دانلود پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش بازار، هزینه سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

است. نتایج تحقیق نشان داد که شرکتها، محافظهکاری را در پاسخ به رقابت بیشتر بکار می برند. همچنین مؤسسات قبل از صدور سهام و اوراق بدهی، کمتر از حسابداری محافظهکارانه استفاده میکنند.
2-6-1-18- تحقیق دیمیتریوس و همکاران
دیمیتریوس و همکاران (2009) در تحقیق خود، وجود محافظهکاری در شرکتهای یونانی، ارتباط محافظهکاری با محتوای اطلاعاتی گزارشات مالی و تأثیر بحران مالی بازار یونان بر میزان محافظهکاری به کار رفته در شرکتهای یونانی را مورد بررسی قرار دادند. دوره بررسی آنها 2003-1989 بود. آنها نتیجه گرفتند که در شرکتهای مورد بررسی محافظه کاری وجود دارد. بررسیها نشان داد که یک رابطه خطی و مشخصی بین محافظهکاری و رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری وجود ندارد و به طور کلی شرکتهای دارای محافظهکاری متوسط، دارای رابطه ارزشی بالایی در گزارشهای مالی خود هستند. همچنین آنها یافتند که بعد از بحران مالی در یونان، محافظهکاری در شرکتهای یونانی بیشتر شده است.
2-6-2-19- تحقیقِ های، ماتسونگا و مورس
های، ماتسونگا و مورس79(2009) در مقالهای تحت عنوان اثر حسابداری محافظهکارانه بر پیشبینی سود توسط مدیریت، رابطه بین میزان محافظهکاری موجود و سه متغیر فراوانی، اختصاصی بودن و به موقع بودن پیشبینی سود توسط مدیران واحدهای تجاری را مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که بین اندازه محافظهکاری موجود در گزارشات مالی و سه متغیر ذکر شده، رابطه معنا دار و منفی وجود دارد. در مجموع نتایج تحقیق بیانگر این بود که حسابداری محافظهکارانه به وسیله کاهش عدمتقارن اطلاعاتی در بازار و نیز کاهش دادن دعاوی بالقوه از طریق گزارشگری به موقع اخبارِ بد، به عنوان جانشینی برای پیشبینی درآمدها عمل میکند.
2-6-2- تحقیقات داخلی

2-6-2-1- تحقیق بنیمهد
بنی مهد(1385) در تحقیقی که روشهای اندازهگیری محافظهکاری را مورد بررسی قرار میداد و شرکتهای نمونه تحقیق از بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1373 تا 1384 انتخاب شده بودند، نتیجه گرفت محافظهکاری در حسابداری به علت کاهش بازده داراییها و کاهش بازده نقدی داراییها کاهش پیدا میکند و نیز افزایش بدهیهای بلندمدت باعث کاهش محافظهکاری به کار رفته در حسابداری میشود. از یافتههای دیگر این تحقیق این بود که با افزایش رشد عملیات شرکتها، محافظهکاری افزایش پیدا میکند.
2-6-2-2- تحقیق ادهم
ادهم(1386) در تحقیقی با موضوع نقش محافظهکاریِ حسابداری در کیفیت سود و بازده سهام به نتایج زیر دست یافت:
1- بین محافظهکاری حسابداری و کیفیت سود، رابطه مثبتی برقرار است، یعنی هرچه شرکتها رویههای محافظهکارانهتری اتخاذ کنند، سود گزارش شده کیفیت بالاتری از نظر نزدیکی به وجه نقد خواهد داشت و بالعکس.
2-بین محافظهکاری و اندازه شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.
3- بین ذخیره مالیات و محافظهکاری در حسابداری رابطه معنادار و معکوسی برقرار است.
2-6-2-3- تحقیق کردستانی و مجدی
کردستانی و مجدی(1386) رابطه بین ویژگیهای کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی را مورد بررسی قرار دادند. دو تا از ویژگیهای کیفی سود که رابطه آنها با هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گرفت، مربوط بودن سود به ارزش سهام و محافظهکارانه بودن سود بود. این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شد و برای اندازهگیری مربوط بودن سود حسابداری از مدلی که به شرح زیر بود استفاده شد:
Pi,t= γ0 + γ1BVi,t+ γ2EPSi,t+ εi,t
EPSi,t سود هر سهم شرکت i در سال t،
Pi,t قیمت بازار هر سهم شرکت i در سال t و
BVi,t ارزش دفتری هر سهم شرکت i در سال t می باشد.
یکی از فرضیات تحقیق به این صورت بود که مربوط بودن سود به ارزش سهام بر هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد که یافته های تحقیق نشان دهنده وجود یک رابطه معکوس و معناداری بین این دو متغیر بود. فرضه دیگر این تحقیق بیان می کرد که بین محافظهکاری در حسابداری و هزینه سرمایه رابطه معناداری و جود دارد که یافتههای تحقیق نشان دهنده رد این فرضیه بود.
2-6-2-4- تحقیق سقفی و سدیدی
ثقفي و سديدي(1386) در مقاله خود تحت عنوان تأثير محافظهكاري بر كيفيت سود و بازده سهام، ارتباط ميان محافظهكاري وكيفيت سود و نرخ بازده را مورد ارزيابي قرار دادند. نتايج حاكي از آن بود كه شاخص كيفيت سود مطرح شده بر مبناي محافظهكاري ميتواند بخشي از تفاوت نرخ بازده داراييهاي عملياتي و نرخ بازده سهام جاري را با سال بعد بيان نمايد. به عبارتي، واحدهاي اقتصادي كه رويههاي محافظهكارانه را اعمال مي كنند، مي توانند با تغيير سرمايهگذاري در داراييهاي عملياتي، كيفيت سود واحد تجاري را تغيير دهند.
آنها در تحقيق خود براي اندازهگيري محافظهكاري از شاخص زير استفاده كردند:
Ci,t= 〖ER〗_(i,t)/〖TOA〗_(i,t)
ERi,t = اندوختههاي ناشي از اعمال رويههاي محافظهكارانه نسبت به ساير رويههاي به كار گرفته شده در شركت i در زمان t
TOAi,t = دارایيهاي عملياتي شركت i در زمان t
همانطور كه گفته شد نتايج حاكي از آن بود كه واحد اقتصادي با انتخاب روش حسابداري محافظهكارانه به طور يكنواخت، قادر است با تغيير سرمايهگذاري در دارایيهاي عملياتي، كيفيت سود واحد تجاري را تغيير دهد. در اين واحدها، افزايش سرمايهگذاري موجب كاهش سود گزارش شده نسبت به سود مورد انتظار ميشود و برعكس، در صورتي كه تغيير سرمايهگذاري موقتي باشد افزايش يا كاهش سود گزارش شده موقتي خواهد بود.
2-6-2-5- تحقیق مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده
مشایخی، محمدآبادی و حصارزاده(1387) در تحقیقی که انجام دادند به بررسی رابط محافظهکاری با میزان توزیع سود و پایداری آن پرداختند. آنها داده های مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در فاصلهی سالهای 1379 تا 1385 برای تشریح این رابطه مورد بررسی قرار دادند و برای اندازهگیری محافظهکاری از اقلام تعهدی غیرعملیاتی استفاده کردند.
فرضیهی اول این تحقیق به این صورت مطرح شد که با افزایش محافظهکاری توزیع سود کمتر می شود. آنها اظهار میدارند که اِعمال محافظهکاری در حسابداری از منظر اعتباردهندگان و بستانکاران یک واحد تجاری به معنای توزیع مناسب سود و خالص دارایی ها بین ذینفعان است. زمانی که سود و پاداش کمتری توزیع شود، منابع و داراییهای کمتری در اختیار واحد تجاری باقی میماند و بدین ترتیب اعتبار دهندگان از بازگشت منابعی که در اختیار واحد تجاری قرار دادهاند اطمینان بیشتری پیدا خواهند کرد. یافتههای تحقیق حاکی ازوجود شواهد متقاعد کننده برای تأئید فرضیه اول بود. فرضیه دوم تحقیق بیان میکرد که با افزایش محافظهکاری در گزارشگری مالی از پایداری سود کاسته می شود و در واقع انتقادی بر رویههای حسابداری محافظهکارانه بود. محافظهکاری به دلیل شناسایی سریعتر زیان ها نسبت به سودها، موجب میشود در عمل بخشی از هزینههای دورههای آتی با درآمدهای دوره جاری مقابله شوند. این نحوه برخورد به وضوح یک انحراف از اصل تطابق بوده، سود حسابداری را در طول زمان دچار اختلال و نوسان کرده و از پایداری آن میکاهد. یافتههای تحقیق نشان دهنده رد این فرضیه بود.
2-6-2-6- تحقیق رضازاده و آزاد
رضازاده و آزاد(1387) رابطه بين عدمتقارن اطلاعاتي بين سرمايهگذاران و ميزان محافظهكاري موجود در گزارشات مالي را بررسي كردند. فرضيات آنها به شرح زير بود:
1-هر چه عدمتقارن اطلاعاتي بين سرمايهگذاران بيشتر باشد، محافظهكاري در صورتهاي مالي بيشتر است.
2-تغيير عدمتقارن اطلاعاتي بين سرمايهگذاران موجب تغيير در ميزان محافظهكاري صورتهاي مالي مي شود.
آنها براي سنجش ميزان محافظهكاري از معيار باسو(1997) كه قبلا توضيح داده شد، استفاده كردند. براي سنجش عدمتقان اطلاعاتي بين سرمايهگذاران نيز مدلي را كه ونكتاش و چيانگ(1986) براي تعيين دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام طراحي كردهاند به كار بردند.
جامعه آماري تحقيق مورد نظر شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران بود. نتايج تحقيق بيانگر تأئيد هر دو فرضيهی مطرح شده بود.
رضازاده و آزاد بر اساس اين تحقيق نتيجه گرفتند كه هرگاه عدمتقارن اطلاعاتي بيشتري بين سرمايهگذاران وجود داشته باشد، شركتها سود و زيان را با محافظهكاري بيشتري گزارش ميكنند. همچنين شناسايي نامتقارن درآمدها و هزينهها در صورتهاي مالي متناسب با سطح عدم تقارن اطلاعاتي تغيير مي كند. همچنين آنها دريافتند كه با تغيير ميزان عدمتقارن اطلاعاتي بين سرمايهگذاران، ميزان محافظهكاري در گزارشگري مالي شركتها نيز افزايش مييابد.
به علاوه، نتايج تحقيق نشان داد كه استفادهكنندگان صورتهاي مالي براي اطلاعات حسابداريِ محافظهكارانه ارزش قائلند، چون اين گونه اطلاعات موجب كاهش هزينههاي ناشي از عدمتقارن اطلاعاتي بين سرمايهگذاران ميشود. زيرا در اين تحقيق نشان داده شد كه با افزايش عدمتقارن اطلاعاتي بين سرمايهگذاران، محافظهكاري در گزارشگري مالي افزايش مييابد و نيز بايد توجه كرد كه افزايش محافظهكاري در گزارشگري مالي هم، باعث كاهش عدمتقارن اطلاعاتي ميشود. يعني با اعمال محافظهكاري، تنها سودهاي داراي قابليت تأئيد بالا، گزارش مي شوند و بدين ترتيب در مرحله بعدي عدمتقارن اطلاعاتي بين سرمايهگذاران كاهش مييابد و مكانيزم نظارت بر عملكرد مديريت و یا به بيان ديگر، كنترل رفتار مديريت از طريق محافظهكاري، منبع و منشأ مهمي در تقاضاي برای گزارشگري محافظهكارانه است.
2-6-2-7- تحقیق كردستاني و امير بيگي لنگرودي
كردستاني و امير بيگي لنگرودي(1387) در مقالهاي به بررسي رابطه عدمتقارن زماني و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري به عنوان دو معيار ارزيابي محافظهكاري پرداختند. دوره زماني تحقيق آنها از سال 1375 تا سال 1385 بوده و شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره مورد بررسي قرار دادند. فرضيات تحقيق آنها به شرح زير بود:
1- رابطه بين واكنش سود به اخبار خوب و معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام درپايان دوره برآورد، براي دورههاي طولاني، منفي است.
2- رابطه بين واكنش سود به اخبار بد و معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام در پايان دوره برآورد، براي دورههاي طولاني مثبت است.
در اين مقاله، فرضيه اول تحقيق تأييد و فرضيه دوم رد شد. يافتههاي اين تحقيق برخلاف پيشبيني نشان داد كه كه افزايش طول دورههاي برآورد مدل باعث مثبت شدن رابطه یبين اين دو معيار ارزيابي محافظهكاري نميشود. بنابراين نتايج اين تحقيق همسويي اين دو معيار را تأئيد نكرد. البته اين نتايج نميتواند از اعتبار معيار عدم تقارن زماني سود به عنوان يك معيار ارزشمند براي ارزيابي میزان محافظهكاري كم كند، زيرا تعاريف جديد محافظهكاري و مباني نظري كه توسط واتز(2003) در اين زمينه بيان شده است، بر پايه همان مباني نظري معيار عدم تقارن زماني سود يعني تأئيدپذيري متفاوت در شناسايي سودها و زيانها بنا نهاده شده است. بنابراين استفادهكنندگان اطلاعات مالي ميتوانند از معيار عدم تقارن زماني سود در كنار معيار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري براي ارزيابي درجه محافظهكاري در گزارشگري مالي استفاده كنند.

2-6-2-8- تحقیق شهریاری
شهرياري(1387) به بررسي رابطه بين هزينه سياسي و ميزان محافظهكاري اعمال شده توسط شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در این تحقیق رابطه بین متغيرهاي اندازه، درجه رقابت صنعت، شدت سرمايهگذاري، ريسك، مالكيت دولتي، و تمركز مالكيت با محافظهكاري مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه با افزايش اندازه، محافظهكاري كمتر ميشود. همچنين بين درجه رقابت در صنعت و مالكيت دولتي با محافظهكاري يك رابطه مستقيم وجود دارد. بين ريسك و نرخ مؤثر مالياتي هيچ رابطه معناداري مشاهده نشد و بين شدت سرمايهگذاري و تمركز مالكيت با محافظهكاري يك رابطه معكوس وجود داشت.
2-6-2-9- تحقیق مهراني، حلاج و حسيني
مهراني، حلاج و حسيني(1388) تحقيقي را در بورس اوراق بهادار تهران و در محدوده زماني 1385-1376 با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اقلام تعهدی، قلام تعهدی، تقارن زمانی سود، ارزش بازار Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سود حسابداری، جامعه آماری، بازده سهام، صورتهای مالی