دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس، رشته تحصیلی، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

خوشحال مي شوم.

من دوستي را كه غمگين است، دلداري مي دهم .

به دوستي كه آسيب ديده است، كمك مي كنم .

وقتي كسي مطلب خنده داري مي گويد، من هم مي خندم .

ديگران كه با من شوخي مي كنند، من آن ها را اذيّت نمي كنم .

مهارت اجتماعی

مهارت هاي همكاري
در فعاليّت ها و كارهاي گروهي شركت مي كنم .

در شراكت به درستي عمل مي كنم .

با ديگران در كارها هم فكري مي كنم .

تقاضاي منطقي ديگران را برآورده مي سازم .

چيزهايي كه دارم با ديگران به مشاركت مي گذارم .

در امور عام المنفعه شركت مي جويم .

درفعاليت هاي مدرسه مشاركت مي كنم .

در مراسم دعا و نياش براي ديگران شركت مي كنم .

به فقرا ويتيمان كمك مي كنم .

در ميهماني ها پذيرايي مي كنم .
مهارت اجتماعی
مهارت هاي مسئوليت پذيري
به كسي كه صدمه ديده، كمك مي كنم .

وقتي ديگران نياز داشته باشند، كمك مي كنم .

از اموال ديگران ، همانند اموال خودم مراقبت مي كنم .

به وعده هاي خود در ارتباط با ديگران عمل مي كنم .

از هم سالان گرفتار دفاع مي كنم .

به ديگران بدون نياز خودشان كمك مي كنم.
مهارت اجتماعی
مهارت هاي قانون مندي
دركارها و فعاليّت هاي گروهي از قوانين گروه پيروي مي كنم .

نوبت را در كارها و فعاليّتهاي گروهي رعايت مي كنم .

به قوانين و مقررّات جامعه پايبندم .

از دستورات والدين پيروي مي كنم .

از اوامر مربيان مدرسه اطاعت مي كنم .

3-9- محاسبه نمرات متغیرهای مستقل و وابسته
در قسمت متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق حاضر عمدتا از طیف لیکرت برای سنجش متغیرها استفاده شده است که برای گویه‌های مثبت به‌صورت زیر است :
جهت بررسی متغیرهای مهارت اجتماعی از جدول زیر استفاده شده‌است.

جدول3 -6 : محاسبه نمره‌دهی سئوالات طیف لیکرت
گویه
همیشه
غالبا
بعضی اوقات
به‌ندرت
هرگز
نمره
5
4
3
2
1

جدول3 -7 : محاسبه نمره‌دهی سئوالات طیف لیکرت
گویه
زیاد
متوسط
کم
اصلا
نمره
4
3
2
1

فصل چهارم:
یافته های تحقیق

4-1 مقدمه
در این بخش ابتدا اطلاعات مربوط به ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری براي درك بهتر و صحيح‌تر داده‌هاي جمع آوري شده توصیف و به صورت طبقه‌بندي و تهيه جداول آورده شده است كه در جداول، فراواني، درصد و درصد تراكمي هر كدام از اطلاعات دموگرافيك براساس متغيرهاي (سن، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی، نوع آموزشگاه، محل آموزشگاه، ناحیه محل آموزشگاه، وضعیت فعالیّت و اشتغال پدر، تحصیلات پدر، وضعیت فعالیّت و اشتغال مادر، تحصیلات مادر، محل زندگی پاسخگویان، درآمد ماهیانه خانوار ) محاسبه و آورده شده است. و سپس به توصيف متغيرهاي مستقل و وابسته ی اصلي تحقيق و هم چنین توصیف داده ها و بررسی وضعیت پاسخگویان نسبت سئوالات پرداخته شده است.
برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون تحلیل واریانس (آنوا) برای فرضیه اول تا چهارم و از آزمون تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه پنجم استفاده شده است .

4-2 بخش اول ( توصیف ويژگي هاي پاسخگویان )

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مهارت های اجتماعی، متغیر مستقل، شاخص سازی Next Entries منبع پایان نامه درمورد رشد اجتماعی، روابط اجتماعی، مهارت های اجتماعی