دانلود پایان نامه ارشد درمورد بهداشت روانی، تعلیم و تربیت، جنبه های اجتماعی، رشد اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

موجب شادکامی در یک مدل علّی تحلیل مسیر شود؟ این سؤالی است که هنوز بدان پرداخت نشده است به ویژه با نمونه ایرانی.
ادراكات محيطي خانوادگي از اين نظر كه نقش مهمي در ادراك مهار، كفايت ادراك شده و خودمختاري نسبي دارند، منابع انگيزشي مهمي هستند. والدين و تجارب فرزندپروري آنها نقش مهمي در ادراكات محيطي كودكان دارد و اين ادراكات به نوبه خود نقش مهمي در احساسات درونی مثبت و منفی فرزندان ایفا میکند.
یکی از جنبه های رشد انسان، فرایند اجتماعی شدن اوست. ذاتی بودن زندگی جمعی در انسان ها، ضرورت تماس با دیگران را به عنوان امری گریز ناپذیر جلوه می دهد. رشد اجتماعی در بردارنده ارتباط سالم و منطبق با موقعیت در افراد است. پرداختن به جنبه های اجتماعی زندگی و کسب آمادگی های لازم برای برقراری رابطه ای سالم با دیگران، یکی از وظایف دست اندر کاران تعلیم و تربیت است. (حسین چاری و خیر، 1381). اولین زندگی جمعی انسانها در خانواده شکل میگیرد. پس میتوان گفت تعداد افراد خانواده در زندگی میتواند نقش مهمی ایفا کند.
سامانی (1381) معتقد است: خانواده ابتدایی ترین و مهم ترین نهاد جامعه بشری محسوب می شود و نقش بسیاری در فرایند های اجتماعی و بهداشت روانی فرد و جامعه ایفا می کند. نقش خانواده در فرهنگ ایران و جهان بسیار

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، الگوهای ارتباطی، عوامل دموگرافیک، نیازهای روانشناختی