دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل واریانس، تجزیه و تحلیل آماری، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

اتریش) انجام شد. برای تنظیم دما ، سیستم Peltier plate با حساسیت 01/0± مجهز به سيركولاتور آب بكارگرفته شد. جهت تعیین خصوصیات رئولوژیک از ژئومتری استوانه هم مرکز با نسبت شعاعي 0846/1مطابق استانداردDIN 54453 در دمای 25 درجه سانتی گراد استفاده شد. در تمامی آزمون ها به منظور جلوگیری از تبخیر، نمونه ها توسط تله حلال پوشانده شدند. به منظور دستیابی به تعادل دمایی و برگشت به ساختار اولیه به نمونه ها حدود 3 دقیقه استراحت داده شد.
3-3-6-4- 1-آزمون های رئولوژیک پایا
در این آزمون ها نمودارهای گرانروی ظاهری در مقابل نرخ برش 01/0 تا 700 1/s برای همه ی نمونه ها توسط دستگاه بدست آمد. بر داده های حاصل از نمودارهای گرانروی ظاهری در محدوده ی نرخ برش های میانی مدل قانون توان یا پاورلا برازش شد و پارامترهای مدل شامل k(ضریب قوام) و n (اندیس جریان) برای تمام نمونه ها در همه ی غلظت ها تعیین شد.
3-3-6-4-2- آزمون های رئولوژیک ناپایا
با در نظر گرفتن محدوده ی خطی به دست آمده از آزمون روبش کرنش، روبش فرکانس در فرکانس متغیر 01/0 تا 20 هرتز انجام شد. بر داده های حاصل از نمودارهای روبش فرکانس در محدوده ی معین از فرکانس مدل قانون توان یا پاورلا (تئوری بوهلین) برازش شد و پارامترهای مدل شامل a( قدرت ساختار) و b( نوع ساختار ژل) برای تمام نمونه ها تعیین شد.

شکل 3-3- تصویری از دستگاه رئومتر چرخشی Physica MCR 301 (Anton Paar، اتریش)

3-3-6-5- تصاویر میکروسکوپی
بعد از تهیه امولسیون ها یک قطره از آنها روی لام مخصوص میکروسکوپ نوری (CETI,UK) قرار گرفت و تصاویر نمونه ها به کمک دوربین عکاسی دیجیتال (Sony, Zeiss, Jappan) در دو بزرگ نمایی 100 و 40 تهیه شدند.
3-3-7- تجزیه و تحلیل آماری
جهت گزارش اطلاعات به دست آمده از تکرار آزمایش‌ها و مشاهدات (حداقل با سه تكرار) از شاخص‌هاي میانگین و SD (انحراف معیار) استفاده شد. به منظور توصیف داده‌های تجربی به دست آمده از آزمون‌های رئولوژیك پایا از روش رگرسیون استفاده شد. کیفیت برازش مدل رگرسیونی با محاسبه R2 ضریب تعیین (Coefficient of Determination) وSD با استفاده از نرم ‌افزار رئوپلاس تعیین شد. برای بررسی اثر عوامل مختلف بر متغیرهای وابسته مورد مطالعه از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و در صورت معنی‌دار این آزمون برای انجام مقایسه‌های زوجی از آزمون دانکن استفاده شد.کلیه داده‌ها توسط نرم‌افزار آماری SPSS16 تجزیه و تحلیل شدند.
3-3-8- ابزارهای مورد اندازه گیری
ترازوی دیجیتال با دقت 001/0 (Sartorius ag Gottingen)
pH سنج دیجیتال مدل 744 متروم ( Metrohm, France)
آسیاب (مدل پارس، ساخت کشور ایران)
الک (دماوند، ساخت کشور ایران)
اولتراتوراکس (IKA T25 Digital، ساخت کشور آلمان)-همزن آزمایشگاهی
(Cilas 1090 Particle size analyser (Orleans) ساخت کشور فرانسه
رئومتر Physica MCR 301 (Anton Paar، ساخت کشور اتریش)
همزن مغناطیسی (Heat stirrer)، (Gerharrdt:chott، ساخت کشور آمریکا)
دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی Krüss GmbH-Hamburg Model K100) ساخت کشور آلمان
میکروسکوپ نوری (Sony, Zeiss, Japan) ساخت کشور ژاپن

4-یافته ها
4-1- بررسی سازوکار پایدارسازی امولسیون های روغن در آب توسط دو گونه صمغ کتیرا (گونه آستراگالوس گوسیپینوس و آستراگالوس فلاکوسوس)
4-1-1-ساختار شیمیایی (تعیین گروههای قندی، استیل و متیل)
ترکیب قندی، درجه متیلاسیون و استیلاسیون صمغ کتیرا به وسیله HPAEC-PAD تعیین شد. نتایج نشان می دهد صمغ کتیرا نوع اصفهان و دو جزء آن و هم چنین نوع شاهرود از گالاکتورونیک اسید، زایلوز، فوکوز، گلوکز، گالاکتوز، آرابینوز و مقادیر اندک رامنوز تشکیل شده اند ( جدول 4-1). با توجه به ترکیب قندی (محتوی زایلوز و گالاکتورونیک اسید ) این دو نوع صمغ جزء گروه زایلوگالاکتوران ها طبقه بندی می شوند. مطابق با تحقیقات پیشین ترکیب صمغ کتیرا از نمونه ای به نمونه دیگر متغیر بوده و وابسته به پارامترهایی مثل نوع صمغ، گونه گیاه، منطقه برداشت، شرایط آب و هوا و زمان برداشت می باشد. بنابراین گونه های مختلف با ترکیب شیمیایی (نوع قندها، گروه های ارونیک اسید، درجه متیلاسیون و استیلاسیون) متفاوت، خواص فیزیکوشیمیایی و عملکردی (امولسیون کنندگی) متفاوت دارند. بنابراین ابتدا جهت کمک به تفسیر بهتر داده ها آنالیز ساختاری صمغ کتیرا نوع اصفهان و دو جزء آن از لحاظ ترکیب قندی، درجه متیلاسیون و استیلاسیون انجام شد.

جدول 4-1- ترکیب شیمیایی صمغ کتیرا نوع اصفهان، دو جزء آن و نوع شاهرود
A.floccosus
A.gossypinus
گونه ها
کل صمغ

تراگاکانتین

باسورین

کل صمغ

34d

39c

41a

40b
متیل (mg/g)
39a

22b

21c

21c
استیل (mg/g)

ترکیب قندی (mg/g ماده خشک)
70d

197c

214a

206b
فوکوز
8d

13a

9c

10b
رامنوز
209a

67b

53d

58c
آرابینوز
117a

39b

27d

31c
گالاکتوز
23a

3d

4/9b

4c
گلوکز
219d

228c

249a

239b
زایلوز
298c

380a

254d

338b
گالاکتورونیک اسید
اعدادی که در هر سطر با حروف انگلیسی متفاوت نشان داده شده اند، به طور معنادار با یکدیگر متفاوت اند (p‹ 0/05).
4-1-2- اثر متغیرها بر پایداری امولسیون ها طی زمان ( آزمون خامه ای شدن)
عبارت “پایداری امولسیون” بطور گسترده برای توصیف توانایی مقاومت یک امولسیون به تغییرات فیزیکی و شیمیایی در طی زمان بکار می رود. آهنگی که در آن یک امولسیون ناپایدار می شود به عوامل مختلفی از جمله ریزساختار و همچنین عوامل محیط ( تغیرات دمایی، همزدن مکانیکی و شرایط نگهداری) بستگی دارد. معمولا به دليل كمتر بودن دانسيته فاز روغني، نسبت به فاز آبی(پیوسته) ، فاز روغني تمايل به شناور شدن و ايجاد لايه روغني در قسمت بالاي فاز آبی را دارد. اصولا ناپايداري ترموديناميكي ویژگی مشترک بین تمام امولسیون ها می باشد. چهار سازوکار عمده دخیل در شکستن امولسیون ها عبارتند از : خامه ای شدن ،انبوهش، الحاق، و وارونگی فاز. جداشدن گرانشي يكي از معمول ترين ساز و کار هاي ناپايداري در صنعت غذا به حساب مي آيد و متخصصان اين صنعت همواره تلاش مي کنند تا ميزان ته نشست و يا لايه خامه اي و نيز حساسيت يك محصول به ناپايداري از اين نوع را در طول مدت زمان طولاني براي نگهداري را به حداقل کاهش دهند. یکی از روش ها جهت محاسبه پایداری، نگهداری امولسیون ها تحت شرایط ساکن و در دمای ثابت، پایش پایداری به جدایش فازی از طریق مشاهده و سپس محاسبه اندیس پایداری (Emulsion stability index) از طریق فرمول زیر می باشد:

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد شاخص پایداری، منابع طبیعی، تاکسونومی Next Entries منبع پایان نامه درمورد شبکه عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، پردازش اطلاعات