دانلود پایان نامه ارشد درمورد حاکمیت شرکتی، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن، قلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

واقع، در عرصه سیاسی، زیان ناشی از عدم بکارگیری محافظهکاری در گزارش سود و داراییها قابل توجه است و این زیان از سود ناشی از بکارگیری محافظهکاری در گزارش سود و دارایی کمتر است(واتس، 2003).
زف24(1972) و والکر25(1992) اشاره داشتند که این موضوع برای ناظرین و تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری حائز اهمیت بود. به نحوی که انگیزهی اعمال محافظهکاری در آنان ایجاد شد و کمسیون بورس اوراق بهادار در کشور آمریکا گزارشگری داراییها را بدون بکارگیری رویههای محافظهکارانه ممنوع کرد. برای مثال، این کمسیون تجدید ارزیابی داراییهای شرکتها را در سه سال اول فعالیتشان ممنوع اعلام کرده است(واتس، 2003).
بحران مالی سال 1929 میلادی در آمریکا و ورشکستگی شرکتهای بزرگ، توجه افراد را به سوی کمسیون بورس و اوراق بهادار جلب کرد و کمسیون هم نسبت به موضوع اقداماتی را اعمال کرد و از آن به بعد زیانهای وارده به سرمایهگذاران بر اثر ارزیابی بیش از حد داراییها موجب سرزنش کمسیون شد، ولی به زیانهای وارده از ارزیابی کمتر داراییها اهمیتی داده نمی شد. لذا توجه کمسیون عمدتاً متمرکز بر جلوگیری از وقوع بحران های ناشی از ارزیابی بیش از واقع داراییها بود و به ارزیابی کمتر از واقع داراییها و سود چندان توجه نمیکرد. به همین دلیل یک نوع عدم تقارن در عملکرد کمسیون بورس اوراق بهادار پیش آمد. با مقایسه زیان عدم تقارن عملکرد کمسیون اوراق بهادار با زیانهای ناشی از عدم شناسایی بموقع زیان، انگیزه اِعمال محافظهکاری در ارقام حسابداری از طریق تنظیم مقررات به وجود آمد، زیرا شرکتها هزینه کمتری را تحمل می نمودند(ثقفی، سدیدی، 1386).
2-2-1-4- دیدگاه مالیات
سالیان زیادی است که مالیات بر درآمد با سودهای حسابداری ارتباط تنگاتنگی دارد و به طور جدی بر سود حسابداری تأثیرگذار بوده است. واتس(1977) و واتس و زیمرمن(1979) دریافتند که به لحاظ الزام خزانه داری آمریکا، استهلاک داراییها در شرکتهای آمریکایی محاسبه و به عنوان هزینه جاری ثبت شده و در صورتهای مالی گزارش می شود. پذیرش گسترده این الزام منجر به قانون مالیاتِ سال 1907 گردید که سرآغازی برای قانون مالیات سال 1913 میلادی بود(واتس، 2003).
گانتر و دیگران26(1997) روشهای حسابداری را پیشنهاد کردند که بر درآمد بر مالیات مؤثر بود. همچنین شکلفورد و شولین27(2001) دریافتند که مالیات این انگیزه را ایجاد می کند که سود حسابداری گزارش شده با سود مالیاتی هماهنگ شود و مادامی که شرکت سودآور و نرخ سود مالیاتی مثبت باشد، میتوان با به تعویق انداختن شناسایی سود، ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص داراییها را کمتر گزارش کرد. به این ترتیب مالیات بر درآمد به عنوان توجیهی برای محافظهکاری تلقی گردیده است.
2-2-2- محافظهکاری نامشروط و مشروط
در تحقیقات اخیر، محافظهکاری را به دو نوع تقسیم کرده اند: نوع اول محافظهکاری پیشرویدادی است که محافظهکاری مستقل از اخبار و محافظهکاری نامشروط نیز نامیده می شود. این نوع محافظهکاری از بکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را مستقل از اخبار اقتصادی جاری، کاهش میدهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی در صورتی که جریانهای نقدی مورد انتظار آنها مثبت باشد، از این نوع است. نوع دیگری از محافظهکاری، محافظهکاری پس رویدادی است که محافظهکاری وابسته به اخبار، محافظهکاری مشروط و عدمتقارن زمانی سود نیز خوانده می شود. تعریف ارائه شده توسط باسو(1997) که محافظهکاری را به عنوان تأئید پذیریِ متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینهها در نظر می گیرد بیانگر محافظهکاری مشروط است. این نوع محافظهکاری به مفهوم شناسایی بموقعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال، قاعدهی اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار، حذف سرقفلی در نتیجه انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیانهای احتمالی در مقابل سودهای احتمالی از این نوع هستند. به طور کلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش یا اخبار بد درباره موجودی کالا، سرقفلی و زیان های احتمالی را ایجاب میکند؛ اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع میکند(پای، درنتون و والکر28، 2005)
انگیزه اصلی برای محافظهکاری نامشروط، سختی ارزیابی داراییها و بدهیهاست. در حالی که انگیزهی اصلی برای محافظهکاری مشروط، خنثی کردن انگیزههای مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداریِ جانبدارانه می باشد. انگیزههای مشابهی نیز برای این دو نوع محافظه کاری وجود دارد. برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایهگذاری باعث می شود اثر منافعی که آنها از سود کسب می کنند کمتر از آسیبهایی باشد که از زیانی با اهمیتِ مشابه می بینند(بیور و رایان29، 2004)
2-2-3- محافظهکاری و حاکمیت شرکتی
از دیدگاه حاکمیت شرکتی، میتوان این سؤال را مطرح کرد که آیا حسابداریِ محافظهکارانه روی حاکمیت شرکتی تأثیر میگذارد و یا اینکه محافظهکاری خود تابعی از نوع حاکمیت شرکتی می باشد؟ به طور کلی، در تشریح این رابطه، دو دیدگاه کلی میتوان مطرح کرد: دیدگاه جانشین و دیدگاه مکمل.
دیدگاه جانشین محافظهکاری را به عنوان ابزاری برای کاهش دادن عدم اطمینان و نامتقارن بودن اطلاعات میداند، بنابراین مورد انتظار است زمانی که ساختار حاکمیتی ضعیف بوده و مشکلات مربوط به هزینههای نمایندگی زیاد باشد به دلیل افزایش عدمتقارن اطلاعاتی، تقاضا برای حسابداری محافظهکارانه افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، طرفداران دیدگاه مکمل بر این باورند که استفاده از رویههای حسابداری محافظه کارانه، ابزاری برای رسیدن به حاکمیت شرکتی موثر است(چی، لیو و وانگ30، 2009). در حمایت از دیدگاه جانشین، واتس(2003) بیان میدارد که تقاضا برای حسابداری محافظهکارانه از این نکته نشأت میگیرد که حسابداری محافظهکارانه مشکلات مربوط به هزینه نمایندگی را در مؤسسات کاهش می دهد. بر این اساس، در تمامی مباحث مربوط به دیدگاه جانشین، فرض بر این است تقاضا برای حسابداری محافظهکارانه زمانی که گزارشهای مالی تحت تأثیر حاکمیت شرکتی ضعیف قرار می گیرد، افزایش پیدا می کند. همچنین در حمایت از این دیدگاه، خان و واتس31(2007) اظهار می دارند که در مؤسسات جوانتر، احتمال کمتری وجود دارد که مکانیسمهای شرکتیِ کارآمدی در کاهش دادن مشکلات مربوط به هزینههای نمایندگی وجود داشته باشد و به همین دلیل در این گونه مؤسسات، محافظهکاری بیشتری وجود خواهد داشت. یعنی محافظهکاری ابزاری برای غلبه بر ضعف حاکمیت شرکتی است. لافوند و رویچودهاری32 (2008) دریافتند که محافظهکاری با افزایش مالکیت مدیریتی کاهش پیدا می کند. آنها عنوان می دارند که مالکیت مدیریتیِ پائین، باعث بیشتر شدن مشکلات مربوط به هزینههای نمایندگی می شود و در این حالت برای غلبه بر این مشکل، استفاده از رویههای حسابداری محافظهکارانه بیشتر خواهد شد. علاوه بر این، لافاند و واتس33(2008) شواهدی را ارائه میکنند که نشان می دهد رابطه مثبتی بین محافظهکاری و نامتقارن بودن اطلاعات وجود دارد. بنابراین زمانی که ساختارهای حاکمیتی متفاوتی وجود داشته باشد محیطهای اطلاعاتی متفاوتی نیز بوجود خواهد آمد و چون محافظهکاری می تواند باعث کم شدن عدم تقارن اطلاعاتی شود، مورد انتظار خواهد بود که ساختار حاکمیتی ضعیف باعث استفاده بیشتر از حسابداری محافظهکارانه شود.
اما بعضی از یافتههای تجربی از دیدگاه تکمیلی حمایت میکند. برای مثال، گارسیا و دیگران34(2009) نشان میدهند مؤسساتی که ساختار حاکمیتی قدرتمند و کارایی دارند اخبار بدِ مربوط به شرکت را زودتر به سرمایهگذاران منتقل می کنند( انتشار سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خواب نشانگر وجود محافظهکاری است). در واقع، انتشار سریعتر اخبار بد، علامتهایی را به اشخاص مرتبط با حاکمیت شرکتی در رابطه با ورشکستگی شرکت انتقال میدهد.
به طور کلی می توان عنوان کرد که در دیدگاه جانشین، حسابداری محافظهکارانه بدلیل ضعف حاکمیت شرکتی به وجود میآید و هرگاه حاکمیت شرکتی کارآمدی وجود داشته باشد محافظهکاری نیز کمتر خواهد بود. در مقابل، دیدگاه مکمل بیان میکند که محافظه کاری یکی از عواملی است که باعث کمک به برقراری حاکمیت شرکتی کارآمد می شود(چی، لیو و وانگ، 2009).

2-2-4- اقلام تعهدی و محافظهکاری
سودها و زیانهای اقتصادی را میتوان به عنوان جریان های نقدی به علاوه هر گونه تجدید نظر در ارزش فعلی جریانهای نقدی مورد انتظار آتی در نظر گرفت. بنابراین، حداقل قسمتی از شناسایی نامتقارن سودها و زیانهای عملیاتی، بایستی از طریق اقلام تعهدی انجام شود. زیرا اقلام تعهدی مبنایی است برای تجدید نظر در برآوردهای انجام شده از طریق جریانات نقدی آتی، که قبل از تحقق واقعی آنها اتفاق می افتد. مثالهایی از شناسایی نامتقارن سودها و زیانها مربوط به سرمایه در گردش شامل سود و زیان معاملات اوراق بهادار، کاهش ارزش موجودی ناشی از ضایعات، نابابی و کاهش در ارزش بازار آنها، تجدید حسابهای دریافتنی و ایجاد ذخایر برای هزینههای عملیاتی ناشی از رویدادهای نامطلوب در دوره جاری می باشند. مثالهایی از شناسایی نامتقارن سود و زیان مربوط به داراییها و بدهیهای بلندمدت عبارتند از: مخارج تجدید ساختار، مخارج استهلاک سرقفلی ناشی از تحصیل با خالص ارزش فعلی منفی و مخارج کاهش ارزش داراییها ناشی از سرمایهگذاریهای بلندمدت با خالص ارزش فعلی منفی. در نتیجه، حسابداری تعهدی حق انتخاب مدیران در تعیین سود در دورههای زمانی مختلف را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. در واقع تحت این نوع سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر، مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینههای متفاوتی در مورد زمان شناسایی درآمدها مانند شناسایی سریعتر درآمد از طریق انجام فروشهای نسیه نیز روبرو هستند(تئوح، ولچ و وانگ35، 1998). بنابراین، مدیران از طریق اقلام تعهدی می توانند بر میزان محافظهکاری(عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد) مؤثر باشند، در حالی که وجه نقد حاصل از عملیات کمتر میتواند تحت تأثیر مدیریت قرار گیرد(مهرانی، حلاج و حسنی، 1388).
2-2-5- محافظهکاری و عدمتقارن اطلاعاتی
بعضی از سرمایهگذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیلگرانِ آنها و مؤسسههایی که از این افراد اطلاعات دریافت میکنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند(ایسلی و اهارا36، 2004). هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایهگذاران افزایش مییابد و در نتیجه بازده سرمایهگذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش پیدا می کند(لافوند و واتس، 2008). این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی هماهنگی زیادی دارد. قائمی و وطن پرست (1386) ضمن اشاره به سابقه مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان دادند که در بورس اوراق بهادار تهران هم، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معاملهگران، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیع تر میکند.
اما قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد. عرضه و تقاضای غیرعادی در نتیجهی وجود اطلاعات محرمانه به وجود می آید؛ هنگام وجود اخبار محرمانهی بد، عرضه سهام زیاد می شود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش مییابد. برعکس، هنگام وجود اخبار محرمانه خوب، تقاضا زیاد می شود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس میشود. یعنی بازارسازها هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت میکنند و در نتیجه، خرید و فروش غیرعادی نیز صورت نمیگیرد(رضا زاده و آزاد، 1387)
برای تبیین رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی و محافظهکاری، لازم است ریشه عدمتقارن اطلاعاتی بین سرمایهگذاران مورد کند وکاو بیشتری قرار گیرد. منشأ بخش مهمی از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصتهای سرمایهگذاری و رشد شرکتها

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اطلاعات حسابداری، جامعه آماری، سود حسابداری، بورس اوراق بهادار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تقارن اطلاعاتی، صورتهای مالی، عدم تقارن، اقلام تعهدی