دانلود پایان نامه ارشد درمورد جذب دانش، انحراف معیار، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

جمعآوری شده است. در نهایت، اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه و نمونه آماري تحقيق به تفكيك معاونت ها و حوزه های مستقل در جدول شماره 3-1 آمده است.
لازم به ذکر است که روش تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (توزیع متغیرهای نرمال) انجام شده است که به شرح زیر می باشد:
n=(Z_□(a/2)^2.S_x^2.N)/(e^2.N-e^2+(Z_□(a/2)^2.S_x^2 ) )
n= حجم نمونه
Z_□(a/2)^2 = اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان α
e^2= میزان خطا
S_x^2= واریانس جامعه (بر اساس متغیر مورد بررسی)
N= حجم جامعه
((1.96)^2.(0.485)^2.35)/((0.05)^2.(35)-(0.05)^2+((1.96)^2.(0.485)^2 ) )=32

جدول 3- 1: جامعه و نمونه آماری به تفكيك معاونت های صدا و سیما
ردیف
نام معاونت
حجم جامعه
حجم نمونه
1
معاونت صدا
67
32
2
معاونت سیما
114
47
3
معاونت فنی
100
44
4
معاونت اطلاعات و اخبار
37
16
5
معاونت برنامه ریزی
12
9
6
معاونت ادارای و مالی
47
29
7
مدیریت های مستقل
65
28
جمع کل
442
205

3-4- روشها و ابزار جمعآوری دادهها:
روش جمعآوری اطلاعات، میدانی است و از ابزار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:

3-4-1- پرسشنامه جذب دانش سازمان:
پرسشنامه جذب دانش سازمان، دارای چهار مولفه است و برای سنجش آن از 19 سوال (سوالات 1 الی 19) استفاده شده است و در تنظیم آن از روش پنج درجهای لیکرت (از 1= خیلی زیاد تا 5= خیلی کم) استفاده شده است (Comison & Fores, 2010).

3-4-2- پرسشنامه نوآوری سازمانی:
پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 16 سوال (سوالات 1 الی 16) استفاده شده است. در تنظیم آن از روش پنج درجهای لیکرت استفاده شده است که برای سنجش آن طیف 5 نقطهای (از 1= کاملاً مخالف تا 5= کاملاً موافق) در نظر گرفته شده است (جیمنز و دیگران، 2008).

3-4-3- پرسشنامه انعطاف پذیری سازمانی:
پرسشنامه انعطاف پذیری سازمانی دارای چهار مولفه بوده و برای سنجش آن از 27 سوال و در 3 بخش استفاده شده است. در تنظیم آن از روش پنج درجهای لیکرت استفاده شده است که برای سنجش آن طیف 5 نقطهای (از 1= خیلی زیاد تا 5= خیلی کم) در نظر گرفته شده است (پنی گاردنر، 1999).

3- 5- روایی و پایایی ابزار اندازهگیری:
هر آزمونی باید دارای پایایی و روایی باشد تا قابل اعتماد بوده، راهنمای خوبی در تصمیمگیریهای مسئولان سازمان باشد. یکی از شرایط مهمی که آزمون، وسیلهای مطمئن برای پیشبینی باشد این است که قابل اعتماد و اطمینان بوده و دارای ثبات باشد (سعادت، 146:1386).

3- 5-1- روایی:
هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم، مجموعه ای از پرسش ها را مطرح می کنیم چگونه می توانیم اطمینان یابیم که واقعاً به اندازه گیری همان مفهوم موردنظر پرداخته ایم یا چیز دیگر را سنجیده ایم؟ این پرسش را با آزمون های خاص روایی سنجی می توان پاسخ داد. آزمونهای روایی را میتوان در سه گروه گسترده دستهبندی نمود: روایی محتوا، روایی وابسته به معیار و روایی سازه (سکاران، 223:1391).
در این تحقیق از روش روایی محتوا استفاده شده است. روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار موردنظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازهگیری مفهوم مورد سنجش را در بردارد. یعنی، روایی محتوا نشان میدهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است (سکاران، 223:1391). در این تحقیق با تاکید بر استاندارد بودن پرسشنامه، سوالات متناسب با مبانی نظری و با توجه به جزییات هر کدام از متغیرها تعریف شده و با متخصصان امر و اساتید مدیریت، در رابطه با سوالات تبادل نظر و بررسی صورت گرفته است و پرسشنامه اصلی بعد از مرحله تدوین، توزیع شده است. لذا روایی سوالات از نظر محتوای آنها تأیید شده است.

3- 5-2- پایایی:
پایایی ابزار سنجش به این معنی است که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر ابزار پایا و معتبر، ابزاری است که از ماهیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان بر خوردار باشد (قره داغی، 74:1389). آنچه در این تحقیق جهت محاسبه پایایی استفاده شده است، ضریب آلفای کرانباخ میباشد. چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرانباخ را میتوان به عنوان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران، 229:1391).
از این رو با استفاده از نرم افزار SPSS به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد:
∝=n/((n-1) ) [1-(ΣS_i^2)/(S_t^2 )]
که در آن:
n :تعداد سوالات آزمون s_i^2 :واریانس سوال iام s_t^2 :واریانس کل آزمون
بعد از تایید نهایی، پرسشنامه در 32 واحد و بخش صدا و سیمای استان گیلان، پخش شد. سپس نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد که نتایج، به صورت زیر میباشد:

جدول 3-2: آلفای کرانباخ
متغیرها
α کرانباخ
تعداد سوالات
جذب دانش
نوآوری سازمانی
انعطاف پذیری سازمانی
909/0
945/0
960/0
19
16
27

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در این تحقیق از تکنیکهای موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. میزان گرایش یا پراکندگی از مرکز متغیرهای وابسته و مستقل و همچنین آماری که پدیده های موردنظر را توصیف می نماید به عنوان آمار توصیفی شناخته می شود (سکاران، 342:1391). آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد، در واقع ویژگیهای مورد مطالعه به زبان آمار تصویرسازی و توصیف میگردد (حافظ نیا، 137:1383). در این تحقیق در مرحله اول تجزیه و تحلیل دادهها، با استفاده از روشهای آمار توصیفی به بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته میشود. گام بعدی جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده از تکنیکهای آمار استنباطی میباشد. روابطی را که میان متغیرها و سایر اجزا وجود دارد و تفاوت های میان دو یا چند گروه، این قبیل موارد را آمار استنباطی می نامند (سکاران، 243:1391). در این تحقیق از روشهای پارامتریک استفاده شده است. جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد که به ما کمک میکند تا درک کنیم که چه اندازه از واریانس متغیر وابسته توسط مجموعهای از پیشبینی کنندهها قابل تبیین می باشد (سکاران، 357:1391).

4- 1- مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرایند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ دهندگان تکمیل گردیده است را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری تحقیق اظهارنظر نمود.

4-2- توصیف متغیرهای تحقیق:
توصیف متغیر انعطاف پذيري

جدول 4-1: توصیف متغیر انعطاف پذيري

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
انعطاف پذيري
32
3/3
23/4
8413/3
25017/0
063/0
356/0-
153/0-

نمودار 4-1: هیستوگرام متغیر انعطاف پذيري
مطابق جدول 4-1 میانگین امتیاز متغیر انعطاف پذيري 8413/3، انحراف معیار 25017/0 و واریانس برابر 063/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کم ترین امتیاز مربوط به متغیر انعطاف پذيري معادل 3/3 و بیشترین امتیاز معادل 23/4 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده براي متغير انعطاف پذيري برابر 356/0- است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ يعني از لحاظ کجي متغير انعطاف پذيري نرمال بوده و توزيع آن متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي آن 153/0- است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير انعطاف پذيري از کشيدگي نرمال برخوردار است.
توصیف سازه های انعطاف پذيري
جدول 4-2: توصیف سازه های انعطاف پذيري

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
پاسخگويي
32
44/3
48/4
9984/3
27395/0
075/0
055/0-
696/0-
آمادگي مقابله با تغييرات
32
92/2
11/4
6216/3
27805/0
077/0
532/0-
777/0
اهميت قائل شدن براي مهارت ها
32
19/3
46/4
923/3
31651/0
1/0
243/0-
12/0-
انجام کار به صورت مجازي
32
31/3
36/4
8223/3
28482/0
081/0
151/0-
582/0-

مطابق جدول 4-2 میانگین امتیاز متغیر پاسخگويي برابر 9984/3، متغیر آمادگي مقابله با تغييرات 6216/3، متغیر اهميت قائل شدن براي مهارت ها 923/3 و متغیر انجام کار به صورت مجازي 8223/3 می باشد. میانگین های به دست آمده برای سازه های انعطاف پذيري بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده براي متغير پاسخگويي برابر 055/0-، متغير آمادگي مقابله با تغييرات 532/0-، متغير اهميت قائل شدن براي مهارت ها 243/0- و متغير انجام کار به صورت مجازي 151/0- است که تمامی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند؛ يعني از لحاظ کجي سازه های انعطاف پذيري نرمال بوده و توزيع آنها متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي متغير پاسخگويي برابر 696/0-، متغير آمادگي مقابله با تغييرات 777/0، متغير اهميت قائل شدن براي مهارت ها 12/0- و متغير انجام کار به صورت مجازي 582/0- است که تمامی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند؛ اين نشان مي‌دهد توزيع سازه های انعطاف پذيري از کشيدگي نرمال برخوردار می باشند.
توصیف متغیر نوآوري

جدول4-3: توصیف متغیر نوآوري

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
نوآوري
32
75/2
07/4
3482/3
30115/0
091/0
288/0
614/0

نمودار 4-2: هیستوگرام متغیر نوآوري
مطابق جدول 4-3 میانگین امتیاز متغیر نوآوري 3482/3، انحراف معیار 30115/0 و واریانس برابر 091/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر نوآوري معادل 75/2 و بیشترین امتیاز معادل 07/4 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده براي متغير نوآوري برابر 288/0 است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ يعني از لحاظ کجي متغير نوآوري نرمال بوده و توزيع آن متقارن است. همچنین مقدار کشيدگي آن 614/0 است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ اين نشان مي‌دهد توزيع متغير نوآوري از کشيدگي نرمال برخوردار است.
توصیف متغیر ظرفيت جذب دانش

جدول 4-4: توصیف متغیر ظرفيت جذب دانش

تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
ظرفيت جذب دانش
32
07/3
07/4
5375/3
25429/0
065/0
374/0
013/0

نمودار 4-3: هیستوگرام متغیر ظرفيت جذب دانش
مطابق جدول 4-4 میانگین امتیاز متغیر ظرفيت جذب دانش 5375/3، انحراف معیار 25429/0 و واریانس برابر 065/0 می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر ظرفيت جذب دانش معادل 07/3 و بیشترین امتیاز معادل 07/4 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگي مشاهده شده براي متغير ظرفيت جذب دانش برابر 374/0 است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ يعني از لحاظ کجي متغير ظرفيت جذب دانش نرمال بوده و توزيع آن متقارن است. همچنین

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد ظرفیت جذب، ظرفیت جذب دانش، جذب دانش Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد جذب دانش، سطح معنادار، نوآوری سازمان