دانلود پایان نامه ارشد درمورد جامعه آماری، توسعه شهر، شهر سازی، بافت قدیم

دانلود پایان نامه ارشد

ز حاشیه ی شهر انتخاب ونمونه ی پنجم از مناطق آپارتمان نشین وحاشیه ی بخش مرکزی وبافت قدیم و نمونه ی ششم را از هسته ی مرکز ی شهر وبافت قدیم انتخاب می نماییم . باید در نظر داشته باشیم که نمونه هابه صورت تصادفی انتخاب می شوند.
بدین ترتیب براساس سرشماری 1389وآخرین تقسیمات شهری:
کد 1 – 1 با مساحتی حدود42 هکتار با جمعیت 1969 نفر ، کوی برق واقع دربلوارخزر
کد 1-6-2با مساحتی حدود51هکتار با جمعیت 5534نفر، محله ی میرزازمانی واقع درخیابان فرهنگ
کد 3-2-3 با مساحتی حدود 21هکتار با جمعیت 9763 نفر، محله ی صاحب زمان واقع در بلوار کشاورز
کد 4-4-2 با مساحتی حدود 36 هکتار با جمعیت 3987 نفر، کوی شهید قاسمی واقع در بلوار امام رضا
کد 3-4-1با مساحتی حدود63 هکتاربا جمعیت 2332نفر، محله ی ارم واقع در بلوار پاسداران
کد 4-5با مساحتی حدود 20 هکتار با جمعیت 2804 نفر، محله ی قلیچ در مرکز شهر انتخاب گردید .
قابل ذکر است ، واحدتحليل ،سرپرست خانوار تعیین گردید.
1-11-2- روش نمونهگيري:
همانطور که میدانیم در تحقيق، نمونه به زير مجموعهاي از جامعه آماري گفته می شود كه اطلاعات و دادههاي آماري آن بعنوان جايگزيني براي اطلاعات و دادههاي آماري كل جامعه گردآوري، بررسي و تجزيه وتحليل ميشود (عزتي، 1376: 23).

1-11-2-1- اعتبار وپایایی:
تحلیل اعتبار و پایايی فرایند اصلاح و بهبود مقیاسها و برای حصول اطمینان از دقت و ثبات سنجش آنها است.
– اعتبار:
برای حصول اطمینان از دقت مقیاس و سنجش روشهای مختلفی وجود دارد .یکی از روشهای سهل الوصول تعیین اعتبار صوری مقیاس است .در این پژوهش پرسشنامه پس از طرح سوالات در اختيار خانوارهاي ساكن در بافت پيراموني قرار ميگيرد و نظرات آنها اخذ میگردد.بدین شکل اعتبار صوری و محتوایی گویهها فراهم میشود.
– پایایی:
در بحث پایايی ساده ترین تعریف آن عبارت است از میزان همسانی نتایج مکرر که این امر قابلیت اعتماد و ثبات تحقیق را میرساند.
برای سنجش صحت پایایی و اعتبار پرسشنامه ی تحقیق ابتدا 30 پرسشنامه در محلات توزیع گردید و پس از تائید پایایی و روایی آن ،اقدام به توزیع کلیه ی پرسشنامه ها در محلات نمونه توسط پژوهشگر صورت گرفت .

2-11-2-2- تعیین حجم نمونه آماری:
منظور از نمونه آماری تعداد کل عناصر موجود در نمونه میباشد. در مقابل حجم جامعه آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است که مبنای محاسبه در نمونهگیری ما محسوب میشود ( ساروخانی، 157:1385).
جهت تعيين حجم نمونه از روش آماري كوكران بهره گيري مي شود .
فرمول حجم نمونه (1)
در این فرمول:
n = حجم نمونه ، N= تعداد کل جامعه آماری (293212)، t2 = درصد احتمال صحت گفتار( 1.96 )،
p = احتمال وجود صفت( 0.7 )q = احتمال عدم وجود صفت( 0.3)، d2 = خطای نمونه گیری ( 0.05 )
محلات منتخب طبق آخرین نقشه ی موجود از محلات ساری درطرح تفصیلی 1379 ،نقشه ی شماره ی ( 4-1)از کدهای زیر انتخاب گردیده و براساس داده های آماری طرح جامع 1389 شهرساری واطلاعات جمعیتی از شش محله ی موردمطالعه ،تعداد نمونه ها نیز به شرح ذیل مشخص گردیدند .
کد 1-1 کوی برق 68 نمونه
کد3-4-1 کوی ارم 60 نمونه
کد5-4 قلیچ 58 نمونه
کد4-4-2 کوی شهید قاسمی 78 نمونه
کد 3-2-3 صاحب الزمان 63نمونه
کد 4-6-2 میرزا زمانی 58 نمونه انتخاب گردید.
قابل ذکراست که تعداد 385 نفر از سرپرستان خانوار از زیر گروه مذکور مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند .

مقدمه
در فصل حاضرابتدا به بررسی فرم های گوناگون شهری پرداخته وسپس براساس جدید ترین پارادایم های توسعه شهری،توجه به اصول مهم توسعه ی پایداروکیفیت زندگی بهترین شکل شهری حاضررا از منظر اندیشمندان بزرگ جهان معرفی می نماییم .
2-1-1- کالبد
کالبددر لغت به معنای پیکر ودرمحتوا به روابط اقتصادي و اجتماعي در فضاگفته می شودو بدليل سه بعدي بودن ،تعريف كننده فضا نيز مي باشد . اما در اصطلاح شهر سازی به فیزیک شهر، آنچه که در شهر شکل یافته و همانا توده های ساختمانی اطلاق می گردد( مركز مطالعات و تحقيقات شهر سازي و معماري ،1370 : 34).
در بیانی دیگرمی توان به چگونگی استقرار فضايي پديده ها در ارتباط با يكديگر و تاثير عوامل طبيعي ،اقتصادي ،فرهنگي و … برآن در جهت سهولت حيات شهري را كالبد تعریف نمود (پور احمد ،1370 : 11).
2-1-2- شهر
شهردرلغت آبادی بزرگی است که در آن خیابان ها، دمان و نفوس بسیار باشد (عمید،1389: 688).
شهرها مولود زمانه خويشند و به عنوان ظرف یا مظروف ،مقوله ای ثابت و تغییرناپذیری نیستند بلکه درآن الزامات و عرف زندگی پیوسته در حال تغییراست و سلیقه ها و توقعات از نسلی به نسل دیگر دگرگون می شود (رهنما وهمکار،1383 :82).
اگرچه شهرهابه منزله ی سیستم اجتماعی پویا و بازی هستند که در آن سه سطح از حرکت مکانیکی، اجتماعی ،زیستی در هم آمیخته و با انواع فراسیستم ها و زیر سیستم های متعدد در ارتباط هستند (مهديزاده ، 1382 :88)؛ ونیزموجود زنده اي هستند كه با همه عناصر خود در ارتباط متقابل بوده و اجزاي مختلف آن پيكره اجتماعي و زنده آن راتشكيل مي دهند بطوریکه همانند سيستم دستگاه عصبي ، اختلالي وارد نظام زنده آن شود به صورت خود كار عمل نموده و نظم جديد ی برقرار مي نمایند (رباني و حيدا ،1381 : 6) .
از منظر شهر سازی، کانون هایی هستند که در آن ها آدمی به تصرف و استفاده از کره خاکی دست یافته و بر نواحی اطراف خود تاثیر می گذارد و هم از آن تاثیر می پذیرد( مزيني،1372: 16 ).
دیدگاه جامعه شناسی نیزآن رامنطقه جغرافیایی می داندکه دارای جمعیت بوده و افراد در آن به امور غیر کشاورزی اشتغال داشته باشند چنین منطقه ای عمدتاً دارای شهرداری می باشد(شیخی، 1380 :20).
بر اساس تعريف جغرافيدانان شهر ، منظر مصنوعي از خيابانها ،ساختمانها ،دستگاهها و بناهايي مي باشد كه زندگي شهري را امكان پذير مي سازد (وزارت كشور ،1387: 304).
از تعاریف بالا می توان چنین نتیجه گرفت که شهر، يك واحدجغرافيايي – اجتماعي در حال رشد ،با تعامل دو سويه ميان منابع و اجتماع درون و بيرون خود است .
اگر چه تعريف جامعي از شهر كه بتواند شامل كليه شهرهاي جهان باشد، مشكل است چرا كه شهرها به سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي همسانی وابستگی نداشته و اکثراً فاقد نكات مشترك هستندتا مباني تعريف عام شمول شهرها؛ بنابراين هر يك از انديشمندان با برداشت خويش از شهر،تعریفی خاص ارائه داده اند.
2 – 1-3-كالبد شهر
هر شهردر طول زمان الگوهای مختلفی از رشد را ارائه می نماید. چگونگی رشد وتوسعه الگوهای شهری بازتابی از کمیت و کیفیت ویژگی های طبیعي ، نظام های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی هر منطقه جغرافیایی است.
كالبد شهري ،يا به عبارتي طرح فضايي شهر بيانگر وسعت ،محتوا و حدود جغرافيايي و چگونگي استفاده از زمين شهري و فعاليت هايي است كه توسط انسان بر روي اين فضا پياده مي شود(حبيبي ،1375 :1).
در اين رابطه دلايل انتخاب شهر به عنوان یک واحد فضایی را مي توان اينگونه بيان نمود .
1- حل و فصل شهری تعریف شده (مفهوم مورفولوژیک)
2- یک واحد عملکردی
3- یک نهاد قانونی (مفهوم اداری)( eurostate Statistics in focus 82/2008) .
2-2-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک
فرم شهر از نظرلینچ حاصل رابطه میان عناصر مرئی شهر و شناسایی گفتاری آن عناصر بوسیله استفاده کنندگان محیط شهری است .بنابراین تحقیقات مربوط به ساخت شهر در سالهای اخیر نشان می دهد که در همه شهرها نمی توان از الگوی واحدی تبعیت کرده یا نظریه معینی را بکار برد.
در ذيل به عمدهترين الگوهاواستراتژی های مرتبط با ساخت شهر اشاره ميگردد:
2-2-1- فرم شهر با دواير متحدالمركز 6
واضع این نظريه ارنست برگس از مكتب اكولوژي شيكاگو ميباشد. الگوي ساخت شهر براين اصل استوار است كه توسعه شهر از ناحيه مركزي به خارج شهر صورت گرفته و اين مناطق ،با ناحيه مشاغل مركزي شروع و به وسيله منطقه در حال تحول احاطه مي شود .

شكل(2-1) اكولوژي شهري ارنست برگس مأخذ : شكويي، 1387 :510
مطابق این نظریه در ابتداي پيدايش شهر، همه فعاليتهاي تجاري و صنعتي و همچنين منطقه ی واحدهاي مسكوني در داخل دايره اول به وجود ميآيد. با گذشت زمان و توسعه تدريجي شهر، دايره اولي را دايره ديگري احاطه ميكند. در منطقه سوم، واحدهاي مسكوني كارگران بيشتر بصورت ساختمانهاي دو طبقه شهري ايجاد ميشود كه در بيشتر موارد طبقه اول ساختمان براي سكونت افراد خانواده و طبقه دوم براي اجاره اختصاص مييابد. پيرامون منطقه سوم، منطقه چهارمي تشكيل ميشود كه واحدهاي مسكوني طبقه پردرآمد شهري در آن قرار گرفته است و در نهايت در بيرون از این منطقه، محل سكونت افرادي است كه براي انجام دادن كارهاي روزانه و اشتغال به مركز شهر عزيمت ميكنند. مخالفان نظريه فوق چنين اظهار نظر ميكنند:
1- شهرها با چنان نظمي كه برگس بيان مي كند توسعه نمييابند. 2- در بيشتر موارد توسعه و گسترش مناطق صنعتي، بازرگاني و مسكوني مثلثي شكل است. 3- صنايع در مجاورت ايستگاههاي راهآهن و راههاي آبي تأسيس ميشود. 4- منطقه ی واحدهاي مسكوني طبقه پايين و فقير جامعه شهري در مجاورت منطقه ی صنعتي و حمل و نقل بوجود ميآيد. 5- در بيشتر موارد مؤسسات، شركتها و مراكز فعاليتهاي تجاري در بخشهاي حساس خيابان هايي تمركز مييابند كه از بخش مركزي شهرها منشعب مي شوند (شكوئي،1387: 512-509 ).
2-2-2-فرم قطاعي 7
همرهويت با توجه به عامل حد متوسط اجارهخانه در مناطق مسكوني نظريه خود را مطرح نموده است. نظريه ی وي متأثر از نظريه ی ارنست برگس میباشد؛ با این تفاوت كه در نظريه ی همرهويت گسترش شهر به جاي قالبهاي دایرهاي و جانبي به صورت قطاع دايره و در شكل شعاعي خود ، كه از مركز شهر آغاز شده و در طول راههاي اصلي پيش ميرود صورت مي گيرد. در نظريه همر هويت در هيچ يك از بخشهاي متفاوت اجارهخا نه ثابت و دائمي نميماند. به عبارت ديگر به موازات توسعه شهر، در منطقه واحدهاي مسكوني طبقه اول جا به جايي ديده مي شود ، ولي توسعه ی آن در بيشتر موارد در مسيرهاي همان قطعه ی شعاعي است. از نظر وي اصل و منشأ منطقه ی مسكوني طبقه اول از مجاورت مركز اداري و خرده فروشي شهر آغاز ميگردد؛ جائيكه در آن، فعاليتهاي اقتصادي طبقه ی پردرآمد شهري عرضه ميشود .در ساخت قطاعي شهر، راههاي شعاعي از مركز شهر به اطراف كشيده ميشود و عامل دسترسي به این راهها و يادآوري آنها، قيمت زمينهاي شهري را در مناطق مختلف شهر تعيين ميكند (شکویی،1387: 514و513 ).
بنابراين مهمترين اصول شكل گيري اينگونه الگوي شهري را مي توان چنين تشريح نمود كه منطقه واحدهای مسکونی گران قیمت ازکانون اصلی خود درطول خطوط شبکه رفت وآمد شروع به توسعه می کند؛ وچنین واحدهایی، به طرف زمینهای دور ازخطر سیلاب وعوامل آلوده کننده محیط زیست ، قرارگرفته است.
واحدهای مسکونی با اجاره بهای بیشتر، به سوی فضاهای باز ودور ازمحدودیتهای نامساعد طبیعی قراردارد وجابجایی ساختمانهای اداری وتجاری، توسعه واحدهای مسکونی گران قیمت را درجهت عمومی عملی می سازند.
آپارتمانهای لوکس اجاره ای ، درمجاورت بخشهای تجاری ومنطقه مسکونی قدیمی شهر، به وجود می آیند، واین درحالی است که واحدهای خودیار گران قیمت شهر، به طور اتفاقی وبی هدف ونامنظم جابجا نمی شوند. بلکه چنین مناطقی یک یا چند قطعه زمین معین را جهت توسعه انتخاب می کنند. مناطق صنعتی شهر نیز، درطول خطوط راه آهن وراهها ودردسترس منابع آب به وجود می آیند وبصورت زنجیره ای توسعه پیدا می کنند.ازطرف دیگر، تمایل به توسعه مثلثی شکل درمناطق داخلی شهرها ، بیش ازحالت دایره ای می باشد.

شکل(2-2)ساخت قطاعی شهر مأخذ :شكويي، 1387 : 514
2-2-3- فرم ستاره ای (شعاعي )
چنين شهري داراي يك مركز شهري عمده، با تراكم زياد و كاربريهاي مختلف است كه 4 تا 8 راه ارتباطي اصلي به آن منتهي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت محیط، سلسله مراتب، کیفیت زندگی، زندگی شهری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد توسعه شهر، حمل و نقل، سازمان فضایی، بخش مرکزی شهر