دانلود پایان نامه ارشد درمورد بهزیستی روانشناختی، انحراف معیار، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

جدول 4 1–3- توزیع پاسخگویان به تفکیک سن

فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
کمتر از 20 سال
8
2.5
2.5
2.5
بین 20 تا 25 سال
17
5.4
5.4
7.9
بین 25 تا 30 سال
54
17.0
17.0
24.9
بین 30 تا 40 سال
124
39.1
39.1
64.0
بین 40 تا 60 سال
109
34.4
34.4
98.4
بیشتر از 60 سال
5
1.6
1.6
100.0
جمع
317
100.0
100.0

4-1-4- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات:
همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد،36 درصد از پاسخگویان ابتدایی، 21.2 درصد سیکل، 24.4 درصد دیپلم
،7.2 درصد فوق دیپلم،10.8 درصد لیسانس و 0.4درصد فوق لیسانس بوده اند.

جدول 4 1–4- توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات

فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
ابتدایی
90
28.4
36.0
36.0
سیکل
53
16.7
21.2
57.2
دیپلم
61
19.2
24.4
81.6
فوق دیپلم
18
5.7
7.2
88.8
لیسانس
27
8.5
10.8
99.6
فوق لیسانس
1
.3
.4
100.0
جمع
250
78.9
100.0

بی جواب
67
21.1

جمع
317
100.0
100.0

4-1-5- بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل:
همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد، 25.2 درصد از پاسخگویان آزاد، 4.9 درصد بیکار، 31.7 درصد خانه دار،19 درصد کارمند و 2.6 درصد بازنشسته بوده اند.

جدول 4 1–5- توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل

فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
آزاد
77
24.3
25.2
25.2
بیکار
15
4.7
4.9
30.1
خانه دار
97
30.6
31.7
61.8
کارمند
58
18.3
19.0
80.7
بازنشسته
8
2.5
2.6
83.3
کارگر
45
14.2
14.7
98.0
دانشجو
4
1.3
1.3
99.3
روحانی
1
.3
.3
99.7
جمع
306
96.5
100.0

بی جواب
11
3.5

جمع
317
100.0
100.0

4-1-6- بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد:

همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد،16.4 درصد از پاسخگویان کمتر از 100 هزار تومان درآمد دارند، 20.8 درصد بین 100 تا 200 هزار تومان،20.2 درصد بین 200 تا 300 هزار تومان،18 درصد بین 300 تا 400 هزار تومان،22.4 درصد بین 400 تا 600 هزار تومان و 2.2 درصد بیشتر از 600 هزار تومان درآمد دارند.

جدول 4 1–6 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد

فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
کمتر از 100 هزار تومان
30
9.5
16.4
16.4
بین 100 تا 200 هزار تومان
38
12.0
20.8
37.2
بین 200 تا 300 هزار تومان
37
11.7
20.2
57.4
بین 300 تا 400 هزار تومان
33
10.4
18.0
75.4
بین 400 تا 600 هزار تومان
41
12.9
22.4
97.8
بیشتر از 600 هزار
4
1.3
2.2
100.0
جمع
183
57.7
100.0

بی جواب
134
42.3

جمع
317
100.0

4 – 2 – بررسی متغیرهای اصلی و فرضیات تحقیق:

در اینجا ابتدا متغیرهای اصلی تحقیق توصیف شده و در ادامه فرضیات تحقیق پرداخته می شود. در جدول زیر مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و خرده مقیاس های پرسشنامه برای پاسخگویان(والدین) ارايه شده است.

جدول 4 1-2-میانگین و انحراف معیار در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی

تعداد
ميانگين
انحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
رضایت از زندگی
316
3.81
0.43

معنویت
317
3.80
0.42

خوشی
315
3.67
0.38

رشد و بالندگی
311
3.29
0.40

ارتباط مثبت با دیگران
311
4.19
0.49

خود پیروی
311
3.65
0.45

بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که بیشترین میانگین به ارتباط مثبت با دیگران (19/4)تعلق دارد و بعد از آن رضایت از زندگی با میانگین(3.81) و رشد و بالندگی با کمترین میانگین( 3.29 ) بدست آمده است.

در جدول زیر مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه بهزیستی روانشناختی برای والدین دانش آموزان عادی ارايه شده است.

جدول 4- 2-2میانگین و انحراف معیار در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی

تعداد
ميانگين
انحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
رضایت از زندگی
153
3.92
0.38

معنویت
154
3.88
0.40

خوشی
153
3.80
0.35

رشد و بالندگی
150
3.35
0.37

ارتباط مثبت با دیگران
150
4.29
0.43

خود پیروی
150
3.71
0.45

بر اساس نتایج جدول فوق مشاهده می شود که از بین خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی در بین والدین دانش آموزان عادی،ارتباط مثبت با دیگران با میانگین29/4 بیشترین و کمترین مورد به رشد و بالندگی با میانگین 35/3 مربوط می باشد.

در جدول زیر مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه مقیاسهای بهزیستی روانشناختی برای والدین دانش آموزان مرزی ارايه شده است.

جدول 4-2-3میانگین و انحراف معیار در خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرزی

تعداد
ميانگين
انحراف معیار
خرده مقیاسهای پرسشنامه بهزیستی روان شناختی
رضایت از زندگی
163
3.69
0.45

معنویت
163
3.72
0.42

خوشی
162
3.56
0.38

رشد و بالندگی
161
3.22
0.42

ارتباط مثبت با دیگران
161
4.09
0.53

خود پیروی
161
3.60
0.45

بر اساس نتایج جدول فوق مشاهده می شود که از بین خرده مقیاس های بهزیستی روان شناختی در بین والدین دانش آموزان مرزی، ارتباط مثبت با دیگران با میانگین09/4 بیشترین بوده است و کمترین مورد به رشد و بالندگی با میانگین 22 /3 مربوط می باشد.

در جدول زیر مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی ارايه شده است.

جدول 4 4-2-میانگین و انحراف معیار در مقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی

تعداد
ميانگين
انحراف معیار
مقیاس پرسشنامه عزت نفس
والدین دانش آموزان عادی
154
2.48
0.37

والدین دانش آموزان مرزی
163
2.00
0.47

بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که والدین دانش آموزان عادی به لحاظ عزت نفس نمره بیشتری از والدین دانش آموزان مرزی کسب کرده اند بطوریکه این نمره برای والدین دانش آموزان عادی 2.48 و برای والدین دانش آموزان مرزی 2 می باشد.

در جدول زیر مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه سلامت روان به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی ارايه شده است.

جدول 4 5-2-میانگین و انحراف معیار در مقیاس سلامت روان به تفکیک والدین دانش آموزان عادی و مرزی

تعداد
ميانگين
انحراف معیار
مقیاس پرسشنامه سلامت روان
والدین دانش آموزان عادی
154
1.80
0.40

والدین دانش آموزان مرزی
163
2.00
0.47

بر اساس نتایج جدول فوق، مشاهده می شود که والدین دانش آموزان مرزی به لحاظ سلامت روان نمره بیشتری از والدین دانش آموزان عادی کسب کرده اند. بطوریکه این نمره برای والدین دانش آموزان مرزی 2.00 و برای والدین دانش آموزان عادی1.80 می باشد.

فرضیه های تحقیق:
فرضیه یک : بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد.

جدول4-3-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی
بهزیستی روانشناختی
همبستگی پیرسون( r)
سطح معنی داری ( (sig
عزت نفس
والدین دانش آموزان عادی
08/0-
29/0

والدین دانش آموزان مرزی
08/0
45/0

رابطه اين دو متغير با آزمون آماري پیرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معنی داری نشان مي دهد بین عزت نفس با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که بین عزت نفس و بهزیستی روان- شناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

فرضیه دو : بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد.

جدول4-3-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی
بهزیستی روانشناختی
همبستگی پیرسون( r)
سطح معنی داری ( (sig
سلامت روانی
والدین دانش آموزان عادی
40/0
000/0

والدین دانش آموزان مرزی
37/0
001/0

رابطه اين دو متغير با آزمون آماري پیرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معنی داری نشان مي دهد بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری در بین والدین دانش آموزان عادی(000/0 (sig و مرزی ( 001/0 (sigکمتر از 05/0 است. بدین معنی که بین سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه مستقیم معنی داری مشاهده شده است.

فرضیه سه: بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی متفاوت است.
در جدول زیر نتایج آزمون t برای مقایسه میزان بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی ارائه شده است.

جدول4 3-3–بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی

ضریب f
سطح معنی داری
Sig

ارزش t
درجه آزادي
سطح معناداري

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سلامت عمومی، ضریب همبستگی، بهزیستی روانشناختی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع روشنفکران، انقلاب مشروطه، انقلاب مشروطیت