دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق کودک، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، هتک حرمت

دانلود پایان نامه ارشد

دفتر مستقل ( دفتر رسيدگي به شکايات ) صورت گيرد .
قاعده 78
هر نوجوان بايد از اين حق برخوردار باشد که به منظور تهيه يک شکايت ، کمک و مساعدت اعضاي خانواده ، مشاوران حقوقي ، گروه هاي بشر دوستانه يا هر شخص ديگر را درخواست نمايد . کمک ها يا مساعدت هايي که نوجوانان فاقد سواد براي استفاده از خدمات نهادها و سازمان هاي صلاحيت دار براي دريافت شکايات ، نيازمند آن ها مي باشند بايد در اختيار چنين نوجواناني قرار داده شود .
اعلام حبس ، انتقال ، بيماري ، آسيب و مرگ
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 58
هر نوجوان بايد در اولين فرصت ممکن ، از مرگ ، بيماري يا آسيب جدي هر يک از بستگان درجه اول خود آگاه شود و لازم است از فرصت شرکت در مراسم تشييع جنازه فرد فوت شده يا عيادت خويشاوند مريض ، برخوردار گردد .

تماس با جهان خارج
حداقل قواعد استاندارد ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان ( قواعد پکن )
قاعده 26
5 – در راستاي منافع و رفاه نوجوانان مقيم موسسات ، والدين يا سرپرستان آن ها بايد از حق دسترسي به آن ها برخوردار باشند .
قاعده 59
کليه اقدامات در جهت حصول ، اطمينان از ارتباط مکفي نوجوانان با دنياي خارج ، به عنوان يکي از اجزاي لاينفک حق رفتار منصفانه و انساني و ضروري در جهت آماده سازي نوجوانان براي بازگشت به اجتماع ، بايد فراهم گردد . نوجوانان بايد داراي اجازه ارتباط با خانواده ، دوستان و ياساير اشخاص يا نمايندگان سازمان هاي معتبر بروني ، خروج از مرکز براي ديدار خانه و خانواده ودريافت مجوز خاص براي خروج از مرکز ، به دلايلي تحصيلي ، حرفه اي يا ساير دلايل با اهميت باشند . طي مدت گذران محکوميت ، مدت زماني که نوجوان در بيرون از مرکز نگهداري به سر برده بايد جز دوران محکوميت وي محسوب گردد .
قاعده 60
هر نوجوان بايد از اين حق برخوردار باشد که اصولا هفته اي يک بار يا حداقل يک بار در ماه و در شرايطي متناسب با نيازهاي نوجوان به برخورداري از حريم خصوصي ، با خانواده و وکيل مدافع خود ، تماس و ملاقات نامحدود داشته باشد .
قاعده 61
هر نوجوان بايد از اين حق برخوردار باشد که جز در صورت وجود محدوديت هاي قانوني ، حداقل 2 بار در هفته با شخص مورد نظر خود ، به صورت مکتوب يا تلفني ارتباط داشته باشد و لازم است کمک هاي لازم جهت اعمال موثر اين حق در اختيار او قرار داده شود . هر نوجوان بايد از حق دريافت مکاتبات خود برخوردار باشد .
قاعده 62
کليه نوجوانان بايد از فرصت اطلاع مستمر از اخبار از طريق مطالعه روزنامه ها ، مجلات و ساير نشريات ، از طريق دسترسي به برنامه هاي راديو و تلويزيون و فيلم هاي سينمايي و همچنين از طريق بازديدهاي نمايندگان و هرگونه باشگاه يا سازمان قانوني مورد علاقه نوجوان برخوردار باشند .
13 : مبحث روش هاي انضباطي ناظر بر نوجوانان
قواعد ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي
قاعده 66
کليه اقدامات و راهکارهاي انضباطي بايد مصلحت امنيت و زندگي همراه با نظم اجتماعي را ملحوظ دارند و با حفظ حرمت ذاتي نوجوان و هدف هاي بنيادين مراقبت در مراکز ، يعني القاي مفهوم عدالت ، عزت نفس و احترام به حقوق کليه اشخاص ، منطبق باشد .

قاعده 67
کليه اقدامات انضباطي مشتمل بر رفتار خشن ، غير انساني يا تحقير آميز از جمله مجازات بدني ، استقرار در سلول تاريک ، حبس در محيط بسته يا انفرادي يا هرگونه مجازات ديگر که امکان دارد بر سلامت جسمي يا رواني نوجوان مربوطه لطمه وارد آورد اکيدا ممنوع است . کاهش وعده غذايي و محدوديت يا تضييع حق تماس با اعضاي خانواده به هر منظور بايد ممنوع گردد . کار بايد همواره به عنوان ابزار آموزشي و وسيله اي جهت ارتقا عزت نفس نوجوان در آماده سازي او براي بازگشت به جامعه تلقي شود و نبايد به منزله ي ضمانت اجراي انضباطي تحميل گردد . هيچ يک از نوجوانان نبايد بيش از يک بار براي هر مورد نقص مقررات انضباطي مجازات شوند . مجازات هاي جمعي بايد ممنوع باشد .
قاعده 68
به موجب قوانين و مقررات مصوب مرجع اجرايي ذي صلاح بايد هنجارهايي در رابطه با موارد زير با رعايت کامل خصوصيات ، نيازها و حقوق اساسي نوجوانان ايجاد گردد .
الف : رفتاري که خلاف انضباطي محسوب مي شود .
ب : نوع و مدت زمان مجازات هايي که ممکن است اعمال گردد .
پ : مراجع صلاحيت دار اجراي اين گونه ضمانت اجراها
ت : مرجع صلاحيت دار رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر

قاعده 69
گزارش رفتارخلاف مقررات بايد بي درنگ به مرجع ذي صلاح ، که مي بايد بدون هرگونه تاخير در مورد آن اتخاذ تصميم نمايد ، تقديم شود . مرجع ذي صلاح بايد مورد را به صورت دقيق تحت بررسي قرار دهد .
قاعده 70
هيچ يک از نوجوانان نبايد ، مگر با رعايت دقيق مفاد قوانين و مقررات جاري ، تحت مجازات انضباطي قرار گيرند . هيچ يک از نوجوانان نبايد تحت مجازات قرار گيرد ، مگر در صورتي که نوجوان از نقص مقررات مورد ادعا به نحو مناسب با درک وي و فرصت کافي جهت ارايه دفاع خود شامل ، حق پژوهش در مرجع ذي صلاح بي طرف ، مطلع گردد . سوابق کامل از کليه رسيدگي هاي انضباطي بايد نگهداري شود.
قاعده 71
هيچ يک از نوجوانان نبايد عهده دار وظايف انضباطي ، مگر در زمينه نظارت بر فعاليت هاي اجتماعي ، آموزشي يا ورزشي مشخص يا برنامه هاي خودگردان باشد .
14 : مبحث ملاقات
مقررات مکتوب برنامه ملاقات با نوجوانان که تعيين کننده ساعات و روزهاي ملاقات است بايد در ساختمان مرکزي موسسه نگهداري نصب شود و و در هنگام پذيرش هر يک از جوانان نيز ، اين برنامه بايد به خود نوجوان و نيز اعضاي خانواده يا سرپرستان او ارايه شود . همچنين برنامه مزبور در صورت درخواست افراد ديگر بايد در اختيار آنان قرار گيرد .
بحث : قواعد مربوط به هر گونه برنامه ملاقات بايد ارتباط مطلوب و بهينه ميان نوجوانان ساکن در موسسه را با خانواده يا سرپرستان خود ، اعضاي جامعه و افراد ديگري مورد تشويق قرار دهد ، که به نوعي درگير پرونده او هستند .
بازرسي ملاقات کنندگان
هدف از اين امر ، پيش بيني رهنمودهايي در خصوص بازرسي ملاقات کنندگان زنداني ها است تا از ورود داروها ، سلاح ها يا هرگونه اشياي ممنوع ديگري پيشگيري شود ، که مي توانند تهديدي عليه ايمني و امنيت موسسه نگهداري محسوب شوند .
14 : مبحث زندانيان خارجي51
توافق نامه الگو در زمينه استرداد زندانيان خارجي
ضميمه 2 – توصيه هايي براي رفتار با زندانيان خارجي
1 – تعيين محل استقرار يک زنداني خارجي در زندان ، نبايد تنها بر اساس مليت وي صورت گيرد .
2 – زندانيان خارجي بايد همانند زندانيان داخلي ، به آموزش ، کار و دوره هاي کارآموزي حرفه اي ، دسترسي داشته باشند .
3 – ملاقات زندانيان خارجي با خانواده خود و نهادهاي اجتماعي بايد از طريق فراهم ساختن کليه فرصت هاي ضروري براي ملاقات و مکاتبه و بادر نظر داشتن رضليت زنداني ، تسهيل گردد ( 61) .

2 – 12 پيمان نامه جهاني حقوق کودک
اين کنوانسيون که مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1989 ( مصادف با 29 آبان سال 1368 ) مي باشد ( 32 ) . اولين توافق بين المللي در خصوص حمايت از کودکان است که داراي ضمانت اجرا و توان قانوني است و مي توان مدعي شد که بيش از هر سند بين المللي ديگري از اقبال عمومي جامعه جهاني برخوردار گرديده است . مفاد پيمان نامه جهاني حقوق کودک در برگيرنده والاترين ارزش هايي است که در فرهنگ ها ، مذاهب و سنن همه کشورهاي جهان براي کودکان وجود دارد ( 62 ) . پيمان نامه حقوق کودک شامل 1 مقدمه و 54 ماده است که در 3 بخش تنظيم و تدوين گشته است . بخش اول اين پيمان نامه که متضمن 41 ماده است ، به بيان حقوق کودکان و تکاليف دول آن ها پرداخته است ؛ حقوقي که کودکان در عرصه حيات دارند و تکاليفي که دولت ها در قبال اين حقوق بر عهده گرفته اند . بخش دوم که شامل 42 تا 45 کنوانسيون است ، ترتيبات اجراي معاهده را مشخص مي کند و مشتمل بر پيش بيني تدابير اجرايي موثر به منظور حصول اطمينان از انجام تعهدات دولت ها در تحقق اصول مندرج در کنوانسيون است . بخش سوم که قسمت پاياني معاهده است ، دربردارنده ي مواد 46 تا 54 کنوانسيون و اصلاح و تفسير آن را مشخص کرده است ( 62 ) . با توجه به موضوع پژوهش ، ماده 37 اين پيمان نامه که در خصوص کودکان معارض قانون تنظيم گشته است ، به تفصيل ذکر مي شود .
ماده 37 ) کشورهاي عضو ، تضمين خواهند کرد که :
الف ) هيچ کودکي مورد شکنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار نگيرد . مجازات اعدام ، يا حبس ابد بدون امکان آزادي ، نبايد در مورد بزه هاي ارتکابي توسط اشخاص زير 18 سال ، اعمال گردد .
ب ) هيج کودکي به طور غير قانوني يا خودسرانه از آزادي محروم نشود . دستگيري ، بازداشت يا زنداني کردن کودک بايد مطابق قانون و تنها به عنوان آخرين راه چاره و در کوتاه ترين زمان ممکن صورت پذيرد .
پ ) با هر کودکي که از آزادي محروم شده است رفتاري انساني و همراه با احترام به مقام ذاتي انسان و با توجه به نيازهاي افراد کم سن او اعمال شود . به ويژه کودک محروم از آزادي بايد از بزرگسالان جدا شود مگر آنکه اين امر مغاير با منافع عاليه ي کودک تشخيص داده شود ، و او حق دارد جز در موارد استثنايي ، تماس خود را با خانواده اش از طريق مکاتبه و ملاقات حفظ کند .
ت ) هر کودک محروم از آزادي ، حق دسترسي فوري به کمک هاي حقوقي و ساير مساعدت هاي مقتضي داشته باشد و همچنين حق داشته باشد که محروميت خود از آزادي را از حيث تطابق در برابر دادگاه يا هر مقام واجد صلاحيت مستقل و بي طرف ديگر مورد اعتراض قرار دهد و در يک چنين مواردي از تصميم فوري برخوردار شود (32 ) .
2 – 13 حقوق بشر افراد محبوس
حقوق بنيادي بشر هيچ گونه حد و مرزي چون حبس نمي شناسد و به هيچ عنوان اين حقوق قابل نفي نيست ، از اين رو کيفر سالب آزادي در مورد هر شخص او را از حقوق اساسي متعلق به نوع بشر ، محروم نمي کند . و به عبارت ديگر ، سلب آزادي نافي حقوق بنيادي بشر نيست ، بنابراين اين حقوق شامل حال تمامي افراد زنداني و بازداشت شدگان نيز مي شود . اين حقوق را برخي حقوق دانان چنين برشمرده اند :
1 : حق زندگي و برخورداري از احترام به حيثيت فردي
2 : محفوظ ماندن از اعمال شکنجه و سو رفتار
3 : حق برخورداري از بهداشت
4 : حق احترام به شان انساني
5 : حق برکنار بودن از هرگونه تبعيض
6 : حق برحذر بودن از بردگي
7 : حق آزادي انديشه
8 : حق آزادي وجدان
9 : حق آزادي مذهب
10 : حق احترام به زندگي خانوادگي
11 : احترام به کرامت و حيثيت انساني افراد دستگير شده و زندانيان ( 63 ) .
بشر في نفسه داراي احترام بوده و به صرف انسان بودن ، هر کس مستحق احترام و تکريم است ، بدين جهت حتي چنان چه انساني مرتکب جرم شود و موجبات توقيف قانوني خودش را فراهم آورد و زنداني گردد ، نبايد مورد هتک حرمت قرار گيرد ، چون همان طور که در متون مختلف ، مانند ( تعاليم ديني ، اعلاميه حقوق بشر ) تاکيد شده که بشر في نفسه مورد احترام است و هرکس نيز مرتکب تخلف و بزهي شد ؛ فقط مجازات همان جرم را بايد بر او بار آورد و نه بيشتر از آن ، اين است که اصل ماده 29 قانون اساسي در اين مورد مقرر مي دارد : (( هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير ، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است )) ( 63 ) .
2 – 14 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان
مجلس شوراي اسلامي در حمايت از کودکان و نوجوانان قانوني را تصويب نمود که بر اساس آن کليه اشخاص زير 18 سال از حمايت هاي قانوني برخوردار مي گردند . به پاره اي از موارد اشاره مي شود .
ماده 1 – کليه افرادي که به سن 18 سال تمام هجري شمسي نرسيده اند از حمايت هاي قانوني مذکور در اين قانون بهره مند مي شوند .
ماده 2 – هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .
ماده 4 – هرگونه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، استفاده از زور، عقد ازدواج، اوقات فراغت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بهداشت روان، ارتکاب جرم