دانلود پایان نامه ارشد درمورد تصمیم گیری

دانلود پایان نامه ارشد

والدینشان است هماهنگ می شوند و در برابر چیزهایی که آن ها را از باورهای والدینشان دور می کند، مقاومت می کنند. پدر و مادر هم ضمن علاقهی فراوان به فرزندان و تصمیمات آنها، در نهایت خودشان تصمیم میگیرند ( فیتزپاتریک، 2004؛ کوئرنر و فیتزپاتریک، 1997، 2002a، 2002b ).
خانوادههای کثرت گرا: این خانوادهها در بعد گفت و شنود بالا و در بعد همنوایی پایین هستند. در این نوع خانواده، پرورش مهارت ارتباطی و باور های مستقل در فرزندان در اولویت است. موضوعات، سرگشاده مطرح میشوند و همهی اعضا در آن شرکت دارند. پدر و مادر ضرورتی برای کنترل فرزندان یا تصمیم گیری برای آنها نمی بینند. آن ها به فرزندان اجازه میدهند به طور برابر در تصمیمگیریها شرکت کنند. آنها در تصمیم گیری، بیشتر تحت تأثیر عقاید منطقی قرار می گیرند و ضمن احترام به دیدگاه والدین، خودمختار هستند ( فیتزپاتریک، 2004؛ کوئرنر و فیتزپاتریک، 1997، 2002a، 2002b ).
خانوادههای حفظ کننده: در این خانوادهها همنوایی بالا است اما گفت و شنود کم است و بر پیروی از مرجع قدرت که پدر یا مادر است تأکید میشود. به تفکر و ارتباطات باز اهمیتی داده نمیشود. پدر و مادر معتقدند باید برای تمام اعضای خانواده تصمیم بگیرند و دلیلی برای توضیح تصمیماتشان نمیبینند. اعضای این خانواده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، الگوهای ارتباط، الگوهای ارتباطی، رضایت از زندگی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، روابط اجتماعی، مشکلات رفتاری، روانشناسی