دانلود پایان نامه ارشد درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

پيشين عوامل و عناصر کيفيت سود شناسايي و پس از اعمال تعديلاتي در اين زمينه (با توجه به نظر صاحبنظران حسابداري به لحاظ شرايط محيطي) با طرح 33 سؤال يا فرضيه در دو گروه تهيه و جامعه آماري متخصصين مالي و حسابداري در بورس ، شرکتهاي سرمايه گذاري ، بانکها ، سازمان حسابرسي و دانشگاه ها و شرکتهاي پذيرفته شده در بورس مورد نظر خواهي قرار گرفته اند .
اهم يافته هاي اين پژوهش :
الف – استفاده کنندگان اطلاعات مالي از ارتباط گزارشگري اجزاي تشکيل دهنده سود بر ارزيابي کيفيت سود خالص آگاه هستند .
ب – عوامل سياسي و اقتصادي جامعه بر گزارشگري اجزاي تشکيل دهده سود و در نتيجه با ارزيابي کيفيت سود مرتبط مي باشند
ج – گزارشگري اطلاعات مربوط به اجزاي سود ناخالص و هزينه هاي عمومي يا اداري و اطلاعات مربوط به هزينه استهلاک ، هزينه استقراض و ماليات و تغييرات غير متعارف هزينه هاي اختياري و داراييهاي جاري ، ثابت و نامشهود ، بدهيهاي جاري ، غير جاري و حقوق صاحبان سهام و اقلام غير مترقبه با ارزيابي کيفيت سود مرتبط مي باشند .
علي صابري در سال 1380 به بررسي عوامل مرتبط با کيفيت سود در جامعه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي اخذ درجه کارشناسي ارشد حسابداري از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي پرداخت. فرضيه هاي پژوهش وي به بررسي ارتباط بين قسمتهاي مختلف شرکت (مانند : نسبت جاري ، نسبت سودآوري ، نسبت گردش داراييها ، رشد داراييهاي ثابت ، اندازه شرکت ، دوره نگهداشت موجوديها ، نسبت رشد مجموع داراييها و …) و نظري به (P/E) پرداخته است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره سالهاي 73 الي 78 مي باشد . در اين پژوهش بعد از تعيين همبستگي بين متغيرهاي مستقل يا متغيرهاي وابسته از مدل رگرسيون جهت بررسي تأثير هر يک از متغيرهاي مستقل استفاده شده است . نتايج بررسي هاي وي نشان داد که نسبت سودآوري ، اندازه شرکت و نسبت گردش داراييها بر ميزان کيفيت سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله مرثر بوده است و بين ساير متغيرهاي مستقل و کيفيت سود ارتباطي شناسايي نشد .
در سال 1383 امين ناظمي بررسي رابطه بين کيفيت سود و بازده سهام با تأکيد بر نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است . ايشان در پژوهش خود ارتباط بين ميانگين بازده عادي ، ميانگين بازده غيرعادي شرکتهاي طبقه بندي شده بر اساس ارقام تعهدي را بررسي کرده است . روش آماري پژوهش وي آمار توصيفي مي باشد که محقق ابتدا ميانگين ، ميانه و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش را محاسبه نموده و سپس ميانگين بازده عادي و غير عادي سهام شرکتها براي سالهاي 1377-1382 که بر اساس حجم اقلام تعهدي به 5 گروه طبقه بندي شده محاسبه نموده است . سپس معناداري بين ميانگين بازده عادي يا غير عادي سهام که به ترتيب حجم اقلام تعهدي مرتب شده اند با استفاده از آزمون T بررسي شده است . نتايج اين پژوهش نشان دهنده اين است که نمي توان پذيرفت که بازده شرکتهاي با مقدار کم و زياد اقلام تعهدي تحت تأثير قرار مي گيرد . به عبارت ديگر فرض تساوي ميانگين بازده پذيرفته مي شود . اين موضوع مي تواند نشانه اي از عدم عکس العمل بازار نسبت به ميزان اقلام تعهدي توسط شرکتها باشد .
قائمي و وطن پرست1384 در پژوهشي به عنوان “بررسي نقش اطلاعات حسابداري در کاهش عم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران” با استفاد ه از اندازه گيري عوامل نقد شوندگي، به بررسي تقارن اطلاعاتي در زمان اعلام سود پرد اختند و به اين نتجه رسيدند که عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته و اين امر در دوره هاي قبل از اعلان سود به مراتب بيشتر از ذوره هاي پس از اعلان است. همچنين مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتي با حجم مبادلات و قيمت سهام مرتبط است.
بقايي و زارع 1386 در مطالعه اي با عنوان بررسي عوامل موثر بر قابليت نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسي عوامل موثر بر قابليت نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه نقدشوندگي با ريسک سهام(از جمله ريسك اطلاعاتي)رابطه اي معكوس دارد.
احمدپور و رساييان 1385 در پژوهشي به عنوان رابطه ي بي ريسک و اختلاف قيمت پيشنهادي و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران” به بررسي رابطه بين اطلاعات مالي به عنوان ريسک بازار حسابداري و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج آنان در رابطه با اهرم و اختلاف قيمت، حاکي از وجود رابطه منفي بين اهرم مالي و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام مي باشند. آنان در پژوهش خود نشان دادند که اطلاعات مالي در توضيح اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سودمند مي باشند. همچنين قدرت توضيح دهندگي مدلي که فقط شامل معيار هاي ريسک بازار است با قدرت توضيح دهندگي مدلي که فقط شامل معيار هاي حسابداري است تفاوتي چنداني ندارد.
اسلامي بيدگلي وسارنج1386درمقاله شان باعنوان انتخاب پرتفوي بااستفاده از سه معيارميانگين بازدهي و نقدشوندگي در بورس اوراق بهادار تهران دريافتند كه نقدشوندگي يكي از عوامل مهم در انتخاب پورتفوي در بازاراوراق بهادار تهران است.
صلواتي و رسائيان1390 در مقاله بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و نقدشوندگي سهام در،ايران رابطه بين اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش به عنوان معيارنقدشوندگي و اهرم مالي به عنوان شاخص ساختار سرمايه را بررسي نمودند. نتايج نشان داده است كه بين نقدشوندگي و ساختار سرمايه رابطه معنا داري وجود نداشته است.
يحيي زاده فر و خرمدين1387در مقاله اي نقش عوامل نقدشوندگي و ريسك عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران طي يك سري زماني ماهانه ازاسفند 1384 تا فروردين سال 1386، نقش عوامل نقد شوندگي و ريسك عدم نقدشوندگي را بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و مداقه قرار دادندو به اين نتيجه رسيدند كه اثرعدم نقدشوندگي بر مازاد بازده بازار منفي مي باشد.
احمدپور و قهرمانی 1388 به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکای اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها پرداختند.نتایج پژوهش آنها نشان داد که ضریب واکنش و قدرت توضیحی سود پرتفوی شرکتهایی با قابلیت اتکای پایین می باشد و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلی اتکا تایید شد.

فصل سوم
روش پژوهش

3-1-مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روش های دقيق و صحيح علمي بوده است.يك محقق پس از انتخاب و تعيين موضوع بايد به دنبال تعيين روش پژوهش باشد. انتخاب روش پژوهش بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش پژوهش به محقق کمك می کند ،شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایي که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش پژوهش علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است (سرمد،1381).
در این فصل مراحل انجام پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. روش پژوهش ، ویژگیهای پژوهش، فرضیه های پژوهش ، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغییرهای پژوهش و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
3-2- سوالات و فرضیات پژوهش
3-2-1-سوالات پژوهش
آیا ارتباطی بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام وجود دارد ؟
3-2-2- فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی: بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 1-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و درصد سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 1-2: بین هموارسازی و درصد سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و تعداد روزهای معاملاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 2-2: بین هموارسازی سود و تعداد روزهای معاملاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 3-1: بین کیفیت سود و و زمان انتظار معامله رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 3-2: بین هموارسازی سود و زمان انتظار معامله رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 4-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 4-2: بین هموارسازی سود و حجم معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 5-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام رابطه معنی داری وجود دارد
فرضیه 5-2: بین هموارسازی سود و گردش سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 6-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و ارزش معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 6-2: بین هموارسازی سود و ارزش معاملات رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 7-1: بین کیفیت اقلام تعهدی و گردش سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه 7-2: بین هموارسازی سود و گردش سهام آزاد شناور رابطه معنی داری وجود دارد.
3-3-روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و جهت آن پس رویدادی می باشد. پژوهش کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. همچنین پژوهش حاضر، از نظر روش و ماهیت پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل این که در این پژوهش رابطه بین متغیرها مورد نظر است. پژوهش حاضر به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این رابطه در شرایط کنونی بر اساس داده های تاریخی می باشد. از روش پس رویدادی زمانی استفاده می شود که پژوهش گر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می پردازد. بر این اساس تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان نمونه انتخاب شده است.
3-4-جامعه آماری
دلیل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعا نسبتأ جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکرد های مالی و اقتصادی آنها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای پژوهش را مورد آزمون قرار داد
3-5-روش نمونه گیری
پس از انتخاب جامعه آماری، یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه ای که باید نماینده ی جامعه ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیمِ یافته های پژوهش خود به آن جامعه را دارد. بدیهی است که اگر جامعه مورد نظر بزرگ و حجم و تعداد افراد آن زیاد باشد مطالعه کل جامعه مشکل است، بنابراین جهت سهولت و صرفه جویی در وقت، انرژی و بودجه می توان از روش نمونه گیری استفاده کرد و نتایج را به جامعه تعمیم داد.
بر این اساس نمونه را می توان اینگونه تعریف نمود:
نمونه بخشی از جامعه ی تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می‌شود، به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباط هایی درباره کل جامعه بدست آورد.
نمونه برداری، فرآیند انتخاب تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، به طوری که با مطالعه ی گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه، بتوان این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری، تعمیم داد (سکاران،1385).
در پژوهش حاضر، به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند، حذفی سیستماتیک استفاده شده است. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می شود و نمونه های فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می گردند. این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه درباره سبک تفکر، سلسله مراتبی، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه درباره سبک تفکر، سلسله مراتبی، آگاهی اجتماعی