دانلود پایان نامه ارشد درمورد تفکر انتقادی، اعضای هیأت علمی، هیأت علمی، سواد اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

دانشجویان
متغیر
زیرمقیاس‌ها
میانگین
انحراف استاندارد
مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان
تحقیق
70/5
83/1

تجزیه و تحلیل
88/5
77/1

تفکر خلاق
38/5
88/1

تفکر انتقادی
29/6
91/1

ارتباط مکتوب و شفاهی
95/5
87/1

سواد کمی
13/6
71/1

سواد اطلاعاتی
20/6
65/1

کار تیمی
09/6
96/1

حل مسأله
41/6
64/1

4-2-2- آمار استنباطی
4-2-2-1- سؤال اول: مهارت (های) غالب اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری کدام است؟
برای تحلیل این سؤال از تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج به‌ دست آمده در جداول شماره (4-3) و (4-4) ارائه شده است.
جدول شماره (4-3) نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر جهت تعیین مهارت (های) غالب اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری را نشان می‎دهد. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که بالاترین میانگین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، متعلق به مرحله مشارکت (با میانگین 95/5) و پایین‌ترین میانگین، متعلق به مرحله ارزیابی (با میانگین 54/4) می‌باشد و با توجه به مقدار F به‌دست آمده در درجه آزادی (6 و 192)، بین میانگین مهارت اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری، تفاوت معناداری (0001/0,p 14/33=F , 50/0= λ) وجود دارد. این یافته بدان معناست که مهارت غالب اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز، مهارت در مرحله مشارکت می‌باشد.

جدول شماره (4-3): نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر جهت مقایسه مهارت اعضای هیأت علمی درکاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
مقدار F
درجه آزادی
سطح معناداری
استنباط

193
26/5
57/1

14/33

6 و 192

0001/0
مشارکت

95/5
33/1

اکتشاف

63/4
47/1

توضیح

07/5
61/1

بسط یادگیری

46/5
37/1

ارزیابی

54/4
69/1

توسعه یادگیری

68/5
51/1

با توجه به نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی جدول شماره (4-4)، ملاحظه می‌شود که بین میانگین مرحله استنباط با مراحل مشارکت، اکتشاف و ارزیابی، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. بین میانگین مرحله مشارکت با مراحل اکتشاف، توضیح، بسط یادگیری و ارزیابی، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. بین میانگین مرحله اکتشاف با مراحل بسط یادگیری و توسعه یادگیری، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. همچنین بین میانگین مرحله اکتشاف با مرحله توضیح، تفاوت معناداری در سطح 006/0 وجود دارد. بین میانگین مرحله توضیح با مرحله بسط یادگیری، تفاوت معناداری در سطح 02/0، بین میانگین مرحله توضیح با مرحله ارزیابی، تفاوت معناداری در سطح 006/0 و بین میانگین مرحله توضیح با مرحله توسعه یادگیری، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. همچنین، بین میانگین مرحله بسط یادگیری با مرحله ارزیابی، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. علاوه بر این، بین میانگین مرحله ارزیابی با مرحله توسعه یادگیری، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. اما سایر مهارت‌ها، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. بر این اساس می‌توان گفت که از دیدگاه دانشجویان، مهارت های غالب اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی در مرحله مشارکت و توسعه یادگیری می باشد.

جدول شماره (4-4): نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی
متغیر
استنباط
مشارکت
اکتشاف
توضیح
بسط یادگیری
ارزیابی
توسعه یادگیری
استنباط
1

مشارکت
0001/0
1

اکتشاف
0001/0
0001/0
1

توضیح
NS
0001/0
006/0
1

بسط یادگیری
NS
0001/0
0001/0
02/0
1

ارزیابی
0001/0
0001/0
NS
006/0
0001/0
1

توسعه یادگیری
NS
NS
0001/0
0001/0
NS
0001/0
1

4-2-2-2- سؤال دوم: آیا مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز، در حد مطلوب می‌باشد؟
برای تحلیل این سؤال، از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. جدول شماره (4-5)، میانگین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی و ابعاد مختلف آن (تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله) و نیز مقایسه آن با معیارهای سطح کفایت قابل قبول (Q2) و سطح کفایت مطلوب (Q3) را نشان می‌دهد.
همان طور که ملاحظه می‌شود، مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی در ابعاد تجزیه و تحلیل، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، بالاتر از سطح قابل قبول (Q2) ارزیابی شده‌اند و بر اساس مقدار t به‌دست آمده در درجه آزادی 192، تفاوت معناداری بین میانگین به‌دست آمده از مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان در ابعاد تجزیه و تحلیل، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، با حد کفایت قابل قبول (حد متوسط) وجود دارد. بنابراین، این مهارت ها بالاتر از سطح قابل قبول (Q2) ارزیابی شده‌اند. اما بین میانگین ابعاد تحقیق و تفکر خلاق با حد کفایت قابل قبول (حد متوسط)، تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین این مهارت ها در حد قابل قبول (Q2)، ارزیابی شده‌اند.
همچنین ملاحظه می‌شود که میانگین مهارت‌های فکری و عملی و ابعاد مختلف آن، از سطح کفایت مطلوب (Q3) ، به طور معناداری پایین‌تر هستند و بر اساس مقدار t به‌دست آمده در درجه آزادی 192، تفاوت معناداری بین میانگین به‌دست آمده از مهارت‌های فکری و عملی و ابعاد مختلف آن با میانگین معیار در سطح 0001/0 وجود دارد. این یافته به آن معناست که دانشجویان مهندسی، مهارت‌های فکری و عملی خود را پایین‌تر از سطح کفایت مطلوب ارزیابی نموده‌اند.

جدول شماره (4-5): نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای جهت مقایسه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی با سطح کفایت قابل قبول (Q2) و سطح کفایت مطلوب (Q3)
متغیر
میانگین
انحراف استاندارد
سطح کفایت مطلوب (Q3)
مقدار t
درجه آزادی
سطح معناداری
سطح کفایت قابل قبول (Q2)
مقدار t
سطح معناداری
تحقیق
70/5
83/1
25/8
18/19
192
0001/0
50/5
58/1
11/0
تجزیه و تحلیل
88/5
77/1

46/18

0001/0

01/3
003/0
تفکر خلاق
38/5
88/1

13/21

0001/0

86/0
39/0
تفکر انتقادی
29/6
91/1

24/14

0001/0

74/5
0001/0
ارتباط مکتوب و شفاهی
95/5
87/1

94/16

0001/0

39/3
001/0
سواد کمی
13/6
71/1

10/17

0001/0

13/5
0001/0
سواد اطلاعاتی
20/6
65/1

15/17

0001/0

93/5
0001/0
کار تیمی
09/6
96/1

23/15

0001/0

19/4
0001/0
حل مسأله
41/6
64/1

49/15

0001/0

78/7
0001/0

4-2-2-3- سؤال سوم: مهارت (های) فکری و عملی غالب دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز کدام است؟
برای تحلیل این سؤال، از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. نتایج به‌دست آمده در جداول شماره (4-6) و (4-7) ارائه شده است.
جدول شماره (4-6) نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر جهت تعیین مهارت (های) فکری و عملی غالب دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز را نشان می‌دهد. نتایج به‌دست آمده، نشان دهنده آن است که بالاترین میانگین مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی ، متعلق به مهارت حل مسأله (با میانگین 41/6) و پایین‌ترین میانگین، متعلق به مهارت تفکر خلاق (با میانگین 38/5) می‌باشد و با توجه به مقدار F به‌دست آمده در درجه آزادی (8 و 192)، بین میانگین مهارت‎های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز، تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته بدان معناست که مهارت فکری و عملی غالب دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز، مهارت حل مسأله می‌باشد.

جدول شماره (4-6): نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری‌های مکرر جهت مقایسه مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
مقدار F
درجه آزادی
سطح معناداری
تحقیق
193
70/5
83/1
22/12
8 و 192
0001/0
تجزیه و تحلیل

88/5
77/1

تفکر خلاق

38/5
88/1

تفکر انتقادی

29/6
91/1

ارتباط مکتوب و شفاهی

95/5
87/1

سواد کمی

13/6
71/1

سواد اطلاعاتی

20/6
65/1

کار تیمی

09/6
96/1

حل مسأله

41/6
64/1

با توجه به نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی جدول شماره (4-7)، ملاحظه می‌شود که بین میانگین مهارت تحقیق با مهارت تفکر انتقادی، تفاوت معناداری در سطح 001/0، بین میانگین مهارت تحقیق با سواد اطلاعاتی، تفاوت معناداری در سطح 008/0 و بین میانگین میانگین مهارت تحقیق با مهارت حل مسأله، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. بین میانگین مهارت تجزیه و تحلیل با مهارت‌های تفکر خلاق و حل مسأله، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. همچنین بین میانگین مهارت تجزیه و تحلیل با مهارت تفکر انتقادی، تفاوت معناداری در سطح 03/0 وجود دارد. بین میانگین مهارت تفکر خلاق با مهارت‌های تفکر انتقادی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله، تفاوت معناداری در سطح 0001/0 وجود دارد. همچنین بین میانگین مهارت تفکر خلاق با مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی، تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود دارد. علاوه بر این، بین میانگین مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی با مهارت حل مسأله تفاوت معناداری در سطح 01/0 وجود دارد. اما سایر مهارت‌ها، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. مجموع این یافته ها بدان معناست که مهارت های فکری و عملی غالب دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز، مهارت حل مسأله، تفکر انتقادی، سواد اطلاعاتی، سواد کمی و کار تیمی می‌باشد.

جدول شماره (4-7): نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی
متغیر
تحقیق
تجزیه و تحلیل
تفکر خلاق
تفکر انتقادی
ارتباط مکتوب و شفاهی
سواد کمی
سواد اطلاعاتی
کار تیمی
حل مسأله
تحقیق
1

تجزیه و تحلیل
NS
1

تفکر خلاق
NS
0001/0
1

تفکر انتقادی
001/0
03/0
0001/0
1

ارتباط مکتوب و شفاهی
NS
NS
001/0
NS

1

سواد کمی
NS
NS
0001/0
NS
NS
1

سواد اطلاعاتی
008/0
NS
0001/0
NS
NS
NS
1

کار تیمی
NS
NS
0001/0
NS
NS
NS
NS
1

حل مسأله
0001/0
0001/0
0001/0
NS
01/0
NS
NS
NS
1

4-2-2-4- سؤال چهارم: آیا بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت گانه چرخه یادگیری و توسعه انواع مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز، رابطه معناداری وجود دارد؟
به منظور تبیین رابطه بین مهارت اعضای هیأت علمی در کاربرد مراحل هفت‌گانه چرخه یادگیری و مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان مهندسی، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره (4-8) ارائه شده است. نتایج حاصل نشان داد که:
-بین مهارت استنباط اعضای هیأت علمی با سایر مهارت‌های اعضای هیأت علمی شامل: مشارکت، اکتشاف، توضیح، بسط یادگیری و توسعه یادگیری، و نیز ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل: تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی و کار تیمی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد اما بین مهارت استباط اعضای هیأت علمی با مهارت ارزیابی اعضای هیأت علمی و ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل: تفکر خلاق، سواد کمی، سواد اطلاعاتی و حل مسأله رابطه معناداری مشاهده نشد.
– بین مهارت مشارکت اعضای هیأت علمی با سایر مهارت‌های اعضای هیأت علمی شامل: اکتشاف، توضیح، بسط یادگیری، ارزیابی و توسعه یادگیری و نیز ابعاد مهارت‌های فکری و عملی دانشجویان شامل: تحقیق، تجزیه و تحلیل، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد دانشگاه شیراز، هیأت علمی، ضریب همبستگی، اعضای هیأت علمی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد هیأت علمی، اعضای هیأت علمی، سواد اطلاعاتی، تفکر انتقادی