندگی در بعد اجتماعی با میانگین 3.12 دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین 2.63 دارای کم ترین رضایتمندی است ؛درمجموع کیفیت زندگی درشهرمورد مطالعه از نظرشهروندان دارای میانگین 2.80 ودرحد پایینی قراردارد.
4-5-نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی براساس فرم کالبدی بااستفاده از طیف لیکرت
4-5-1- بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم فشرده (Compact city)
جمعيت و تراكم افزايش يافته در گروه هاي داخلي حومه هاي شهرها همراه با سرمايه گذاري در حمل
و نقل عمومي از اساسی ترین ویژگیهای فرم فشرده می باشد دربررسی تعیین شاخص اختلاط کاربری در نمودار(4-2) محله ی قلیچ 0.423و میرزازمانی 0.592از محلات فشرده در نمونه ی موردمطالعه می باشند .در واقع بررسی و واکاوی اطلاعات پژوهش زیر به محلات مذکور تعلق دارد .
با توجه به اطلاعات جدول( 4-19) وضعیت کیفیت زندگی شهری در فرم فشرده به شرح ذیل است:
– در بعد کیفیت کالبدی بیشترین میانگین 3.61 مربوط به شاخص خطر ناشي از فرو ریختن و فرسودگي بناها در محله می باشدکه این امر درمحله ی قلیچ کاملا مشهود است .و کم ترین میانگین 2.16 مربوط به شاخص تعداد وتسهيلات مراکز آموزشي درمحله می باشد. به طورکلی کیفیت کالبدی دارای میانگین 2.68 ودرحد پایین ارزیابی شده است.
– در بعد کیفیت حمل و نقل بیشترین میانگین 3.29 مربوط به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و کم ترین میانگین 1.80 مربوط به مناسب بودن معابربرای عابرین معلول و سالخورده می باشد. درنتیجه شهروندان بیشترین تمایل رابه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی داشته اند و معابر شهر را برای عابرین معلول و سالخورده مناسب ندانسته اند .بنابراین دراین بخش از شهر حمل و نقل با میانگین 2.53از کیفیت مطلوبی برخوردارنیست .
دربررسی سوالات توصیفی دربعد حمل ونقل نمونه هاپاسخ های خودرابه شرح ذیل بیان نمودند،وسیله ایاب وذهاب فرزندان برای رفتن به مدرسه 58.62% استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی و %32.76پیاده ذکر نموده اند .8.62% افراد استفاده از اتومبیل شخصی درایاب وذهاب فرزندان ذکرنموده اندکه دراین میان 39.66%عامل رفاه و 17.24%طولانی بودن مسیر از مهمترین عامل بوده که به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی راداشته اند. 56.90%مهمترین دلیل رفتن به مرکز شهر راعامل خرید ذکر نموده و 3.45 %امور بانکی و درمانی ذکر نموده اند ،بنابراین ازبرآیندپاسخ های داده شده کمبود مراکز خرید در محله از عوامل مهم سفرهای درون شهری ودرنتیجه ایجاد انواع آلودگی ها وترافیک می گرددکه با برنامه ریزی مناسب قابل حل خواهد بود . قابل ذکر است که اغلب ساکنین فرم فشرده یعنی 45.69%پیاده و 13.79% از اتومبیل شخصی و موتور جهت رفت وآمد به مرکزشهراستفاده می کنند .این امر نگرش روشنی است در ارتباط بااهمیت پیاده روی و استفاده ی کمتر از وسایل نقلیه ی شخصی می باشد .
– در بعد کیفیت اجتماعی بیشترین میانگین 3.58 به شاخص مشکل بزهكاري اجتماعي(سرقت ،اعتیاد) در محله و کم ترین میانگین 2.36به شاخص ميزان مشا ركت اجتماعي در محله اختصاص دارد. بادرنظر گرفتن انحراف استاندارد سایرشاخص های ابعاد اجتماعی بامیانگین کلی 3.12 از کیفیت قابل قبولی برخورداراست.
– در بعد کیفیت محیطی بیشترین میانگین 3.73 به آلودگی های ناشی از اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله و کم ترین میانگین 2.16 مربوط به میزان آبگرفتگی معابر ومشکلات عبور و مرور می باشد. دربررسی نتایج ،کیفیت محیطی در محلات فوق بامیانگین 2.78 درحد پایینی ارزیابی شده است.
– در بعد کیفیت نگرش بیشترین میانگین 2.75 مربوط به تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر و کم ترین میانگین 2.41 مربوط به تمایل به زندگی در منازل آپارتمانی می باشد. این بعد دارای میانگین 2.58 است.
درتجزیه و تحلیل سوالات توصیفی بعد نگرش یا دو سوال مطرح شده در فرم فشرده نتایج زیر به دست آمد.
– مهمترین عامل انتخاب محل سکونت : نزديكي به محل كار، مدرسه فرزندان، نزديكي به مركز خريد با39.65% بیشترین و قيمت مناسب زمين و مسكن با12.07% کمترین نقش را انتخاب محل سکونت فعلی داشته اند.
– ازکلیه ی نمونه ها سوال مشترکی پرسیده شد در رابطه با میزان رضایت وتعلق ساکنین به محل سکونت خود که 42.24% ساکنین محلات فوق ، تمايل به سكونت در محل در وضع موجودو14.65% تمايل به خروج از محل داشته اند.دربررسی پرسش فوق ساکنین اززندگی درمحله ی خود راضی بوده وتمایل کمتری به خروج داشته اند.
درتجزیه وتحلیل پنج سوال توصیفی بعد اقتصادی فرم فشرده نتایج به شرح ذیل ارائه می گردد :
– میزان درآمد ساکنین فرم فشرده بر اساس نتایج پژوهش 38.79% درآمد ی بین 500هزار تومان –یک میلیون و6.90%کمتراز 200 هزارتومان داشته اند.بنابراین اغلب افراد درمحلات فشرده دارای درآمدی متوسط می باشند.
– دربررسی تعداد مالکیت اتومبیل در خانواده 54.31%یک اتومبیل و22.41% دواتومبیل داشته اند.
-0.86 %افراد مساحت منزل مسکونی کمتر از50متردارندو منازل مسکونی 100- 50 متربیشترین درصدیعنی 42.24%رابه خود اختصاص داده که نسبت به منازل مسکونی با مساحت بیش از200مترمربع نشانگر کاهش مصرف انرژی وزمین درفرم فشرده خواهدبود.
– براساس نتایج به دست آمده 50.86%افراد ساکن منزل مسکونی ملکی خود هستند،1.72%دارای مالکیت مجانی ودربرابرخدمت می باشند.
در بررسی نتایج فوق ،کیفیت زندگی دربعد اجتماعی با میانگین 3.12 دارای بیشترین و بعد حمل و نقل با میانگین 2.53 دارای کم ترین میانگین می باشد. بنابراین کیفیت زندگی درمحلات فوق با میانگین 2.74 درحد پایینی قراردارد .
جدول( 4–20) تجزيه و تحليل توصیفی سوال های پرسش نامه در فرم فشرده (ابعاد کیفیت زندگی شهری)
ردیف
شاخص ها
انحراف استاندارد
میانگین
سطح معناداری
1
ازوضعیت تیرهای چراغ برق و روشنايي خيابان ها در تاريكي شب تا چه حد راضی هستید؟
0.979
2.92
.395
2
خطر ناشي از فرو ریختن و فرسودگي بناها در محله شماچه میزان است؟
1.100
3.61
.000
3
چه میزان از وجود بازارهای هفتگی و محلی و مجتمع های تجاری در محله راضی هستید؟
1.090
2.17
.000
4
وضعیت کیفیت پوشش کف معابر در خیابانهای اصلی و فرعی تا چه حد مناسب است؟
1.229
2.40
.000
5
ایستگاههای اتوبوس و تاکسی محله را از نظر دارا بودن سقف و رواق چه میزان مناسب می دانید؟
1.441
2.31
.000
6
از تعداد پارکها وفضای سبز وتاسیسات وتجهیزات آن تاچه اندازه رضابت دارید؟
1.345
2.84
.192
7
درصورتیکه محله فاقدپیاده رواست. تداخل حركت سواره و پياده تاچه ميزان مشكلات عبور و مرور را بيشتر كرده است؟
1.179
3.03
.753
8
اگردر محله شما پاركينگ طبقاتی و همسطح موجود است از نظر كمی آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.262
2.82
.125
9
عرض معابر و خیابانهارا برا ی جلوگیری از ترافیک تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید؟
1.542
2.78
.135
10
چه میزان از نیاز های روزانه خود (از جمله نانوايي، بقالي، سبزي، ميوه، قصابي و…)را در داخل محله تامين می كنيد؟
1.215
2.95
.647
11
ازتعداد و تسهيلات مراکز آموزشي محله تاچه حدرضايت داريد؟
1.336
2.16
.000
12
در پياده رو محله تا چه حد مكانی مناسب جهت نشستن و رفع خستگي سالخوردگان وجود دارد؟
1.463
2.42
.000
13
در صورتی که شرایط لازم جهت استفاده از دوچرخه را داشته باشید تا چه حد مایل به استفاده از آن هستید؟
1.442
2.50
.000
14
حجم ترافیک ناشی از اتومبیل در طی روز در خیابانهای محله ی شما چه اندازه است؟
1.487
2.20
.000
15
تا چه ميزان تمايل داريد براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از وسايل حمل ونقل عمومي استفاده كنيد؟
1.223
3.29
.011
16
به طور كلي تا چه ميزان براي انجام كارهاي خود (يا جابجايي) در شهر از اتومبيل شخصي استفاده می كنيد؟
1.243
2.86
.235
17
درصورت بروز مشکل تا چه اندازه به وسایط حمل ونقل عمومی در همه ساعات شبانه روز دسترسی دارید ؟
1.014
2.78
.019
18
عرض پیاده رو ی محله را تاچه میزان برای عابرین مناسب می دانید؟
1.155
2.61
.000
19
میزان دسترسی به پارکینگ برای پارک خود رو درمناطق تجاری ومرکزشهرراچگونه ارزیابی می کنید ؟
1.141
2.28
.000
20
ايمني عابر پياده در پياده رو ها را از نظر عبور وسایط نقليه موتوري و دوچرخه چگونه ارزيابي مي كنيد؟
1.153
2.52
.000
21
درخیابان های اصلی و فرعی محله دوچرخه سواران جهت عبور و مرورتاچه حدی ازامنیت برخوردار می باشند؟
1.123
2.49
.000
22
مسیرپياده رو ها از نظر همسطح بودن و کف سازی تاچه میزان براي افراد معلول و سالخورده مناسب می دانید؟
1.188
1.80
.000
23
در صورت وجودپارك ها و فضاهاي باز عمومي در محله از لحاظ امكانات تاچه حدآن را برای خانواده مناسب هستند؟
1.059
2.97
.793
24
رضايت شما از روابط با خويشاوندان، دوستان و همسايه ها چه ميزان است؟
1.149
3.25
.021
25
وضعیت پارک های شهر را از لحاظ امکانات وتجهیزات برای معلولان وسالخوردگان تا چه حد مناسب ارزیابی می کنید ؟
1.438
3.34
.013
26
درصورت وجود پارک و فضای سبز در محله میزان امنیت آن رااز لحاظ برای خود و کودکان خود تاچه اندازه می دانید؟
1.253
3.20
.091
27
مشکل بزهكاري اجتماعي(سرقت ،اعتیاد) در محله شماچه میزان است؟
1.188
3.58
.000
28
ميزان مشا ركت اجتماعي شما در محله برای ایجاد محله ای امن و زیبا تا چه ميزان مي باشد؟
1.471
2.36
.000
29
فضاهاي بي دفاع شهري(زمین های رها شده و بدون حفاظ) در محله شما تا چه ميزان مشكلات امنيتي ايجاد كرده است؟
1.446
3.20
.142
30
ازدحام جمعیت ورفت و آمد مردم تا چه اندازه آسایش وآرامش شما را مختل می کند؟
1.316
2.32
.000
31
از كيفيت آب آشاميدني محله از لحاظ بهداشتي تا چه حد رضایت دارید؟
1.254
3.47
.000
32
میزان آ لودگی هوا و گردوغبار وآلودگی صوتی ناشی از حرکت اتومبیلها و فعالیت روزانه درمحله شما چه اندازه می باشد؟
1.321
3.73
.000
33
ازکیفیت هدایت آبهای سطحی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، سطح معنی داری، آپارتمان نشینی، کیفیت زندگی شهری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، کیفیت زندگی، محل سکونت، زندگی شهری