دانلود پایان نامه ارشد درمورد جانشین سازی، راهکارهای مقابله، تحلیل آماری، آموزش عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

Museums/p67
خطر بسامد شدت قابلیت پیشبینی
محیط نامناسب خیلی زیاد خیلی کم خیلی زیاد
عملکرد نامناسب زیاد کم خوب بیش از یک سال
نشت آب کم متوسط خوب بیش از ده سال
فاجعه بزرگ خیلی کم زیاد اندک

«والر114» راهکاری را بر می‌گزیند که خطر برای انواع مختلف اشیاء را متفاوت می‌داند. رده بندی و ارزیابی عددی خطر، اولویت‌های اقدام را تعیین میکند.

3-9-3-کنترل خسارت
کنترل خسارت اکنون در موزه‌ها به عنوان «حفاظت بازدارنده» شناخته شده است : تجزیه و تحلیل جامع و پیشگیری از علل تخریب اشیاء موزهها از کنترل شرایط محیطی تا طرح احیای فاجعه ضروری میباشد.
به نظر میآید حفاظت و کنترل خسارت به تخصصهای انعطاف ناپذیری تجزیه شده است که شامل: امنیت، بهداشت و ایمنی، حفاظت از داده‌ها و غیره، میباشد. به هر حال می‌توانیم بپذیریم که جایی که بحث کنترل خسارت به مجموعه ها مطرح است، جمع آوری و ذخیره، حفاظت و در واقع، امنیت، نکاتی پیوسته به هم هستند نه کارکردهایی مجزا، از هم جدول 3-2 ، یک تحلیل عام در مورد بعضی تهدیدهای مشخص برای مجموعه ها ارائه می‌دهد. به هر حال در یک تحلیل آماری مشکلات پیچیده نظیر مشکلات مجموعهها، می‌تواند مهم باشد. در این مثال، بعضی انواع اشیاء در مقابل بعضی تهدیدها خیلی بیشتر از دیگر تهدیدها، آسیب پذیرند (مثلاً یک محیط نامناسب امکان دارد برای شیشه‌ای ناپایدار، فاجعه آمیز باشد). اشکال منحنی توزیع برای هر ستون(شیء) طبق نوع مجموعه، فرق می‌کند و می‌تواند به طراحی راهبردی کمک کند.

3-9-4- نتایج خسارت
وقتی که نتایج خسارت اصولاً مالی است، یک معامله امکان دارد خودش خسارات کوچک قابل پیشبینی را جبران کند که تهدیدی برای پایداری نیستند. اما در مقابل خسارت غیر قابل پیشبینی اما فاجعه آمیز، بیمهها هستند؛ مانند انتقال خطر به سازمانی دیگر (شرکت بیمه) برای خسارت کوچک (حق بیمه). می‌توان تصور کرد که در مورد مجموعه های موزه، خطر (خسارت جدی مجموعه یا یک شیء ارزشمند است)، بدواً مالی نیست و از اینروست که خطر نمی‌تواند رفع شود مگر این که مالکیت منبع منتقل شود. به هر حال، مقامهای محلی، خطر را مالی تلقی می‌کنند. اگر چه مجموعه‌های موزه قابل جانشین سازی نیستند موزه‌های ملی، مجموعه‌های شان را بیمه نمی‌کنند و در عوض، دولت در مقابل خسارت، به آنها غرامت می‌دهد، اگر چه در عمل، غرامت نسبی را دریافت نمی‌کنند. در هر صورت، مؤسسات باید جهت کاهش خطر، اقداماتی انجام دهند، هزینه‌ها و فواید اقدامات مختلف، به آسانی قابل محاسبه نیستند.
تأثیر خسارت بر عملکرد مؤسسه می‌تواند همچنین مفید باشد. گذشته از تأثیرش بر تواناییش جهت دستیابی به هدف اصلیش به واسطه‌ی نمایشها و در دسترس گذاشتنشان برای پژوهش، موزه نیاز دارد بخاطر بسپارد آسیب ممکن است به اعتبار و حیثیت موزه لطمه زند و اثرات متعاقبش بر بودجه، قابل اجتناب است، خواه ناشی از فاجعه باشد یا خسارتی به علت سهل انگاری باشد.
3-9-5- تصمیمات در مورد خطر
وقتی ماهیت خطر برای مجموعه‌ها بهتر درک شود، اولویت برای اقدامات و کمک مالی باید به خطراتی اختصاص یابد که ترکیبی از شدت و احتمال هستند و این به اتخاذ رویه‌های جدی بیش از سرمایه گذاری‌های هنگفت مربوط میباشد، برای مثال، پیمانکارانی که در محل کار می‌کنند همیشه موجب افزایش شدید خطر می‌شوند (برای مثال، آتش گرفتن «اپارک115» در نتیجه‌ی کارگرمایشی با سرب بود که پیمانکاران روی سقف کار می‌کردند). راه افتادن آب به علت زهکشی سقف بوده که کاغذ ساندویچ نهار پیمانکاران باعث مسدود شدنشان شده بود. آتش سوزی ویندسور کستل116 به علت نصب نادرست یک لامپ بود. صدمه به اشیاء از طریق لمس کردن می‌تواند تقریباً همیشه با اقدامات مؤثر و آموزش پرسنل و رعایت آنها، کاهش یابد.
وقتی که موضوع انتخاب بین معیارهای کنترل فاجعه (بررسی و کنترل آتش، هشدارهای خطر) و بهبودی‌های محیط مطرح باشد، باید تعیین کرد که کدام خطر در مرتبهی اول است، و تقریباً همیشه خطر فاجعه است. به هر حال، احتمال دارد که مؤسسه، عاقبت مجبور شود اکثر اقداماتی که می‌شناسد اجرا کند و تقدم اصولاً موضوع افزایش مخارج طی زمان باشد. در واقع، خطرات شدید ناشی از شرایط محیط، احتمال دارد ناشی از نواقص ساختاری ساختمان باشد و احتمالاً نیازمند راه حل‌های اساسی باشد از قبیل انتقال به یک ساختمان جهت ذخیره سازی(مخزن). به سادگی، شناسایی خطرات و هزینه‌های پیشگیریشان و قرار دادن شان در فهرستی منظم، به نظر می آید بهترین کمک جهت تصمیم گیری باشد.
جدول3-3- خطرات برای مجموعهها و هزینههای پیشگیری
Resource:Managing Conservation in Museums/p67
خطر بسامد شدت قابلیت پیشبینی هزینه پیشگیری
شرایط محیطی خیلی زیاد خیلی کم خیلی زیاد

سرقت، واندالیسم متوسط متوسط معقول به طور طبیعی کم
بررسی و لمس زیاد کم معقول هیچ- فقط طرز عملکردمناسب کارکنان و و با آموزش عمومی
نشت سرویسها کم متوسط معقول

فاجعه خیلی کم زیاد اندک

بسیاری یا حتی اکثر تهدیدها برای مجموعه‌ها را با مدیریت صحیح و برنامه ریزی جهت جلوگیری از وقوع آنها در جلسه توجیهی مرحله طراحی و اجتناب، میتوان کاهش داد و هزینه‌ها را به حداقل رساند (جدول3-3). برای مثال، در مخزنی که احتمال آتش سوزی وجود دارد، تقسیم مخزنها به محدوده‌های ضد آتش کوچکتری میتواند مؤثرتر باشد به جای آن که پاشنده‌های گران قیمت نصب شود که خودشان می‌توانند عامل ایجاد خطر باشند. تأسیسات نباید هرگز با لوله‌هایی طراحی شوند که از انبارها می‌گذرند. انبارها نباید در زیرزمین یا نزدیک منبع آب باشند. تالار نمایش اشیاء می‌توانند به گونه‌ای طراحی شوند که خطرات برای اشیاء را به حداقل برسانند.

3-10-تحقیق موردی
«موزه‌ی شهر تاریخی» چه اقدامی باید انجام دهد؟ بررسی شورا نشان داده است که پیشرفتهای چشمگیری برای مراقبت از مجموعه‌ها مورد نیاز است. اگر مخزن‌ها (انبارها) همچنان مانند مکانی برای انبار کردن وسایل نامناسب و بلاستفاده باشد، عواقب بدی دارند اما علیرغم تعهد نمایندگان، نمی‌تواند بودجهی بیش از یک سال آتی را تعهد کرد. تا آن موقع، بودجه‌ی دولت محلی امکان دارد کاهش یابد و موزه امکان دارد بیش از پیش متکی به درآمد از ناحیه‌ی بازدیدکنندگان باشد. موزه چگونه می‌تواند بودجه‌ی کوتاه مدت جهت بهبود مراقبت از مجموعه‌هایی استفاده کند که در آینده مفید باشد؟
موزه، دست به تشکیل بخش مراقبت از کار مجموعه‌ها، جهت کمک به تصمیم گیری در مورد اولویت‌ها می زند.
آنان ابتدا دو آینده‌ای متفاوت را تعیین می‌کنند :

1-بیشتر بودجه موزه همچنان از جانب شورا میآید که بنابراین بر قابلیت پاسخگویی برای حفاظت مجموعه‌ها و دسترسی به آنها تأکید خواهد داشت (به واسطه «کمیسیون حسابرسی» و استانداردهای کمیسیون موزه‌ها و گالری‌ها)
2-بودجه دولت محلی و بنابراین فشارها برای قابلیت پاسخ گویی، به شدت کاهش خواهند یافت. فشارها جهت بازدیدکنندگان بیشتر و تهیه‌ی خدمات بیشتر، افزایش خواهد یافت و دسترسی به مجموعه‌های انبار شده، می‌توانند به این کمک کنند.
در هر دوی این حالتها، مطلوب ترین نتیجه آن است که در آن، مجموعه‌ها به خوبی مراقبت شوند و همچنین به شیوه‌ای نگه داشته شوند که در دسترسی عموم باشند.
تصمیمی‌که باید اتخاذ شود، این است که در کدام زمینه‌ی اصلی بهبود مجموعه‌ها باید سرمایه گذاری کرد؟ این در سمت راست نمودار تحلیل3-6 نگاشته می‌شود. انتخاب سرمایه گذاری‌ها ستون بعدی را شکل می‌دهد. ستون مرکزی، یک یا دو راهکار را برای هر انتخاب سرمایه گذاری نشان می‌دهد که توسط خطها متصل می‌شوند. در نهایت وضعیت 4 برآیند ممکن، ترکیبات اشیاء محفوظ (یا در حال تخریب) و انبار قابل مشاهده (یا مسدود) هست. یک خط نشان می‌دهد کجا یک راهکار سرمایه گذاری می‌تواند به برآیند مرتبط شود.
در مباحث قبلی، چندین روش جهت تصمیم گیری و طراحی، بررسی شده‌اند. هر یک از آنها دارای کاربردهایی در مدیریت حفاظت از مجموعه‌های موزه‌اند و همه‌ی آنان به روش ساختن ماهیت تصمیم مورد اتخاذ کمک می‌کنند. فرآیندهای طراحی راهکارهای مقابله با خطرات باید در فواصل منظم، ارزیابی شوند و به روز گردند.
شیوه‌های استفاده از این روشها، شامل کنار گذاشتن یک روز برای طراحی خاص، روزهایی برای مدیریت طرح و سمینار ویژه‌ی پرسنل‌ها است. باید هزینه‌های بیهدف، شناخته شوند. طراحی نادرست بر ساختار کار مؤثر میباشد. فرآیندهای ارزیابی صحیح نیازمند وقت و تلاش میباشد117.
3-11- حفاظت
سیستم حفاظت، دارای 9 فرآیند اصلی است (نمودار 3-7). عملیات حفاظت پیشگیرانه آسان نیست و مانند مدیریت کیفی خیلی دقیق، روش اجرا عملاً در عملیات موزه مؤثر است. این شامل افزایش آگاهی در مورد چیزی است که باید جهت جلوگیری از آسیب به اشیاء انجام شود. بسیاری اقدامات ضروری متأسفانه به گونه‌ای است که انجامشان برای همه قابل درک نیست و باعث خدشه دار شدن اعتبار حفاظتگر می‌شود. حفاظتگران اغلب مجبور به مصالحه‌اند. مصالحه در این مراحل می‌تواند به این معنا باشد که امکان داده شود اشیاء در شرایطی به نمایش گذاشته شوند یا نگه داری شوند که کمتر از حد مطلوب است. این نقش حفاظتگر نیست، نقش او این است که منبع اطلاعات تخصصی در مورد اثرات فاکتورهای فیزیکی و آب و هوایی بر اشیاء باشد و بداند چگونه باید اصلاح شان کرد و توصیه‌ی لازم را ارائه کند. او نمی‌تواند بگوید که آبرنگ اگر درمعرض 2000 لوکس باشد کمرنگ می‌شود. همان طور که یک روز یک طراح در مورد ضروریات حفاظت گفت که این ضروریات نه بهتر و نه بدتر از مقررات آتش سوزی و ساختمان نیستند. این‌ها برای اهداف گسترده تری وجود دارند و اگر سازمان بخواهد باید اجرا شوند.
اگر سازمان چنین تصمیمی ‌بگیرد، اغلب وظیفه‌ی حفاظتگر نیست که استفاده از اشیاء را مجاز یا منع کند. بیشترین کاری که آنان می‌توانند انجام دهند، دادن بهترین توصیه‌ی سنجیده و حرفه‌ای است و نبایدتصور کنند که شنوندگان حرفهایشان را نادیده می‌گیرند. در دیدگاه «اسپالدینگ118» در مورد دنیایی که آنها مسئول آن هستند، این امکان دارد تغییر کند و موجب صدمه شود.

نمودار3-7- طرح حفاظت با جزئیات دقیق
Resource:Managing Conservation in Museums/p103

جایی که مفهوم مصالحه مطرح شود، پذیرش این مسئله مطرح است که خطر شرایط ناقص در یک دوره‌ی معین می‌تواند حداقل باشد. خطرات فاکتورهای محیطی در حقیقت امکان دارد کمتر از آنی جدی باشد که ما در گذشته، فکر می‌کردیم. شیوه‌های ابتکاری یافت می‌شوند که به ضرورتها میپردازند. آبرنگ می‌تواند در 2000 لوکس به مدت ده روز نمایش داده شود و باز هم طبق استانداردهای «تامسون» باشد، اگر بقیه‌ی سال در تاریکی حفظ شود. در حقیقت، اگر چه 50 لوکس به عنوان سطح نور حداکثر برای ماده‌ی حساس پذیرفته می‌شود، حفاظتگر نمی‌تواند حتی بگوید که آبرنگ کمرنگ نخواهد شد اگر در 50 لوکس نمایش داده شود. 50 لوکس به عنوان حد نور انتخاب شد نه چون صدمه نمیزند، بلکه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رطوبت نسبی، مدیریت خطر، میراث فرهنگی، اشاعه اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد شهر تاریخی، ایالات متحده، باستان شناسی، محیط زیست