دانلود پایان نامه ارشد درمورد تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحولی

دانلود پایان نامه ارشد

بالقوه آینده مواجه می شوند. از مکانی که در آن کار می کنند به گونه ای مثبت سخن می گویند (ویکمان و همکاران، 2012). بلیک لی و مورمن 1995 نشان دادند که این نوع رفتار متمایز از سایر انواع رفتار شهروندی سازمانی است. وفاداری سازمانی در برگیرنده مفهوم طرفداری صادقانه گراهام در سال 1989، مفهوم اشاعه و گسترش حسن نیت و حمایت از سازمان جرج و جونز 1997 و مفهوم طرفداری، حمایت و دفاع از اهداف سازمانی بورمن و مو توویدلو 1993 است.
5- اطاعت سازمانی69: این بعد شامل پذیرش و درونی سازی قوانین، مقررات و دستورالعمل های سازمانی است که باعث پیروی صادقانه فرد حتی زمانی است که هیچ کس مشاهده و نظارات نمی کند علت اینکه این بعد را جزء ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی آورده اند این است که اگر چه از هر کسی انتظاری می رود که قوانین و مقررات و آیین نامه های سازمانی را در همه زمان رعایت کند اما کارمندان به راحتی این کار را انجام نمی دهند. بنابراین کارمندی که در تمامی زمان ها، همه قوانین و مقررات سازمانی راحتی هنگامی که هیچ کس او را مشاهده نمی کند رعایت می کند به عنوان یک شهروند خوب تعریف شده است (پادساکوف و همکاران، 2000).
6- توسعه خود70: شامل فعالیت های داوطلبانه کارمندان برای افزایش معلومات، مهارت ها، توانایی های شغلی و همگام بودن با آخرین اطلاعات در زمینه رشته تخصصی خود می باشد. این بعد از رفتار شهروندی سازمانی از لحاظ مفهومی از دیگر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی متفاوت می باشد و شامل سه بعد الف) مشارکت اجتماعی، ب) حمایتی، ج) شغلی است (کای و همکاران71، 2008).
مشارکت اجتماعی: به معنای اطلاع رسانی تولیدات و خدمات سازمان و حضور فعال در بسیاری از جلسات گروه های بیرونی است که به سازمان سود می رساند.
مشارکت حمایتی: ارائه پیشنهادی خلاق به همکاران، تشویق مدیران برای نگه داشتن اطلاعات متناسب با دانش روز، تشویق کارمندان دیگر برای شرکت در جلسات سازمان، توصیه به همکاران برای داشتن استقلال رای و توصیه به مدیر برای این که کارش را در سطح بالاترین انجام دهد را شامل می گردد.
مشارکت شغلی: به معنای افزایش اطلاعات برای بهبود عملکرد، بر عهده گرفتن وظایف و مسئولیت های اضافی در کار و همکاری با دیگران برای انجام تحقیقات است.
2-2-5 نقش های رفتار شهروندی را که شامل پنج حیطه
1- وظیفه شناسی: رفتارهایی هستند که فرد را درانجام وظایف خود در حدی بالاتر از سطوح مورد انتظار هدایت می کنند (مثلاً فرد ناهار خوردن را طول نمی دهد یا جز در موارد ضروری کارش را تعطیل نمی کند).
2- ادب و مهربانی: رفتارهای مودبانه ای هستند که از ایجاد مساله و مشکل در محل کارجلوگیری می کند (مثلاً فرد تلاش می کند از ایجاد مشکلات برای همکارانش اجتناب کند یا پیش از اقدام به انجام امور با دیگران مشورت نماید).
3- نوع دوستی: رفتارهای یاری دهنده ای هستند که توسط یک فرد و به منظور کمک به کارکنان انجام می شود و در ارتباط با وظایف و مسایل سازمانی ویژه است (مثلاً فرد به کسانی که کارشان سنگین است کمک می کند و بامیل و رغبت زیاد، وقت خود را جهت کمک به کسانی که مشکلات کاری دارند صرف کند.
تصویر (1) حیطه های رفتارشهروندی سازمانی

4- مردانگی : رفتار جوانمردانه ای که از شکوه و شکایت زیاد درمحل کار جلوگیری به عمل می آورد.
5- خوش خویی: رفتارهای نشان دهنده مشارکت مسئولانه فرد در فعالیت های سازمان هستند (مثلاً فرد کارهایی انجام می دهد که در حیطه وظایفش نیستند، اما وجهه سازمان را بالا می برند) با جمع این حیطه ها رفتار شهروندی سازمانی کلی حاصل می شود.
2-2-6- رفتار شهروند سازمانی در مدیریت آموزشی
گرچه همه ی سازمان ها،نیاز مبرم به کارکنانی با رفتار شهروندی بالا دارند ولی نیاز مدیریت بر سازمان های آموزشی، به ویژه مدارس، بسیار چشمگیر تر است. حالت نرم افزاری و جنبه های فکری و انتزاعی فراوان امور آموزشی و یادگیری آنها را همواره در معرض چالش های مداومی که اصطلاحات متنوع، گسترده و همیشگی را در آنها الزامی می سازد. (زین آبادی و بهرنگی، 1387).
نظام آموزشی مدرن علی رغم پویایی بسیار با مشکلات نظارتی و محیطی72 با حساب خواهی و کمی کردن اهداف برای مدیران روبرواست (ویگودا و همکارانش73، 2007).
بنابراین و به عنوان یک جز سازنده برای رسیدن به اثربخشی در مدیریت آموزشی و مدارس عمل می کنند از این گذشته، وقتی قرار می دهد.
که امروز معانی مشاغل آموزشی به ویژه ناشی از ورود اطلاعات، ارتباطات و فناوری در هاله ای از ابهام فرو رفته است، اصطلاحات درون بافت اقدامات مدیریت آموزش و مدیریت مدارس بیشتر به معلمانی احساس نیاز می کند که قطع نظر از نیازهای شغلی آنها خواهان شرکت در تغییرات منجر به موفقیت سازمان باشند (سامیچ و دراچ- زاهاوی 2000، صص 659- 649).
این همه اهمیتی که رفتار شهروندی سازمانی در توسعه مدیریت آموزش و مدارس دارد متاسفانه نمی توان شاهد زیادی دال بر مفهوم سازی رفتار شهروندی سازمانی مدیران در مدارس یافت و با توجه به نظر زین آبادی و بهرنگی 1387 زمانی این ضعف و محدودیت آشکار و بارزتر می شود که ملاحظه شود در داخل کشور تاکنون نتایج هیچ پژوهشی درباره رفتار شهروندی سازمانی در مدارس منتشر نشده است. دلایل این کمبود را از چند منظر مورد توجه دقیق قرار داده اند: اولاً رفتار شهروندی سازمانی، خاستگاهی بیرون از مدیریت آموزشی و مدرسه دارد و نخستین بار است که نظریه پردازان غیرآموزشی آن را در سازمان های غیر آموزشی ارائه می کنند. همین امر ممکن است پژوهشگران را نسبت به روایی آن برای مدارس، اندکی با تردید مواجه کرده و در آنان انگیزه های پژوهشی زیادی ایجاد نکرده باشد.
ثانیاً از آنجا که رفتار شهروندی سازمانی متغیر نوپایی است، ممکن است که اهمیت و نقش مهم این متغیر هنوز بطور کامل و گسترده درک نشده باشد. خوشبختانه از سال 2000 به بعد اشتیاق پژوهشگران به رفتار شهروندی سازمانی در مدیران افزایش یافته و در کانون توجه پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی در مدیریت آموزش مدرسه قرا گرفته است. اما با تمام تلاش های صورت گرفته شاید بتوان گفت که هنوز حجم بالایی از ویژگیها و پراکندگی این متغیر مهم در مدیریت آموزش مدارس ناشناخته مانده باشد.
2-3- پیشینه پژوهش
2-3-1 تحقیقات داخلی (ایران)
زالی، (1377)، رابطه بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی را مورد مطالعه قرار داد که نتیجه تحقیق بیانگر این بود که سبک رهبری تحولی باعث ایجاد تعهد سازمانی در سازمان می شود.
سید نقوی و همکارنش (1378)، در تحقیقی با عنوان «روابط بین فردی در سازمان» نشان داد که ارتباطات موثر بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی نقش مهمی در انگیزش، تعهد و عملکرد رفتاری شهروندان سازمان دارد.
عظیمی، (1380) پایان نامه کارشناسی ارشد (بیمارستان الزهراء تهران) با انجام مطالعه ای بر روی پرستاران بیمارستان به این نتیجه رسید که بین تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد همچنین تحقیق وی نشان داد که رابطه بین دو متغیر فوق از طریق متغیر تعدیل کننده ی تصویر سازمانی تعدیل می شود.به گونه ای که در افرادی که دارای تصویر سازمانی مطلوب تری هستند این رابطه قوی تر است.
شاقلی و سلیمی (1387)، در تحقیق خود با هدف مطالعه کیفیت رابطه میان رهبری تحولی و تعهد سازمانی با استفاده از سه مقوله عاطفی- مستمر و هنجاری روی رفتار شهروندان سازمان بصورت روانشناختی انجام دادند که به این نتیجه دست یافتند که تعهد عاطفی نقش مهمی در میانجی گری رهبری تحولی و تعهد سازمانی سازمان دارد.
مهرابی، کوشکی و همکاران (1387) در پژوهش خود که در آن به بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی پرداخته شد، نتایج حاصل از ضریب همبستگی بیانگر این است که هر سه بعد تعهد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی ارتباط مثبت معناداری دارد. این نتیجه با نتایج به دست آمده توسط ارگان و ریان74 (1995)، دایک و همکاران75 (2005) گاتام و همکاران76 (2006) جاووسکی77 (2001)، مطابقت دارد. همچنین این نتیجه به دست آمد که تعهد عاطفی، دارای بیشترین تاثیر و تعهد استمراری دارای کمترین تاثیر بر رفتارهای شهروندی سازمانی است که این نتیجه به دست آمده با نتایج تحقیق گاتمن78 (2006) مطابقت دارد.
صغری و همکارانش(1387)، نشان داده که بررسی رابطه میان رهبری تحولی و تعهد سازمانی روی عملکرد و رشد ذهنی و عاطفی و پیشرفت شهروندان سازمان اثر می گذارد.
سبحانی نژاد و همکاران (1389) در پژوهش خود به بررسی رابطه رضایت شغلی، تعهد سازمانی و درک عدالت با رفتار شهروندی سازمانی پرداخته و دریافته که اگر بطور همزمان رابطه سه متغیر، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عدالت رویه ای را با رفتار شهروندی سازمانی بسنجیم، تنها تعهد سازمانی است که می تواند به عنوان پیش بینی کننده مستقیم، بخش عمده ای از رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کند.
حاجلو، (1392) با پژوهش خود با عنوان «رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و سرپرستان معتقدند که بین رهبری تحولی و تعهد سازمانی برای ماندن در سازمان روابط عاطفی بین آنها با هم رابطه معناداری دارد.
بهارلو و همکارن (1393) در پژوهشی به عنوان «رفتارهای رهبری تحولی و مبادله ای در سازمان ها نشان دادند و همچنین بین رفتارهای مبادله ای رهبر و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه معناداری مشاهده نشد.
2-3-2- تحقیقات خارجی
مایر (1991) بیان کردند که از بین مولفه های تعهد سازمانی تعهدی عاطفی قوی ترین ارتباط را با رفتارهای شهروندی سازمانی دارد و ارتباط آن با تعهد مداوم منفی و ضعیف است. ویلیام مسن و اندرسون79 (1991) بیان کردند که تعهد سازمانی با هیچ کدام از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ارتباط ندارد.
در این پژوهش تعداد 420 مدیر شرکت داشتند، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. پرسشنامه ها دارای سه قسمت بوده اند: قسمت اول مربوط به رهبری تحولی. قسمت دوم درباره تعهد سازمانی . قسمت سوم: درباره رفتار شهروندی سازمانی با پرسشنامه بین شهروندان سازمان و تعداد 150 نفر از مدیران مدارس توزیع شد پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل به این نتیجه رسیدند شهروندان سازمانی که دارای موفقیت بیشتری بودند از تعهد عاطفی مدیران استفاده کرده بودند و پرسشنامه های رهبری تحولی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد.
ارگان و ریان (1995) در یک فراتحلیل که بر روی 55 مطالعه انجام شده است به این نتیجه رسیدند که بین نگرش های کاری از جمله رهبری تحولی و تعهد سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد.
بولون80 (1997) بیان کرد که از بین مولفه های تعهد سازمانی، تعهد عاطفی قوی ترین ارتباط را با رفتارهای شهروندی سازمانی دارد.
پودساکف81، (2000) در بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی نشان داد رفتارهای رهبری تحولی آفرین با هر پنج مولفه رفتارهای شهروندی سازمانی مدل ارگان ارتباط معنادار مثبتی دارد و از میان رفتارهای رهبری تحولی، دو نوع این رفتارها دارای رابطه معنادار با عناصر پنج گانه رفتار شهروندی سازمانی می باشند که عبارتند از:
– رفتار پاداش دهی اقتضادی که دارای ارتباط منفی است.
– رفتار تنبیهی غیراقتضاییی که دارای ارتباط منفی است.
هفینر و رینچ82 (2001) تاثیر همکاری های متقابل گروه کاری را بر تعهد عاطفی مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که همکاری های اجتماعی گروه و یا واحد بر تعهد عاطفی واحد کاری تاثیر می گذارد و همچنین همکاری های متقابل سازمانی بر تعهد سازمانی تاثیر گذار است.
مایر و همکاران (2002) بیان کردند که در میان سه بعد تعهد سازمانی ابتدا تعهد عاطفی و بعد از آن تعهد هنجاری بیشترین ارتباط را با رفتار شهروندی سازمانی دارد اما تعهد مستمر هیچ ارتباطی ندارد.
مایر و همکاران83 (2002) طی فراتحلیلی راجع به پیشایندها و نتایج تعهد سازمانی بیان کردند که هر سه شکل تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری) بصورت منفی یا غیبت و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد سازمان، نوع دوستی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد هزینه سرمایه، ساختار بازار، داده های تلفیقی، آزمون فرضیه