دانلود پایان نامه ارشد درمورد تفکر انتقادی، کارشناسی ارشد، روانشناسی، سلامت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

سبک های هویت ،انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز.سال پنجم. شمارهی 5. 28- 46.
.بیگدلی، حسین. (1384 ). بررسی رابطه تفکر انتقادی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی رشته علوم انسانی و فنی – مهندسی دانشگاه تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
.پاشا، غلامرضا. گلشکوه، فرزانه.(1382). رابطه بین اکتساب هویت و بهداشت روانی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. مجلهی علوم تربیتی( ویژهنامه هویت)دانشگاه فردوسی مشهد. دورهی4. شمارهی 1. 355 – 373.
.پاکمهر، حمیده. دورقی، فاطمه. غناییچمنآبادی، علی. کرمی، مرتضی(1392). رواسازی و اعتباریابی و تحلیل عاملی گرایش به تفکر انتقادی ریتکس در مقطع متوسطه. فصلنامه اندازهگیری تربیتی. سال چهارم. شمارهی11. 33-53.
. ترکی، سیمین. (1390). بررسی رابطه سلامت اجتماعی با بروز اختلال افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد.
.تفنگدار، ملیحه. (1386). روشهای آموزش در تفکر انتقادی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
.جواد زاده شهشانی،افسانه.(1383).تفکر انتقادی ودین دو عامل مهم در شکلگیری هویت ومقابله با بحرانهای روانی و اجتماعی. حوزه و دانشگاه . سال دهم.شماره 41. 51 – 81 .
.جوادزاده شهشهانی، افسانه.(1380). بررسی تفکر انتقادی و هویت دینی و رابطه این دو در دانشجویان 20-22 ساله دانشگاههای تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
.جوشنلو، محسن. دهقانی، مرضیه(1385). رابطه باورهای خودکارآمدی گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان تربیت معلم. دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. برنامهی درسی تربیت معلم تهران.
.جوشنلو، محسن. رستمی، رضا. نصرتآبادی، مسعود(1385). بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع. فصلنامه روانشناسان ایران. سال سوم. شمارهی9. 35- 51.
هالاهان، دانیل پی و کافمن، جیمز ام.(. 1383). مقدمه ای بر آموزش های ویژه کودکان استثنایی.
ترجمه مجتبی جوادیان. تهران: انتشارات به نشر
.حجازی، الهه. سمیه، برجعلی.(1388). تفکر انتقادی، سبکهای هویت و تعهد هویت در نوجوانان: ارائه یک مدل علی، نشریه روانشناسی معاصر. شماره 8 . 1-13.
.حجازی، الهه. فرناش، سهیلا.(1385).بررسی رابطه سبکهای هویت و تعهد هویت با کیفت دوستی. مجلهی روانشناسی و علوم تربیتی. سال سی و ششم. شمارهی 12. 161-184.
.حجازی، الهه.برجعلیلو، سمیه. نقش، زهرا.(1388). رابطه سبکهای هویت، تهعد هویت ،خودکارآمدی تحصیلی.مجله روانشناسی. دوره 13. شمارهی 4. 377 -390 .
.حسینی، سیده فاطمه.(1387). بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
.حیدری، علیرضا. سیدآسیابان، سمیرا.(1392). مقایسه تفکر انتقادی، سختکوشی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی اندیشمک. مجلهی روانشناسی اجتماعی. 101-117.
.دانشورپور، زهره. تاجیک اسمعیلی، عزیزالله. مهرناز، ولیالله.( 1386). تفاوتهای جنسی در صمیمیت اجتماعی:سبکهای هویت. شمارهی 51. 394-404.
.دانشورپور، زهره.(1385). بررسی رابطه بین سبکهای هویت و صمیمیت اجتماعی در دانشآموزان دختر و پسر دبیرستانهای متوسطه دولتی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
.دوبونو،ادوارد (1384).سلسله درس های تفکر. ترجمه:مرجان فرجی. تهران.انتشارات جوانه رشد.
.رحیمینژاد، عباس.(1379). بررسی تحولی هویت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب در دانشجویان کارشناسی. رسالهی دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس.
.رحیمینژاد، مهدی.(1392). محاسبهی آلفای کرونباخ. www.magiran.com/view.asp
.روانبند، روحالله.(1387). بررسی رابطه سبکهای هویت و هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی دانشآموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان دزفول. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
.زکی، محمدعلی. خشوعی، مریم السادات. (1392). سلامت اجتماعی و عوامل موثر برآن در بین شهروندان شهر اصفهان. فصلنامه جامعه شناختی شهری. شمارهی8 .79 – 108..
.سامآرا، عزتالله.(1388). بررسی رابطه سلامت اجتماعی با امنیت اجتماعی با تاکید بر رهیافت پلیس محور. فصلنامه علمی- پژوهشی انتطام اجتماعی. شماره 1. 9-24.
.سجادی، حمیرا. صدرالسادات، سیدجلال.(1383). شاخصهای سلامت اجتماعی. ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی. سال نوزدهم. شمارهی207 و 208. 244-253.
.سرمد، زهره(1378). متغییرهای تعدیلکننده و واسطهای: تمایزات مفهومی و راهبردی پژوهشهای روانشناختی. دوره5. 3و4. 63 – 81.
.سعادتی شامپر،ابوطالب. (1383).بررسی ارتباط بین سبک های هویت برزونسکی با سلامت عمومی و مسئولی پذیری در دانشجویان دانشگاه ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران.
.سیف ،علی اکبر.(1386). روانشناسی پرورشی.(روانشناسی یادگیری و آموزش). تهران: انتشارات اگاه.
.شربتیان، محمدحسن.(1391). تاملی بر پیوند مولفههای سرمایهی اجتماعی و میزان بهرهمندی از سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد. مجله جامعه شناسی مطالعات جوانان. سال دوم. شمارهی 5. 149 – 174 .
.شریعتمداری، علی.(1382). نقد و خلاقیت در تفکر. تهران: مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
.شعبانی، حسن.(1378). تاثیر روش های حل مسئله به صورت گروهی بر روی تفکرانتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چهارم ابتدایی شهر تهران. رساله دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
.شکرکن، حسن. امیدیان، مرتضی. نجایان، بهمن. حقیقی، جمال.(1380). بررسی و مقایسه انواع هویت در ابعاد اعتقادی و روابط بین در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز. سال هشتم. شمارهی1 و 2 .73-98.
.شهرآرای، مهرناز.(1384). روانشناسی رشد نوجوان. تهران: انتشارات نشر علم.
.صبوری، سعید.(1390). بررسی میزان سلامت اجتماعی در بین کارمندان آموزش و پرورش تهران. پایاننامه کارشناسی دانشگاه پیام نور تهران.
.صفری، آسیه.(1388). بررسی رابطه بین سبکهای هویت با خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دوره کارشناسی دانشجویان تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
.عباسی، عفت.(1380 ). بررسی مهارت های موثر در پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی جامعه شناسی در دوره .متوسطه. دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران.
.عبدالله تبار، هادی. کلدی، علیرضا. محققی، سید حسن. فروزان، آمنه. صالحی، مسعود.(1378). بررسی سلامت اجتماعی دانشجویان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. شمارهی 30و 31. 171-189.
.عبدی، بهشته. (1380). بررسی رابطه بین نقش های جنسیتی . وضعیت های هویت شغلی با ترس از موفقیت دانشجویا دختر و پسر سال چهارم رشته های فنی و مهندسی داشگاهای دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد داشگاه تربیت معلم تهران.
.عسکری، بهنام.(1392). مهارت تفکر انتقادی. مه یار، شماره 26، 58-59.
.عسکری، مونا.(1392). کتابداران دیروز و مدیران اطلاعاتی امروز. وبلاگ گروهی دانشجویان ارشد علوم اطلاعات و دانششناسی.
.فارسی نژاد، معسومه. حجازی، الهه. (1386 ).نقش واسطه گری متغییر تعهد در رابطه بین سبک های هویت وسلامت اجتماعی در نوجوانان شهر تهران. فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد. سال ششم. شمارهی 3 و 4. 34 – 46.
.فارسینژاد، معسومه.(1383). بررسی رابطه سبکهای هویت با سلامت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستانهای شهر تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
.فتحیآذر، اسکندر.(1382). روشها و فنون تدریس. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
.فرهادینیا، حمزه. (1391).ارتباط توانایی فضایی با سبکهای شناختی: با نقش .اسطهگری گرایش به تفکر انتقادی و نگرش به خلاقیت در دانشجویان گروههای علوم ریاضی و علوم انسانی، مبنایی بر تعمیمیذیری کارکردهای شناختی نیمکره راست مغز.پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی تهران.
.فیشر،رابرت(1970).آموزش و تفکر،ترجمه:فروغ کیان زاده(1385).چاپ اول،اهواز،نشر رسش.
قنبریهاشمآبادی، بهرام. گراوند، هوشنگ. محمدزاده، قیصر. اعظم حسینی، سیدعلیاکبر.(1391).بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری خودراهبردی در دانشجویان پرستاری و مامایی مشهد و نقش آن در موفقیت تحصیلی. مجلهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. درهی هفتم. شمارهی4. شمارهی پیایی8. 15-27.
.کبریایی، الهه.( 1387). بررسی رابطه بین سبکهای هویت و ابراز وجود با اضطراب اجتماعی دانشآموزان دختر پایه سوم ریاضی در شهر مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
.کرمی، الهام.(1392). شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و مولفههای رفتاری موثر اساتید دانشگاه در شکلگیری تفکر انتقادی دانشجویان. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی تهران.
.کیینز، کری.ال.ام. شاپیرو، آرامدی.(1386). سلامت اجتماعی در ایالات متحده یک همهگیر شناسی توصیفی. ترجمهی حسینی. انتشارات دانشگاه شیکاکو.1998
.گرایلیمقدم، محبوبه.(1391). بررسی رابطه تفکر انتقادی با سواد اطلاعاتی دانشجویان تربیت معلم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.
.گنجی، حمزه (1385). بهداشت روانی. تهران: نشر ارسباران.
.گنجی، کامران. نوابخش، مهرداد. ذبیحی، رزیتا.(1390). رابطه سبکهای هویت و سلامت اجتماعی با رفتار کمک طلبی در دانشآموزان پیشدانشگاهی در ریاضیات. فصلنامهی روانشناسی تربیتی. سال هفتم. شمارهی 22. 95-124.
.لطف آبای،حسین (1384). روانشناسی رشد نوجوانی، جوانی و بزرگسالی. تهران: سمت.
.مارینوز، رابرت و رنکین. استوارت و سومیوز، کارلین و برنت، رونالد. (1380). ابعاد تفکر در برنامه درسی و تدریس، ترجمهی قدسی احقر. تهران. انتشارات یسطرون.
. مایرز،چت(1960).آموزش تفکرانتقادی،ترجمه:خدایار ابیلی(1386).چاپ ششم،تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
.محمدیاری، اشرف.(1381). رابطه تفکر انتقادی میران گروههای آموزشی. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی.
.مرندی، علیرضا.(1379). بهداشت عمومی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
موسسهی تحقیقات بهبود زندگی زنان . http://www.farsi.riwl
.وامقی، مروئه. صدیقی، ژیلا. طاووسی، محمود. جهانگیری، کتایون. سید علی، آذین. امیدواری، سپیده. آیینپرست، افسون. عبارت، مهدی. فرقتون، فرزانه. واحدینیا، مریم سعادت. منتظری، علی.(1392). ارزیابی مردم ایران از .روابط اجتماعی و سلامتی. مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران. فصلنامه پایش. سال دوازدهم. شمارهی 2. 183-194.
.وزارت درمان و آموزش پزشکی.(1385). عوامل اجتماعی بر سلامت. معاونت سلامت. دبیرخانه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.
.هاشمیان نژاد، فریده. (1380).چهار چوب های نظری در خصوص برنامه های درسی مبتنی بر تفکر انتقادی در دوره ابتدایی با تاکید بر برنامه درسی مطالعات اجتماعی. رساله دکترا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
.هاشمیان نژاد، فریده. (1383).پرورش تفکر انتقادی از طریق برنامه درسی در دوره ابتدایی، مقالات ارائه شده در همایش برنامه درسی و پرورش تفکر. تهران. انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
.هومن، حیدرعلی.(1385). تحلیل دادههای چند متغیری در پژوهشهای رفتاری. تهران: پیکفرهنگ.

منابع انگلیسی

.
.Amit ,M . & ,.Aizikovith,E,. (2010). Evaluating an infusion approach to the of critical thinking. Ben Gurion University, Beer-Sheva, Israel. accepted January 25 pp3818–38.

.Berzonecky, M. D.,& Kuk, L.S. (2005). Identity

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تفکر انتقادی، سبک هویت، سلامت اجتماعی، کارشناسی ارشد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های روزانه، سلامت اجتماعی، سبک های هویت، تفکر انتقادی