دانلود پایان نامه ارشد درمورد حق الزحمه، عزت نفس، اوقات فراغت، کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

ه کارکنان بايد کوشش نمايند که تفاوت هاي بين زندگي در داخل و خارج ازمرکز اصلاحي تربيتي را که موجب کاهش احترام به شان و کرامت نوجوانان ، به عنوان انسان مي گردد ، به حداقل برسانند .
7 : مبحث تدارک برنامه ها
گفتار اول : کليات
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 11
محروميت از آزادي ، به معني هرگونه بازداشت ، حبس يا قرار دادن شخص در يک محيط نگهداري عمومي يا خصوصي ، به موجب دستور قضايي ، اداري يا عمومي ديگر مي باشد ، به نحوي که شخص ، مجاز به ترک ارادي آن نباشد .
قاعده 12
محروميت از آزادي بايد تحت شرايط و وضعيت هايي صورت گيرد که از احترام به حقوق انساني نوجوانان، اطمينان حاصل شود . لازم است حق نوجوانان محبوس در موسسات نگهداري براي بهره مندي از فعاليت ها و برنامه هايي باشد که مي توانند در خدمت پيشرفت و حفظ تندرستي و عزت نفس آن ها ، برانگيختن احساس مسووليت و تقويت رفتارها و مهارت هاي ياري کننده آنان ، در توسعه توانايي هايشان به عنوان اعضاي جامعه ، تضمين کند .
قاعده 13
نوجواناني که از آزادي خود محروم شده اند نبايد به هيچ دليلي مرتبط با وضعيتشان ، از حقوق مدني ، اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي يا فرهنگي محروم شوند که تحت قوانين داخلي يا بين المللي از آن برخوردار هستند و تعارضي نيز ميان اين حقوق و وضعيت آن ها وجود ندارد .
حداقل قواعد استاندارد ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان ( قواعد پکن )
قاعده 26
6 – به منظور فراهم ساختن دوره هاي تحصيلي رسمي يا در صورت اقتضا ، آموزش هاي شغلي و حرفه اي براي نوجوانان نگهداري شده در موسسات ، با هدف اطمينان يافتن از اين که نوجوان به هنگام ترک موسسه ، از وضعيت تحصيلي نامطلوبي برخوردار نباشد ، لازم است همکاري ميان وزارتخانه ها و ادارات تقويت گردد .
گفتار سوم : مساعدت در حين اجراي مجازات
بند اول : کليات
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
حداقل قواعد استاندارد ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان ( قواعد پکن )
قاعده 26
2 – نوجوانان نگهداري شده در موسسات بايد مراقبت ها ، حمايت ها و کليه مساعدت هاي اجتماعي ، آموزشي ، شغلي و حرفه اي ، رواني ، پزشکي و جسماني را دريافت نمايند که به دليل سن ، جنس ، شخصيت و مصالح کلي رشد خود نيازمند آن ها مي باشند .
بند دوم : آموزش
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
گفتار اول : برنامه هاي آموزشي
هر نوجوان زنداني بايد از فرصت حضور در يک برنامه آموزشي مورد تاييد وزارت آموزش ، برخوردار باشد .
بحث : نوجوانان زير 15 سال ، بر اساس قانون ، به صورت الزامي در کلاس هاي آموزشي حضور خواهند يافت . نوجوانان 15 ساله و بالاتر نيز بايد تشويق شوند تا به منظور ارتقاي سطح تحصيلات رسمي ، در کلاس هاي آموزشي شرکت نمايند .
گفتار دوم : دسترسي برابر به برنامه هاي آموزشي
دختران و پسران جوان بايد از حق دسترسي برابر به کليه برنامه ها و خدمات ارايه شده ، برخوردار شوند .
بحث : به طور سنتي ، تعداد پسران حاضر در برنامه هاي ويژه جوانان ، بسيار بيشتر از دختران است . با اين وجود لازم است دختران و پسران ، براي مشارکت يکسان در کليه برنامه ها و فعاليت هاي پيش بيني شده براي نوجوانان ، مورد تشويق قرار گيرند . کمي تعداد دختران حاضر نبايد مانعي براي ارايه تسهيلات وبرنامه هاي آموزشي براي آنان باشد .
قاعده 38
کليه نوجوانان در رده سني تحصيلات اجباري داراي حق بهره مندي از آموزش متناسب با نيازها و توانايي هاي خود و طرح ريزي شده ، جهت آمادگي آنان براي بازگشت به اجتماع مي باشند . اين گونه آموزش ها بايد در صورت امکان ، بايد خارج از موسسه نگهداري، در مدارس جامعه و در هر صورت ، توسط معلمان واجد صلاحيت از طريق برنامه هاي ادغام شده با نظام آموزشي کشور به نحوي تامين گردد که نوجوانان قادر باشند پس از آزادي بدون دشواري تحصيلات خود را ادامه دهند . توجه خاص بايد توسط مديريت مرکز به آموزش نوجوانان خارجي يا نوجوانان با نيازهاي خاص فرهنگي يا قومي مبذول گردد . نوجوانان بي سواد يا افرادي که مشکلات درک و يادگيري دارند بايد از حق آموزش ويژه برخوردار باشند .
قاعده 39
نوجوانان در رده سني بالاتر از سن تحصيلات اجباري که مايل به ادامه تحصيلات خود هستند بايد اجازه اين کار را بيابند و در اين زمينه تشويق شوند و کليه اقدامات لازم بايد در جهت تامين امکانات ، دسترسي آنان به برنامه هاي آموزشي مناسب انجام شود .
قاعده 40
در دانشنامه ها يا گواهي نامه هاي تحصيلي که طي دوران حبس به نوجوانان اعطا مي شود نبايد به هيچ وجه به حضور نوجوان در موسسات نگهداري اشاره شود .
قاعده 41
در کليه مراکز نگهداري بايد امکان دسترسي به کتابخانه ي مجهز به کتب آموزشي و سرگرمي و تفريح و همچنين نشريات مناسب نوجوانان فراهم شود . و نوجوانان بايد در جهت بهره گيري کامل از آن تشويق گردند .
بند سوم : کار
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 42
کليه نوجوانان بايد از حق حرفه آموزي در پيشه هايي برخوردار باشند ، که مي تواند آنان را براي اشتغال آينده آماده نمايد .
قاعده 43
نوجوانان بايد بتوانند نوع کاري را که مايل به انجام آن مي باشند با توجه به انتخاب حرفه اي مناسب و نيازهاي مديريت مرکز انتخاب نمايند .
قاعده 44
کليه معيارهاي حمايتي ملي و بين المللي حاکم بر حمايت از کار کودکان و نوجوانان بايد در مورد نوجوانان محروم از آزادي اعمال گردد .
قاعده 45
در موارد ميسر ، فرصت انجام کار همراه با حق الزحمه ، حتي الامکان در جامعه محلي ، به عنوان مکمل آموزش حرفه اي ارايه شده به منظور افزايش احتمال يافتن اشتغال مناسب در زمان بازگشت به جامعه بايد براي نوجوانان فراهم گردد . نوع کار بايد چنان باشد که کارورزي مناسبي را تامين نمايد تا پس از آزادي براي نوجوانان مفيد باشد . سازمان و روش هاي کاري ارايه شده در مراکز نگهداري بايد به منظور آماده سازي نوجوانان براي شرايط زندگي حرفه اي عادي در حد امکان همانند سازمان و روش هاي کار مشابه در جامعه باشد .
قاعده 46
هر نوجواني که کار مي کند داراي حق دريافت حق الزحمه عادلانه مي باشد . منافع نوجوانان و کارورزي حرفه اي آنان نبايد تابع هدف کسب سود براي مرکز نگهداري يا شخص ثالث قرار داده شود . بخشي از درآمد هر نوجوان بايد به طور معمول به عنوان پس انداز کنار گذارده شود و درزمان آزادي به نوجوانان تحويل گردد . نوجوانان بايد داراي حق استفاده از باقي مانده ي درآمد خود به منظور خريد اقلامي جهت استفاده شخصي يا پرداخت غرامت به بزه ديده يا ارسال به خانواده خود يا ساير اشخاص خارج از مرکز باشند .
بند چهارم : تفريح و سرگرمي
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
لازم است در برنامه ويژه نوجوانان و جوانان ، پيش بيني هاي لازم جهت اختصاص دوره هاي زماني آزاد و برنامه ريزي نشده در طول فعاليت هاي روزانه آن ها ، صورت گيرد . برنامه ويژه جوانان بايد گستره اي از موقعيت هاي تفريحي سرپوشيده يا در فضاي باز را ، هم با توجه به علاقه مندي ها و نياز هاي فردي و هم با در نظر گرفتن ترکيب گروه جوانان تضمين نمايد . برنامه ويژه جوانان بايد حداقل 2 ساعت زمان تفريحي برنامه ريزي شده را در هر روز براي جوانان پيش بيني نمايد .
بحث : برنامه ويژه جوانان ، بايد گستره و سطوح مناسبي از فعاليت هاي اوقات فراغت را متناسب و قابل مقايسه با معيارهاي موجود در جامعه ، تامين نمايد . جوانان نيازمند تخليه انرژي جسماني و ابراز احساسات خود هستند . هر دو نوع برنامه هاي طرح ريزي شده يا آزاد ، موقعيت هايي را براي شادماني ، سرگرمي ، تمديد نيرو و تفريح با يک شيوه آرامش دهنده ولذت بخش ، فراهم مي نمايند ،که به نوعي مکمل زمان فراغت آزاد جوانان هم است . لازم است گستره اي از انواع فعاليت هاي لازمي را پيش بيني کنند که موقعيت هايي را متناسب با نيازها ، علاقه مندي ها و توانايي هاي ساکنان زندان فراهم مي نمايد . برنامه هاي ويژه نوجوانان مي تواند به نوعي همراه با آموزش هم باشد . معيارهاي کلي در نظر گرفته شده براي برنامه هاي تفريحي و سرگرم کننده ، ايجاب مي کند که برنامه ريزي ، طراحي و اجراي هرگونه برنامه ويژه جوانان به گونه اي باشد که اجازه تلفيق تسهيلات ، خدمات و برنامه هاي آموزشي را با چنين برنامه هايي فراهم نمايد .
قاعده 47
هر نوجوان بايد داراي حق بهره مندي از ميزان مناسب وقت براي تمرينات آزاد ورزشي روزانه ، در هواي آزاد در صورت مساعد بودن هوا ، باشد . به طور معمول تمرينات ورزشي و سرگرمي هاي مناسب بايد در طي وقت مذکور فراهم گردد . فضا ، تاسيسات و تجهيزات کافي براي اين فعاليت ها بايد فراهم گردد . هر نوجوان بايد داراي وقت اضافي براي فعاليت هاي اوقات فراقت روزانه باشد که بخشي از آن در صورت تمايل نوجوان ، بايد صرف پرورش مهارت هاي هنري و صنايع دستي گردد . مرکز نگهداري بايد از توانايي جسماني هر نوجواني جهت مشارکت در برنامه هاي تمرينات ورزشي ارايه شده اطمينان حاصل نمايد . تمرينات ورزشي ترميمي و درماني بايد تحت نظارت پزشکي براي نوجوان نيازمند به آن فراهم شود .
بند پنجم : مذهب
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 48
هر نوجوان بايد مجاز باشد که نيازهاي ديني و معنوي خود را به ويژه با شرکت در مراسم عبادي يا جلسات تشکيل شده در مرکز نگهداري يا با اجراي مراکز عبادي خود و در اختيار داشتن کتب يا اقلام مربوط به شعاير ديني و تعليمات مربوط به فرقه مذهبي خويش ، برآورده نمايد . در صورت وجود تعداد کافي نوجوان پيرو يک دين خاص در مرکز نگهداري ، لازم است يک يا چند نماينده واجد صلاحيت آن دين ، توسط موسسه نگهداري ، انتخاب يا تاييد شوند و به آنان اجازه داده شود که مراسم عبادي را به صورت مستمر به جا آورند و بنا به درخواست نوجوانان در مقام روحانيت با آنان به صورت خصوصي ملاقات نمايند . کليه نوجوانان بايد از حق ملاقات با نماينده واجد صلاحيت هر دين به انتخاب خود و همچنين حق عدم مشارکت در مراسم عبادي و امتناع آزادانه از تعليمات ، مشاوره يا ارشاد مذهبي برخوردار باشند .
بند ششم : مراقبت هاي پزشکي
هدف اصلي خدمات پزشکي ، معالجه بيماران و آسيب ديدگان است . بدين منظور که سلامتي خود را باز يابند ،يا وضعيت آن ها بهبود يابد . براي نيل به اين هدف ، بخش زندان بايد دسترسي بزهکاران به کليه سطوح مراقبت هاي پزشکي را که براي مردم عادي ، امکان پذير است تضمين نمايد .
بحث : رضايت آگاهانه ، موافقت يک بيمار با درمان يا رويه پزشکي ، پس از دريافت حقايق اساسي ناظر بر ماهيت ، تبعات ، خطرات و راه هاي جايگزين درمان ، معاينه يا رويه پيشنهادات است . معالجات پزشکي بدون اخذ رضايت ، مي تواند منجر به مسووليت قانوني شود . در خصوص کودکان ، رضايت اگاهانه والدين ، سرپرست يا نگهدارنده قانوني ان ها تنها زماني اخذ مي گردد که بر اساس قانون ، الزامي باشد .
قاعده 49
هر نوجوان بايد مراقبت هاي پزشکي کافي در زمينه پيشگيري و درمان ، شامل مراقبت هاي دندان پزشکي و چشم پزشکي و سلامت رواني و همچنين فراورده هاي دارويي و رژيم هاي غذايي خاص بر اساس تجويز پزشک ، دريافت دارد . کليه اين گونه مراقبت هاي پزشکي بايد ،در صورت امکان ، به منظور پيشگيري از برچسب زدن به نوجوانان و ارتقا عزت نفس و ادغام در جامعه ، از طريق تسهيلات و خدمات بهداشتي مناسب ، در جامعه اي که مرکز نگهداري در آن واقع است ، در اختيار نوجوانان قرار گيرد .
قاعده 50
هر نوجوان از حق معاينه توسط پزشک بلافاصله پس از پذيرش در مرکز نگهداري ، به منظور ثبت هرگونه ، سورفتار پيشين و شناسايي هرگونه شرايط جسماني يا رواني نيازمند توجه پزشکي، برخوردار مي باشد .
قاعده 51
خدمات پزشکي ارايه شده به نوجوانان بايد درجهت شناسايي و درمان هرگونه بيماري جسماني يا رواني ، سو مصرف مواد يا ساير وضعيت هايي باشد که مي تواند مانع ادغام نوجوان در اجتماع گردد . کليه مراکز

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد دختران نوجوان، حقوق کودک، ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، استفاده از زور، عقد ازدواج، اوقات فراغت