دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق کودک، نقض حقوق، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

د معلول” به بررسي قوانين مرتبط با حقوق فرهنگي افراد معلول در سه زمينه حق آموزش، حق شرکت در زندگي فرهنگي اجتماعي و آزادي جريان اطلاعت و دسترسي به اطلاعات از ديدگاه حقوق ايران و حقوق بين‌المللي پرداخته است و در نهايت به مشکلات و موانع اجرايي حقوق افراد معلول در زمينه‌هاي فوق پرداخته است10.
مقاله‌اي تحت عنوان “مروري بر حقوق کودکان داراي ناتواني و معلوليت” که در آن به بررسي سير تاريخي حقوق کودک و نيز مباحث اجتماعي کودکان به شکل عام و کودکان معلول به شکل خاص پرداخته شده و نيز حقوق کودک در قوانين داخلي و بين‌المللي نقد‌ شده است 11.
کمالي و همکاران در مقاله خود تحت عنوان “حقوق بشر و ناتواني (معلوليت)” به بررسي حقوق بشر از ديدگاه کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و قوانين داخلي در شکل عام و حقوق افراد معلول در شکل خاص مطابق با کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و قوانين حمايتي از حقوق معلولان پرداخته است12 .
لسان، در مقاله خود با عنوان “حقوق بشر و حقوق کارگران معلول در مقررات داخلي و بين‌المللي”
ضمن بررسي حقوق شغلي و حرفه‌اي اشخاص معلول در مقررات داخلي و بين‌المللي، به نقد وضعيت شغلي آنها پرداخته است و بر لزوم اهميت دادن به مقوله شغلي و نيز بکارگيري آنها در جامعه و حمايت از حقوق آنها نيز تاکيد کرده است.
حسيني و همکاران در مقاله خود با عنوان “معلوليت، فقر، طرد اجتماعي”به اطلاعات مربوط به افراد معلول در ايران و خدمات حمايتي و اقداماتي که به اين افراد امکان دسترسي به فرصت‌هاي زندگي را مي‌دهد، مي‌پردازد. روش مطالعه در آن، از نوع اسنادي و تجزيه و تحليل ثانويه است که در آن از اطلاعات و آمار سازمان بهزيستي و مرکز آمار استفاده شده است. يافته‌هاي اين تحقيق نشان‌دهنده اين مطلب مي‌باشد که معلوليت در شرايط فقدان فرصت‌هاي زندگي به طرد اجتماعي مي‌انجامد و همچنين نشان داده شده است که در ايران از سويي با محدوديت و کمبود چشمگير اطلاعات و آمار مربوط به جمعيت افراد معلول و وضعيت آنها و از سويي ناچيز بودن اقدامات حمايتي و محدوديت در اشتغال و فقر قابليتي معلولان در زمينه‌هايي مانند آموزش وجود دارد. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد که در ايران افراد معلول به دلايلي چون محروميت درآمدي، مشخص نبودن ميزان و نوع اشتغال، فقر قابليتي در خصوص شاخص آموزش و فقدان اعتبارات لازم جهت اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، در شمار فقيرترين و مطرودترين افراد جامعه قرار دارند13.
رفاهي در مقاله خود با عنوان “لزوم برابرسازي فرصت‌هاي آموزشي براي دانش‌آموزان استثنايي بر اساس مصوبات سازمان‌هاي بين‌المللي و ديدگاه اسلام” به بررسي حقوق بنيادين کودکان در نظام اجتماعي اسلامي و حقوق و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و نيز قوانين مرتبط با معلولان در کشور ايران پرداخته است14.
قاسمي در مقاله‌اي با عنوان “ضرورت تحول نگرش جامعه، مردم و مسوولان نسبت به دانش‌آموزان استثنايي و تأثير آن بر تحقيق حقوق آنان” به بررسي جامعه‌شناختي نگرش مردم نسبت به دانش‌آموزان معلول پرداخته که نتيجه تحقق نگرش مثبت را مساوي با تحقيق اهداف حقوقي آنان دانسته است15.
قدمي در مقاله خود در نخستين همايش حمايت حقوقي معلولان در نظام ملي و بين‌المللي با رويکردي به نابينايان، به بررسي حقوق افراد معلول در قالب معلولان نابينا پرداخته است که در واقع اهميت توجه به قشر معلول نابينا که عموما از نظر جسمي و رواني و حتي ذهني سلامتي قابل‌توجهي دارند تاکيد کرده است که مي‌توانند به عنوان عناصري فعال در جامعه به کار‌هاي خاصي گماشته شوند16.

2- تحقيقات خارجي
پايان‌نامه‌اي با عنوان “Staff in the NSW criminal justice system understanding of people with and without disability who offend ” که به بررسي نحوه برخورد و ميزان شناخت کارکنان از افراد معلول بزهکار و نيز نحوه رفتار و راهنمايي اين افراد در نظام عدالت کيفري پرداخته است که نتيجه اين تحقيق نشان دهنده برخوردي هم سطح بين افراد سالم و افراد معلول بزهکار و رفتاري ناملايم با آنها مي‌باشد17.
پايان‌نامه دکترا با عنوان “Why reports of sexual assault made by adults with cognitive impairment fail to proceed through the justice system” به بررسي مسائل و مشکلات پرونده‌هاي افراد معلول مبتلا به اختلالات‌ شناختي از بعد رويه‌هاي موجود در دادگاه‌ها و نيز عدم تخصص پليس و نحوه برخورد آنها با گزارشات افراد معلول پرداخته است18.
پايان‌نامه کارشناسي ارشد با عنوان ” Accessibility rights for disabled people” بررسي ماهيت حقوق افراد معلول در دسترسي به حقوق مساوي و حق حمايت قانوني و نقص‌ها و قوانيني ناسازگاري مي‌پردازد که همواره افراد معلول را تحت فشار قرار مي‌دهد و در نهايت نيز راهکارهايي براي ارتقاء سطح حمايت از افراد معلول ارائه مي‌کند19.
و پايانامه کارشناسي ارشد با عنوان ” Innovative aspects of the UN convention on the rights of persons with disabilities ” به بررسي مواد قانوني خاصي از کنوانسيون حقوق افراد داراي معلول مي‌پردازد که از نظر اهميت و تاثير‌گذاري در استيفاي حق افراد معلول موثر مي‌باشد. در اين پايان‌نامه به سه جنبه روند تهيه پيش‌نويس آن، مفاد کلي و اساسي آن و مفاد آن در اجرا و نظارت. پرداخت بيش‌تري شده.است.20

‌ه- اهميت و ضرورت تحقيق
معلولان به عنوان اعضاي جوامع بشري همواره حقوق ذاتي يکساني با سايرين دارند همان‌گونه که در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است ” بازشناسي حرمت ذاتي آدمي و حقوق برابر و سلب‌ناپذير تمامي اعضاي خانواده بشري بنيان آزادي، عدالت و صلح در جهان است”. انسان‌ها با هر رنگ و نژاد و شرايطي که دارند حقوق مساوي و برابري در پيشگاه عدالت دارند و قوانين هر کشوري متضمن دسترسي به عدالت مي‌باشد، قوانين داخلي و بين‌المللي چه به شکل شکلي و چه به شکل ماهوي همواره ابزاري در دستيابي به حقوق مساوي تمامي افراد جامعه مي‌باشد، اصولا اين قوانين بايد با تکيه بر حقوق ذاتي انسان‌ها بگونهاي تدوين گردند که افراد جامعه اعم از معلول و غيرمعلول را به يک‌اندازه در پيشگاه عدالت مورد حمايت قرار دهند، بگونهاي که هيچ يک نتوانند بر ديگري تسلط پيدا کنند. از اين رو کارايي و جامعيت قوانين حمايتي مي‌تواند از طريق نيل به هدف فوق مورد سنجش قرار گيرد که در اين پژوهش يکي از اهداف، سنجش جامعيت قوانين داخلي و بين‌المللي مطابق با اصل حقوق ذاتي برابر افراد عادي و افراد معلول مي‌باشد که مورد اهميت مي‌باشد.
با توجه به اينکه قوانين تصويب شده در ايران مطابق با کنوانسيون‌هاي مي‌باشد، با وجود اين، يکي از اهداف اين تحقيق تعيين شفافيت و موانع و مشکلات قانونگذاري در مقايسه با کشورهاي توسعه يافعه و کنوانسيون سي.‌ار. پي. دي مي‌باشد که مي‌تواند خلاء‌ها‌ي موجود در قانونگذاري و اصل عدم کارايي فراگير آن را نسبت به کشورهاي ديگر و کنواسيون‌هاي بين‌المللي مشخص کند که مي‌تواند از نظر عملي در جهت رفع اشکالات موجود در قوانين و موانع اجرايي آن مفيد باشد.
در تمام مناطق دنيا و تمام سطوح هر جامعه ممكن است افرادي به دليل محدوديت عملكردهاي فيزيكي، رواني، حسي يا وضعيت‌هاي طبي يا بيماري ذهني دچار معلوليت شوند. معلوليت به معني از دست دادن يا محدوديت فرصت‌هاي شركت در زندگي اجتماعي در يك سطح مساوي با ديگران است. افراد داراي معلوليت شامل کساني مي‌شوند که داراي نواقص درازمدت فيزيکي، ذهني، فکري يا حسي مي‌باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد، دچار مشکل شوند. کنوانسيون حقوق افراد داراي معلويت در 13 دسامبر 2006 ميلادي در 50 ماده به تصويب رسيد که ماده 12 به شناسايي برابر در پيشگاه قانون و ماده 13 به دسترسي معلولان به عدالت اختصاص داشته است. مسئله حمايت از افراد داراي معلوليت در کشورهاي در حال توسعه مانند ايران که هنوز شاخص‌هاي کمي و کيفي توسعه در مراحل اوليه پيشرفت قرار دارد و به خصوص در کشورهايي که سازمان بهداشت جهاني اذعان مي‌نمايد بيش از دو سوم کل معلولان جهان در آنها زندگي مي‌کنند، اهميت بيش‌تري مي‌يابد و اين مسئله باز براي کشور ما از اين جهت که سال‌ها درگير جنگ بوده، اهميت مضاعف يافته است و مشخص شدن حقوق اساسي معلولان و نيز نوع دسترسي، فرايند و کيفيت دسترسي آنان به حقوق خود و عدالت مي‌تواند بخش بزرگي از جمعيت کشور را از مشکل نقض حقوق خود، برهاند.
نتايج اين پژوهش مي‌تواند در جهت شناسايي مشکلات معلولان و نيز حقوق مسلم آنها که از نظر کنوانسيون‌ بين‌المللي حمايت از افراد داراي معلوليت و قوانين داخلي بايد به آنها عمل شود، مي‌تواند بسيار مفيد باشد، زيرا اغلب قوانين خشک و صرفا با پوسته رعايت حقوق بشر، بوجود مي‌آيند که از طرفي معلولان را اميدوار مي‌کند و از طرف ديگر اجراي اين قوانين به شکل يک رويا دست نخورده باقي مي‌ماند. بنابراين، تکيه بر نتيجه تحقيق حاضر مي‌تواند درک درستي را از فضاي حقوق معلولان به جامعه ارائه کند.
با عنايت به اين که هم قانون جامع حمايت از معلولان و مقررات بعدي آن جديد بوده و هم کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت نسبتاً جديد تصويب شده پرداختن به اين مسئله خود تحقيق نو و منحصر به فردي تلقي مي‌شود. اگرچه ساير حقوق افراد داراي معلوليت مانند حق آموزش و حق اشتغال در قالب تحقيقات و پايان‌نامه‌‌هاي دانشگاهي بررسي شده اما حق برخورداري از حمايت حقوقي و قضايي اين افراد تاکنون بررسي نشده است. بررسي تحليلي و تطبيقي اين حق در نظام حقوقي ايران و کنوانسيون سي. ار. پي. دي. مي‌تواند از نظر علمي ادبيات اين موضوع را در حقوق ايران غني‌تر کند و از نظر عملي و اجراي قوانين مربوط به معلولان، با الهام از ادبيات پيشرفته کنوانسيون يادشده ضمن تبيين ابعاد مختلف مسئله براي مجريان و دست‌اندرکاران قضايي، سياست قضايي جمهوري اسلامي ايران را کارآمد و تقويت کند. لازم به يادآوري است تاکنون چنين تحقيقي انجام نشده است.

‌و- اهداف تحقيق
1. بررسي سنجيدگي سياست تقنيني کنوانسيون سي. ار. پي. دي و ايران در مورد حمايت حقوقي و قضايي از معلولان.
2. بررسي همگرايي سياست تقنيني کنوانسيون سي. ار. پي. دي و ايران در مورد حمايت حقوقي و قضايي از معلولان.
3. بررسي جامعيت سياست تقنيني کنوانسيون سي. ار. پي. دي و ايران در مورد حمايت حقوقي و قضايي از معلولان.
4. ايجاد رويکرد‌هاي جديد در نگرش به جامعه معلولان از جنبه حقوق برابري.
5. تشويق به پژوهش در حوزه حقوق معلولان و نقض حقوق آن‌ها
6. بررسي کارايي قوانين داخلي و کنوانسيون بين‌المللي حمايت از افراد داري معلوليت در اجرايي شدن قوانين و دسترسي معلولان به حقوق انساني و عادلانه خود.
7. بررسي امکان شکايت افراد معلول از نهاد‌هاي داخلي و بين‌المللي در مواجه با مشکلات بوجود آمده براي آنها در نتيجه عدم اجراي قوانين داخلي و کنوانسيون‌ بين‌المللي حمايت از افراد داري معلوليت.
8. بررسي چگونگي دسترسي افراد معلول به عدالت و همخواني اين دسترسي در مقايسه با قوانين داخلي و کنوانسيون‌هاي بين‌المللي.
9. توجه بر اصل نياز به شناسايي افراد معلول و تعيين وکلاي نامي براي افراد معلول جهت دسترسي سريع به نظام عدالت کيفري.
10. نگرش علمي در آئين‌نامه اجرائي ماده 13 و ماده واحده‌هاي حمايت حقوقي افراد معلول براي آگاه‌سازي معلولان از حقوق قضائي خود و نيز تسهيل دسترسي به وکلاي خبره در زمينه حقوق معلولان.
11. اهميت دادن به آموزش قضات و کارکنان قوه قضائيه در تسهيل رسيدگي به جرائم و نقض حقوق معلولان و تغيير نگرش نسبت به اين گروه.
12. تجهيز ساختمان‌هاي دادگستري و نهادهاي مرتبط با آن به انوع امکانات تسهيل‌کننده تردد و ارتباط افراد معلول
13. ارائه مدل ساختاري براي کانون وکلا در جهت ايجاد بخش‌هايي جهت رسيدگي تخصصي به معلولان و تعيين وکيل براي معلولان و نيز همکاري با سازمان بهزيستي به عنوان دو نهاد واسطه و اجرائي.

‌ز- روش تحقيق
روش تحقيق در اين پايان‌نامه، کتاب‌خانه‌اي مي‌باشد که نيازمند مطالعه و تحقيق از کتب و مقالاتي که در اين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، معلولان و جانبازان، دانشگاه تهران، عدم تقارن Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، منابع معتبر، حقوق اشخاص، سندرم داون