دانلود پایان نامه ارشد درمورد بافت قدیم، کاربری اراضی، کیفیت زندگی، تراکم جمعیتی

دانلود پایان نامه ارشد

به همین دلیل نیز بافت کالبدی این منطقه خصلت روستایی دارد، کوچه ها تنگ وپیچ در پیچ است و ساختمان ها با استفاده از مصالح کم دوام ساخته شده اند. هر یک از مناطق شهر به تقسیمات کوچکتری به شرح زیر تقسیم گردیده است :
1- منطقه یک شهری شامل : ناحیه1 (یک محله)، ناحیه2 (چهار محله)، ناحیه3 (چهار محله) ، ناحیه4 (چهار محله)، ناحیه5 (دو محله) و ناحیه6 (شش محله) می باشد.
2- منطقه دوشهری شامل : ناحیه1 (دو محله)، ناحیه2 (سه محله)، ناحیه3 (سه محله)، ناحیه4 (چهار محله)، ناحیه5 (شش محله) و ناحیه6 (شش محله)می باشد.
3- منطقه سه شهری شامل : ناحیه1 (سه محله)، ناحیه2 (چهار محله) و ناحیه3 (پنج محله) می باشد.
4- هسته مرکزی شهر یا محله ویژه مرکزی نیز از پنج زیر محله تشکیل می شود.

نقشه(3-3) تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری

مآخذ : مهندسین مشاور مازند طرح (14:1389)
در حال حاضر شهر ساری به 4 منطقه و 11 ناحیه ی کارکردی تقسیم می شود .
خلاصه مباحث فصل سوم
بررسی و شناخت کلی از وضع موجود شهر مورد مطالعه، شمای کلی از شناخت ویژگی ها ی مختلف شهر را در جهت تحلیل و نیل به هدف تحقیق به دست خواهد داد. در این راستا موقعیت و ویژگی های جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی اشاره گردید و تاریخچه تحولات اقتصادی و اجتماعی شهرستان در دهه های اخیر و همچنین نحوه ی شکل گیری شهر مشخص گردیده است.
موقعیت جلگه ای منطقه و همجواری با رود تجن و نقش ارتباطی مهم آن دراتصال استانهای خراسان ، گرگان، گیلان وتهران براهمیت این شهرافزوده است.
همچنین براساس گزارش طرح جامع 1389مساحت محدوده مورد مطالعه 2440 هکتار و جمعیت آن نیز معادل 293212 نفر گزارش شده است . در يك نگاه كلي به نيم قرن اخير مساحت شهر ساري 16 برابر و جمعيت آن 12 برابر گرديده است؛که با توجه به مركزيت سياسي – اداري ، اين امر فشار مضاعفي بر پيكره ي اين شهر وارد نموده است .

مقدمه
با عنايت به مطالب ارايه شده در فصول گذشته – كليّات، ادبيات و متدولوژي تحقيق – در اين فصل به تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از مطالعه و بررسي توصيفي و استنباطي جامعه آماري مورد نظر پرداخته و از طريق تجزيه و تحليل داده ها، به كشف، شناسايي و طبقه بندي واقعيات و نتايج آن می پردازیم. تجزیه وتحلیل اطلاعات به عنوان بخشی ازفرآیندتحقیق یکی از پایه های اصلی آن محسوب گردیده ونتیجه گیری مطلوب نیز حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی است که براساس سوالات تحقیق گرد آوری شده است .
آنچه مهم است اینکه تمامی شهرها از یک نقطه ی ابتدائی بعنوان مرکز قدیمی و کانون تجمع افراد بوجود آمده و به مرور زمان و طی سالیان متمادی گسترش یافته تا به شکل امروزی خود رسیده اند. در راستای این فرایند شهرهای امروزی را بدلیل وسعت محدوده شان و گسترش روز افزون آنها در حاشیه های بیرونی شهر وبا توجه به تاکید تحقیق حاضر بر مشاهده ی کیفیت زندگی شهروندان ساکن در شهربراساس دوفرم فشرده و پراکنده سعی بر انتخاب چهار محله ازچهارگوش شهر در رینگ بیرونی ویک محله ازبافت قدیم ویک محله ازخارج بافت قدیم از رینگ درونی بعنوان محلات پایه نموده ایم.
درادامه ی روند پژوهش، فرم کالبدی (فشرده ،پراکنده )هریک از محلات نمونه ازطریق شاخص های تراکم مسکونی و تراکم خالص شهری وتراکم ناخالص شهری و اختلاط کاربری ها تعیین گردیده وسپس ابعاد و شاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی براساس فرم محلات نمونه، مطالعه و آمار توصیفی واستنباطی ویژگی های افراد نمونه و مولفه های (کیفیت کالبدی،کیفیت اجتماعی ،کیفیت حمل و نقل، کیفیت محیط ،کیفیت اقتصادی ،کیفیت نگرش فردی ) با استفاده از مؤلفه های نرم افزار SPSS مورد مطالعه وتشریح می گردد. گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و میدانی صورت گرفته که جهت جمع آوری اطلاعات اولیه ،بااستفاده از فرمول کوکران ،385 خانوار 6محله از62 محله ی شهر ساری به عنوان جامعه ی نمونه انتخاب گردید.لذا فرم فشرده با116نمونه 12/30% وفرم پراکنده با269 نمونه 88/69% ازنمونه ها بااستفاده از شیوه ی تصادفی ساده ،مورد بررسی قرار گرفتند.اطلاعات مورد نیاز از سرپرست خانوار جمع آوری گردیدومیزان پایایی درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی قرارگرفته است .پایایی به دست آمده 81/0 می باشد که بیانگر پایداری درونی وقابل قبول پرسشنامه می باشد .
4-1- روش تعیین فرم کالبدی
برای تعیین میزان پراکندگی و فشردگی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود که در جدول (4-1)به برخی از آن اشاره می گردد.
جدول (4-1):روش تعیین پراکندگی / فشردگی
پژوهشگر
موضوع مطالعه
روش تعیین پراکندگی / فشردگی
Galester. et al (2001)
مطالعه بر روي 13كلان شهر امريكا با هدف اندازه گيري شدت و ضعف پراكندگی بوده است
هشت مشخصه مجزارا با هدف گذاري كاربري زمين براي توصيف ابعاد مختلف پراكندگی نواحی شهري شامل :تراكم ، تداوم ، تمركز ، خوشه اي بودن ، مركزيت ، هسته داري ، اختلاط كاربري ها ، وهمجواري راارائه نمود
Ewing, et. Al
( 2002)
بررسي و سنجش پراكندگی وپيامدهاي آن بر كيفيت زندگي
؛ توسعه مسكوني كم تراكم همراه با نواحي ادا ري و تجاري و مسكوني كاملاً جدا از يكديگر، و همچنين ضعف مراكز فعاليت و محدوديت انتخاب ها در مسيرهاي سفر تراكم مسكوني-تركيب واحدهاي همسايگي ، اشتغال و خدمات (اختلاط كاربري ها)-
توان مراكز فعاليت و مركز شهر- دسترسي شبكه معابر
Torrens & Alberti( 2000)
ویژگی های پراکندگی و گسترش فيزيكي شهر
براساس هزينه ها، فوايد، چگونگي رشد شهر، جنبه هاي زيبايي شناختي تمركززدايي، دسترسي، تراكم، فضاي باز، و پويايي ،رشد جمعيت و نيز كاهش بعد خانوار و افزايش تعداد آن دسته بندي کرده است.
Frankel & Ashkenazi
(2008)
بررسي و محاسبه ميزان پراکندگی بر روي شش منطقه شهري بااستفاده از13 شاخص
تراكم خالص و ناخالص جمعيت، و بعد شكستگي؛ و گروه دوم شامل ويژگي هاي مرتبط با ساختار تفكيك شده كالبد شهر(كاربري زمين) است
Fulton( 1996)
پراکندگی و افزایش جمعیت
پراکندگی ارتباط نزديكي با تراكم داشته ومهاجرت به كلان شهرها ميل به افزايش زمين هاي شهري را افزایش می دهد.
ماخذ :استنتاج از منابع مختلف
الگوی اصلی شهر ساری با به کار بردن برخی مدلهای سنجش فرم کالبدی شهر نظیر مدل آنتروپی شانون، آنتروپی نسبی و ضریب موران و ارزیابی ها در دو سال متفاوت 1379 و 1389 مشخص گردیده که متمایل به الگوی پراکنده، چند قطبی و نا متمرکز می باشد(شهرکی ،1390 ) .

نقشه شماره (4-1) محدوده ی محلات نمونه ی شهر ساری

براساس پژوهش های میدانی ازمحلات تعیین شده اطلاعات زیر به دست آمد که در روند تحقیق از آن استفاده گردید. جدول (4-2) :کاربری اراضی موجود درشش محله ی نمونه
محله 4-5 قلیچ
محله 4-6-2میرزمانی
محله 1 – 1کوی برق
محله 3-4-1گارد جنگل
محله 4-4-2کوی شهیدقاسمی
محله 3-2-3 صاحب زمان
مساحت به متر مربع
109433
225082
182794
106489
137035
121375
مسکونی
20165
39040
43560
66528
134449
16192
بایر

24635
97620
167455
8479
3858
باغ

165043

زراعی
5075
17495
8522
8123
12606
2407
درحال ساخت

437
1162
13705

348
مسیل
15709
13775
8479
7081
7660
7391
تجاری

514

صنعتی

902

فرهنگی
1071
2914

784
1356
2439
مذهبی

521
22563
212

جهانگردی

12821

2114

درمانی

2008

بهداشتی

3940

ورزشی
759
87796

52739

اداری

4969

فضای سبز
114
579

تاسیسات تجهیزات شهری
1060
2152
360

521
پیش دبستانی

3673
962
584

دبستان
466
5700

1699

راهنمایی
1946
5929

3683
1973
دبیرستان

454
1233

آموزش عالی

262
2769

21570
550
انبار

پایانه

1356

پارکینگ
منبع :یافته های تحقیق
یکی از مهم ترین مسائلی که بسیاری از افراد ساکن در شهر با آن روبرو هستند مساله ی تراکم است. نخستین معنایی که هر کس پس از شنیدن کلمه تراکم در ذهن خود تصور می کند، انباشتگی و فشردگی است. تراکم به عنوان مقیاس اندازه گیری، جایگاه ویژه و گسترده ای در تصمیم گیری و برنامه ریزی های شهری دارد. در اين پژوهش براي سنجش توزيع فضايي شهربااستناد از جدول کاربری اراضی ( 4-2 ) از شاخص تراکم خالص مسکونی ، تراکم خالص جمعیت (خالص شهری )، تراکم ناخالص جمعیت( ناخالص شهری) واختلاط کاربریها در هر محله طبق فرمول های زیر بدست آمدکه درتحلیل فرم محلات به روند تحقیق کمک زیادی نموده است . در زیر به هریک از آن اشاره می گردد.
4-1-1- شاخص تراکم خالص مسکونی
شاخص مزبور، شاخص مفیدتر و کارآمدتری نسبت به شاخص ها ی دیگراست که مورد توجه برنامه ریزان شهری برای کنترل تعداد واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و…. در یک منطقه وکنترل جمعیت مناطق مختلف شهری است . بنابراین تراکم مسکونی خالص، نسبت تعداد جمعیت به اراضیی است که صرفاً به خاطر سکونت در نظر گرفته شده باشد. واحد سطح عموما در برنامه ریزی شهری هکتاردر نظرگرفته شده است.

براساس مطالعات طرح جامع سال1389 شهر ساری تراکم خالص مسکونی 193 نفر در هکتار می باشد .در رابطه با شاخص مزبور محله ی کوی شهید قاسمی واقع در امام زاده عباس شمالی با 269.083 نفر بیشترین تراکم مسکونی ومحله ی کوی برق واقع در بلوار خزر با 107.716 نفر کمترین تراکم سکونتگاهی را داراست .
4-1-2- تراکم خالص جمعیتی (تراکم خالص شهری )
تراکم خالص جمعیتی از نسبت جمعیت یک محل بر مساحت آن محل به دست می آید که این مساحت عبارت است از کل مساحت منطقه که شامل : فضاهای باز شهری و سطوح ساخته شده ( کلیه اراضی اشغال شده توسط واحدهای مسکونی، پارک محله ای، راهها، مغازه ها، مدارس )است.

طبق مطالعات طرح جامع 1389 میزان تراکم خالص جمعیتی 113 نفردرهکتار می باشد .در این رابطه محله ی صاحب زمان 206.720 نفردر هکتاربا تراکم جمعیتی بالاوکوی ارم 35.503 نفردر هکتار با کمترین تراکم جمعیتی می باشند .
4-1-3-تراکم ناخالص جمعیتی( ناخالص شهری)

با استفاده از روش تعیین تراکم ناخالص جمعیتی مذکور کوی صاحب زمان 155.523 نفر در هکتار و کوی ارم با 37.015 نفر در هکتار به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم ناخالص جمعیتی را دارد .این در حالی است که مطابق مطالعات مشاور مازند تراکم ناخالص جمعیت شهر 75 نفر در هکتار است .
4-1-4-اختلاط کاربری
در هر محله وجود کاربریهای گوناگون نشان دهنده ی استقلال محله و رفع نیازمندیهای اولیه ی افراد و جلوگیری از سفر های متعدد خارج از محله می شود که در این صورت ساکنین از خدمات بیشتری برخوردار خواهند بود .

درصورتیکه شاخص به دست آمده از یک کوچکتر باشد؛ نشان دهنده ی اختلاط کاربری بیشتر است ،لذا میزان کاربری مسکونی در محاسبات بیشتراز یک بالا است.درپژوهش حاضر محله ی 3-2-3 صاحب زمان واقع درراهبند سنگتراشان باشاخص اختلاط کاربری 3.314بیشترین کاربری مسکونی ومحله ی 4-5 قلیچ بااختلاط کاربری0.423 کمترین کاربری مسکونی وبیشترین اختلاط کاربری را دارد.
4-1-5- تعداد خانوار
مطابق بر آوردطرح جامع 1389تعداد خانوار در شهر ساری 80332 خانوار است . در پژوهش حاضر محله ی
میرزا زمانی با1424 بیشترین خانوار و کوی برق ، 492 خانوار کمترین خانوار را دارد .در این رابطه محله ی میرزا زمانی به سبب آپارتمان های چند طبقه و محله ی کوی برق به دلیل خانه های ویلایی با وسعت 450 متراز مهمترین دلایل افزایش یاکاهش تعداد خانوار می باشد .

4-1-6- بعد خانوار
براساس برآوردطرح جامع (1389) ،متوسط بعد خانواردر شهر ساری 3.65 نفراست . به ترتیب بیشترین

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد توسعه فیزیکی، نرخ بیکاری، مکان گزینی، بافت قدیم Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد محل سکونت، امنیت اجتماعی، کیفیت زندگی، آپارتمان نشینی