دانلود پایان نامه ارشد درمورد حمل و نقل، سطح معنادار، انحراف معیار، مراکز آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

های حمل ونقل عمومی،وضعیت پارکینگ ،وضعیت نما ی ساختمان ها وعقب نشینی ساختمان ها

حمل ونقل
دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی وضعیت ترافیک، عرض پیاده رو،رفت و آمدافراد معلول و سالخورده ،ایمنی عابر پیاده،امنیت دوچرخه سواران /میزان استفاده از اتومبیل شخصی،دلایل رفتن به مرکز شهر،وسیله ی رفتن به مرکز شهر،بیشترین زمان استفاده از اتومبیل،وسیله ی رفتن فرزندان به مدرسه

اجتماعی
میزان امنیت در پارک وفضای سبز،میزان بزهکاری اجتماعی،مشارکت اجتماعی،رضایتمندی از روابط با خویشان و دوستان و همسایگان

محیطی
کیفیت هدایت آبهای سطحی ،وضعیت جمع آوری زباله ،آبگرفتگی معابر،رفت و آمد حیوانات ،کیفیت آب آشامیدنی،آلودگی هوا،ازدحام جمعیت واختلال درآسایش ،تعداد و کیفیت وسایل بازی در پارک

اقتصادی
تعدادخانوار،میزان درآمد،تعداد ماشین،نوع ملک،مساحت منزل

نگرش
میزان تمایل به زندگی در نواحی داخلی شهر ،میزان تمایل به زندگی آپارتمانی/عامل انتخاب محل سکونت،دلایل انتخاب محل سکونت درپیرامون شهر،درخواست ساکنین برای سکونت
منبع :نگارنده
4-3-1- آمارهای توصیفی و استنباطی مولفه هاومعرف های کیفیت زندگی کل شهر ساری براساس فرم فشرده و پراکنده وتشریحات مربوط به آن
4-3-1- 1-کیفیت کالبدی
کیفیت فیزیکی شهرها ، زیبایی شهر و رضایت شهروندان بدون برنامه ریزی صحیح ، مکان یابی مناسب، لحاظ شرایط بومی- فرهنگی ، ایجاد تناسب کارکردی و ابعادی در شهر ، سطوح ارتباطی و به ویژه مبلمان آن ایجاد نخواهد شد (فرجی ملایی، 1390: 17).
4-3-1-1-2- روشنایی معابر
یکی از مولفه های زیباسازی محیط شهری و نیز ایجاد امنیت برای عابرین پیاده در برابرخودروهای در حال تردد و در برابررفتارهای ضد اجتماعی نقش بسزایی دارد .لازم است اين تمهيدات در شب بیشتر مورد استفاده قرارگيرند. در تمامی ساعات شب نه فقط در ساعات رفت و آمد، اهميت وجود روشنايي در سطح شهر به دليل افزايش ايمني در سطح خيابا نها به ويژه در مراكز پررفت و آمد، چراغ های راهنمايي درسر تقاطع ها، چهاررا ه ها، پل ها، ساختمان ها، تشخيص هويت و موقعيت محل است ( فرجی ملائی، 1390 :18 ). درتحلیل حاضر وضعیت روشنایی در کل شهر ساری باانحراف معیار 1.044 ومیانگین 2.83 بوده است که سطح معناداری آن 0.001 می باشد .درنتیجه کیفیت شاخص مورد نظر از منظر شهروندان مطلوب ارزیابی نشده است .
4-3-1-1-3- مراکز آموزشی (تعدادوتسهیلات مراکز آموزشی )
فضای آموزشی به عنوان یکی ازنیازهای یک فضای مسکونی بوده و بدین ترتیب همجواری واحدهای آموزشی با کاربری مسکونی بخصوص در مقاطع ابتدایی وراهنمایی نه تنها سازگار بلکه بسیار ضروری می باشد.
کاربری های آموزشی باید پاسخگوی نیاز شهروندان باشد،زیراکمبود فضاهای آموزشی موجب افت کیفیت آموزشی خواهد شد (رضویان ،1388).مساحت واحدهای آموزشی شهر ساری اعم ازمقاطع ابتدایی،راهنمایی، متوسطه 412897.5مترمربع وآموزش عالی 102089.8 مترمربع می باشدامادر طرح های شهری ایران در مجموع براساس الگوی مصوب وزارت مسکن سرانه ی مدارس 4مترمربع و آموزش عالی 1.5 می باشد که در حال حاضر شهر ساری درکاربری های آموزشی 118.8 هکتار کمبودوجود دارد .(طرح جامع ساری، 1389)
درپژوهش حاضر سعی شده است تا بردسترسی به مدرسه ی ابتدایی به عنوان یکی از مهمترین عنصرشاخص محله تاکید بیشتری شود.بنابراین براساس نتایج آزمون انحراف استاندارد 1.346میانگین 2.29وسطح معنی داری آن 0.000 شهرمورد مطالعه از نظرتعدادو امکانات آموزشی با کاستی هایی مواجه است .
4-3-1-1 -4-وضعیت ایستگاه های حمل و نقل عمومی به لحاظ وجود نیمکت و سقف ورواق
توجه به تعبیه ی خدمات رفاهی در ایستگاههای حمل و نقل عمومی ازجمله نیمکت و سقف ورواق امری بسیار ضروری است .ایستگاه ها باید دارای مکانی برای نشستن مسافرین باشند تادر هوای بارانی ونامساعد ازآن استفاده شود وافرادکهنسال یا بیمار احساس راحتی نمایند . در پژوهش حاضرازشش محله ی مورد مطالعه غیرازچند مورد ایستگاه های مناسب جهت استفاده از وسایط نقلیه عمومی وجود ندارد . این در حالی است که ایستگاههای مرکز شهر از خدمات رفاهی کافی برخوردارند. نتایج آزمون براساس انحراف استاندارد 1.460 و میانگین 2.43سطح معناداری صفر را نشان می دهد. کیفیت ایستگاههای حمل ونقل مناسب ارزیابی نشده است.
4-3-1-1-5-تعداد پارک های شهری وکیفیت تاسیسات و تجهیزات آن
انریکو پنالوسا اظهار می دارد که فضای عمومی با کیفیت،مخصوص اشخاص پیاده وپارک ها به طور اخص نشان دهنده ی وجود دموکراسی واقعی در جامعه است (براون ،1386).
بنابراین فضاهای سبز شهری یکی از مهم ترین ابزار های دستیابی به توسعه ی پایدار می باشدکه نه تنها ارزش تفریحی داشته و محل مناسبی برای سپری کردن اوقات فراغت افراد بشمار می آید .بلکه در مواردی از توسعه ی بی قواره و نسنجیده ی شهر ها نیز جلوگیری می کنند (وارثی و همکاران ،1387).
براساس مطالعات انجام شده ،وضعیت پارک ها وکیفیت تجهیزات وتاسیسات آن از منظر شهروندان با توجه به انحراف معیار 1.310 و میانگین 2.93 درحد مطلوب ارزیابی نشده است .
4-3-1-2-کیفیت اجتماعی
4-3-1-2-1-وضعیت پارکها از لحاظ امکانات و تجهیزات مناسب برای معلولان و سالخوردگان
فضای سبز، از جمله اساسی ترین عوامل حیات انسان به شمار می رود و موجب تجدید قوای جسمی و روحی وی می شود . لذا مناسب سازی پارکها از لحاظ امکانات و تجهیزات برای معلولین و سالخوردگان از جمله وظایف برنامه ریزان و کارشناسان امورمی باشد ،تاامکان استفاده ی این افراد را از پارکها و فضاهای سبز شهری در کنار سایر افراد جامعه فراهم آورند.در ارتباط باامکانات و تجهیزات پارک ها درشهر ساری جهت استفاده ی معلولان و سالخوردگان براساس تحلیل آزمون انحراف استاندارد 1.414ومیانگین 3.29 مناسب ارزیابی شده است .
4-3-1-2-2-جرم
خيابان هاي كم نور و ياتاریک، ساختما نها ومحله هاي مخروبه وخالي ازسكنه و اطراف پل هاي بزرگ، زيرگذرها و حريم ریلهاي راه آهن، مكان هاي مناسبي براي افزايش و تشديد وقوع جرايمي چون قتل، سرقت، شرارت، تجمع معتادان وموارد مشابه است .با بررسي ميزان وقوع جرايم در ميدانها و خيابان هاي اصلي شهر آشكارمی گردد كه به لحاظ وجود امكانات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، انتظامي و مراكز كنترل ونظارت اجتماعي در اين بخش ها، درصد جرايم بسيار پا يين تر از مناطق حاشيه اي شهر مي باشد. نکته حائز اهمیت اینکه نوع و كيفيت معماري و شهرسازي نیزرابطه مستقيمي با جرم خواهد داشت.
یافته های تحقیق نشان می دهد، بزهکاری درشهر مورد مطالعه بامیانگین 3.53وانحراف معیار 1.214 یکی از مشکلات مهم واساسی ودغدغه های شهروندان در ارتباط با امنیت اجتماعی بیان شده است .
4-3-1-3-کیفیت حمل و نقل
4-3-1-3-1-وضعیت پیاده رو های شهرجهت رفت و آمد افراد معلول و سالخورده
حرکت پیاده طبیعی ترین ،قدیمی ترین وضروری ترین شکل جابجایی انسان درمحیط است وپیاده رو مهمترین شبکه دسترسی شهری است .این شبکه از آن جهت مهم است که در مقیاس حرکت انسان قرار دارد و از این رو باید از دیدگاه سهولت در حرکت ،کاملا بی مانع باشد.
ایمن سازی و روان سازی پیاده رو ها برای عابران پیاده مخصوصا معلولان و سالمندان ، کانالیزه کردن عبور پیاده و سواره ،تعریض پیاده رو ها و بهسازی محل تلاقی پیاده ها و سواره ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. طراحی این گونه پیاده رو ها نه تنها هیچگونه مشکلی برای تردد افراد جامعه بوجود نمی آورد ،بلکه موجب افزایش ایمنی افراد جامعه نیز می گردد.عرض مفید پیاده رو برای حرکت دو صندلی چرخدار از کنار یکدیگر 2متر است .حد اکثر شیب عرضی پیاده رو 2% و حداکثر شیب طولی آن باید 8% باشد بین پیاده رو و سواره باید اختلاف سطح یا جدول جهت حفظ ایمنی این افرادوجود داشته باشد (سعید نیا ،1383).
پوشش کف پیاده رو باید از مصالح سخت و غیر لغزنده باشد وقرار دادن تک پله ویا اختلاف سطح ناگهانی در طول پیاده رو ممنوع می باشد . گسترش فضای پیاده در سطح شهر ها به جهت ارتقای سطح کیفی زندگی شهری و ایجاد میل به پیاده روی در شهروندان با گسترش این مقوله در سطح شهرها می توانیم شاهد برقراری رابطه عمیق تری بین شهروندان و محیط شهری باشیم( فرجی ملائی، 1390 :18 ).

براساس برداشت های میدانی وتصویر فوق حاکی از آن است که اکثر خیابان های ساری فاقد پیاده رو و یا پیاده رو باعرض کمتر از میزان استاندارد (حداقل2متر)می باشد .بعضی از پیاده روهانیز بدلیل عریض نمودن خیابانها موردتعرض قرار گرفته و فاقد عرض مناسب می باشند و عواملی چون اشغال وسایل کسبه در پیاده رو هاوپوشش نامناسب کف و وجود اختلاف سطح سبب ایجاد مشکل رفت و آمد برای عابرین پیاده ، معلولین و سالخوردگان می شود.بنابراین نتایج آزمون انحراف استاندارد 1.273 ومیانگین 1.97 با سطح معناداری صفر ، عدم مطلوبیت پوشش معابر را در شهر ساری می رساند.
4-3-1-3-2-وضعیت ترافیک در ساعات خاصی از روز
از نظر شهر سازی کاربری معابر وشبکه های ارتباطی مهمترین و حساس ترین فضاهای عمومی یک شهر را تشکیل می دهد .زیرا علاوه بر این که درصد زیادی از اراضی شهر ها به این فضاها اختصاص یافته است،راه ها مهمترین عنصر شکل دهنده ی شهر و محل اتصال و ارتباط فضاها و کاربری های شهر به یکدیگر به شمار می روند.این شبکه ها نماد توسعه ی فرهنگ شهری و نهایتا مهمترین ابزار طراحی شهری است (رضویان،1381).
شلوغی معابر و ازدحام اتومبیل ،سبب افزایش زمان دسترسی افراد به مکان های مورد نظر شده و از جمله موارد تهدید کننده ی آسایش شهروندان محسوب می شود .دربررسی به عمل آمده ازعرض معابر و وضعیت ترافیک وبرآورد آزمون باانحراف استاندارد1.472 ومیانگین 2.39وضعیت ترافیک در معابر شهر ساری مطلوب ارزیابی نشده است .
4-3-1-3 -3- دسترسی به پارکینگ
پارکینگ ،یکی از کاربری های مهم شهری است که در مرکز خرید،مجتمع ها و مناطق مسکونی،مراکز صنعتی،
فرودگاه ها،مراکز اجتماعی و استادیوم های ورزشی مسئله ی دسترسی به آن به طور گسترده مطرح است و با افزایش ابعاد شهر نمایان تر نیز می گردد(مهندسین مشاور آمودراه،1376).در تحقیق حاضر ،وضعیت شهر از لحاظ دسترسی به پارکینگ در مناطق تجاری مورد بررسی قرار گرفته است .که در این مورد انحراف استاندارد 1.141ومیانگین 2.28 نشان دهنده ی کاهش کیفیت دسترسی به پارکینگ و در نتیجه پارک خودرو درگوشه ی معابر وپارک های دوبل و درنتیجه افزایش ترافیک در ساعات اوج آن می شود .
4-3-1-3-4-دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی
دسترسي و ارتباط از پيش شرط هاي اساسي زندگي شهري به شمار مي روند. سهولت دسترسي شهروندان به فعاليتها و خدمات مختلف شهري، يكي از شاخصهاي مهم كيفيت محيط زندگي مي باشد. بطور كلي دسترسي از طريق سفر با شيوه هاي پياده روي، دوچرخه سواري، وسايل نقلیه عمومي و شخصي صورت مي گيرد. اهميت توجه به شيوه سفر، از آن جهت است كه شيوه هاي مختلف، هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي- رواني و زيست محيطي متفاوتي را با توجه به سوخت مصرفي، به دنبال دارند. با توجه به اينكه موضوع اصلي برنامه ريزي شهري، ساماندهي كالبدي شهر براساس عدالت اجتماعي، كارايي و كيفيت محيطي است، بنابراين مكان گزيني مناسب فعاليتها، به منظور دسترسي راحت شهروندان (با حداقل هزينه هاي زماني، اقتصادي، اجتماعي- رواني) به خدمات شهري، اهميت ويژه اي مي يابد. انحراف استاندارد1.233 ومیانگین 3.20 وسطح معنا داری 0.001 و0.05میزان رضایتمندی شهروندان را از خدمات حمل و نقل عمومی را مطلوب ارزیابی می کند.
4-3-1-4-کیفیت محیطی
كيفيت محيطي برآيند بخش هاي تركيبي و به هم پيوسته در يك ناحيه ي مورد نظر است كه بيش از هر بخشي،
به ادراك محيطي مطرح استVan Kamp et al, 2003 ) ) .
درواقع كيفيت محيطي مي تواند به عنوان بخش اساسي از مفهوم وسيع كيفيت زندگي تلقّي شود و مفاهيم بنياديني چون سلامت و امنيت را در تركيب با جنبه هايي چون جذّابيت در برگيرد(RIVM, 2002).براساس برآورد آزمون ،وضعیت شاخص های کیفیت محیطی درنمونه ی موردمطالعه بامیانگین

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بافت قدیم، کاربری اراضی، کیفیت زندگی، تراکم جمعیتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، سطح معنی داری، آپارتمان نشینی، کیفیت زندگی شهری