دانلود پایان نامه ارشد درمورد بهداشت روان، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

صدمه و اذيت وآزار و شکنجه جسمي و روحي کودکان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و يک روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ( 000 ، 000 ، 10 ) ريال جزاي نقدي محکوم مي گردد .
ماده 6 – کليه افراد و موسسات و مراکزي که به نحوي مسووليت نگاهداري و سرپرستي کودکان را برعهده دارند مکلفند به محض مشاهده ي موارد کودک آزاري ، مراتب را جهت پيگيري قانوني مرتکب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند . تخلف از اين تکليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون (000،000،5 ) ريال خواهد بود ( 64 ) .
2 – 15 آيين‌نامه اجرايي كانون اصلاح و تربيت52‌
فصل اول ـ سازمان کانون اصلاح و تربيت‌
ماده 1 ـ کانون اصلاح و تربيت مرکزي است که نگاهداري ‌ ، تهذيب و تربيت اطفالي را که‌ برحسب ‌مقررات ‌قانون ‌دادگاه ‌اطفال ‌بزهکار مصوب ‌1338 به آن سپرده مي‌شود برعهده خواهد داشت‌.
ماده 2 ـ کانون اصلاح و تربيت داراي سه قسمت است‌ :
الف ـ قسمت نگهداري موقت
ب ـ قسمت اصلاح و تربيت‌
ج ـ زندان‌
هر يک از قسمتهاي مذکور از يکديگر مجزا بوده و در هر قسمت اطفال برحسب سن با رعايت ‌تبصره ذيل ماده 23 قانون دادگاه اطفال و سابقه ارتکاب جرم و حتي‌ الامکان از نظر نوع جرم و درجه ‌تربيت‌ پذيري طبقه ‌بندي خواهند شد. به علاوه قسمتي که دختران در آن نگاهداري مي‌شوند از پسران ‌مجزا خواهد بود.
ماده 3 ـ قسمت نگهداري موقت اختصاص به اطفالي خواهد داشت که از طرف دادگاه هنوز درباره‌ آنها اخذ تصميم به عمل نيامده است‌ .
اطفالي که طبق ماده 20 قانون دادگاه اطفال بزهکار به اين قسمت از کانون اعزام خواهند شد تا زماني‌ که اعلام رفع توقيف از طرف دادگاه به عمل نيامده است در آنجا خواهند ماند.
در مورد اطفالي که دادگاه براي جلوگيري از تباني و يا ساير جهات قانوني نگهداري انفرادي آنها را لازم مي‌داند در اين قسمت تا دستور ثانوي دادگاه ‌ ، به طور انفرادي نگهداري خواهند شد .
ماده 4 ـ در مدت توقيف طفل در قسمت نگاهداري موقت از نظر اجراي ماده 7 قانون تشکيل دادگاه ‌اطفال بزهکار به وسيله مددکاران اجتماعي کانون درباره سوابق خانوادگي ‌ ، اجتماعي و خصوصيات ‌اخلاقي طفل تحقيقات لازم به عمل خواهد آمد و از نظر وضع جسماني‌ ، رواني‌ ، ميزان قوه درسي واستعداد حرفه ‌اي به وسيله متخصصين کانون مورد معاينه قرار خواهند گرفت مجموعه سوابق ‌جمع ‌آوري شده در شورايي با حضور مدير کانون و متخصصيني که از طفل معاينه به عمل آورده‌اند بررسي خواهد شد و گزارش نهايي که متضمن خصوصيات واقعي شخصيت طفل و تدابير پيشنهادي درباره وي خواهد بود در دو نسخه تنظيم مي‌گردد که يک نسخه از آن به دادگاه اطفال ‌ارسال خواهد شد و نسخه ديگر در پرونده وي در کانون باقي خواهد ماند. در اين پرونده تصميمات ‌دادگاه و گزارشهاي واصله مربوط به طفل و نتيجه تحقيقات و معايناتي که از طرف مددکاران‌ اجتماعي و متخصصين تهيه مي‌شود نگاهداري خواهد شد پرونده مزبور شامل دو قسمت قضايي و اجتماعي خواهد بود.
ماده 5 ـ در قسمت اصلاح و تربيت‌ ، اطفالي نگاهداري خواهند شد که از طرف دادگاه به موجب بند2 ماده 17 و بند 3 ماده 18 اعزام شده و يا به موجب ماده 26 قانون 1338 دستور مجدد انتقال آنها به قسمت اصلاح و تربيت داده شده باشد
ماده 6 ـ در قسمت زندان‌ ، اطفالي نگاهداري مي‌شوند که از طرف دادگاه طبق بند 4 ماده 18 تصميم‌ اعزام به آن قسمت درباره آنها اتخاذ شده باشد.
ماده 7 ـ در هر يک از قسمت ‌هاي مذکور در ماده 2 اين آيين ‌نامه اطفال برحسب استعداد ، سن‌ ، درجه‌ معلومات طبق برنامه‌اي که با رعايت مواد 15 و 16 اين آيين ‌نامه تنظيم مي‌شود مورد تعليم و تربيت ‌قرار خواهند گرفت‌. برنامه آموزش حرفه‌اي به نحوي بايد اجرا شود که حتي ‌الامکان خللي به‌ تحصيلات عادي اطفال وارد نيايد .
ماده 8 ـ ترتيب نگاهداري اطفال در قسمت زندان از لحاظ صرف غذا ، خواب‌ ، تعليمات اخلاقي وحرفه‌اي به طوري است که در قسمت اصلاح و تربيت به عمل مي‌آيد ولي مدير کانون مي‌تواند برحسب روحيه اطفال و نوع بزه ارتکابي‌ ، آنان را از لحاظ صرف غذا يا خواب يا تعليمات اخلاقي و حرفه‌اي و اجرا تدابير تربيتي و تهذيبي به دسته ‌هايي تقسيم نموده و معاشرت هر دسته را با دسته‌ ديگر ممنوع بدارد .
ماده 9 ـ روز و ساعت ورود و خروج اطفال در دفتر کانون و پرونده آنها ثبت و منعکس خواهد شد و در بدو ورود اشيايي را که اطفال همراه خواهند داشت به بايگاني که براي نگاهداري آنها اختصاص ‌داده شده ضمن ثبت مشخصات اشياي مزبور سپرده پس از پايان دوره توقف هنگام خروج از کانون ‌به آنها مسترد و يا در مقابل اخذ رسيد به والدين آنها داده خواهد شد .
ماده 10 ـ اطفالي که به کانون اصلاح و تربيت اعزام مي‌شوند موظف هستند که طبق برنامه کانون درهفته 36 ساعت در کلاسهاي درسي يا در کارگاه‌هاي فني و حرفه‌اي به تحصيل يا کارآموزي اشتغال ‌داشته باشند و روزي يک ساعت ورزش نمايند .
فصل دوم ـ وظايف مسئولين کانون اصلاح و تربيت‌
ماده 11 ـ کانون اصلاح و تربيت در هر حوزه داراي يک نفر مدير و براي هر يک از قسمتهاي ‌آموزش‌ ، نگاهداري موقت و اصلاح و تربيت و زندان‌ ، داراي يک نفر مسئول خواهد بود و تعدادکافي پزشک‌ ، روان ‌پزشک‌ ، روان‌ شناس متخصص‌ ، مددکار اجتماعي‌ ، مربي‌ ، آموزگار و آموزگار تعليمات حرفه‌اي‌ ، کارمند دفتري‌ ، پزشکيار و مراقب تربيتي و انتظامي در اختيار خواهد داشت‌ .
تبصره ـ مدير مسئول کانون اصلاح و تربيت در صورت نياز مي‌تواند با تصويب وزارت‌ دادگستري تا سه نفر معاون داشته باشد .
ماده 12 ـ مدير کانون عهده‌دار اداره کليه امور مربوط به کانون بوده و موظف است تصميمات دادگاه ‌اطفال را به موقع اجرا گذاشته و نسبت به اجراي برنامه ‌هاي ورزشي‌ ، تربيت اخلاقي‌ ، آموزش‌ علمي‌ ، تعليم حرفه به اطفال و وضع غذا ، بهداشت و خواب آنان مراقبت به عمل آورد .
ماده 13 ـ مدير کانون اصلاح و تربيت موظف است حداقل هر سه ماه يک بار گزارش کاملي از وضع ‌رفتار و اخلاق هر طفل و پيشرفت هايي که حاصل کرده است به رييس دادگاهي که طفل را به کانون ‌اعزام داشته است بدهد و رييس دادگاه در صورت تجديد نظر در تصميمات قبلي اجراي تصميمات ‌مجدد را به کانون اعلام خواهد داشت‌ .
تبصره ـ مدير کانون مي‌تواند قبل از مدت مذکور فوق هرگاه تغييرات محسوسي در وضع تربيتي ‌طفل ايجاد شده باشد مراتب را به دادگاه اطفال اعلام نمايد.
ماده 14 ـ در مواردي که براثر بيماري يا اختلال در وضع مزاجي يا رواني طفل نگاهداري و معالجه ‌وي در کانون اصلاح و تربيت ميسر نباشد مدير کانون مراتب را به قاضي دادگاه اطلاع خواهد داد و با موافقت او طفل را به يکي از موسسات پزشکي يا طبي ـ تربيتي اعزام خواهد داشت مدتي که طفل ‌در آن موسسه بستري خواهد بود جز مدت توقف وي در کانون محسوب خواهد شد .
ماده 15 ـ آموزگاران و مربيان عهده ‌دار تدريس‌ ، تعليم‌ ، تربيت و تهذيب اخلاقي اطفال هستند وطبق برنامه ‌اي که از طرف مدير کانون با جلب نظر متخصصين مربوط و تاييد اداره خدمات ‌اجتماعي و تصويب وزارت دادگستري تنظيم مي‌شود عمل خواهند نمود .
تبصره ـ هر مربي‌ ، تربيت و راهنمايي يک گروه از اطفال را در کانون برعهده خواهد داشت و با معاونت و همکاري مراقبين تربيتي و انتظامي نسبت به اصلاح و تهذيب اخلاق آنان اقدام خواهد کرد و مراقبين تربيتي هر گروه موظفند هرگونه تغيير اخلاقي و يا دگرگوني در طرز رفتار اطفال را به ‌اطلاع مربي گروه برسانند .
ماده 16 ـ آموزگاران تعليمات حرفه‌اي عهده‌دار آموختن حرفه به اطفال و اداره کارگاه هاي کانون ‌بوده و طبق برنامه ‌اي که از طرف مدير کانون به کمک متخصصين و پس از کسب نظر اداره خدمات ‌اجتماعي و تصميم وزارت دادگستري تهيه مي‌شود ، اقدام خواهند نمود .
ماده 17 ـ به منظور حفظ نظم‌ ، اجراي اقدامات تربيتي‌ ، مراقبت و راهنمايي اطفال در کانون اصلاح ‌و تربيت مأمورين مخصوصي به نام مراقب تربيتي و انتظامي در هر يک از قسمتهاي کانون انجام‌ وظيفه خواهند کرد .
مراقبت انتظامي داخل کانون به وسيله مراقبين تربيتي داخلي و مراقبت خارج آن به وسيله مراقبين‌ خارجي کانون به عمل خواهد آمد .
مراقبين تربيتي و انتظامي کانون اصلاح و تربيت به دو درجه تقسيم مي‌شوند .
ـ مراقبين تربيتي و انتظامي درجه يک که حداقل تحصيلات آنان دارا بودن گواهي ‌نامه کامل متوسطه ‌(يا معادل آن‌) خواهد بود.
ـ مراقبين تربيتي و انتظامي که از بين دارندگان کارنامه قبولي سوم متوسطه و ششم ابتدايي (يا معادل ‌آنها) انتخاب خواهند شد. دارندگان کارنامه قبولي سوم متوسطه اولويت خواهند داشت‌ .
سن مراقبين تربيتي در هر حال در بدو استخدام نبايد از 20 سال کمتر باشد به علاوه بايد متاهل بوده ‌و از نظر اخلاق و سلامتي جسماني و رواني صلاحيت آنان محرز شده باشد .
براي مراقبت خارجي و حفاظت محوطه داخلي کانون اصلاح و تربيت و بدرقه اطفال و موارد ديگري که ضروري باشد ممکن است از افراد کادر پليس عمومي استفاده شود که از حيث مسئوليت ‌و انجام وظيفه تابع اين آيين ‌نامه خواهند بود .
کساني که دوره اختصاصي پليس را ديده باشند حق تقدم خواهند داشت‌ .
تبصره ـ کليه مراقبين تربيتي و انتظامي موظف هستند که قبل از شروع خدمت در کانونهاي اصلاح ‌و تربيت يک دوره آموزش تخصصي و کارآموزي عملي را که چگونگي آن از طرف وزارت‌ دادگستري تعيين خواهد شد بگذرانند.
ماده 18 ـ از طرف مدير کانون يک نفر سرپرست براي مراقبين داخلي و يک نفر براي مراقبين خارج‌کانون تعيين خواهد شد .
تبصره ـ چنانچه مراقبين خارجي از افراد کادر انتظامي پليس باشند سرپرست آنها از طرف سازمان ‌انتظامي مربوط تعيين و در اختيار مدير کانون قرار خواهد گرفت‌ .
ماده 19 ـ مراقبين تربيتي و انتظامي بايد به طور کشيک در تمام شبانه ‌روز اطفال را مورد مراقبت ‌کامل قرار داده و در موقع تغيير پست‌ ، گزارش اتفاقات و اطلاعات پست خود را از طريق مراقبين ‌ارشد به مسئول قسمت انتظامات بدهند .
ماده 20 ـ مراقبين تربيتي و انتظامي و مراقبين تربيتي و انتظامي ارشد موظف هستند که تحت ‌نظارت مسئول قسمت انتظامات وظايف خود را چه از نظر مراقبت قسمت‌هاي مختلف کانون و اجراي برنامه‌هاي روزانه و چه هنگام بدرقه با نهايت دقت انجام دهند. چنانچه مراقبين در امرحفاظت مسامحه کرده و يا وسايل فرار طفلي را به نحوي از انحا فراهم سازند طبق مقررات قانون‌ کيفر همگاني تعقيب و مجازات خواهند شد .
ماده 21 ـ مسئولين تربيتي‌ ، مراقبين داخلي‌ ، آموزگاران و آموزگاران تعليمات حرفه‌اي برحسب‌ وظايفي که از نظر تربيت‌ ، مراقبت و يا آموزش اطفال برعهده دارند موظفند وضع اخلاق ، رفتار ، پيشرفت هاي درسي و طرز کار اطفال را در کارگاه هاي کانون به طور مرتب يادداشت نموده و چگونگي‌ را لااقل ماهي يک بار طي گزارشي براي مدير کانون ارسال دارند. گزارشها هر ماه در شوراي مذکور درماده 4 مورد بررسي قرار خواهد گرفت و چنانچه از نظر اقدامات مراقبتي‌ ، تربيتي‌ ، علمي يا آموزش ‌فني و حرفه‌اي تجديدنظر در وضع هر يک از اطفال لازم باشد نسبت به آنها اخذ تصميم به عمل‌خواهد آمد .
ماده 22 ـ اطفالي که در کانون اصلاح و تربيت به تحصيل يا کارآموزي اشتغال دارند از طرف مديرکانون ممکن است جهت شرکت در امتحانات اخذ گواهي ‌نامه رسمي به مراجع مربوط معرفي شوند.
تبصره ـ در گواهي‌ نامه اين اطفال محل آموزش يا کارآموزي قيد نخواهد شد .
ماده 23 ـ نظارت کامل در امور کانونهاي اصلاح و تربيت در کشور از وظايف اداره خدمات اجتماعي وزارت دادگستري و برعهده تشکيلات وابسته به آن خواهد بود .
ماده 24 ـ کانونهاي اصلاح و تربيت موظفند هر شش ماه يک بار گزارش کاملي از وضع کانون و اقداماتي که ظرف اين مدت به عمل آورده‌اند به اداره خدمات اجتماعي ارسال و طرقي را که براي ‌بهبود وضع کانون در نظر دارند پيشنهاد نمايند. گزارش‌هاي رسيده در شورايي که از اين نظر در اداره‌ خدمات اجتماعي تشکيل خواهد گرديد مطرح شده و طرقي را که موثر براي بهبود وضع هر يک

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد حقوق کودک، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، هتک حرمت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد پرسش نامه، سلامت روان، مواد مخدر، رفتار پرخاشگرانه