دانلود پایان نامه ارشد درمورد جذب دانش، سطح معنادار، نوآوری سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

مقدار کشيدگي آن 013/0 است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير ظرفيت جذب دانش از کشيدگي نرمال برخوردار است.
توصیف سازه های ظرفيت جذب دانش
جدول 4- 5: توصیف متغیر سازه های ظرفيت جذب دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
اکتساب دانش
32
03/3
38/4
7155/3
36794/0
135/0
151/0-
927/0-
ادغام دانش
32
08/3
97/3
4774/3
26964/0
073/0
525/0
633/0-
تبديل دانش
32
83/2
88/3
3038/3
24606/0
061/0
639/0
81/0
به کارگيري دانش
32
1/3
34/4
6534/3
30552/0
093/0
428/0
493/0
مطابق جدول 4- 5 میانگین امتیاز متغیر اکتساب دانش برابر 7155/3، متغیر ادغام دانش 4774/3، متغیر تبديل دانش 3038/3 و متغیر به کارگيري دانش 6534/3 می باشد. میانگین های به دست آمده برای سازه های ظرفيت جذب دانش بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده براي متغير اکتساب دانش برابر 151/0-، متغير ادغام دانش 525/0، متغير تبديل دانش 639/0 و متغير به کارگيري دانش 428/0 است که تمامی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند؛ يعني از لحاظ کجي سازه های ظرفيت جذب دانش نرمال بوده و توزيع آن ها متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي متغير اکتساب دانش برابر 927/0-، متغير ادغام دانش 633/0-، متغير تبديل دانش 81/0 و متغير به کارگيري دانش 493/0 است که تمامی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند؛ اين نشان مي‌دهد توزيع سازه های ظرفيت جذب دانش از کشيدگي نرمال برخوردار می باشند.

4-3- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق:
جدول 4-6: آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیرهای تحقیق

تعداد
آماره آزمون
سطح معناداری
انعطاف پذيري
32
503/0
962/0
نوآوري
32
549/0
924/0
ظرفيت جذب دانش
32
614/0
845/0

با توجه به جدول 4-6 مشاهده می شود که مقدار سطح معناداری به دست آمده برای آزمون كولموگروف- اسميرنف برای تمامی متغیرهای تحقیق بیشتر از پنج صدم می باشد در نتیجه متغیرهای تحقیق در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشند.
با توجّه به اينكه در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیّه ها از تکنیک تحلیل رگرسيون استفاده خواهد شد، لازم است شرايط جهت استفاده از تحليل هاي رگرسيوني مورد بررسي قرار گيرد.
اينكه مقياس اندازه‌گيري همه متغيرها حداقل رتبه‌اي بوده است. زيرا همه متغيرهاي پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای که دارای پنج گزینه حداقل خیلی کم تا حداکثر خیلی زیاد طراحی شده است و در مرحله تحلیل به گزینه ها امتیاز 1تا 5 اختصاص داده شده است.
اينكه توزيع مقادير متغير وابسته نرمال بوده است كه اين كار نيز با آزمون «كولموگروف- اسميرنف» تأييد شده است.
H_0 : متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد.
H_1 : متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال نمی باشد.
جدول 4 -7: آزمون كولموگروف- اسميرنف برای متغیر وابسته تحقیق

آماره کلوموگروف- اسمیرنف
سطح معنی داری
نوآوری
634/0
817/0
انعطاف پذیری
601/0
863/0

نتیجه گیری: با توجّه به اینکه مقدار p-value بیشتراز 05/0است نمی توان فرض صفر را رد کرد و بنابراین متغیروابسته درنمونه دارای توزیع نرمال می باشد.

4-4- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق:
جدول 4-8: آزمون تی تک نمونه ای برای متغیرهای تحقیق

تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
انعطاف پذيري
32
8413/3
25017/0
128/16
31
000/0
نوآوري
32
3482/3
30115/0
545/5
31
000/0
ظرفيت جذب دانش
32
5375/3
25429/0
137/10
31
000/0

با توجه به جدول 4-8 مشاهده می شود که مقدار سطح معني‌داری به دست آمده برای تمامی متغیرهای تحقیق کمتر از پنج صدم می باشد در نتیجه بین میانگین متغیرهای تحقیق با میانگین مورد انتظار جامعه تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به میانگین های به دست آمده، تمامی متغیرهای تحقیق بالاتر از حد مورد انتظار (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد 3 حد مورد انتظار می باشد) بوده بنابراین می توان ادعا نمود که تمامی متغیرهای تحقیق در نمونه مورد بررسی از وضعیت مناسب (سطح متوسط رو به بالا) برخوردار بوده اند.
اينكه مشاهدات مستقل از يكديگر بوده‌اند كه اين موضوع با آزمون دوربين- واتسون مورد بررسي و تأييد قرار گرفت.
جدول 4- 9: آماره دوربین- واتسون

میزان آماره دوربین واتسون
مدل اول (ظرفیت جذب دانش و نوآوری)
19/2
مدل دوم (ظرفیت جذب دانش و انعطاف پذیری)
78/1

آزمون دوربين- واتسون بين دو متغير نشان داده است كه مشاهدات مستقل از يكديگر هستند زيرا آماره اين آزمون بين (5/2- 5/1) قرار گرفته است.

4- 5- تشخیص هم خطی50 بودن متغیرهای مستقل با یکدیگر:
جدول 4-10: ضرایب و آماره های عامل تورم واریانس و مقادیر قابل اغماض برای ظرفیت جذب دانش با نوآوری انعطاف پذیری
ابعاد جذب دانش

مقدار قابل اغماض
عامل تورم واریانس
ظرفیت جذب دانش با نوآوری و انعطاف پذیری

اکتساب دانش

650/0
53/1
ادغام دانش

496/0
04/2
تبدیل دانش

324/0
09/3
به کارگیری دانش

291/0
44/3

مقدارهای اغماض51 اندازه هایی برای نشان دادن هبستگی بین متغیرهای مستقل می باشند و می توانند بین صفر تا 1 تغییر نمایند، هرچه میزان اغماض یک متغیر به صفر نزدیک تر باشد، ارتباط قوی تری بین آن متغیر و سایر متغیرهای مستقل وجود دارد. عامل دیگر جهت تشخیص هم خطّی بودن، عامل تورم واریانس52 VIF می باشد. کمترین مقداری که این عامل می تواند بگیرد یک می باشد و این در شرایطی است که بین متغیرهای مستقل اصلاً رابطه خطی وجود نداشته باشد و هرچه مقدار آن بیشتر باشد نشان دهنده درجه بیشتری از هم خطی بین متغیرهای مستقل است. با توجّه به این موارد مشاهده می شود که متغیرهای مستقل تحقیق حاضر دارای رابطه خطی نسبتاً ضعیفی با همدیگر می باشند. به این ترتیب شرایط لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش تحلیل رگرسیون مهیا می باشد.
وجود رابطه خطي بين متغيرهای مستقل با متغیر وابسته، به این معنی که ابتدا باید بررسی شود که متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه خطی دارند تا بتوان از رگرسیون خطی استفاده نمود.

جدول 4- 11: تحلیل واریانس رگرسیون بین نوآوری و جذب دانش

مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی دار
رگرسیون
195/2
4
549/0
303/20
000/0
باقی مانده
703/0
26
027/0

مجموع
898/2
30

با توجه به اینکه سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است پس فرض خطی بودن بین جذب دانش و نوآوری تایید می شود.
جدول 4-12: تحلیل واریانس رگرسیون بین انعطاف پذیری و جذب دانش

مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی دار
رگرسیون
688/1
4
422/0
575/16
000/0
باقی مانده
662/0
26
025/0

مجموع
350/2
30

با توجه به اینکه سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است پس فرض خطی بودن بین جذب دانش و انعطاف پذیری تایید می شود.
جدول 4-13: ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل
به کارگيري دانش
تبديل دانش
ادغام دانش
اکتساب دانش
نوآوري
انعطاف پذيري

1
انعطاف پذيري

1
762/0
نوآوري

1
502/0
451/0
اکتساب دانش

1
552/0
792/0
696/0
ادغام دانش

1
674/0
515/0
794/0
805/0
تبديل دانش
1
811/0
639/0
519/0
732/0
785/0
به کارگيري دانش
4- 6- آزمون فرضیه های تحقیق:
1- ظرفیت جذب دانش بر نوآوری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
جدول 4-14: آزمون رگرسیون بین ظرفيت جذب دانش و نوآوری

مقدار R (شدت تاثیر)
مربع R
(ضریب تعیین)
بتا
سطح معناداری
مقدار ثابت
816/0
666/0

701/0
ظرفيت جذب دانش

816/0
000/0

با توجه به جدول 4- 14 مشاهده می شود که مقدار سطح معناداری به دست آمده برای آزمون رگرسیون فرضیه 1 کمتر از پنج صدم می باشد در نتیجه تأثیر معنی دار می باشد و فرضیه 1 تایید می شود. بنابراین ظرفیت جذب دانش بر نوآوری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است. شدت تأثیر ظرفيت جذب دانش بر نوآوری 6/81 درصد بوده که توجه به علامت ضریب بتا جهت این تاثیر مثبت می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با 666/0 می باشد که این نشان می دهد ظرفيت جذب دانش به میزان 6/66 درصد می تواند نوآوری را پیش بینی کند.
1-1- اکتساب دانش بر نوآوری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
جدول 4-15: آزمون رگرسیون بین اکتساب دانش و نوآوری

مقدار R (شدت تاثیر)
مربع R (ضریب تعیین)
بتا
سطح معناداری
مقدار ثابت
502/0
252/0

000/0
اکتساب دانش

502/0
004/0

با توجه به جدول 4- 15 مشاهده می شود که مقدار سطح معناداری به دست آمده برای آزمون رگرسیون فرضیه 1-1 کمتر از پنج صدم می باشد در نتیجه تأثیر معنی دار می باشد و فرضیه 1-1 تایید می شود بنابراین اکتساب دانش بر نوآوری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است. شدت تأثیر اکتساب دانش بر نوآوری 2/50 درصد بوده که توجه به علامت ضریب بتا جهت این تاثیر مثبت می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با 252/0 می باشد که این نشان می دهد اکتساب دانش به میزان 2/25 درصد می تواند نوآوری را پیش بینی کند.
1-2- ادغام دانش بر نوآوری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
جدول 4- 16: آزمون رگرسیون بین ادغام دانش و نوآوری

مقدار R (شدت تاثیر)
مربع R (ضریب تعیین)
بتا
سطح معناداری
مقدار ثابت
792/0
627/0

223/0
ادغام دانش

792/0
000/0

با توجه به جدول 4- 16 مشاهده می شود که مقدار سطح معناداری به دست آمده برای آزمون رگرسیون فرضیه 1-2 کمتر از پنج صدم می باشد در نتیجه تأثیر معنی دار می باشد و فرضیه 1-2 تایید می شود. بنابراین ادغام دانش بر نوآوری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است. شدت تأثیر ادغام دانش بر نوآوری 2/79 درصد بوده که توجه به علامت ضریب بتا جهت این تاثیر مثبت می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با 627/0 می باشد که این نشان می دهد ادغام دانش به میزان 7/62 درصد می تواند نوآوری را پیش بینی کند.
1-3- تبدیل دانش بر نوآوری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
جدول 4-17: آزمون رگرسیون بین تبديل دانش و نوآوری

مقدار R
(شدت تاثیر)
مربع R
(ضریب تعیین)
بتا
سطح معناداری
مقدار ثابت
732/0
536/0

192/0
تبديل دانش

732/0
000/0

با توجه به جدول 4-17 مشاهده می شود که مقدار سطح معناداری به دست آمده برای آزمون رگرسیون فرضیه 1-3 کمتر از پنج صدم می باشد در نتیجه تأثیر معنی دار می باشد و فرضیه 1-3 تایید می شود. بنابراین تبدیل دانش بر نوآوری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است. شدت تأثیر تبدیل دانش بر نوآوری 2/73 درصد بوده که توجه به علامت ضریب بتا جهت این تاثیر مثبت می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با 536/0 می باشد که این نشان می دهد تبدیل دانش به میزان 6/53 درصد می تواند نوآوری را پیش بینی کند.
1-4- به کارگیری دانش بر نوآوری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است.
جدول 4-18: آزمون رگرسیون بین به کارگيري دانش و نوآوری

مقدار R
(شدت تاثیر)
مربع R
(ضریب تعیین)
بتا
سطح معناداری
مقدار ثابت
794/0
63/0

212/0
به کارگيري دانش

794/0
000/0

با توجه به جدول 4-1 مشاهده می شود که مقدار سطح معناداری به دست آمده برای آزمون رگرسیون فرضیه 1-4 کمتر از پنج صدم می باشد در نتیجه تأثیر معنی دار می باشد و فرضیه 1-4 تایید می شود بنابراین به کارگیری دانش بر نوآوری سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان موثر است. شدت تأثیر به کارگيري دانش بر نوآوری 4/79 درصد بوده که توجه به علامت ضریب بتا جهت این تاثیر مثبت می باشد. همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر نیز برابر با 63/0 می باشد که این نشان می دهد به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد جذب دانش، انحراف معیار، تحلیل داده Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد انعطاف پذیری، جذب دانش، ظرفیت جذب