دانلود پایان نامه ارشد درمورد تصمیم گیری، نیازهای روانشناختی، خانواده ها

دانلود پایان نامه ارشد

واقع خانوادههای کثرت گرا بستر مناسبی برای شکلگیری حرمت خود مهیّا میکنند و خانوادههای حمایت کننده مانع گسترش حرمت خود در فرزندان میشوند. بنابراین توجه به بعد گفت وشنود در محیط خانواده میتواند تأثیر مستقیمی بر حرمت خود و احساس شایستگی فرد و کاهش بسیاری از مشکلات داشته باشد.
ترنر و جانسون171( 2003) نتیجه پژوهش خود را اینگونه بیان کردهاند: خانواده هایی که والدین با فرزندان ارتباط نزدیکی بر قرار کرده و از استقلال و تصمیم گیریهای آنان حمایت میکنند، موجب احساس شایستگی در آنان میگردند. ماتاناه172 (2001) نیز بیان کرده است حاکم بودن جو گفتگو بر خانواده موجب میشود والدین در برخورد با فرزندان از تحکّم پرهیز کرده و احساسات آنها را مورد توجه قرار دهند. این امر احساس شایستگی را در فرزندان تقویت میکند. کشاورزی، فیروزبخت و فولادچنگ (1390)هم گفتهاند در خانواده ای که فرزندان اجازه شرکت در تصمیم گیری را نداشته باشند و والدین برای نظریات آنان اهمیتی قائل نباشند، احساس شایستگی وخودباوری در آنها کاهش مییابد.

2-2-4-پژوهشهای مربوط به نقش واسطهای نیازهای روانشناختی بنیادی

در پژوهشی که کوروشنیا و لطیفیان (1390)، بر روی 437 دانشجوی کارشناسی انجام دادند، اثر واسطه اي ارضاي نيازهاي روان شناختي پايه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد رضامندی زناشویی، سازگاری زناشویی، مهارتهای ارتباطی، مهارت های ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد احساس تنهایی، زمینه اجتماعی