دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل پوششی، مناطق شهرداری، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

در عکسهای زیر دیده میشود.

5- تا این مرحله با نحوهی نصب و اجرای نرمافزارDEA آشنا شدیم، از اینجا به بعد با نحوهی ورود اطلاعات و استفاده از مدلهای مورد استفاده در این تحقیق آشنا میشویم، سربرگ نرمافزار را باید DATA نامگذاری کنیم، در غیر این صورت نرمافزار عمل نمیکند، بعد از این مرحله نام سازمانهایی که باید عملکرد آنها ارزیابی شوند را وارد میکنیم متغییرها را بصورت ردیفی و افقی وارد میکنیم ابتدا ورودیها و بعد خروجیها را با یک ستون فاصله وارد نرمافزار میکنیم. البته باید به ماهیت و مفهوم متغییرهای ورودی و خروجی توجه نمود که در مبانی نظری به تفصیل توضیح داده شده است. در صفحات بعد تصاویر این مراحل آورده شده است.

6-بعد از مرحله ورود اطلاعات به نرمافزار نوبت به استفاده از مدلها میرسد، ابتدا بر روی زبانه DEA کلیک میکنیم، این نرم افزار 24 گزینه و مدل دارد، که در اینجا ما فقط به مدلهای بکار رفته در این تحقیق میپردازیم. اولین مدل، مدل تحلیل پوششی دادههاست، که با زدن زبانه DEA گزینه Envelopement Models نام دارد. که با انتخاب این مدل، پنجرهی مربوط به آن باز میشود، در این پنجره هم میتوان از چهار مدلی که در مبانی نظری گفته شد، برای ارزیابی کارایی استفاده کرد و هم میتوان برای مقادیر بهینه متغییرها از گزینه های ورودی محور و خروجی محور استفاده نمود. لازم به ذکر است بعد از اجرای مدل نتایج در سربرگهایی میآیند، امتیازات مقادیر کارایی در سربرگ Efficiency و میزان مقادیر بهینه در سربرگTarget میآید. که تمام این مراحل در عکسهای زیر مشاهده میشوند.

7-برای رتبهبندی عملکرد و همچنین تعیین رتبه مناطق به دو صورت عمل میشود، یکی براساس کارایی برتر یا فراکارایی و دیگری براساس ناکارایی برتر که به مدل باردهان معروف است. برای رتبهبندی از گزینه و مدل Super – Efficiency استفاده می شود، بعد از انتخاب این گزینه، پنجره Super – Efficiency باز میشود، که اگرگزینه ورودی محور را انتخاب کنیم رتبه بندی براساس کارایی برتر انجام شده و به مدل اندرسون – پترسون معروف است، اما اگر گزینه خروجی محور را انتخاب کنیم، رتبه بندی بر اساس ناکارایی انجام میشود و به مدل باردهان معروف است. در صفحات بعد تصاویر این مراحل آمده است.

2-13.جمعبندی و نتیجهگیری فصل دوم
در این ابتدا مفاهیمی از قبیل کارایی، بهرهوری و اثربخشی تعریف شدند و در مورد ارتباط این مفاهیم با یکدیگر بحث شد، در مورد جایگاه کارایی در نظریه برنامهریزی شهری نیز مطالبی ذکرشده است. در مورد سنجش عملکرد و اهداف و روشهای ارزیابی آن ، انواع کارایی، مدل تحلیل پوششی و تاریخچه مدل تحلیل پوششی و همچنین مدلهای استاندارد آن و مدلهای رتبهبندی و مزایا و معایب روش تحلیل پوششی مطالبی ذکر شده است. در انتهای این فصل نیز به نحوهی نصب، راهاندازی و نحوهی استفاده از مدلها و روشهای تحلیل پوششی دادهها و روشهای رتبهبندی و … پرداخته شده است.

3-1.مقدمه
بدون شک بدون شناخت منطقه مورد مطالعه انجام تحقیق مشکل است و نتایج تحقیق هم با مشکلاتی رو به رو خواهدبود. بنابراین در این فصل ابتدا به معرفی منطقه مورد مطالعه پرداخته شد، سپس به معرفی شهر مشهد، نحوهی شکلگیری، رشد آن، موقعیت جغرافیایی و طبیعی شهرمشهد، تاریخچه شکلگیری مناطق شهرداری مشهد پرداخته میشود و در ادامه به معرفی مناطق شهرداری مشهد و برخی از ویژگیها و مشخصات آنها که 13 منطقه میباشند پرداخته میشود، و در نهایت اطلاعات کلی مناطق که برای تجزیه و تحلیل تحقیق استفاده میشوند، در جدولی ذکر شدهاند.

3-1.منطقه مورد مطالعه
مناطق مورد بررسی در این تحقیق در بستر بزرگتری به نام شهر و شهرستان مشهد واقع شده است، از این‌رو ضروری است ابتدا این بستر معرفی و شناخته شود تا به شناخت بهتری از مناطق نمونه دست یافت. در بررسی شهر به بررسی طبیعی، جمعیتی، رشد و توسعه شهر پرداخته میشود.
3-2.معرفی شهر مشهد
مشهد پیدایش و رشد خویش را مرهون وجود مرقد حضرت رضا (ع) است که در سال 202-201 ه. ق به دست مأمون خلیفه دوم عباسی شهید و در محل قریه سناباد و در باغ والی خراسان به نام حمید ابن قحطبه دفن گردید و از آن تاریخ به بعد به تدریج به ویژه بعد از حمله مغول 617 ه. ق و تخریب شهرهای طوس و نیشابور رشد نمود و در دوره صفویه اصلاحات اساسی در خصوص احداث خیابان معروف به بالا خیابان و پایین خیابان انجام گرفت و حصاری نیز بر دور شهر به طول حدود 8 کیلومتر احداث گردید (رهنما، 1388: 66). اما امروزه کلان‌شهر مذهبی مشهد به عنوان دومین کلان‌شهر مذهبی جهان و دومین کلان‌شهر ایران (پیله‌ور و پوراحمد، 1383: 104) و با نقش و عملکرد فرهنگی و مذهبی و اهمیت ارتباطی و تجاری در سطح ملی و فراملی (مافی و سقایی، 1387: 28)، تا آغاز قرن حاضر بافت قدیمی و حالت سنتی خود را حفظ کرده، اما با شروع این دوره تغییراتی در بافت سنتی شهر پدید می‌آید و ساختار آن تغییر یافته و رشد آن آغاز می‌شود (رهنما و عباس زاده، 1385: 120) و طی سی‌ساله اخیر به یک کلان‌شهر با رشد ناموزون و نامتعادل تبدیل شده است، تجمع ۸۱ درصد جمعیت مجموعه شهری در کلان‌شهر مشهد عدم تعادل فضایی را تشدید می‌کند (مهندسین مشاور فرنهاد، 1386: 15). نمودار زیر رشد شهرهای ایران از جمله مشهد را نشان می‌دهد.
شکل 3-1، روند شهرنشینی در ایران

منبع:(حائری، 1368: 37-36)
3-3.موقعیت جغرافیایی شهر مشهد
کلان‌شهر مشهد از مجموعه مراکز جمعیتی می‌باشد که در چاله خراسان واقع شده است. این محدوده حدفاصل رشته کوه‌های آلاداغ – بینالود و کپه داغ – هزار مسجد قرار دارد. جهت این کوه‌ها شمال غربی- جنوب شرقی است. در بخش شرقی این واحد جغرافیایی، رودخانه کشف رود که به عنوان زهکش اصلی و مسیر دفع آبهای سطحی است، خط القعر دشت را تشکیل می‌دهد. کلان‌شهر مشهد در حاشیه جنوبی کشف رود با مختصات جغرافیایی 59 درجه و 36 دقیقه طول شرقی و 36 درجه و 17 دقیقه عرض شمالی با مرکزیت حرم مطهر حضرت رضا (ع) شناسایی می‌شود. متوسط ارتفاع شهر مشهد حدود 970 متر می‌باشد. عمده‌ترین ارتفاعات مشرف به شهر مشهد در جنوب غربی بینالود، و در شمال با فاصله بیشتر کوه‌های هزارمسجداست. شیب عمومی دشت مشهد بسیار ملایم و کمی بیش از 5 در هزار می‌باشد. در بخشهای شرقی مشهد شیب از این هم کمتر است. بنابراین حتی در مواقع سیلابی کشف رود حرکتی آرام دارد. علاوه بر کشف رود که از شمال شهر مشهد عبور می‌کند چند رود دیگر نیز در این حوضه جاری است که از جمله آن‌ها می‌توان به کارده، طرق، شاندیز و جاغرق اشاره کرد. از نظر اقلیمی مشهد در منطقه گرم و خشک واقع شده است و دارای تابستانهای گرم و زمستانهای نسبتا سرد می‌باشد. جهت عمومی جریانات هوا که مشهد را تحت تأثیر قرار می‌دهد شمال شرقی و شمال غربی بوده و جهت وزش باد غالب در این منطقه از جنوب و جنوب شرقی است(میرفندرسکی،2:1381).
3-4.تاریخچه مناطق شهرداری مشهد
شهر مشهد در مجموع شامل 13 منطقه شهری است، که در اینجا خلاصهای نحوه شکلگیری هر یک ارائه می‌شود، نمودار زیر نیز خلاصهای از روند ایجاد و شکلگیری مناطق را نشان می‌دهد .
جدول 3-1، تاریخچه شکلگیری مناطق شهر مشهد

جدول 3-2: تعداد نواحی و جمعیت مناطق شهر مشهد
مناطق
تعداد ناحیه
جمعیت 1385 (نفر)
جمعیت 1390 (نفر)
منطقه 1
3
172547
195577
منطقه 2
6
422166
458464
منطقه 3
4
338866
343972
منطقه 4
4
243331
246871
منطقه 5
3
156640
162960
منطقه 6
4
196248
200175
منطقه 7
5
216580
223691
منطقه 8
3
103261
117021
منطقه 9
3
253711
329760
منطقه 10
3
215686
256380
منطقه 11
2
170945
213621
منطقه 12
1
20530
34198
منطقه ثامن
2
32330
32851
جمع کل
43
2542841
2772287
(منبع: شهرداری مشهد، 1390: 11)
شکل 3-2 موقعیت فضایی مناطق شهرداری مشهد

(منبع: نگارنده)
3-4-1.منطقه یک
شهرداري منطقه يك مشهد با وسعتي معادل 1611 هکتار از سه ناحيه خدماتي تشكيل شدهاست. اين منطقه به لحاظ مركزيت شهري از نظر تجاري، ‌اداري،‌ جمعيت و ترافيك بيش از اندازهاي را در خود جاي داده، این شهرداری در سال 1363 تاسیس گردیده است (شهرداری مشهد، 1388).
شکل3-3، محدودهی منطقه یک شهرداری مشهد(منبع: نگارنده)

3-4-2.منطقه دو
شهرداري منطقه 2 در شمالغرب مشهد واقع است و محدوده آن از شمال به جاده صد متري، از جنوب به خيابان توحيد و بولوار شهيد قرني و فردوسي ،از غرب به بزرگراه آزادي، از شمال غرب به جاده قديم قوچان و شهركهاي اقماري و از شرق به خيابان آيت ا… عبادي و خواجه ربيع ختم می‌گردد. اين منطقه با وسعتي بالغ بر 8 هزار هكتار و جمعيتي حدود نيم ميليون نفر و با استقرار 6 ناحيه شهري با توجه به اصل مردم داري و تكريم ارباب رجوع و به كارگيري نيروهاي جوان و متخصص با تمام تلاش در جهت عمران و آباداني اين منطقه كه داراي قشرهاي مختلف اجتماعي، ‌اقتصادي و فرهنگي می‌باشد. بهسوي اهداف كلان مديريت و عمران شهري گام بر ميدارد (شهرداری مشهد، 1388).
شکل3-4، محدودهی منطقه دو شهرداری مشهد(منبع: نگارنده)

3-4-3.منطقه سه
منطقه سه شهرداري در سال 1362 با 5 ناحيه كه شامل كل محدوده مناطق 4 و 5 و قسمتي از منطقه 6 كنوني ميباشد تشكيل گرديد. از سال 1371 به تدريج منطقه 6 و سپس مناطق 4 و 5 از اين منطقه تفكيك و اداره خدمات شهري با 4 ناحيه به كار خود ادامه داد. بر اساس سياستهاي تفكيك مناطق در سال 1378 قسمتي از منطقه سه به منطقه ثامن الحاق و نواحي خدمات شهري از 4 ناحيه به 3 ناحيه تقليل يافت. موقعيت قرارگيري منطقه به لحاظ نزديكي و ديد مستقيم برخي خيابانها به حرم مطهر امام رضا مورد استقبال زائرين و مجاورين آن حضرت می‌باشد. اراضی بكر موجود در منطقه و وجود مجموعه راه آهن مشهد از پتانسيلهاي موجود و قابل بررسي در سطح منطقه بوده كه با برنامهريزي مناسب و طراحي فضاهاي شهري مناسب تحولي بزرگ در وضعيت منطقه بوجود خواهدآمد. همچنين محورهای صنعتی جاده کلات و جاده سیمان و مجاورت با محورهای ورودی حرم مطهر از جمله خیابان شیرازی و وجود آرامگاه خواجهربیع از ديگر موقعیت و ویژگیهای خاص منطقه میباشد. شهرداری منطقه سه با حدود 21 ميليون متر مربع به لحاظ جغرافیایی در شمال شرقي مشهد واقع و داراي تراكم جمعيتي 172 نفر در هكتار می‌باشد (شهرداری مشهد، 1388).
شکل3-5، محدودهی منطقه سه شهرداری مشهد(منبع: نگارنده)

3-4-4.منطقه چهار
شهرداري منطقه چهار در سال 1372 تشكيل گرديد و داراي سه ناحيه ميباشد. محدوده خدماتي اين منطقه 734 هكتار می‌باشد كه در شمال شرق مشهد واقع گرديده است (شهرداری مشهد، 1388).
شکل3-6، محدودهی منطقه چهارشهرداری مشهد(منبع: نگارنده)

3-4-5.منطقه پنج
شهرداري منطقه پنج در سال 1374 تاسيس شده است. اين منطقه با وسعتي در حدود 1658 هكتار محدوده خدماتي در شمال شرق مشهد واقع گرديده است. جمعيت حوزه خدماتي 149590 نفر ايراني و حدوده 60000 نفر مهاجر بوده و جمعيت حوزه استحفاظي 40000 نفر می‌باشد. منطقه پنج شامل سه ناحيه و 45 هكتار فضاي سبز است (شهرداری مشهد، 1388).
شکل3-7، محدودهی منطقه پنج شهرداری مشهد(منبع: نگارنده)

3-6.منطقه شش
شهرداري منطقه شش در سال 1370 در جوار بارگاه ملكوتي امام رضا (ع) تاسيس گرديد. اين منطقه داراي وسعتي برابر با 1500 هكتار می‌باشد (شهرداری مشهد، 1388).

شکل3-8، محدودهی منطقه شش شهرداری مشهد(منبع: نگارنده)

3-4-7.منطقه هفت
شهرداري منطقه هفت كه هفتمين منطقه از نظر تقسيمات شهرداري محسوب می‌گردد در فروردين ماه سال 1374 پس از تفكيك مناطق 7 و 8 به طور مستقل كار خود را شروع نمود. اين منطقه از لحاظ وسعت و جمعيت يكي از مناطق اصلي شهر محسوب می‌شود و از پتانسیل‌های بالاي زيست محيطي، ‌توريستي و گردشگري برخوردار است و با توجه به اينكه از نظر موقعيت جغرافيايي اصليترين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها، مدل ترکیبی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مناطق شهرداری، منابع اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات