دانلود پایان نامه ارشد درمورد توسعه فیزیکی، نرخ بیکاری، مکان گزینی، بافت قدیم

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعاتي
ساختار فضایی شهر ساری الگویی چند هسته ای به مرکزیت منطقه مرکزی کهن ا ست . همپوشی دردو محور شعاعی شمالی- جنوبی (خزر- کشاورزی)و غربی- شرقی (پاسداران- امام رضا)وجود دارد.این ساختار در پهنه کشاورزی با هم پوشانی متراکم کانون های زیستی و فعالیت، اندازه ای به مساحت 3000هکتاردر مرزهای مصوب قانونی و 1200 هکتارناشی از پدیده خزش در پیرامون به صورت چسبندگی کالبدی قرار دارد.
جدول (3-10)تراکم های موجود براساس برآورد طرحهای جامع وتفصیلی بین سالهای 89-1370
سال تراکم نفر در هکتار
تراکم خالص مسکونی
تراکم خالص جمعیتی
تراکم ناخالص جمعیتی
طرح جامع (1370)
194
114
75

طرح تفصیلی (1379)
193
113
75
طرح جامع(1389)
7/277
9/132
77

ماخذ:مشاور طرح و آمایش – سازمان مسکن و شهر سازی مازندران
براساس مطالعات طرح جامع 1389 میزان تراکم ناخالص جمعیتی در شهر ساری77نفر در هکتارودر محدوده قانونی مصوب برابر97.7 نفر در هکتار می باشد میزان تراکم خالص جمعیتی محدوده 132.9 نفر در هکتار و محدوده قانونی مصوب 140نفر در هکتار بوده است .
میزان تراکم خالص مسکونی 277.7 نفر در هکتار و محدوده قانونی مصوب برابر 289 نفر در هکتار است .
دربررسی جدول فوق می توان دریافت که شهر ساری بین سال های 1379 -1389یعنی دریک دوره ی ده ساله شاهد رشد بالایی ازجمعیت بوده است .
3-6- ويژگي‌هاي وضعيت اقتصادي ساكنان در محدوده مطالعاتي
توانمندی اقتصادی ساکنان و در درجه بعدی، شیوه زندگی ، نوع نگرش،روابط انسانی و….منجر به مکان گزینی نسبتا یکنواخت افراد دارای پایگاه اجتماعی- فرهنگی مشابه درسطح مناطق شهر گردیده است .این گونه مکان گزینی تابع وضعیت اقتصادی افراد بوده است .
3-6-1- جمعیت فعال و غیر فعال ساری
بر اساس برآورد سال 1385 جمعیت ده ساله و بیشتر شهر ساری 185485 نفر و جمعیت فعال این شهر 74215 نفر بوده است که در فاصله ی زمانی حدودا 20 ساله نسبت به سال 1365 به میزان 89921 نفر به جمعیت ده ساله و بیشتر و 36425 نفر به جمعیت فعال آن اضافه گردید. مقایسه ی نرخ بیکاری نشان می دهد که طی دو دهه سپری شده بیشترین نرخ بیکاری در آمارهای برگرفته در سال 1365 به میزان 1/15 نمایان می گردد، سپس در سال 1375 این میزان به مقدار چشمگیری کاهش یافته (8/6) و سپس در سال 1384 مجددا به(9/8) افزایش یافته است. در جدول زیر برای آشنایی بیشتر با خصوصیات اشتغال جمعیت شهر ساری به بررسی این ویژگی ها در سالهای 1365 ، 1375 و 1384 می پردازیم.
جدول (3-11)بررسی خصوصیات اشتغال جمعیت شهرساری طی سالهای 1365 تا 1384
عنوان
واحد
1365
1375
1384
شاخص های مقایسه ای طی سالهای 84 – 1375

درصد تغییرات
نرخ رشد سالانه (درصد)
جمعیت ده ساله و بیشتر
نفر
95564
158348
185485
1/17
8/1
جمعیت فعال
نفر
37790
52974
74215
1/40
7/3
نرخ فعالیت
درصد
5/39
5/33
2/40
0/20
0/2
نرخ بیکاری
درصد
1/15
8/6
9/8
9/30
0/3
ضریب تکفل شغلی
نفر
7/4
2/4
0/4
8/4 –
5/0 –
سهم زنان از کل اشتغال
درصد
6/12
3/14
0/20
9/39
7/3
مآخذ : معاونت آمار و اطلاعات، 201:1385
3-7- ویژگیکالبدی شهرساری
با توجه به نقشه (3-2) مساحت شهر در دوره هاي مختلف روند صعودي داشته و شهر از همه جهات گسترش نموده است.لیکن توسعه عمده شهر ساری در مسیر ارتباطی منتهی به شهرهای دیگر بوده است. در سال های اخیر در جاده قائمشهر، گرگان، جویبار و سمنان و جاده خزرآباد، توسعه فیزیکی شهر قابل توجه بوده و ساخت و سازهای بی رویه و بدون ضابطه انجام شده است که شکل نامتجانس و ناهنجاری به ساخت فیزیکی شهر ساری داده است. از دیگر خصوصیات توسعه فیزیکی در این دوره بافتهای حاشیه ای در محدوده شهری هستند. این بافتهای حاشیه ای همان روستاهای سابق نزدیک به شهر هستند که به علت گسترش شهر، در محدوده شهری قرارگرفته اند. ازجمله این روستاها که در حال حاضر در محدوده شهری هستند می توان به گل چینی، بالا سنگریزه، میانرود درجنوب شهرساری، و آزاد گله و لاکدشت در شرق شهر ساری اشاره کرد. به هر حال ادغام روستاهای اطراف شهر در حین توسعه موجب توسعه بی رویه و ایجاد ناهنجاری در بافت شهری شده است. از دیگر خصوصیات توسعه فیزیکی در شهر ساری این است که به علت وجود زمین، شهر بصورت پیوسته و یکپارچه توسعه نیافته است بلکه بصورت پراکنده و ناپیوسته رشد نمود . در حال حاضر نیز در محدوده شهری ساری بافت های خالی و نیمه پر دیده می شود. جالب اینکه حتی در بافت قدیم شهر ساری زمین های خالی وجود دارد(خلیلی جویباری، 125:1379).
نقشه (3-2) گسترش فیزیکی شهرساری بین سالهای 1385-1300

ماخذ: مهندسین مشاور مازند طرح
دربررسی اجمالی طرح های جامع 1335-1385 در نمودار (3-10)مساحت شهر در سال 1335 حدود 110 هكتار بوده است كه در شرايط فعلي منطبق بر هسته مركزي فعلي شهر ساري وبه عنوان بافت قديم شهرمي باشد. با یک روند افزايشي مساحت شهر در سال 1345 به حدود 274 هكتارمی رسد . طبق بررسي هاي اولين طرح جامع ساری در سال 1353 مساحت شهرحدود 988 هكتار بوده است كه 2/32درصد از اين مساحت به زمين هاي مسكوني، 8/32 درصد به باغات ، مزارع و زمين هاي باير و 4/10 درصد به معابر و راه ها اختصاص داشته و باقيمانده زمين ها، ساير تاسيسات از قبيل تجاري، صنعتي، آموزشي، بهداشتي و … اختصاص داشته است.
بر مبناي محدوده پيشنهادي اولین طرح جامع شهرتوسط مهندسین مشاور امکو مساحتی حدود 1322 هكتار در سال 1365 برای شهر پیشنهاد گردید. با اندازه گیری دقیقی که به عمل آمد این مساحت بالغ بر 1836 هکتار بوده که در طرح جامع مساحت باغات و مزارع به مقدار 514 هکتار به حساب نیامده است . كه خود زمينه گسترش محدوده فيزيكي شهر و زير ساخت و ساز رفتن بسياري از اراضي مرغوب پيرامون شهر را فراهم نمود. مساحت شهر ساري در طي دوره هاي مختلف روند صعودي خود را طي نمود به طوری که بر مبناي نتايج مطالعات كالبدي و محاسبات نقشه هاي وضع موجود شهر توسط مهندسين مشاور طرح و آمايش مساحت شهر در سال 1370 حدود 2479 هكتار كه از اين مقدار 95/1633 هكتارآن جز سطوح نا خالص شهري بوده است .البته ادغام دو روستاي آلوكنده در قسمت شمال شهر و روستاي آزاد گله در قسمت شرق شهر طي سالهاي 1365 -1355 در اين افزايش مساحت نقش داشته است. افزايش محدوده شهر در آخرين دوره مورد مطالعه همچنان ادامه داشت به طوری که در سال 1385 به 3000 هكتار رسیده است.
تعيين محدوده پيشنهادي طرح جامع دوم شهر در سال 1372 در افزايش مساحت شهر بي تاثير نبوده است. افزايش محدوده شهر ساري طي دوره هاي مختلفي كه بيان شد موجب زير ساخت و ساز رفتن بسياري از اراضي مرغوب پيرامون اين شهر اعم از باغات، اراضي كشاورزي، فضاي سبز اطراف شهر گردید. بيشترين تاثير اين گسترش بر اراضي كشاورزي اطراف شهر بوده است. افزايش جمعيت، مهاجرت و… در گسترش شهر و نابودي اراضي مرغوب اطراف تاثير داشته است.

جدول ( 3-12): مساحت شهر ساری طی دوره های 1385- 1335
سال
جمعیت
مساحت (هکتار)
1335
26278
110
1345
44547
274
1353
67756
988
1355
70753
998
1365
141020
1836
1372
186500
2479.4
1375
195882
2679.4
1385
273972
3000.2
منبع : سازمان مسکن وشهرسازی
نمودار شماره (3-10)روند افزایش مساحت شهر ساری طی سال های 1385- 1335

منبع : سازمان مسکن وشهرسازی
3-8- تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری80
توسعه و تحول کالبدی شهرساری از دهه نخست 1300آغاز گردید. نوسازی شهرطبق سیا ست عمومی دولت، بدون برنامه ریزی وبااعمال قدرت دولتی صورت گرفت.درسال 1309باشروع خیابان سازی باالگوی شطرنجی، بافت و ساخت قدیمی شهردرهم ریخت وشالوده خیابان بندی فعلی گذاشته شد ومیدان هاومحله های جدیدی در شهر بوجود آمد.در طی شصت سال اخیرشهرساری به سرعت متحول و نوسازی شده است به همین دلیل یک عدم تعادل میان بافت کهن و جدید در آن دیده می شود .
محله ویژه :
محدوده واقع در خیابانهای فرهنگ، میدان شهرداری، خیابان شیخ طبرسی، خیابان رازی، بلوار امیرمازندرانی، سه راه ملامجدالدین، خیابان ملامجدالدین تا میدان شهدا، با توجه به نقش ، اهمیت و عملکرد آن در حیات شهری و تمایز چشمگیر بافت کالبدی و عملکردی آن با سایر بخش های شهر به عنوان یک واحد کالبد ویژه و تحت نام هسته مرکزی تعیین شده است. این محله با جمعیتی بالغ بر 13380 نفر هسته مرکزی شهر را شامل می شود. بافت قدیمی و اکثر بناهای تاریخی شهر در محدوده این محله قرار گرفته اند. فعالیتهای عمده تجاری– اداری شهر حول خیابان های این محدوده و بازار نرگسیه صورت می پذیرد. اکثر ادارات و سازمانهای دولتی شهر و پارک قدیمی سبز میدان و پادگان شهر در این هسته قرار دارد. در حالیکه مساحت این محله 4/5 درصدمساحت کل شهر و جمعیت آن 7 درصد جمعیت کل شهر است، 30 درصد فضاهای تجاری شهر، 16 درصد فضاهای مذهبی، 16 درصد فضاهای بهداشتی– درمانی، 25 درصد فضاهای ورزشی شهر در این محله واقع شده است و سرانه کاربری مسکونی در هسته مرکزی شهر 5/57 متر مربع است. بنابراین روشن است که تمرکز مراکز خدماتی– اداری در این محدوده و ضرورت مراجعه روزانه شهروندان ساروی و به دلیل مرکزیت اداری– سیاسی ساری، مراجعین سایر شهرستانهای استان به این محدوده، شرایط ویژه ای را در هسته مرکزی شهر موجب می گردد.

منطقه یک شهری :
این منطقه بخش وسیعی از غرب شهر را شامل می گردد. بخش اعظم مراکز درمانی و آموزشی در این محدوده قرار دارند. توسعه شهر در سالهای اخیر در جهت غرب و بخش هایی از این منطقه، اطراف میدان امام و محور بلوار پاسداران صورت گرفته است. پارک و استادیوم ورزشی و سینما ی شهر در این منطقه قرار دارند. بسیاری از ادارات جدید شهردر این منطقه احداث گردیده است. واحدهای مسکونی اکثراً یک و دو طبقه می باشند ولی در سالهای اخیر ساختمانهای بلند و چند طبقه بویژه در اطراف مراکز عمده شهری این منطقه (میدان امام، بلوارپاسداران) نیز احداث گردیده و استفاده از حداکثر تراکم های ساختمانی با استقبال خوبی مواجه گردیده است.
منطقه دو شهری :
این منطقه در بخش شرقی، جنوب شرقی و شمال شرقی شهر قرار داشته و شامل محله های نومل، معلم، بخش هشت، پشت پرورشگاه، میرزمانی، زندان و آزادگله می باشد. از قسمت میانی این منطقه رودخانه تجن عبور می کند. بافت شبکه ارتباطی در بخش های وسیعی از منطقه (خیابان معلم، بخش هشت و پرورشگاه) از الگوی شطرنجی تبعیت می کند وتفکیک قطعات مسکونی با مساحت زیاد صورت پذیرفته است. ساختمانهای مسکونی از نظر تعداد طبقات، یک تا دو طبقه بوده ولی در سالهای اخیر فعالیت هایی در زمینه احداث آپارتمان و مجتمع های مسکونی آپارتمانی به چشم می خورد. اکثر ساختمانهای مسکونی این منطقه نوساز می باشند. بخشهای وسیعی از این منطقه محل سکونت قشرهای مرفه جامعه شهری و کارمندان عالی رتبه دولتی می باشند. منطقه دو شهری: بخش شرقی محور خیابانهای خزرآباد، بلوار شهید بهشتی، بلوار امیرمازندرانی، خیابان رازی، خیابان شیخ طبرسی و میدان شهرداری، بلوار ارتش و خیابان قائم مقام تا راه بند سنگتراشان را شامل می شود.
منطقه سه شهری :
کلیه اراضی شهری واقع در جنوب مسیر راه آهن، منطقه سه شهر را تشکیل می دهند. محور ارتباطی ساری با بخش های جنوبی شهرستان از طریق بلوار کشاورز، از این منطقه عبورمی کند. کارخانه دخانیات ساری و باغات مکانیزه مه دشت و تاسیسات راه آهن و اکثر چاه های آب شهر در این منطقه قرارگرفته اند. ساکنان این منطقه در مقایسه با سایر مناطق شهر از قشرهای تهیدست شهری به شمارمی روند و اکثراً کارگران و کشاورزان بویژه مهاجرین روستاهای شهرستان ساری می باشند. به استثنای ساخت و سازهای اطراف بلوارکشاورزکه درسالهای اخیراحداث شده اند اکثرساختمان های مسکونی منطقه یک طبقه وقدیمی بوده و فاقد کیفیت مطلوب می باشند. خاستگاه اجتماعی ساکنان این منطقه وامکانات اندک اقتصادی آنان در کالبد منطقه به طور گویا و روشن بازتاب یافته است.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد استان مازندران، رشد جمعیت، تنظیم خانواده، ساختار سنی جمعیت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد بافت قدیم، کاربری اراضی، کیفیت زندگی، تراکم جمعیتی